Przejdź do stopki

Protokoły z Sesji 2021 r.

Treść

PROTOKÓŁ NR XXIX/21

z Sesji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

odbytej w dniu 29 lipca 2021 roku

o godz. 13:00 w Sali Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej
w Miejskiej Górce

 

W sesji uczestniczyli:

 • Karol Skrzypczak – Burmistrz
 • Joanna Pląskowska – Sekretarz Gminy
 • Dorota Lamperska – Skarbnik
 • Radni Rady Miejskiej w Miejskiej Górce
 • Kierownik Rewiru Dzielnicowych w Miejskiej Górce Sylwester Sarbinowski

Ad. 1 Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad

Otwarcia XXIX sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Miejskiej Górce Zdzisław Goliński. Powitał wszystkich zgromadzonych. Stwierdził, iż na ustawowy 15 – osobowy skład Rady w sesji uczestniczy 10 Radnych (nieobecni: Antoni Bartkowiak, Marlena Głowacz-Zelek, Maria Janiak, Monika Szydłowska i Mirosław Śmierzchała) - tj. 66,66 %  ustawowego składu Rady, co stanowi quorum, więc jest ona władna obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1, 2 do protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński, poinformował, iż wpłynął do niego wniosek Burmistrza Miejskiej Górki o dodanie do porządku obrad w punkcie 5  podpunktów „b” i „c”. Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad po zmianie, który przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji.
 3. Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Wnioski i interpelacje Radnych.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany uchwały budżetowej na rok 2021,
  2. zwolnienia dyrektora szkoły z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami,
  3. przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków” na terenie Gminy Miejska Górka.
 6. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych.
 7. Wolne głosy i wnioski.
 8.  Zakończenie.

Wniosek stanowi złącznik nr 3 do protokołu.

Porządek obrad został przyjęty 9 Radnych zagłosowało „za”, Radna Barbara Walkowiak nie brała udziału w głosowaniu z powodów technicznych.

Ad. 2 Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji

W związku z tym, iż do protokołu z Sesji, która odbyła się w dniu 29 czerwca 2021 roku nie wpłynęły uwagi pisemne i ustne, Przewodniczący zawnioskował o przyjęcie niniejszego protokołu bez odczytywania.

Za propozycją Przewodniczącego Rady głosowali wszyscy obecni na Sesji Radni –  10 „za”.

W związku z powyższym protokół nr XXVIII/21 z Sesji, która odbyła się w dniu 29 czerwca 2021 roku przyjęto bez odczytywania.

Od godziny 13:07 w posiedzeniu sesji uczestniczy Radna Maria Janiak

Ad. 3 Informacja o działalności w okresie międzysesyjnym

Głos zabrał Burmistrz Miejskiej Górki Karol Skrzypczak: „Panie Przewodniczący, Państwo Radni, na ostatniej czerwcowej sesji zapowiadałem, że być może będziemy musieli się spotkać jeszcze w lipcu, jakby planowałem spotkania, nawet nie w formie sesji, tylko w formie takiej konsultacji, natomiast zaistniała potrzeba zwołania sesji, a to dlatego, że musimy dokonać zmian w budżecie głównie spowodowane tym, że wyczerpaliśmy już zaplanowane środki finansowe na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła, czyli pieców centralnego ogrzewania. Tutaj przypomnę, że od kilku lat mamy taką uchwałę, gdzie dopłacamy 2,5 tysiąca złotych dla osób, które wymieniają swoje stare piece węglowe ma te najnowszej generacji i tutaj no z jednej strony bardzo cieszy, że jest tak duże zainteresowanie, natomiast w uchwale jest zapis, że możemy refundować tylko te wydatki poniesione od momentu podpisania umowy, czyli jeżeli ktoś by dzisiaj ponosił koszty, a umowy byśmy podpisali dopiero we wrześniu, no to tych wydatków byśmy nie mogli objąć refundacją. Stąd właśnie ta potrzeba dokonania przesunięć i zmian w budżecie. Przy okazji jeszcze kilka drobniejszych, ale to jest główna, główna przyczyna dzisiejszej sesji. Też kiedy żeśmy bardzo zachęcali mieszkańców do korzystania z tego, no byłoby nieładnie z naszej strony, gdybyśmy informowali, że robimy przerwę albo nie, nie mamy pieniędzy na dofinansowanie, że muszą czekać, kiedy to jest właśnie ten sezon prac remontowych i też przy okazji tutaj Pan, na ręce Pana Przewodniczącego złożyłem wniosek o dwie, dwie dodatkowe uchwały, które też mogłyby być w terminie późniejszym. Tylko  jeżeli nie będzie potrzeby zwoływania sesji w sierpniu, to tego nie zrobimy. Natomiast powinny one do końca sierpnia być podjęte.

