Przejdź do stopki

Protokoły z Sesji 2021 r.

Treść

PROTOKÓŁ NR XXXII/21

z Sesji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

odbytej w dniu 26 października 2021 roku

o godz. 13:00 w Sali Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej
w Miejskiej Górce

 

W sesji uczestniczyli:

 • Karol Skrzypczak – Burmistrz
 • Joanna Pląskowska – Sekretarz Gminy
 • Jacek Stróżyk - Naczenik Wydziału Komunalnego
 • Radni Rady Miejskiej w Miejskiej Górce
 • Sołtysi Gminy Miejska Górka

Ad. 1 Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad

Otwarcia XXXII sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Miejskiej Górce Zdzisław Goliński. Powitał wszystkich zgromadzonych. Stwierdził, iż na ustawowy 15 – osobowy skład Rady w sesji uczestniczy 13 Radnych (nieobecni Radni: Bernard Bałuniak, Mirosław Śmierzchała ) - tj. 86,66%  ustawowego składu Rady, co stanowi quorum, więc jest ona władna obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Listy obecności stanowią załączniki nr 1, 2, 3 do protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński, odczytał porządek obrad, który

przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji.

3. Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym.

4. Wnioski i interpelacje Radnych.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Niemarzyn,
 2. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Zakrzewo,
 3. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Dąbrowa,
 4. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Sobiałkowo,
 5. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Miejskiej Górki,
 6. zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Rawicz zadania w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt,
 7. uchwalenia programu współpracy Gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - na rok 2022,
 8. sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy przepisywaniu uchwały do Edytora Aktów Prawnych XML. 

6. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych.

7. Wolne głosy i wnioski.

8. Zakończenie.

 

Ad. 2 Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji

W związku z tym, iż do protokołu z Sesji, która odbyła się w dniu 6 października 2021 roku nie wpłynęły uwagi pisemne i ustne, Przewodniczący zawnioskował o przyjęcie niniejszego protokołu bez odczytywania.

Za propozycją Przewodniczącego Rady głosowali wszyscy obecni na Sesji Radni –  13 „za”. W związku z powyższym protokół nr XXXI/21 z Sesji, która odbyła się w dniu 6 października 2021 roku przyjęto bez odczytywania.

Ad. 3 Informacja o działalności w okresie międzysesyjnym

Głos zabrał Burmistrz Miejskiej Górki Karol Skrzypczak: „Panie Przewodniczący, Państwo Radni, Szanowni Państwo, na wstępie przepraszam za tak dość szybki termin zwołania dzisiejszej Sesji bez wcześniejszego uprzedzenia Państwa na ostatniej Sesji, że będzie taka konieczność, żeby w październiku spotkać się po raz kolejny i tutaj od razu spieszę z wyjaśnieniami, co jest przyczyną tego pośpiechu.

