Przejdź do stopki

Protokoły z Sesji 2021 r.

Treść

PROTOKÓŁ NR XXVII/21

z Sesji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

odbytej w dniu 17 czerwca 2021 roku

o godz. 13:00 w Hali Widowiskowo-Sportowej im. Powstańców Wielkopolskich
w Miejskiej Górce

 

W sesji uczestniczyli:

 • Karol Skrzypczak – Burmistrz
 • Joanna Pląskowska – Sekretarz Gminy
 • Dorota Lamperska - Skarbnik
 • Radni Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

Ad. 1 Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad

Otwarcia XXVII sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Miejskiej Górce Zdzisław Goliński. Powitał wszystkich zgromadzonych. Stwierdził, iż na ustawowy 15 – osobowy skład Rady w sesji uczestniczy 13 Radnych (nieobecni: Rada Marlena Głowacz – Zelek, Radny Mirosław Śmierzchała) - tj. 86,66 %  ustawowego składu Rady, co stanowi quorum, więc jest ona władna obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1, 2 do protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński, odczytał obowiązujący porządek obrad, który przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji.

3. Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym.

4. Wnioski i interpelacje Radnych.

5. Raport o stanie gminy Miejska Górka za 2020 rok:

a. debata nad raportem,

b. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miejskiej Górki wotum zaufania.

6. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miejskiej Górki:

a. przedłożenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok,
b. przedłożenie sprawozdania finansowego za rok 2020,
c. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu,
d. przedstawienie informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego,
e. przedłożenie opinii Komisji Rewizyjnej z wykonania budżetu Gminy Miejska Górka za rok 2020 oraz wniosku o udzielenie absolutorium,
f. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji,
g. dyskusja,
h. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok,
i. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie:

 1. przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejska Górka,
 2. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości,
 3. wyrażenia zgody na wydzierżawienie od Parafii Rzymskokatolickiej w Miejskiej Górce części nieruchomości o nr ewidencyjny gruntu 957 położonej w Miejskiej Górce,
 4. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejska Górka na rok szkolny 2021/2022.

​8. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych.

9. Wolne głosy i wnioski.

10. Zakończenie.

Ad. 2 Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji

W związku z tym, iż do protokołu z Sesji, która odbyła się w dniu 12 maja 2021 roku nie wpłynęły uwagi pisemne i ustne, Przewodniczący zawnioskował o przyjęcie niniejszego protokołu bez odczytywania.

Za propozycją Przewodniczącego Rady głosowali wszyscy obecni na Sesji Radni –  13 „za”.

W związku z powyższym protokół nr XXVI/21 z Sesji, która odbyła się w dniu 12 maja 2021 roku przyjęto bez odczytywania.