 To jest kolejna uchwała dotycząca corocznie taką, mam nadzieję, będziemy podejmowali, chodzi o zwolnienie Pani Dyrektor Szkoły Zespołu Szkół w Miejskiej Górce z jakichkolwiek zajęć. Dyrektor tutaj ma, korzysta z tej maksymalnej ulgi, ale tutaj przyjąłem taką jakby politykę, aby dyrektor głównie skupił się, czy jedynie skupił się na zarządzaniu szkołą i organizowaniu pracy szkoły. Natomiast nie uczestniczył w zajęciach dydaktycznych. Nasz Zespół Szkół obejmuje oddziały przedszkolne, oddziały szkoły podstawowej, mamy liceum ogólnokształcące i mamy szkołę zawodową, czyli tych obowiązków na głowie dyrektora jest co niemiara od dzieci trzyletnich do, do młodzieży pełnoletniej. Stąd też uważam, że dyrektor powinien być tylko i wyłącznie skupiony na zarządzaniu i organizowaniu pracy szkoły. Stąd właśnie prośba do Państwa, aby taka uchwała była podjęta, zwalniająca dyrektora szkoły z wykonywania obowiązków zajęć dydaktycznych.

I kolejna uchwała tutaj wpłynął nam wniosek z naszej spółki wodociągowej, też nastąpiła zmiana przepisów. Jest konieczność, konieczność uchwalenia nowego regulaminu zaopatrzenia w wodę i odbiór ścieków, są drobne zmiany, Państwo macie w wersji tej ostatecznej ten, ten program. Natomiast on będzie wiązał zarówno spółkę, jak i gminę. Przypomnę, że w zakresie odbioru ścieków ze względów też finansowych, aby móc odzyskać podatek VAT od realizowanych inwestycji, szczególnie te nowo oddawane do użytku wodociągi tutaj eksploatatorem jest gmina, czyli mieszkańcowi faktury wystawia gmina i tak będzie też w przypadku teraz zakończonych inwestycji Gostkowo, Gostkowo - Rozstępniewo i w tych tak mamy w przypadku Kołaczkowic, w przypadku Sobiałkowa również. Natomiast te wszystkie wcześniejsze, to już tutaj, żeśmy przekazali do eksploatacji naszej Spółce Komunalnej wspólnie z Pakosławiem i z Jutrosinem. W tej chwili też wygląda sytuacja tak, że jakiekolwiek zmiany dotyczące stawek opłat za wodę czy ścieki muszą uzyskać jak ta, akceptację nowo powstałego podmiotu Wody Polskie. Tutaj spółka taki wniosek przygotowuje, planuje coroczny wzrost o około 3 grosze, to jest niewielki wzrost, i tak jak porównujemy nasze stawki obowiązujące tutaj na terenie trzech gmin z naszymi gminami sąsiednimi, to mamy ciągle stawki najniższe i tak, taka tendencja będzie utrzymana. Różnica jest między złotówka, a nawet 2 złote taniej w sumie za wodę i ścieki jest u nas niż w gminach sąsiednich typu Rawicz czy Krobia.

To tyle, jeżeli chodzi o uchwały, natomiast ze spraw bieżących, które pragnąłbym Państwu przedstawić to przebieg zadań inwestycyjnych, które realizujemy.

