Przejdź do stopki

Protokoły z Sesji 2021 r.

Treść

PROTOKÓŁ NR XXXV/21

z Sesji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

odbytej w dniu 29 grudnia 2021 roku

o godz. 13:00 w Hali Widowiskowo-Sportowej im. Powstańców Wielkopolskich
w Miejskiej Górce

 

W sesji uczestniczyli:

 • Karol Skrzypczak – Burmistrz
 •  Adam Bandura – Zastępca Burmistrza
 • Joanna Pląskowska – Sekretarz Gminy
 • Dorota Lamperska - Skarbnik
 • Radni Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

Ad. 1 Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad

Otwarcia XXXV sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Miejskiej Górce Zdzisław Goliński. Powitał wszystkich zgromadzonych. Stwierdził, iż na ustawowy 15 – osobowy skład Rady w sesji uczestniczy 13 Radnych (nieobecni Radni: Marlena Głowacz – Zelek, Mirosław Śmierzchała) - tj. 86,66%  ustawowego składu Rady, co stanowi quorum, więc jest ona władna obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Listy obecności stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński, odczytał porządek obrad, który

przedstawiał się następująco:

 

1. Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji.

3. Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym.

4. Wnioski i interpelacje Radnych.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmiany uchwały budżetowej na rok 2021,
 2. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miejskiej Górki,
 3. ustalenia wysokości diet oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej w Miejskiej Górce,
 4. ustalenia wysokości diet oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowej dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Miejska Górka,
 5. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r.,
 6. planu pracy Rady Miejskiej w Miejskiej Górce na rok 2022,
 7. zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce.

6. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych.

7. Wolne głosy i wnioski.

8. Zakończenie.

         

Ad. 2 Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji

W związku z tym, iż do protokołu z Sesji, która odbyła się w dniu 8 grudnia 2021 roku nie wpłynęły uwagi pisemne i ustne, Przewodniczący zawnioskował o przyjęcie niniejszego protokołu bez odczytywania.

Za propozycją Przewodniczącego Rady głosowali wszyscy obecni na Sesji Radni –  13 „za”. W związku z powyższym protokół nr XXXIV/21 z Sesji, która odbyła się w dniu 8 grudnia 2021 roku przyjęto bez odczytywania.

Ad. 3 Informacja o działalności w okresie międzysesyjnym

Głos zabrał Burmistrz Miejskiej Górki Karol Skrzypczak: „Panie Przewodniczący, Państwo Radni. Okres międzysesyjny był bardzo krótki. Ostatnią sesję mieliśmy krótko przed Świętami, natomiast sesję przed Świętami, natomiast sesję między świąteczną rezerwowaliśmy sobie na ewentualne większe lub mniejsze zmiany w budżecie i inne jakby dodatkowe uchwały.  Przypomnę, że tą ostatnią sesję w roku planowaliśmy, mieliśmy taki zamiar, aby ona odbyła się w szerszej formule, przy szerszej obecności Sołtysów i Dyrektorów, i zaproszonych gości.  Niemniej jednak, sytuacja epidemiczna jest ciągle groźna i  tutaj zdecydowaliśmy, Pan Przewodniczący, żeby ta dzisiejsza sesja była w takiej formule jak dotychczas. Wspomniana przeze mnie uchwała dotycząca zmian w budżecie była omawiana na posiedzeniach Komisji. Tutaj są bardzo drobne, kosmetyczne i niewiele tych zmian. Te poważniejsze dokonaliśmy na poprzedniej sesji. Natomiast co do pozostałych uchwał, to tutaj kilka słów takiego uzasadnienia. Będę mówił tutaj o uchwale dotyczącej diet Radnych i diet Sołtysów. Od 1 stycznia 2022 roku  już będzie obowiązywała nowa stawka najniższego wynagrodzenia.  I ona też jakby uruchomi taką reakcję łańcuchową w całej tej gminnej sferze budżetowej. Już nad tym, jakby pracujemy, nad korektą wynagrodzeń i w Urzędzie, w Ośrodku Pomocy Społecznej, w Centrum Usług Wspólnych, w placówce Kultury, w Gospodarce Komunalnej i również wśród pracowników oświaty, administracyjnych i technicznych z wyłączeniem oczywiście nauczycieli dlatego, że tutaj, jeżeli chodzi o wynagrodzenie, poziom wynagrodzenia nauczycieli, to tu reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, także tutaj na to wpływu nie mamy. W związku, z czym pozwoliłem sobie przedstawić państwu propozycje zmian wysokości diet Radnych i diet Sołtysów. Natomiast odnośnie wynagrodzenia Burmistrza to tutaj, jakby inicjatywa jest po stronie Pana Przewodniczącego. Na pewno Państwo również śledzą tutaj media, że w ostatnim czasie właśnie też Rady Gmin podejmują uchwałę dotyczącą ustalenia poziomu  wynagrodzenia. Tutaj pole manewru Radnych jest niewielkie. Ono się mieści między 80%, a 100% ustalonego poziomu wynagrodzenia. Tutaj nie mam nic do dodania, do komentarza. Jedynie uznam, że po tych wcześniejszych latach, gdzie  było hasło, że do polityki nie idzie się dla pieniędzy, gdzie następował poziom obniżenia wynagrodzenia to rozporządzenie, które to reguluje, ono w znacznym stopniu, jakby podnosi wynagrodzenie osób zajmujących te kierownicze stanowiska w administracji samorządowej.