Jak Państwo zauważyli w porządku obrad macie cały pakiet uchwał związanych z planowaniem przestrzennym i czego to dotyczy? Głównie dotyczy sytuacji, w której nasza gmina od kilku lat się znajduje. Związane jest to z zaplanowanymi w planach jeszcze sprzed około 10 lat w planach zagospodarowania przestrzennego. Siłowni wiatrowych na terenie naszej gminy. Około chyba 5 lat temu nastąpiła dość radykalna zmiana, jeżeli chodzi o politykę rządu dotyczącą siłowni wiatrowych. Wprowadzono ograniczenie tak zwane 10 ha, czyli że w odległości 10-krotności od wierzchołka siłowni wiatrowych nie można budować budynków mieszkalnych i to dotyczyło sytuacji, gdzie siłownia wiatrowa już stała i sytuacji, kiedy siłownia wiatrowa była zarezerwowana, miejsce dla niej w planie zagospodarowania przestrzennego i to zrodziło skutek, że znaczna część Gminy Miejska Górka, a przypomnę, że udało się inwestorowi uzyskać, zdążył też przed określonym czasem wówczas, kiedy wprowadzono te zmiany dano około pół roku czasu na dokończenie procedowania na starych zasadach i w wyniku tej luki czasowej, inwestor zdążył uzyskać też z ogromnymi problemami formalnymi, ale suma sumarum uzyskał 56 pozwoleń na budowę siłowni wiatrowych. Kilkanaście kolejnych jakby są w zawieszeniu, są w planie zagospodarowania, ale pozwolenia na nie tutaj inwestor nie uzyskał. I to właśnie zaplanowanie siłowni wiatrowych zrodziło ten skutek, że nie mogliśmy i nie możemy ciągle wydawać pozwoleń na budowę, jeżeli planowany budynek mieszkalny znajduje się w odległości mniejszej, niż 10, czyli około 2 kilometrów przepraszam,   od najbliższej siłowni wiatrowej i to spowodowało, że znaczna część gminy jest w ten sposób za zablokowana. Jeżeli chodzi o siłownię, bo najprościej byłoby, jeżeliby perspektywa budowy wiatraków była odległa lub mglista no to wówczas najprostszym rozwiązaniem byłoby podjąć uchwałę o uchyleniu tychże planów, czyli wyzerowania sytuacji, że nie ma żadnych wiatraków. Natomiast od początku tego roku prace związane jakby z tym procesem inwestycyjnym mocno przyspieszyły i w tej chwili są one bardzo daleko zaawansowane i perspektywa, że te 56 siłowni wiatrowych na terenie naszej gminy powstanie jest realną i tak jak w przypadku cukrowni, też przez kilka lat mówiliśmy, że cukrownia planuje rozbudowę. Były różne informacje, że do tej rozbudowy nie dojdzie. Były skrajne plotki czy informacje, że raczej cukrownia zniknie. No dziś stało się faktem, że cukrownia rozpoczęła ten proces inwestycyjny i to przysłowiowe wbicie łopaty już nastąpiło. Za 3 tygodnie jest taka bardziej już uroczysta ceremonia związana z tym rozpoczęciem procesu inwestycyjnego w Cukrowni. Ale dlaczego tu mówię o Cukrowi? Ponieważ w przypadku wiatraków też najprawdopodobniej za rok o tym czasie będzie to przysłowiowe wbicie łopaty, czyli rozpocznie się ten proces inwestycyjnej powstawania siłowni wiatrowych. Teraz w chwili obecnej nie ma dnia, abyśmy w poczcie nie mieli jakiejś decyzji czy uzgodnień dotyczących przebiegu kabli, przebiegu dróg, czy dróg transportowych, czy związanych z przebiegiem linii wysokiego napięcia, czyli ten proces inwestycyjny się toczy. Wiadomo, że w przypadku procesu budowlanego, no to zawsze ocenia się, czy budowa postępuje, czy też nie, ale dziś są takie czasy, że ten proces przygotowawczy zajmuje dużo więcej czasu, niż ten faktyczny proces budowlany, czyli tutaj perspektywa powstania siłowni wiatrowych jest bliska, jest realna i one powstaną, one będą o mocy trochę mniejszej, niż były pierwotnie planowano. A to dlatego, że przepisy, które ciągle obowiązują, jakby wymusiły, że one muszą być niższe i o mniejszej mocy.