I tak, największym naszym zadaniem jest w tej chwili, żeśmy zakończyli budowę. Jesteśmy na etapie rozliczeń finansowych. To jest budowa kanalizacji sanitarnej w Rozstępniewie i w Gostkowie, koszt przedsięwzięcia wynosił 4 259 000 złotych brutto. Natomiast mieliśmy tutaj dofinansowanie w wysokości 85% wartości netto, czyli tu to, to dofinansowanie było na bardzo wysokim poziomie. Również jesteśmy na etapie już odbiorów budowy świetlic wiejskich w Dąbrowie i w Gostkowie. Koszt około 800 000 złotych. Tutaj mieliśmy dofinansowania na poziomie 63% brutto, w tej chwili, no też tutaj umawiam się już z Paniami Sołtysami w sprawie jakby wyposażenia świetlic, musimy też określić niektóre wsie finansowały to ze środków własnych, czyli z Funduszu Sołeckiego. Jeżeli jestem tutaj przy świetlicach, to też pragnę poinformować, że w drodze, bo takie miałem upoważnienie, w drodze zarządzenia dotychczas była, były określone zasady korzystania ze świetlic wiejskich. I tutaj te dwie świetlice były inspiracją jakby do nowych uregulowań. I tutaj wydałem zarządzenie, oczywiście wcześniej ono było konsultowane z wszystkimi sołtysami. Sołtysi tutaj nie zgłaszali uwag, aby udostępnianie świetlic wiejskich było nieodpłatne dla mieszkańców danej wsi czy mieszkańców naszej gminy. I tutaj głównie skupiamy się tak jak no taka, jakby jest idea świetlicy wiejskiej, że ona ma służyć właśnie pobudzaniu czy zaspokajaniu potrzeb takich zbiorowych mieszkańców, czyli różnych spotkań Kół Gospodyń Wiejskich, Straży Pożarnych, jakichś stowarzyszeń, kultywowanie tradycji obyczajów, czyli tutaj ten, ten, ta gama jest dość szeroka, no w wielu wsiach zdarza się, że, szczególnie w tych, których nie ma, nie ma Kościoła czy kaplicy, że różaniec po osobie zmarłej odprawiany jest w tejże świetlicy. To też uważam, że, za kultywowanie i podtrzymywanie tradycji. Więc dlaczego miała być pobierana odpłatność za, nie wiem, zajęcie świetlicy na godzinę czy dwie właśnie w kultywowaniu takich po prostu obyczajów czy tradycji. Tutaj, tutaj koszt był około 620 000 złotych, dofinansowanie było podobnie na poziomie 63%.

Kolejne zadanie, które lada chwila się rozpocznie to jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz krótkiego, krótkiej sieci wodociągowej Sobiałkowo „Zapołocie”, jesteśmy po przetargu, podpisana jest umowa, koszt jakby tej, przetargowy wynosi 500 000 złotych i tutaj też mamy poziom dofinansowania 63% wartości netto inwestycji.