Na dzisiejszej sesji również Państwo mają przedstawiony  projekt uchwały dotyczący uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Ten program był przedstawiany na Komisjach przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, a zarazem Przewodniczącego  Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi. I tutaj tylko taki drobny, drobna jakby uwaga, że pieniądze na wydatki związane z profilaktyką pochodzą z opłat za koncesję za sprzedaży napojów alkoholowych i tyle, ile pieniędzy w danym roku wpływa, tyle musi być na ten cel wydatkowane. Natomiast, jeżeli w danym roku te wydatki nie są w pełni zrealizowane, to wówczas one muszą być dopisane do budżetu w roku następnym  i tutaj można wydatkować te pieniądze tylko i wyłącznie te, które są zapisane w programie i w dzisiejszej uchwale mają Państwo zapisaną kwotę przeznaczenia części pieniędzy właśnie w ramach tej profilaktyki na zakup urządzeń, na plac zabaw nowo projektowanych. Czyli zwiększenie tej kwoty, którą przypomnę, planujemy z nagrody za szczepienia. Taki wydatek można realizować. To jest propagowanie spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu i też propagowanie takiego życia rodzinnego, czyli zachęcanie rodziców do wyjścia na zewnątrz, do spędzania więcej czasu z dziećmi w formie właśnie rozrywki, także taki wydatek jak najbardziej może mieć miejsce.

Kolejne uchwały dotyczą już tutaj funkcjonowania Rady, czyli planu pracy Rady oraz planu pracy Komisji.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami też jakby regułą jest, że w grudniu, czy na ostatniej sesji powinien być uchwalany budżet. Natomiast taką decyzję o tym, że budżet będziemy uchwalali w styczniu podjęliśmy już wcześniej, czyli na dzisiejszej sesji uchwały budżetowej nie podejmujemy. Taką uchwałę byśmy podejmowali na sesji pod koniec stycznia. W międzyczasie jakby na posiedzeniach Komisji, omawiając poszczególne propozycje dotyczące budżetu, natomiast jest to ostatnia sesja w tym roku.

Kończymy rok i można by się pokusić o takie krótkie podsumowanie. Oczywiście nie jest to czas składania sprawozdania z wykonania budżetu za miniony rok, ale gdyby nie sytuacja związana z pandemią COVID  i z wirusem ASF, który pustoszy budżety znacznej części naszych rolników żyjących z hodowli trzody chlewnej, ten rok można by uznać za bardzo udany w sensie działalności naszej gminnej, działalności inwestycyjnej, przedsięwzięć, które żeśmy realizowali.

