Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Treść

Podstawa prawna: rozdział 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021r., poz. 741 z póżn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1588)

I. WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

2. Załączniki:

  •  3 aktualne kopie mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku, kopię mapy katastralnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego obejmującej teren, którego wniosek dotyczy i obszar, na który ta inwestycja będzie oddziaływać w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000,
  • upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy,
  • umowy o wykonanie uzbrojenia terenu zawarte pomiędzy inwestorem a gestorem sieci, albo zapewnienia dostawy mediów wydane dla Inwestora przez gestorów sieci,
  • planowany sposób zagospodarowania terenu i gabaryty projektowanych obiektów należyprzedstawić w formie graficznej (koncepcja urbanistyczno-architektoniczna wraz z opisem),


II. OPŁATY
1. Od wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 598,00 zł (ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej –( t.j. Dz. U. 2020,poz.1546 z późn. zm.)

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się bezgotówkowo na rachunek BS Wschowa o/Miejska Górka nr 92 8669 0001 0023 0319 2000 0013

Dowód zapłaty opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.

Zwolnienie z opłaty skarbowej dotyczy wydania decyzji na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu , którego wniosek dotyczy.

2. Opłata skarbowa od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w wysokości 17 zł, z wyjątkiem dokumentów od których przysługuje zwolnienie, wymienionych w części IV załącznika do ustawy o opłacie skarbowej


II. TERMIN ODPOWIEDZI
Do 30 dni - sprawa wymagająca postępowania wyjaśniającego,
Do 60 dni - sprawa szczególnie skomplikowana.

III. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Wydział Komunalny,

Jolanta Pieprzyk, pok. 17, tel. 65-322 64 30, 887 913 324, e-mail: jolanta.pieprzyk@miejska-gorka.pl

IV. TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Miejskiej Górki w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Miejskiego .