Kolejna inwestycja, która jest w toku to jest przebudowa drogi gminnej w Miejskiej Górce. To jest nasza pierwsza inwestycja, która została, uzyskała wsparcie z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Koszt to jest około 574 000, to jest ten koszt jakby przetargowy. Być może, tutaj ja mówię o kosztach wynikających z umów, natomiast wiadomo, że w trakcie realizacji inwestycji wypadają jeszcze inne dodatkowe zadania i później po takim ostatecznym rozliczeniu kwota może ulec zmianie, ale otrzymamy tutaj wsparcie na tą drogę wysokości 400 000 złotych. I też może nie jest to jeszcze pełna stuprocentowa informacja, aczkolwiek myśmy już jakby tak przewidując wprowadzili to zadanie do budżetu, rezerwując środki własne właśnie w tym tygodniu, Urząd Wojewódzki wysłał już do zatwierdzenia do premiera kolejne inwestycje drogowe gmin z listy rezerwowej. Nasza, byliśmy na pozycji numer 3 listy rezerwowej z drogą, z ulicą Podgórną w Miejskiej Górce i tutaj przewidywana dla nas dotacja wynosi ponad 1 300 000 czyli jest to już kwota dość znaczna wzdłuż tej drogi, czyli to jest budowa drogi od podstaw z kanalizacją deszczową, ze ścieżką rowerową również, czyli, czyli ta ścieżka rowerowa, nie szłaby wzdłuż ulicy Bema i Dubińskiej, tylko by szła (niewyraźne) właśnie na tym odcinku ulicą Podgórną.I tutaj spodziewamy się, że lada dzień otrzymamy po zatwierdzeniu, mam nadzieję pozytywnym przez premiera otrzymamy tutaj zaproszenie do podpisania umowy na udzielenie tejże dotacji i będziemy mogli już ogłaszać przetarg. Przed sesją miałem pytanie o los kolejnego naszego wniosku, tutaj na, był nasz trzeci wniosek, czyli drugi z listy rezerwowej, droga Konary - Ostrobudki, jeżeli te oszczędności przetargowe będą na podobnym poziomie jakie są w tej chwili to ta droga również ma bardzo duże szanse, aby załapać się jeszcze na finansowanie w tym roku, jeżeli tak by się nie stało, to do końca sierpnia najprawdopodobniej będzie termin składania wniosków na następny rok z Funduszu Dróg Samorządowych i byśmy wówczas ten wniosek ponowili. Ale tutaj zdaniem właśnie dyrektora infrastruktury z Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu jest ogromna szansa, że może, mogą te oszczędności wystarczyć również na, na to, że otrzymamy wsparcie na ulicę, na, na to drogę właśnie w Konarach i byłaby, bylibyśmy wtedy rekordzistami w skali województwa, ponieważ na 150 złożonych, na 100 na liście głównej i 50 na liście rezerwowej, 3 byłyby z naszego, z naszej gminy, natomiast gmin jest 250, czyli łatwo można policzyć, że nawet nie każda z gmin to wsparcie otrzyma.

Kolejne zadanie, które lada chwila się rozpocznie też jakby towarzyszy, poprzedza jakby inwestycje z ulicą Podgórną. To jest budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Podgórnej od ulicy Południowej i części ulicy Bema. Tutaj po przetargu jest określona kwota na, na 100 000 złotych. W sumie będzie montowane 18 sztuk lamp ulicznych i też jesteśmy już po przetargach na drogi, na które otrzymamy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego z tak zwanego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, to składaliśmy wniosek na, na drogę o nawierzchni z kostki brukowej w Rozstępniewie przy boisku, tutaj ogromne też pieniądze zaangażował Fundusz Sołecki, dwa Fundusze Sołeckie prawie w 100% tutaj wieś przeznaczyła na to zadanie. Koszt poprzetargowy to jest kwota 154 000 złotych.

Kolejna to jest, to są droga, droga śladowa Oczkowice koło stawu, tutaj koszt 22 000 złotych, z tym, że materiał został zakupiony wcześniej i droga o nawierzchni szutrowej, odcinek Dłoń - Piaski, Dłoń - Piaski o o długości niecałego kilometra, kwota 162 000 złotych.

Z kolejnych zadań, które lada chwila zakończą się rozstrzygnięciem przetargowym, to jest przetarg na chodnik w Kołaczkowicach po budowie kanalizacji sanitarnej oraz ,oraz stawy w ramach lokalnej grupy działania stawy Piaski - Dłoń. To jest odmulenie tychże stawów i takie drobne zagospodarowanie wokół.

Tutaj mamy też przewidywane dofinansowanie w ramach lokalnej grupy działania z tego stowarzyszenia z siedzibą w Pępowie, którego jesteśmy członkiem.