Wniosków, które żeśmy składali, które zostały pozytywnie rozpatrzone, także ten rok uznałbym za rok bardzo korzystny. Przypomnę, że zakończyliśmy budowę kanalizacji sanitarnej Gostkowo-Rozstępniewo. Wybudowaliśmy dwie świetlice w Gostkowie  i w Rozstępniewie. Był to również taki rok drogowy. Nasze aż 3 wnioski uzyskały pozytywną akceptację w ramach funduszu dróg samorządowych. Pierwszy wniosek był na liście podstawowej. Dotyczył ulicy Dworcowej. To inwestycja została już zrealizowana i dwa kolejne to jest droga, ulica Podgórna w Miejskiej Górce i droga Konary-Ostrobudki. Jesteśmy już też po bardzo korzystnych przetargach. Mamy umowę z Wojewodą. Mamy już środki finansowe. Tą dotację  od Wojewody na naszym koncie, czyli tutaj bardzo korzystny, jeżeli chodzi o drogi. Przypomnę również, że realizowaliśmy przedłużenie w ramach środków unijnych, przedłużenie budowy zakończone rondem ulicy Hubala.

Realizowaliśmy również w ramach, w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 3 zadania na drogach gruntowych. To jest w Oczkowicach, w Rozstępniewie  i droga Piaski-Dłoń.

Realizowaliśmy również budowę, odmulanie dwóch zbiorników wodnych w Piaskach i w Dłoni, także dokończyliśmy również budowę chodnika po budowie kanalizacji sanitarnej  w Kołaczkowicach i również żeśmy 5 naszych wniosków dotyczących przebudowy przejść dla pieszych. Tutaj nie spotkałem się z takimi ocenami dotyczącym innych gmin. Być może wynikało to z niezrozumienia, jakby słuchacza, że myślał, że to tylko namalowanie przejścia dla pieszych w ramach tego programu to jest przebudowa, jakby przejścia wraz z chodnikami dochodzącymi do tegoż przejścia dla pieszych. Tutaj 5 naszych wniosków spotkało się z pozytywną oceną i również w ramach tego funduszu dróg samorządowych na przejście dla pieszych w Miejskiej Górce przy głównym wejściu na Cmentarz będzie tutaj jakby realizowana inwestycja na początku przyszłego roku w Sobiałkowie przy Szkole, 2 przejścia na ulicy Bema i jedno przy placu zabaw   na Dąbrowie.

Również spotkał się z pozytywną oceną nasz wniosek i tutaj jakby realizacja uchwały Państwa o przystąpieniu do społecznej inicjatywy mieszkaniowej. Tutaj uzyskaliśmy już wsparcie w wysokości 3 000 000 złotych na objęcie udziałów  w tej spółce, która będzie budowała mieszkania na wynajem.

Też przypomnę, że w ramach Polskiego Ładu nasz duży wniosek za kwotę ponad 8 000 000 złotych przebudowy aż  13 różnych ulic, głównie w Miejskiej Górce i kilku poza Miejską Górką.  Tutaj otrzymaliśmy wsparcie.

Również otrzymaliśmy wsparcie na budowę kanalizacji sanitarnej  w Roszkówku w ramach funduszu popegeerowskiego i około miesiąc temu otrzymaliśmy taką dodatkową pulę pieniędzy w wysokości 900 000 złotych na  właśnie dofinansowanie realizowanych zadań z zakresu budowy kanalizacji sanitarnej, czyli i też na pewno Państwo, że się wczoraj obserwowali wystąpienie Pana Premiera w telewizji. Jest zapowiedź kolejnego naboru wniosków w ramach Polskiego Ładu.  Termin jest do 15 lutego.

Czyli mamy sporo czasu na przygotowanie i zasady są podobne, że gminy mogą złożyć 3 wnioski.Nam jeszcze przysługuje tutaj dodatkowy limit, jako gmina popegeerowska. Możemy złożyć 2 wnioski i przygotowujemy też jako członkowie Międzygminny Związek Edukacyjny Gostkowo-Niepart.  Również tutaj złożenie jednego wniosku, także no tutaj będziemy też mieli pewną nadzieję,  czy oczekiwanie, że uzyskamy wsparcie na realizację konkretnego  zadania.