I teraz stowarzyszenie, którego też nasza gmina jest członkiem - Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej skupia głównie gminy te tak zwane wiatrakowe i myśmy tutaj przez długi czas wywierali jakby nacisk taki głównie polityczny na Posłów, na rządzących, aby dokonano zmian przepisów tych odległościowych, aby je uchylić i nie byłoby wówczas konieczności opracowywania planów odblokowujących i byliśmy już dość blisko, nawet tutaj Państwu relacjonowałem. Uczestniczyłem w takim spotkaniu z Panią Wiceminister Rozwoju w czerwcu i ten okres wakacyjny miał być też na to, jakby wykorzystany, ale po drodze nastąpiły pewne zmiany w rządzie. Panią Wiceminister odwołano i jakby temat trochę przycichł, ale ciągle mam nadzieję i tutaj te gminy również, że do zmian przepisów jednak dojdzie, natomiast aby no zminimalizować to ryzyko i asekurować się, gdyby na okoliczność, że gdyby do tych zmian przepisów nie doszło, no to zostało nam niewiele czasu do końca lipca przyszłego roku, aby podjąć uchwały o opracowaniu planów zagospodarowania przestrzennego na określone obszary, na których będą mogły powstawać budynki mieszkalne, stąd właśnie ten pakiet uchwał dzisiaj Państwu zaproponowany, że przystąpimy tutaj szybko do dość intensywnych prac, jeżeli po drodze nastąpiłaby zmiana przepisów, na co mam ciągle nadzieję dojdzie, no to wówczas ten proces byśmy przerwali. Natomiast jeżeliby nie doszło, no to byśmy robili wszystko, żeby do końca lipca zdążyć z opracowaniem tychże planów, które spowodują to zniesienie tej blokady, bo w wyniku tych planów byśmy dopuszczali zabudowę w odległości mniejszej, niż te 2 kilometry od najbliższej siłowni wiatrowej, czyli taka tutaj jest propozycja dotycząca właśnie tychże pięciu dzisiaj uchwał, ale też przypomnę, że wcześniej żeśmy podejmowali uchwałę dotyczącą wsi Gostkowo, wsi Kołaczkowice i wsi Konary, czyli tutaj te 3 miejscowości już są jakby w toku i one jakby te prace są dużo dalej zaawansowane. Natomiast te 5 uchwał, które dziś podejmiemy, te prace byśmy rozpoczynali, że tak powiem w tej chwili i dość intensywnie, tak aby do końca lipca z nimi zdążyć, ale też tutaj bym próbował może nie tyle uspokoić, ile stonować sytuację, że w wyniku tych uchwał nie będzie tak, że można się budować wszędzie, gdzie, kto chce. Tu będą dalej ograniczenia wynikające, na przykład z jakości gruntu, będą ograniczenia wynikające, na przykład z zapisów studium zagospodarowania przestrzennego i gminy, ponieważ my w studium i w planach zagospodarowania mamy bardzo dużą ilość terenów pod zabudowę mieszkaniową, czyli tutaj mamy, tej rezerwy jest na kilkaset wręcz nowych budynków mieszkalnych, a takiej potrzeby nie ma i tutaj przygotowując te uchwały to żeśmy analizowali z ostatnich lat, ile wpływało wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, czyli są miejscowości, gdzie w ostatnich latach nie było żadnego wniosku, czyli tutaj, jakby na niektórych obszarach nie ma potrzeby robienia specjalnie planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli nikt nie ma tam zamiaru się w najbliższych latach budować, a też tutaj z drugiej strony musimy dążyć do tego, aby umożliwić zabudowę, szczególnie w terenach już uzbrojonych, aby przeciwdziałać takim praktykom, że ktoś buduje się pod lasem dziś, bo akurat tam ma działkę, czy ją w jakiś sposób pozyskał w wyniku nie wiem, spadku, czy darowizny i wybuduje się, a za chwilę tutaj nas monituje i żąda kiedy będzie infrastruktura drogowa, kiedy będzie podłączony wodociąg, czy kanalizacja sanitarna, czyli tutaj takim praktykom też powinniśmy przeciwdziałać, czyli umożliwiać budowę się głównie w tych terenach, które są już w miarę uzbrojone i tutaj jakby do tego byśmy powinni dążyć i do tego zmierzać, czyli tutaj na Komisjach, w Komisjach uczestniczyła autorka tych naszych opracowań w sensie graficznym. Państwo Radni tutaj zadawali pytania, składali swoje propozycje, także tutaj mówię już pod adresem Państwa Sołtysów, że te prace są jakby w toku, aczkolwiek też na tym etapie już planistycznym można jeszcze ciągle swoje propozycje i uwagi zgłaszać i one mogą być uwzględnione, czyli takie tutaj działanie. Też musimy pamiętać, że jesteśmy gminą rolniczą, że też żeby w sytuacji, kiedy mamy gospodarstwo rolne i to duże czy perspektywiczne, no to też nie ma sensu, aby obok tego gospodarstwa planować jeszcze zabudowę mieszkaniową, żeby pogorszyć sytuację temu rolnikowi, że zrodzić potencjalny konflikt, że no dziś na etapie budowy, kiedy się buduje, to nic mi nie przeszkadza, żadnych uciążliwości zapachowych nie ma, a kiedy już się wybuduje, zaczynam słać skargi pod adresem rolnika, który prowadzi działalność gospodarczą, że jakieś przykre zapachy z gospodarstwa się wydobywają, czyli to też musimy mieć na uwadze, pamiętając o tym rolniczym charakterze naszej  gminy. To tyle, jeżeli chodzi o cały ten pakiet uchwał.

Oprócz tego, pozwoliliśmy sobie dołożyć jeszcze kilka innych uchwał. Głównie przypomnę, że podejmowaliście Państwo Radni uchwałę o rozwiązaniu porozumienia z miastem Leszno na temat prowadzenia Schroniska dla Zwierząt w Henrykowie, którego tutaj byliśmy partnerem, jakby miasta Leszna. To porozumienie zostało jakby w ustawowym terminie wypowiedziane, rozwiązane. Do końca roku jeszcze ono obowiązuje, natomiast od 1 stycznia tutaj już na etapie, jakby rozwiązania umowy z Lesznem proponowaliśmy przystąpienia do tutaj współpracy z Gminą Rawicz, aby korzystać ze Schroniska dla Zwierząt wybudowanego przez Gminę Rawicz, które znajduje się niedaleko naszej tutaj gminy na obszarze przy PSZOK-u w Sarnowie, czyli tutaj byśmy korzystali z tego schroniska dla zwierząt.

