Przejdź do stopki

Obwieszczenia ochrona środowiska

Treść

Obwieszczenie Nr 163/2022
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

zawiadomienie o wydanym postanowieniu
w sprawie rozbudowy drogi krajowej nr 36 na odcinku Miejska Górka - Kobylin

Na podstawie art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2021 poz. 735 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029)

zawiadamia strony, że:

w dniu 31 sierpnia 2022 r. Burmistrz Miejskiej Górki wydał postanowienie, w którym nałożył na Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad działający przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu ul. Siemiradzkiego 5a 60-763 Poznań obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa drogi krajowej nr 36 na odcinku Miejska Górka - Kobylin” oraz określił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, który powinien zostać sporządzony zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. - Dz. U.  z 2022 r. poz. 1029).

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 49 KPA, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz. U z 2022 r. poz. 1029) - niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce, Urzędu Miejskiego w Kobylinie, Urzędu Gminy w Pępowie, Urzędu Miasta i Gminy Jutrosin oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce, Urzędzie Miejskim w Kobylinie, Urzędzie Gminy w Pępowie, Urzędzie Miasta i Gminy Jutrosin, a także na tablicy ogłoszeń w miejscowościach Sobiałkowo, Topólka, Dłoń i Smolice.

 Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce, Wydział Komunalny pokój 16, w godzinach urzędowania.

Od powyższego postanowienia przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Miejskiej Górki w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.


Z up. Burmistrza

Naczelnik Wydziału Komunalnego

/-/ Jacek Stróżyk