Warte również jest przypomnienie, że odnieśliśmy sukces w pozyskiwaniu pieniędzy na dofinansowanie nowego auta dla OSP w Sobiałkowie także tutaj, jeżeli chodzi o wyposażenie naszej Straży Pożarnej, to tutaj jest na bardzo wysokim poziomie, czyli biorąc pod uwagę chociażby pobieżnie te informacje, które przedstawiłem dotyczące tych naszych działań,   jakby zadań realizowanych przez gminę, to ten rok należy uznać za bardzo korzystny i przyszły rok również zapowiada się bardzo korzystnie.

 Warte również tutaj jest no podkreślenia, że ruszył pierwszy etap poważnej rozbudowy naszej cukrowni. Tutaj długo trwały przygotowania i takie biznesowe przymiarki ze strony inwestora i jest w sensie administracyjnym procedowany drugi etap rozbudowy, czyli ten proces, jakby można by nawet to nazwać budowy, jakby od podstaw nowej cukrowni już się rozpoczął. Z Panem Przewodniczącym uczestniczyliśmy w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego podbudowanej nowy silos potężny o pojemności  60 000 ton. Ta inwestycja już na terenie cukrowni się toczy.

Również warte podkreślenia jest, że na początku roku bardzo intensywnie, w sensie na razie uzgodnień, ruszył proces związany z budową siłowni wiatrowych i jest bardzo duża szansa, że pod koniec przyszłego roku nastąpi to przysłowiowe wbicie łopaty pod rozpoczęcie budowy nowych, pod budowę tych 56 siłowni wiatrowych na terenie naszej gminy. Inwestor uczestniczył w aukcji, bo to ten proces, jakby zakupu energii z odnawialnych źródeł energii odbywa się w wyniku właśnie aukcji. Uczestniczył w tej aukcji. Tą aukcję wygrał i ma 30 miesięcy czasu na już sprzedaż energii z odnawialnych źródeł, czyli z naszych wiatraków. Czyli tutaj też jakby perspektywa jest dość dobra, jeżeli chodzi  o wiatraki.

Także kończąc, chciałbym bardzo serdecznie Państwu podziękować za miłą  i bardzo owocną współpracę w minionym roku, mimo bardzo dużych ograniczeń, wiele spotkań czy planowanych wydarzeń, musieliśmy tutaj anulować. Funkcjonujemy cały czasy w obostrzeniach, ale mimo tego,  ta aktywność gospodarcza gminy była duża i tych zadań żeśmy realizowali sporo i tak jak wspomniałem, że rok można zaliczyć w sensie gospodarczym do udanych, także serdecznie Państwu dziękuję za miniony rok.

A na nowy, no cóż można Państwu życzyć w dzisiejszych czasach? No przede wszystkim życzę Państwu i Waszym Najbliższym zdrowia, aby nas omijały wszelkie choroby i życzę również właśnie pomyślności i sukcesów w Waszym życiu prywatnym i również aktywnej Waszej działalności społecznej. Dziękuję.

Głos zabrał Przewodniczący Rady Zdzisław Goliński: „Dziękujemy Panu Burmistrzowi. Czy ktoś jakieś pytania ma do Pana Burmistrza? Nie widzę”.
 

Ad. 4. Wnioski i interpelacje Radnych

Nie zgłoszono żadnych wniosków i interpelacji Radnych.
 

Ad. 5.  Podjęcie uchwał w sprawie

 

a. zmiany uchwały budżetowej na rok 2021,

 

Projekt Uchwały Nr XXXV/205/21 dotyczący zmiany uchwały budżetowej na rok 2021, odczytał Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni –  13 „za”.

 

Uchwała Nr XXXV/205/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 została podjęta i stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

 

b. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miejskiej Górki,

Głos zabrał Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński: „Pozwolę sobie tutaj na wstępie  podać przyczynę tego, iż ustalamy podwyżkę dlatego, że rozporządzenie Rady Ministrów zwiększyło tutaj wyraźnie możliwość wynagradzania Burmistrzów. Ja też wnioskowałem tutaj o maksymalną stawkę dla Burmistrza. Uzasadniam to tym, iż Pan Burmistrz jest od 27 lat już Burmistrzem naszej gminy, wygrywając wszystkie wybory bezpośrednie. Jest doskonałym Burmistrzem, porusza się świetnie po meandrach polityki samorządowej, pozyskując znaczne, olbrzymie środki zarówno z funduszów unijnych, jak i z funduszów samorządowych, oraz z funduszów rządowych. Najbliższa perspektywa inwestycyjna na najbliższe lata wręcz jest szokująca, nie tylko moim zdaniem, i poprawi ona znacznie pozycję naszej gminy, jak i pozycję, i byt mieszkańców. No ale po konsultacji z Panem Burmistrzem i po konsultacji  z Państwem Radnych ustaliliśmy, że nie będzie to jednak suma maksymalna, choć moja propozycja była inna. To tyle celem takiego wstępu. Proszę tutaj Pana Przewodniczącego o odczytanie projektu uchwały”.