Również otrzymaliśmy, teraz już informowałem, że jesteśmy na, na liście tej do zatwierdzenia, mamy w tej chwili już oficjalne jakby potwierdzenie o tym, że otrzymamy kwotę około 200 000 złotych dofinansowania do, w ramach programu poprawy bezpieczeństwa przejść dla pieszych i tutaj taki wniosek złożyliśmy, że na jakby szerokości cmentarza byłaby, byłby nowy chodnik jakby z jednej i z drugiej strony, wyniesione przejście dla pieszych, tutaj przewidywany koszt tego przedsięwzięcia to jest około 250 000 złotych, w znacznym stopniu by to poprawiło bezpieczeństwo na tym fragmencie przy, przy cmentarzu, bezpieczeństwo pieszych i też jakby przejazd kierowców, czyli tutaj jakby skorzystaliśmy z tego programu i otrzymaliśmy wsparcie W tej chwili jest ogłoszony kolejny nabór i w ramach tego tutaj przymierzamy się, aby złożyć wniosek na przejście dla pieszych przy Szkole Podstawowej w Sobiałkowie. W ramach tego programu można również budować chodniki na długości stu metrów w jedną i w drugą stronę. I tutaj mam nadzieję, że również uda nam się uzyskać takie, takie wsparcie.

Jeżeli jeszcze jest, jeszcze przy głosie, to tutaj bym jakby na razie zaproponował, uchwała Rady nie jest żadna wymagana. Termin składania wniosku jest 15 sierpień. Rząd ogłosił w tej chwili nabór w ramach programu Polski Ład. To jest program pilotażowy, ogłosił nabór wniosków z gmin w kilku takich priorytetowych zadaniach, to dotyczy takich inwestycji jakby strategicznych i nasza propozycja jest tutaj, też tutaj proszę tego nie traktować jako koncertu życzeń, to są pewne obwarowania, musi się inwestycja w miarę szybko rozpocząć, musi się ona odbyć w ramach jednego przetargu, bo też ideą tych pieniędzy w ramach Polskiego Ładu to są pieniądze takie tak zwane COVID-owe jest, aby te pieniądze pojawiły się w miarę szybko na rynku. Czyli nie chodzi o to, żeby gminie przyznać pieniądze i one przez dwa, trzy lata były zamrożone i czekały na uruchomienie. I tutaj gminy mogą złożyć trzy wnioski w różnych działaniach i tutaj nasza propozycja jest taka, aby ten główny wniosek dotyczył dróg, czyli tutaj przygotowaliśmy kilkanaście propozycji, to jest, one dotyczą głównie tych ulic, gdzie są już zamieszkałe i dotyczą one głównie miasta. Pozwolę sobie wymienić, to jest ulica Spacerowa, to są dwa odcinki od ronda i do ronda, ulica Kalinowa, ulica Wierzbowa, ulica Kwiatowa, ulica Łąkowa, ulica Zacisze, ulica Poprzeczna, ulica Południowa, ulica Niepodległości jakby fragment, ulica Tęczowa oraz ulica Ogrodowa w Dąbrowie, ulica w Gostkowie to jest tak zwany odcinek Do Kaczmarka oraz ulica Konary w Zabłocie, jakby remont tego prawie kilometrowego odcinka. Tutaj szacujemy wartość zadania na kwotę około 9,5 miliona, złotych można uzyskać wsparcie na poziomie 95%, czyli to jest to kwota jakby niewyobrażalna jeżeli chodzi o poziom dotacji, czyli to jest jakby jeden wniosek.

Drugi dotyczyłby gospodarki wodno-ściekowej i w ramach tego tutaj byśmy przewidywali całe zadanie związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Dłoni i sieci wodociągowej oraz remontu dróg. Fragment ulicy Kobylińskiej, na której nie mamy kanalizacji sanitarnej, ulica Stawowa oraz modernizacja sieci wodociągowej w Zakrzewie w tej części, w tej części tak zwanej popegeerowskiej, o którą żeśmy również zabiegali w ramach Funduszu tak zwanego pegeerowskiego.