Ad. 3 Informacja o działalności w okresie międzysesyjnym

Głos zabrał Burmistrz Miejskiej Górki Karol Skrzypczak: „Panie Przewodniczący, Państwo Radni. Dzisiejsza sesja jest poświęcona głownie przyjęciem raportu o stanie gminy oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za ubiegły rok. Zarówno raport jak i sprawozdanie z wykonania budżetu Państwo Radni otrzymaliście dużo wcześniej i mieliście możliwość zapoznania się z materiałami. Również było to przedstawiane i bardzo szczegółowo na Komisji Rewizyjnej oraz na wspólnych posiedzeniach Komisji. Także jeśli Państwo pozwolą to tylko w kilku zdaniach pozwolę sobie podsumować ubiegły rok. To też dlatego, że na godzinę 14 Pan Przewodniczący zaprasza na drugiej części sali na kolejne wydarzenie jeszcze zaległe sprawy sprzed 1,5 roku. Też dodatkowo poinformuje, że podczas dzisiejszej sesji nie dokonujemy żadnych zmian w budżecie. Takowego planujemy na sesji 29 czerwca, czyli w tym miesiącu spotkamy się po raz kolejny. Wówczas dokonamy szeregu zmian, szczególnie pod kątem wydatków inwestycyjnych oraz również postaramy się tutaj dokonać takich zmian w budżecie, które pozwolą nam na uruchomienie dotacji dla OSP Sobiałkowo, tak aby OSP mogło uruchomić procedurę związaną z zakupem nowego auta strażackiego, na które już maja pomysł, który otrzymali od komendanta głównego. Przypomnę, że  tutaj mają zapewnione 50%, czyli 400 tysięcy zł. Tutaj też Państwa informowałem, że myśmy tutaj z Panem Przewodniczącym taką deklaracje również w imieniu Rady składali, ale aczkolwiek nie była ona wiążąca. Ostateczna decyzja należy do Państwa i mam nadzieję, że tutaj za kilkanaście dni taką  pozytywną decyzję dla OSP Sobiałkowo podejmiecie. Jeżeli chodzi o tutaj raport to raport o stanie Gminy ma charakter zmienny. Nie ma przepisów, które jakby regulowały jak ma wyglądać raport. Jedynie takie, że raport musi być przedłożony także tutaj każda z Gmin na swój sposób taki raport sobie opracowuje i tutaj też Państwo Radnym na Komisjach analizowałem, że ma charakter jakby zmienny, że można tutaj uwzględniać Państwa propozycje, jeżeli uznacie, że brakuje wam jakiś informacji o dziedzinie, która podlega kompetencji Gminy, że powinna być  szerzej przedstawiona, no to wówczas w następnych raportach można takowe poprawki nanosić i uwzględniać propozycje tutaj Państwa Radnych. Ale takich uwag i propozycji nie było. W związku z czym Państwo Radni mają w takiej wersji raport przedstawiony i jaki został Państwu przytoczony. Co do sprawozdania z wykonania budżetu no to pamiętamy, że w marcu praktycznie już od początku roku żyliśmy w niepokoju jak będzie się rozwijała pandemia i marcu nastąpiło całkowite zatrzymanie kraju. Pozamykaliśmy się też w związku z tym rodziła się taka obawa, niepewność jak będą wyglądały finanse publiczne, jak zatrzymanie gospodarki wpłynie na sytuacje, kondycje finansową Gminy. Rzeczywiście pierwsze miesiące nie były optymistyczne, można powiedzieć ocieraliśmy się o katastrofę wręcz. W następnych miesiącach wyglądało to już bardziej różnorodnie. Gminy o takim charakterze jak my nie nastawione na turystykę czy na kuracjuszy odczuwały kryzys łagodniej natomiast tutaj niewątpliwie miasta typu Sopot, Ciechocinek, Kołobrzeg, Zakopane, no to one do dziś borykają się z problemami gdzie gminy, te miasta żyły głownie ze wpływów działalności tej handlowej, turystycznej, uzdrowiskowej no i można powiedzieć, że do dziś te kłopoty mają. Tutaj też rząd uruchomił specjalne programy wspierające szczególnie tą działalność inwestycyjną Gmin. My co prawda w dość skromnej wysokości w ubiegłym roku taka pomoc nas spotkała. Natomiast już w tym roku zdecydowanie więcej otrzymaliśmy środków na różne przedsięwzięcia, które realizujemy lub, które mamy