Projekt Uchwały Nr XXXV/206/21 dotyczący ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miejskiej Górki, odczytał Wiceprzewodniczący Rady, Bernard Bałuniak. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni –  13 „za”.

Uchwała Nr XXXV/206/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miejskiej Górki została podjęta i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

 

c. ustalenia wysokości diet oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej w Miejskiej Górce,

Projekt Uchwały Nr XXXV/207/21 dotyczący ustalenia wysokości diet oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej w Miejskiej Górce, odczytała Wiceprzewodnicząca Rady, Barbara Szewczyk. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni –  13 „za”.

Uchwała Nr XXXV/207/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości diet oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej w Miejskiej Górce została podjęta i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

 

d. ustalenia wysokości diet oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowej dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Miejska Górka,

Projekt Uchwały Nr XXXV/208/21 dotyczący ustalenia wysokości diet oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowej dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Miejska Górka, odczytał Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni –  13 „za”.

Uchwała Nr XXXV/208/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości diet oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowej dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Miejska Górka została podjęta i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

 

e. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r.,

Projekt Uchwały Nr XXXV/209/21 dotyczący Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r., odczytał Wiceprzewodniczący Rady, Bernard Bałuniak. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni –  13 „za”.

Uchwała Nr XXXV/209/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r., została podjęta i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

 

f. planu pracy Rady Miejskiej w Miejskiej Górce na rok 2022,

Projekt Uchwały Nr XXXV/210/21 dotyczący planu pracy Rady Miejskiej w Miejskiej Górce na rok 2022, odczytał Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni –  13 „za”.

Uchwała Nr XXXV/210/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Miejskiej Górce na rok 2022, została podjęta i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

 

g. zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

Projekt Uchwały Nr XXXV/211/21 dotyczący zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce, odczytała Wiceprzewodnicząca Rady, Barbara Szewczyk. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni –  13 „za”.

 

Uchwała Nr XXXV/211/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce, została podjęta i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

 

Imienny wykaz głosowania Radnych na Uchwały  Uchwała Nr XXXV/205/21, XXXV/206/21, XXXV/207/21, XXXV/208/21, XXXV/209/21, XXXV/210/21
i XXXV/211/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 29 grudnia 2021 roku stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

 

Ad. 6 Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych

Nie udzielono odpowiedzi, ze względu na nie wniesienie wniosków i interpelacji.

 

Ad. 7 Wolne głosy i wnioski

Głos zabrał Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Goliński: „W punkcie 7 pozwolę sobie złożyć Pani Skarbnik, Pani Sekretarz, Pracownikom jednostek samorządowych, Panom Burmistrzom, Koleżankom, Kolegom Radnych i wszystkim Mieszkańcom Gminy Miejska Górka, aby ten rok nadchodzący był dla nas szczęśliwy, a przede wszystkim abyśmy go przeżyli w pełnym zdrowiu. Tego Wam wszystkim Kochani życzę. Dziękuję bardzo … Pan Burmistrz się zgłasza, proszę bardzo”.