Kolejna uchwała dotyczy uchwały o naszej jakby współpracy z organizacjami pozarządowymi. Tutaj corocznie taką uchwałę podejmujemy. Na podstawie tej uchwały jest formułowany tak, jakby regulamin i ogłaszany konkurs o udzielenie dotacji. Przypomnę, że tutaj właśnie wszystkie kluby, stowarzyszenia działające na terenie naszej gminy już od wielu lat korzystają z tej formy wsparcia. Jeżeli chodzi o skalę, wielkość naszej gminy, to ta skala jakby wsparcia i współpracy, i przekazywanych środków finansowych organizacjom pozarządowym jest stosunkowo duża, ale to też wynika z organizacji i klubów, które na terenie naszej gminy funkcjonują, a ta gama jest dość szeroka i taką uchwałę musimy mieć i ostatnia uchwała dotyczy takiej działalności kosmetycznej.

Pani Skarbnik na posiedzeniach Komisji informowała Państwa Radnych. Dotyczy sprostowania omyłki pisarskiej w jednej z naszych uchwał sprzed 2 lat, czyli to ma taką formułę kosmetyczną.

To tyle, jeżeli chodzi o uchwały i też jakby na wstępie tytułem uprzedzenia dodam, że nie wykluczamy sytuacji, że w pierwszych dniach listopada będziemy musieli zwołać kolejną Sesję, która byłaby poświęcona drobnym zmianom w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej, a to dlatego, że mamy już jakby taką na 90% informację, że otrzymamy wsparcie finansowe tutaj na ostatniej Sesji informowałem, że żeśmy składali w takim rządowym programie poprawy bezpieczeństwa dla pieszych, jakby budowy i urządzania przejść dla pieszych w ciągach dróg gminnych.

Tutaj też, jakby z ubolewaniem troszeczkę należy wspomnieć, że taką propozycję złożyliśmy też powiatowi, aby na 8 takich wniosków na terenie naszej gminy w ciągach dróg powiatowych złożył, ale niestety tutaj jakby nie podjęli tej proponowanej przez nas współpracy.

Natomiast myśmy złożyli na 4 i na te 4 otrzymamy wsparcie. To jest 2 na ulicy Bema, 1 na Dąbrowie i drugie w Sobiałkowie przy szkole. Na czym polega ta poprawa bezpieczeństwa? Że można budować przejścia dla pieszych. One muszą być odpowiednio doświetlone, oznakowane i w ślad za tym też można wybudować po 100 metrów ciągów chodnikowych, czy pieszo-jezdnych w każdą ze stron i z każdej strony, czyli w sumie 4 razy 100 metrów bieżących można wybudować chodników, czyli tu jest to znaczna pomoc. Przypomnę, że w tej chwili już jesteśmy w trakcie procedur przetargowych, wcześniej w przypadku pierwszego naboru złożyliśmy taki wniosek i on został pozytywnie rozpatrzony na temat przebudowy przejścia jakby czy wejścia na cmentarz w Miejskiej Górce i tutaj też w przyszłym roku powinno ulec to znacznej poprawie typu chodniki i wyniesione przejście dla pieszych, czyli no tutaj doprowadzimy do znacznej poprawy bezpieczeństwa dla osób udających się na cmentarz w Miejskiej Górce i tutaj wracając do tych 4, może być taka sytuacja, że do końca roku będziemy musieli mieć wybranych wykonawców. Czyli to spowoduje, że musimy bardzo szybko ogłosić przetarg, a żeby ogłosić przetarg, no trzeba mieć zadanie wpisane w budżecie, bo system inaczej nie zadziała. Stąd takie moje uprzedzenie, że ale taką informację pozyskamy w Urzędzie Wojewódzkim.