zamiar realizować. Tutaj takim naszym rekordem naszym jest planowana budowa przedszkola w Miejskiej Górce, której jeszcze nie rozpoczęliśmy, a już na koncie mamy kwotę przyznanej dotacji w wysokości 4 mln zloty. Wracając do roku ubiegłego wydatki były bardzo ostrożne. Wydatki majątkowe również były na dość niskim poziomie około 2,5 mln złotych. Realizowaliśmy oczywiście wszystkie te inwestycje, które były w budżecie, które były zaplanowane, była bardzo duża ostrożność co do rozpoczynania nowych zadań inwestycyjnych nie mając pewności jak będzie się kształtować budżet. Rok zamknęliśmy w dość dobrej kondycji finansowej, nie mamy żadnych zaległości, wywiązaliśmy się ze wszystkich zobowiązań. Wszystkie podmioty, które miały otrzymać dotacje z budżetu Gminy otrzymały. Wszystkie nasze placówki podległe Gminie również funkcjonowały prawidłowo także można powiedzieć w sensie takim finansowym. Rok 2020 zamknęliśmy tak dość optymistycznie. Natomiast w takim sensie zdrowotnym ciągle tkwimy w pandemii. Jest coraz większa fala szczepień. Natomiast jest też niepokojące wyhamowanie tego tempa zainteresowania szczepionką szczególnie wśród osób młodszych. Młodych osób, które z taką może nie tyle obawą czy ostrożnością, ale z pewną nawet wręcz niechęcią podchodzą do szczepień. Tutaj też rodzi się obawa jak zakończą się wakacje, jak będzie wyglądać sytuacje jak zaczną się te choroby wynikające z pory jesiennej. Byśmy ponownie nie wpadli w podobną spiralę w jakiej w tej chwili próbujemy się wydostać, ale tutaj też jakby gminy otrzymują my również otrzymaliśmy środki finansowego na popularyzację szczepień. Natomiast wiadomo nie ma przymusu, nikogo nie można zmusić, aby poddał się szczepieniu. Także jak ta sytuacje będzie wyglądała no to czas pokaże, miejmy nadzieje, że nie będzie tak tragicznie jak było aczkolwiek na wszystko trzeba być przygotowanym. Myślę, że jeżeli Państwo będą mieć pytania co do raportu, co do sprawozdania z wykonania budżetu to tutaj Państwu ja czy Pani Skarbnik jesteśmy gotowi w każdej chwili takich informacji udzielić. Natomiast otrzymaliście Państwo to pisemnie w bardzo obszerny materiał dotyczący i raportu i sprawozdania z wykonania budżetu, także jeżeli w tej chwili Państwo pozwolą to też w kilku zdaniach omówiłbym dalsze punkty dotyczące dzisiejszej sesji, czyli przedstawione Państwu  projekty uchwał. To jest przystąpienie do sporządzenia zmian studium uwarunkowań  kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejska Górka. Tutaj jeżeli chodzi o planowanie przestrzenne o tą politykę przestrzenną Gminy ciągle znaczna część Gminy jest przyblokowana w sensie jakby budownictwo mieszkaniowego, siłowniami wiatrowymi, które są na razie zarezerwowane w planie zagospodarowania przestrzennego, natomiast toczą się dalej bardzo intensywne prace przygotowawcze i być może końcówka tego roku lub początek następnego może by nastąpić moment tego przysłowiowego wbicia łopaty w ziemie, że rozpocznie się ten proces budowlany. Też tutaj oczekujemy i mam nadzieję, że coraz bliżej moment kiedy nastąpi zmiana przepisów dotyczących siłowni wiatrowych i będzie można je zostanie uchylony przepis dotyczący tej dziesięciokrotności odległości od siłowni wiatrowych, gdzie można budować budynki mieszkalne. Natomiast studium na trochę inny charakter, bardziej ogólny i mamy tutaj szereg wniosków dotyczących właśnie zmiany studium zaktualizowania stąd właśnie taka potrzeba, aby w praktycznie, w każdej naszej miejscowości dokonać pewnych korekt dotyczących zapisów studium. Stąd taka potrzeba. Oczywiście tutaj procedura będzie trwała około roku i będą Państwo mieli w trakcie przedstawiane propozycje zmian w studium. Kolejna uchwała to jest wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości. Taką