Głos zabrał Burmistrz Karol Skrzypczak: „Panie Przewodniczący, Państwo Radni, w tym roku po raz pierwszy rocznicę powstania, kolejną rocznicę powstania wielkopolskiego obchodzimy jako święto narodowe. Taką decyzję podjął Sejm, została ona podpisana przez Pana Prezydenta. Natomiast przypomnę, że my od wielu, wielu lat, od początku praktycznie funkcjonowania samorządu, zawsze kultywowaliśmy pamięć o powstaniu wielkopolskim, kultywujemy pamięć poległych naszych mieszkańców w czasie pierwszej wojny światowej, w czasie powstania wielkopolskiego, ofiar drugiej wojny światowej. Przypomnę, że obiekt, w którym się znajdujemy, jest on usytuowany przy ulicy Buszy, czyli Bohatera powstania wielkopolskiego, mamy Szkołę imienia Marii Konopnickiej, autorki Roty, mamy Zespół Szkół imieniem Stanisława Mikołajczyka, Premiera na uchodźstwie w czasie drugiej wojny światowej, mamy kilka ulic, jakby również nawiązujących do naszej historii, pamięci, wymienię chociażby ulicę Wojska Polskiego, ulicę Paderewskiego, ulicę Niepodległości. A takim największym naszym pomnikiem, który żeśmy stworzyli, to jest ten kompleks sportowo-rozrywkowo-edukacyjny, czyli nasza Hala Widowiskowo-Sportowa, którą żeśmy dedykowali od początku naszym Powstańcom w setną rocznicę powstania wielkopolskiego. Ona też była jako budowana pod takim patronatem Pana Prezydenta, umieściliśmy również przed budynkiem pamiątkową tablicę. Celowo nie wspominałem o naszej kolejnej dużej inwestycji, którą będziemy realizowali, czyli budowie żłobka i przedszkola. I myślę, że jeżeli ono będzie zlokalizowane właśnie w takiej okolicy, no to też tutaj trudno będzie być może znaleźć patrona takiego historycznego, patriotycznego dla żłobka i przedszkola, ale myślę, że go znajdziemy, aby kultywować tą tradycję historyczną miejsca, w którym się znajdujemy. A w tej chwili po sesji wszystkich Państwa zapraszałbym do złożenia wiązanki kwiatów pod tablicą pamiątkową. Przypomnę, że my świętujemy rocznicę powstania dość długo, bo od 27 grudnia zawsze do 6 listopada, ponieważ 6, przepraszam 6 stycznia, ponieważ tutaj ten zryw powstańczy w Miejskiej Górce rozpoczął się  6 stycznia. Także Panie Przewodniczący, po sesji zapraszam do złożenia kwiatów pod pamiątkową tablicą”.

Przewodniczący Rady Zdzisław Goliński: „Dziękuję bardzo. Oczywiście wszyscy z pewnością weźmiemy udział w tej uroczystości. Ktoś z Państwa jeszcze? Nie widzę. Zatem dziękując Państwu za udział kończę XXXV sesję, życząc Państwu miłego popołudnia i raz jeszcze szczęśliwego Nowego Roku. Dziękuję”.

Ad. 8 Zakończenie

W związku z wyczerpaniem porządku XXXV sesji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce, Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński, dziękując wszystkim za przybycie, zamknął obrady o godz. 13:52.

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej
         w Miejskiej Górce

 

       /-/ Zdzisław Goliński

 

Protokołowała:

             Referent

       /-/  Karina Zawidzka

 

Załączniki:

 1. Lista obecności Radnych.
 2. Lista obecności zaproszonych gości.
 3. Uchwała Nr XXXV/205/21.
 4. Uchwała Nr XXXV/206/21.
 5. Uchwała Nr XXXV/207/21.
 6. Uchwała Nr XXXV/208/21.
 7. Uchwała Nr XXXV/209/21.
 8. Uchwała Nr XXXV/210/21.
 9. Uchwała Nr XXXV/211/21.
 10. Imienny wykaz głosowania Radnych.

Pliki do pobrania

Załącznik Nr 3 - Uchwała Nr XXXV/205/21 503.71 KB
Załącznik Nr 4 - Uchwała Nr XXXV/206/21 262.25 KB
Załącznik Nr 5 - Uchwała Nr XXXV/207/21 280.57 KB
Załącznik Nr 6 - Uchwała Nr XXXV/208/21 280.85 KB
Załącznik Nr 7 - Uchwała Nr XXXV/209/21 3183.18 KB
Załącznik Nr 8 - Uchwała Nr XXXV/210/21 341.62 KB
Załącznik Nr 9 - Uchwała Nr XXXV/211/21 379.14 KB