I kolejna, jakby dobra, czy nawet rzekłbym bardzo dobra informacja, o której wspominałem tutaj podczas ostatniej Sesji, że w ramach inwestycji strategicznych, w ramach Polskiego Ładu składaliśmy 3 wnioski. Wniosek drogowy, wniosek wodno-kanalizacyjny i wniosek na termomodernizację budynków szkolnych  tutaj w samym mieście Miejska Górka. Przychylnie został rozpatrzony nasz najdroższy wniosek na kwotę 8 milionów złotych na remonty ulic tutaj, które żeśmy zgłosili. Ja posłużę się taką ściągą, że tutaj Państwo... żeby też nie rodzić może czasami niepotrzebnych oczekiwań, że ktoś będzie myślał, że wszystkie ulice w całej gminie będziemy robili, ale dominują tu oczywiście nowe ulice w samej Miejskiej Górce plus na terenach wiejskich, to w samej Miejskiej Górce to jest ulica Spacerowa, Kalinowa, Wierzbowa, Kwiatowa, Łąkowa, Poprzeczna, Południowa, Tęczowa część ulicy Niepodległości, część ulicy Zacisze, czyli to jest ta kontynuacja przy cmentarzu oraz ulica Ogrodowa w Dąbrowie. Ulica... tu Państwu niewiele to powie, ale dla mieszkańców Gostkowa to jest normalna informacja, tak zwana ulica do Pana Kaczmarka, też bardzo oczekiwana i ulica w Konarach, tak zwane Zapłocie. Czyli tutaj jest zakres jest bardzo duży. Niebawem otrzymamy promesę na realizację tychże inwestycji i będziemy mieli niecałe 2 lata na ich zrealizowania, czyli tutaj zakres jest duży.

Dalej tutaj poinformuję Państwa, że w ramach Funduszu Dróg Samorządowych mamy w tym roku 3 drogi do realizacji. Oczywiście one nie będą wszystkie do końca roku. Ulicę Dworcową, żeśmy skończyli. W tej chwili jesteśmy po przetargu na ulicę Podgórną i przygotowujemy przetarg na trzecią drogę, na którą też otrzymamy wsparcie, to jest ulica droga Konary, Ostrobudki przy cmentarzu. Tutaj na te zadania otrzymamy również, jakby to rządowe wsparcie.

No z innych takich jeszcze ciekawostek, to za kilka dni do Sobiałkowa przyjedzie już nowy samochód strażacki, który również żeśmy tutaj w połowie finansowali. No upór tutaj szczególnie Radnych z Sobiałkowa, Pani Wiesi, tutaj Bernarda, że tutaj Państwo, żeście taką uchwałę o wsparciu dość znaczną kwotą, aż 400 000 złotych taką uchwałę, żeście podjęli i strażacy w Sobiałkowie już za kilka dni będą mieli nowe auto marki Volvo tak, o ile dobrze pamiętam. Podobne jak w Miejskiej Górce, także to będzie kolejne nowe auto dla OSP w Miejskiej Górce. Także uzbrojeni będziemy tutaj, już można by powiedzieć tak po zęby, jeżeli chodzi o sprzęt dla Straży Pożarnej. Myślę, że tutaj wyczerpałem te informacje. Głównie one były dobre.

Tak się szczęśliwie złożyło, niebawem rusza kolejny nabór wniosków w ramach Polskiego Ładu i tutaj też tak jak zapowiadałem, no powinniśmy być konsekwentni i będziemy, jakby kontynuowali w tej chwili, byśmy się skupili na tym projekcie wodno-kanalizacyjnym, czyli tym drugim, który nie załapał się na finansowanie, licząc no i tu jeszcze rozważymy, czy złożyć ten drugi dotyczący termomodernizacji budynków szkolnych, licząc, że któryś z nich uzyska to wsparcie. Tyle Panie Przewodniczący.

Głos zabrał Przewodniczący Rady Zdzisław Goliński: „Dziękuję, Panie Burmistrzu. Czy Koleżanki, Koledzy Radni mają pytania do Pana Burmistrza? Nie widzę”.

 

Ad. 4. Wnioski i interpelacje Radnych

Nie zgłoszono żadnych wniosków i interpelacji Radnych.

 

Ad.5. Podjęcie uchwał w sprawie

 

a. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Niemarzyn,

Projekt Uchwały Nr XXXII/192/21 dotyczący przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Niemarzyn, odczytała Wiceprzewodnicząca Rady, Barbara Szewczyk. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni –  13 „za”.

Uchwała Nr XXXII/192/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 26 października 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Niemarzyn została podjęta i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

 

b. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Zakrzewo,

Projekt Uchwały Nr XXXII/193/21 dotyczący przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Zakrzewo, odczytał Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni –  13 „za”.