uchwałę myśmy dotyczącą nieruchomości podejmowali, ale ona miała charakter bardzo ogólnej natomiast w tej części opisowej, ona precyzowała, że dotyczy to fotowoltaiki, natomiast tutaj tą nieruchomością, dzierżawa tej nieruchomości zainteresowana jest firma planująca budowę siłowni wiatrowych. Na tej działce ma być zlokalizowany taki główny punkt odbioru energii z wszystkich sił wiatrowych na terenie naszej gminy i w przyszłości Gminy Pakosław i Jutrosin oraz z planowanych farm wiatrowych na obszarze tychże trzech gmin. Z tego punktu będzie budowany kabel wysokiego napięcia do stacji w Gronowie  za Lesznem o długości około 50 km i to też wszystko jest na etapie już finalizowania uzgodnień i tutaj zaproponowaliśmy firmie dzierżawę w wysokości 50 000 rocznie za tą działkę. Ona jest zlokalizowana naprzeciwko zrekultywowanego składowiska odpadów w Rozstępniewie, w tej chwili użytkowanego jako tor motocrossowy, także jest to uważam bardzo korzystna oferta dla nas na okres prawie 30 lat, z tego robi się kwota około półtora miliona złotych za grunty słabej jakości. Stąd tutaj wnioskuję, aby Państwo Radni taką uchwałę podjęli. Kolejna dotyczy wyrażenia zgody na wydzierżawienie od parafii w Miejskiej Górce terenu pod planowany plac zabaw czy nawet szerzej takie miejsce jakby wypoczynku czy rekreacji. To jest tak zwana była „Marianówka”  ten obszar wraz z budynkiem, w którym w tej chwili mieści się przedszkole. Tutaj gmina już od wielu, wielu lat, od kilkudziesięciu lat dzierżawi, część tego budynku. W sumie tutaj ustaliliśmy kwotę 2000 zł miesięcznie za dzierżawę całej działki wraz z całym budynkiem i częścią  budynków gospodarczych i tutaj już przypomnę też w tegorocznym budżecie mamy zaplanowaną co prawda skromną kwoty 50 000 zł głównie na pracę takie planistyczne. Docelowo lokowalibyśmy plac zabaw taki z prawdziwego zdarzenia z toaletami, z elementami do ćwiczeń dla młodzieży czy dla dzieci starszych to jest perspektywa kilku najbliższych lat. Tutaj analizowaliśmy różne rozwiązania, natomiast tu uznaliśmy, że to miejsce jest najbardziej korzystne, najlepsze, najlepiej położone. Minusem jest oczywiście to, że gmina nie jest właścicielem tego obszaru i musi to dzierżawi. Natomiast tutaj nasze obszary typu powiedzmy okolice zbiornika Balaton i tak dalej to już są bardziej odległe od centrum miasta. Dziś ja to też tak obserwuje, że wiele mam z dziećmi podjeżdża autem pod plac zabaw czy umawia się z koleżanką i tam jakby się spotykają, rozmawiają, dzieci się bawią na placu zabaw. Też musi być odpowiednia możliwość dojazdu autem zaparkowania w miarę bezpiecznie czyli tutaj mamy też perspektywę kilku lat, kilku lat jakby dojścia do celu związanego z odpowiednim zagospodarowaniem. Też po drodze mamy zagospodarowanie tego małego oczka wodnego, które tam się  znajduje, także myślę że w przeciągu kilku najbliższych lat uda nam się opracować i osiągnąć to co zamierzamy tak żeby tutaj szczególnie dzieci z Miejskiej Górki i okolic mogły z tego miejsca korzystać, żeby on był bezpieczny, bogato wyposażony i chętnie odwiedzany przez dzieci. Inną rzeczą oczywiście będzie plac zabaw przy przedszkolu, którego rozpoczniemy  mam nadzieję w tym roku albo na początku przyszłego roku budowę, ale ten plac zabaw musi służyć oczywiście samemu przedszkolu. Kolejna uchwała jakby uchwała dotycząca też bardzo drobnej rzeczy to jest określenie średniej ceny paliwa w przypadku kiedy rodzic sam dowozi dziecko do szkoły specjalnej. Przypomnę, że taką uchwałę podejmowaliśmy rok temu, ale też podejmowaliśmy na początku tego roku, a to dlatego, że jeden z rodziców złożył wniosek, aby dokonać tutaj korekty tej ceny paliwa, ponieważ odstawała od ceny, która już obowiązywała na rynku. Tu miejmy nadzieję, że cena którą dziś ustalimy wytrzyma cały rok i dopiero za rok będziemy dokonywali kolejnej uchwały. Ze spraw bieżących to powolutku do biegamy do końca z zakres prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej Gostkowo Rozstępniewo, oczywiście tutaj są też naciski kwestia chodników i tak dalej, chodniki będziemy budowali później być może jeszcze w tym roku. Przypomnę tutaj przykład Kołaczkowic też w tym roku uchwalaliśmy dokonywaliśmy zmian w budżecie i przeznaczali kwotę 100 000 zł na budowę nowych chodników w Kołaczkowicach. W Gostkowie podejrzewam będzie podobna sytuacja, że to nam zajmie z dwa, trzy lata zanim przez całe Gostkowo wybudujemy nowe chodniki z jednej strony o parametrach ścieżki rowerowej. To będzie też przedsięwzięcie kosztowne, to na pewno będą wchodziły w rachubę setki tysięcy złotych i też działamy w pasie drogi powiatowej. Tutaj odtworzenie, następuje wymiana krawężników, nowej nawierzchni, ale takie mieliśmy warunki ustalenia z powiatem, natomiast chodniki były w bardzo kiepskim stanie i przed budową, szczególnie jeżeli chodzi o Gostkowie. Tutaj dobiega też końca budowa świetlic wiejskich w Dąbrowie i Gostkowie, termin do końca czerwca. W tej chwili trwają prace takie formalne związane z odbiorem. Zakończyliśmy rozbudowę ulicy Huba w Miejskiej Górce. To jest ten odcinek za cmentarzem, też uzyskaliśmy dodatkowo dodatkowe miejsca parkingowe dla osób odwiedzających cmentarz, ale też pojawiała się możliwość że możemy jakby stworzyć taki parking prowizoryczny na czas 1 listopada, teren przyległy do tej drogi jest terenem gminy i parafii, czyli w okresie święta 1 listopada będzie można tam z tych miejscu jakby postoju korzystać oczywiście, o ile nie będzie bardzo zła pogoda typu ulewne deszcze wtedy ten teren stanie się terenem podmokłym. Rozstrzygnęliśmy przetarg na budowę drogi gminnej to jest ul. Dworcowa w Miejskiej Górce. Tutaj otrzymaliśmy środki z Funduszu Dróg Samorządowych i przypomnę, że też przygotowujemy przetarg kolejny na ulicę Podgórną, która jest na trzeciej pozycji listy rezerwowej i tutaj jesteśmy przekonani, że również otrzymamy tutaj wsparcie z tego funduszu na budowę tejże drogi. Przypomnę też tutaj na 19 pozycji, trochę dalej jest droga Konary Ostrobudki przy bardzo szczęśliwym zbiegu okoliczności jest szansa, że również i ta trzecia droga nasza by się załapała, a jeżeli nie to ten wniosek powtórzymy w najbliższym terminie, składając kolejny wniosek w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Również przygotowujemy przetargi w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, które przypomnę, że mamy droga w Oczkowicach w systemie drogi śladowej, droga Dłoń Piaski w systemie  drogi szutrowej i krótki odcinek ulicy w Rozstępniewie o nawierzchni z kostki brukowej.  Też jesteśmy po przetargu na oświetlenie ulic,  oświetlenie uliczne ulic: Podgórnej, Południowej, części ulicy Bema, także niebawem tutaj będziemy podpisywali umowę, tutaj będzie zamontowane 18 nowych punktów świetlnych. Przetarg robiliśmy też jakby w przyspieszeniu, aby zdążyć przed rozpoczęciem ewentualnej budowy tejże drogi. Też niedawno otrzymaliśmy informację, że nasz wniosek z tego Funduszu Popegeerowskiego, przypomnę składaliśmy trzy wnioski na drogę do budynku mieszkalnego w Zakrzewie, na modernizację wodociągu w Zakrzewie i na kanalizację sanitarną w Roszkówku. Wnioskowaliśmy o milion, otrzymamy 600 000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Roszkówku, czyli tutaj takie nasze wsparcie właśnie z tego funduszu rządowego popegeerowskiego. Ja miałbym tyle takich bieżących informacji, jeżeli Państwo mają jakieś pytania to proszę teraz lub za półtora tygodnia podczas kolejnego posiedzenia komisji lub kolejnej sesji”.