Uchwała Nr XXXII/193/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 26 października 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Zakrzewo, została podjęta i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

 

c. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Dąbrowa,

Projekt Uchwały Nr XXXII/194/21 dotyczący przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Dąbrowa odczytała Wiceprzewodnicząca Rady, Barbara Szewczyk. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni –  13 „za”.

Uchwała Nr XXXII/194/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 26 października 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Dąbrowa, została podjęta i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

 

d. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Sobiałkowo,

Projekt Uchwały Nr XXXII/195/21 dotyczący przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Sobiałkowo, odczytał Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni –  13 „za”.

Uchwała Nr XXXII/195/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 26 października 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Sobiałkowo, została podjęta i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

 

e. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Miejskiej Górki,

Projekt Uchwały Nr XXXII/196/21 dotyczący przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Miejskiej Górki, odczytała Wiceprzewodnicząca Rady, Barbara Szewczyk. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni –  13 „za”.

Uchwała Nr XXXII/196/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 26 października 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Miejskiej Górki, została podjęta i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

 

f. zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Rawicz zadania w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt,

Projekt Uchwały Nr XXXII/197/21 dotyczący zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Rawicz zadania w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt, odczytał Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński. Wszyscy obecni na sesji Radni brali udział w głosowaniu, które przedstawia się następująco –  12 „za” i 1 „przeciw” (Radna Maria Janiak).

Uchwała Nr XXXII/197/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 26 października 2021 roku w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Rawicz zadania w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt,  została podjęta i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

 

g. uchwalenia programu współpracy Gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - na rok 2022,

Projekt Uchwały Nr XXXII/198/21 dotyczący uchwalenia programu współpracy Gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - na rok 2022, odczytała Wiceprzewodnicząca Rady, Barbara Szewczyk. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni –  13 „za”.

Uchwała Nr XXXII/198/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 26 października 2021 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - na rok 2022, została podjęta i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

 

h. sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy przepisywaniu uchwały do Edytora Aktów Prawnych XML.

Projekt Uchwały Nr XXXII/199/21 dotyczący sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy przepisywaniu uchwały do Edytora Aktów Prawnych XML, odczytała Wiceprzewodnicząca Rady, Barbara Szewczyk. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni –  13 „za”.

Uchwała Nr XXXII/199/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 26 października 2021 roku w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy przepisywaniu uchwały do Edytora Aktów Prawnych XML, została podjęta i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

 

Imienny wykaz głosowania Radnych na Uchwały Nr XXXII/192/21, XXXII/193/21, XXXII/194/21, XXXII/195/21, XXXII/196/21, XXXII/197/21, XXXII/198/21, XXXII/199/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 26 października 2021 roku stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Ad. 6 Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych

Nie udzielono odpowiedzi, ze względu na nie wniesienie wniosków i interpelacji.

Ad. 7 Wolne głosy i wnioski

Brak wolnych głosów i wniosków.

Ad. 8 Zakończenie

W związku z wyczerpaniem porządku XXXII sesji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce, Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński, dziękując wszystkim za przybycie, zamknął obrady o godz. 13:44.

 Przewodniczący Rady Miejskiej
        w Miejskiej Górce

 

         Zdzisław Goliński

 

 

Protokołowała:

             Referent

        Karina Zawidzka

 

 

 

Załączniki:

 1. Lista obecności Radnych.
 2. Lista obecności Sołtysów.
 3. Lista obecności zaproszonych gości.
 4. Uchwała Nr XXXII/192/21.
 5. Uchwała Nr XXXII/193/21.
 6. Uchwała Nr XXXII/194/21.
 7. Uchwała Nr XXXII/195/21.
 8. Uchwała Nr XXXII/196/21.
 9. Uchwała Nr XXXII/197/21.
 10. Uchwała Nr XXXII/198/21.
 11. Uchwała Nr XXXII/199/21.
 12. Imienny wykaz głosowania Radnych.

Pliki do pobrania

Załącznik Nr 1 - Lista obecności Radni 202.36 KB
Załącznik Nr 4 Uchwała Nr XXXII/192/21 2639.39 KB
Załącznik Nr 5 Uchwała Nr XXXII/193/21 3504.25 KB
Załącznik Nr 6 Uchwała Nr XXXII/194/21 2986.36 KB
Załącznik Nr 7 Uchwała Nr XXXII/195/21 3825.59 KB
Załącznik Nr 8 Uchwała Nr XXXII/196/21 3324.85 KB
Załącznik Nr 9 Uchwała Nr XXXII/197/21 211.06 KB
Załącznik Nr 11 Uchwała Nr XXXII/199/21 249.62 KB