Głos zabrał Przewodniczący Rady Zdzisław Goliński: „Dziękuję Panu Burmistrzowi. Macie Państwo pytania? Nie widzę”.

Ad. 4. Wnioski i interpelacje Radnych

Nie zgłoszono żadnych wniosków i interpelacji Radnych.

Ad. 5. Raport o stanie gminy Miejska Górka za 2020 rok

a. debata nad raportem,

Przewodniczący Rady Miejskiej w Miejskiej Górce, Zdzisław Goliński otworzył debatę. Chętnych do debaty nie było.

b. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miejskiej Górki wotum zaufania.

Projekt Uchwały nr  XXVII/169/21 dotyczący udzielenia Burmistrzowi Miejskiej Górki wotum zaufania odczytał Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni – 13 „za”.

Uchwała Nr XXVII/169/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 17 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miejskiej Górki wotum zaufania, została podjęta i stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 6. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miejskiej Górki

a. przedłożenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok,

Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejska Górka za 2020 rok, stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

b. przedłożenie sprawozdania finansowego za rok 2020,

Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński  przedstawił sprawozdanie finansowe za rok 2020.  Jest ono do wglądu w Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejska Górka.

Na sprawozdanie finansowe za 2020 rok składają się:

1) Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminy Miejska Górka sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku.

2) Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku. 

3) Rachunek zysków i strat jednostek (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku. 

4) Zestawienie zmian w funduszu jednostek sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku.

 

c. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu,

 Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński odczytał Uchwałę Nr SO-09/0954/76/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miejskiej Górki za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami. 

Uchwała Nr SO-09/0954/76/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miejskiej Górki za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami, stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

d. przedstawienie informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego,

Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński przedstawił  informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

e. przedłożenie opinii Komisji Rewizyjnej z wykonania budżetu Gminy Miejska Górka za rok 2020 oraz wniosku o udzielenie absolutorium,

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Gerard Wawrzynek przedstawił opinię Komisji Rewizyjnej z wykonania budżetu Gminy Miejska Górka za rok 2020 oraz wniosku o udzielenie absolutorium.

Opinia stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

f. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji,

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Gerard Wawrzynek odczytał Uchwałę Nr SO-9/0955/145/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miejskiej Górce w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miejskiej Górki z wykonania budżetu za 2020 rok.

Opinia stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

g. dyskusja,

Przewodniczący Rady Miejskiej w Miejskiej Górce, Zdzisław Goliński otworzył dyskusję. Chętnych do dyskusji nie było.

h. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok,

Projekt Uchwały nr XXVII/170/21 dotyczący zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok odczytał Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński.  Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni – 13 „za”.

Uchwała Nr XXVII/170/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 17 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok, została podjęta i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

i. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi
z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

Projekt Uchwały nr XXVII/171/21 dotyczący udzielenia absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok odczytał Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni – 13 „za”.

Uchwała Nr XXVII/171/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 17 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok, została podjęta i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Goliński ogłosił przerwę, trwała od godziny 14:11 do godziny 15:12.

Ad. 7. Podjęcie uchwał w sprawie

a. przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejska Górka,

Projekt Uchwały nr XXVII/172/21 dotyczący przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejska Górka, odczytał Wiceprzewodniczący Rady, Bernard Bałuniak. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni –  13 „za”.

Uchwała Nr XXVII/172/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 17 czerwca 2021 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejska Górka, została podjęta i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

b. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości,

Projekt Uchwały nr XXVII/173/21 dotyczący wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości, odczytała Wiceprzewodnicząca Rady, Barbara Szewczyk. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni –  13 „za”.

Uchwała Nr XXVII/173/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 17 czerwca 2021 roku
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości, została podjęta i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

c. wyrażenia zgody na wydzierżawienie od Parafii Rzymskokatolickiej w Miejskiej Górce części nieruchomości o nr ewidencyjny gruntu 957 położonej w Miejskiej Górce,

Projekt Uchwały nr XXVII/174/21 dotyczący wyrażenia zgody na wydzierżawienie od Parafii Rzymskokatolickiej w Miejskiej Górce części nieruchomości o nr ewidencyjny gruntu 957 położonej w Miejskiej Górce, odczytała Wiceprzewodnicząca Rady, Barbara Szewczyk. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni –  13 „za”.

Uchwała Nr XXVII/174/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 17 czerwca 2021 roku
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości, została podjęta i stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

d. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejska Górka na rok szkolny 2021/2022.

Projekt Uchwały nr XXVII/175/21 dotyczący określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejska Górka na rok szkolny 2021/2022, odczytała Wiceprzewodnicząca Rady, Barbara Szewczyk. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni –  12 „za” i 1 „wstrzymuję się” (Radna Barbara Walkowiak).

Uchwała Nr XXVII/175/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 17 czerwca 2021 roku
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejska Górka na rok szkolny 2021/2022, została podjęta i stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Imienny wykaz głosowania Radnych na Uchwały Nr XXVII/169/21, XXVII/170/21, XXVII/171/21, XXVII/172/21, XXVII/173/21, XXVII/174/21 i XXVII/175/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 17 czerwca 2021 roku stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

 

Ad. 8 Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych

Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński przedstawił odpowiedź na wniosek Radnej Barbary Walkowiak  złożony na XXVI sesji Rady Miejskiej z dnia 12 maja 2021 roku.


Odpowiedź na wniosek stanowi załącznik nr 16  do protokołu.

 

Ad. 9 Wolne głosy i wnioski

Brak wolnych głosów i wniosków.

 

Ad. 10 Zakończenie.

W związku z wyczerpaniem porządku XXVII sesji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce, Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński, dziękując wszystkim za przybycie, zamknął obrady o godz. 15:25.

 

                                                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                             w Miejskiej Górce

  Zdzisław Goliński                                                       

 

Protokołowała:

      Referent

Karina Zawidzka

 

 

 

Załączniki:

 1. Lista obecności Radnych.
 2. Lista obecności pozostałych gości.
 3. Uchwała Nr XXVII/169/21.
 4. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejska Górka za 2020 rok.
 5. Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miejskiej Górki za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami.
 6. Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.
 7. Wniosek Komisji Rewizyjnej z wykonania budżetu Gminy Miejska Górka za rok 2020 oraz wniosek o udzielenie absolutorium.
 8. Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miejskiej Górce w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miejskiej Górki z wykonania budżetu za 2020 rok.
 9. Uchwała Nr XXVII/170/21.
 10. Uchwała Nr XXVII/171/21.
 11. Uchwała Nr XXVII/172/21.
 12. Uchwała Nr XXVII/173/21.
 13. Uchwała Nr XXVII/174/21.
 14. Uchwała Nr XXVII/175/21.
 15. Imienny wykaz głosowania Radnych.
 16. Odpowiedź na wniosek Radnej Barbary Walkowiak.

Pliki do pobrania

1. Lista obecności Radnych. 211.95 KB
2. Lista obecności zaproszonych gości. 140.44 KB
3. Uchwała Nr XXVII/169/21. 207.76 KB
9. Uchwała Nr XXVII/170/21. 141.97 KB
10. Uchwała Nr XXVII/171/21. 142.06 KB
11. Uchwała Nr XXVII/172/21. 41398.85 KB
12. Uchwała Nr XXVII/173/21. 217.18 KB
13. Uchwała Nr XXVII/174/21. 216.14 KB
14. Uchwała Nr XXVII/175/21 280.32 KB
15. Imienny wykaz głosowania Radnych. 743.65 KB