I trzeci wniosek, propozycja, aby on dotyczył programu termomodernizacji dwóch budynków szkolnych w Miejskiej Górce, czyli tego jakby starej szkoły podstawowej i starego budynku gimnazjum takiego kompleksowego programu termomodernizacji z dociepleniem, z modernizacją systemu jakby grzewczego i tak dalej. Czyli taki poważny program. Tutaj ten program wodno-kanalizacyjny przewidujemy w granicach około między 6 000 000 a 7 000 000 złotych taki koszt natomiast ten program, ten trzeci wniosek nie może przekraczać 5 000 000 i tutaj przygotowujemy go na kwotę około 4,5 miliona złotych.

Będzie dobrze jeżeli uda nam się uzyskać chociaż jedną z tych pozycji, natomiast te wnioski będą co kwartał, ten pierwszy jest programem pilotażowym i on ma też jakby wysondować potrzeby, natomiast kolejny będzie wrzesień lub październik. Następny być może koniec roku i co kwartał będą te, te wnioski ponawiane.

Tutaj przypomnę, że mamy już na koncie cztery 4 000 000  złotych na budowę przedszkola w Miejskiej Górce i teraz też jakby zabiegamy, od nowego roku będzie nowy program i nowe zasady dofinansowania budowy żłobków i tutaj też jakby będzie ta zasada jakby korzystniejsza niż w tej chwili i też liczymy, że uzyskamy co najmniej między 1 000 000 a 2 000 000 jakby wsparcia na ten program żłobkowy, który mamy, który jakby przygotowujemy.

 I ostatnie zadanie, na które mamy pieniądze w ramach tego Funduszu popegeerowskiego to jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Roszkówku.

To jest to, co przedstawiłem, to są te pieniądze realne, które mamy i te pieniądze, o które jakby zabiegamy. Te, które mamy, no to już można powiedzieć mamy, natomiast te, o które zabiegamy no to po prostu zabiegamy. Pewności nie mamy, pewność możemy mieć jedną, jeżeli nie złożymy żadnego wniosku, to wówczas jest pewność, że na pewno wsparcia nie uzyskamy. Natomiast jeżeli wnioski złożymy, no to trzeba czynić starania, aby te, to dofinansowanie pozyskać. Ja mam tyle informacji takich bieżących. Jeżeli Państwo mają jakieś pytania to proszę bardzo. Tutaj nawet mam propozycję, abyśmy po sesji mogli jeszcze chwilę zostać i przedyskutować o ewentualnie te, te programy. Ja wymieniłem tylko te, które dotyczą gmin, natomiast nie wspominałem tutaj tych propozycji współdziałania jeszcze w ramach współpracy z powiatem dotyczący dróg powiatowych, ale tutaj wnioskodawcą będzie, będzie powiat, natomiast gmina będzie tą, tym podmiotem udzielającym pomocy powiatowi, tak będzie w przypadku Niemarzyna czy chodników w Gostkowie, także tych, tych zadań jest sporo”.

Głos zabrał Przewodniczący Rady Zdzisław Goliński: „Dziękuję Panu Burmistrzowi. Nie widzę pytań”.

Ad. 4. Wnioski i interpelacje Radnych

Nie zgłoszono żadnych wniosków i interpelacji Radnych.

Ad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie

a. zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

Projekt Uchwały Nr XXIX/181/21 dotyczący zmiany uchwały budżetowej na rok 2021, odczytał Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński. Uchwała została podjęta 10 głosami „za”. Radna Wiesława Nowakowska nie brała udziału w głosowaniu ze względu na problemy techniczne.

Uchwała Nr XXIX/181/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 29 lipca 2021 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021, została podjęta i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

b. zwolnienia dyrektora szkoły z obowiązku realizacji tygodniowego  obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami,

Projekt Uchwały Nr XXIX/182/21 dotyczący zwolnienia dyrektora szkoły z obowiązku realizacji tygodniowego  obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami, odczytała Wiceprzewodnicząca Rady, Barbara Szewczyk. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni –  11 „za”.

Uchwała Nr XXIX/182/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 29 lipca 2021 roku
w sprawie zwolnienia dyrektora szkoły z obowiązku realizacji tygodniowego  obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami, została podjęta i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

c. przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków" na terenie Gminy Miejska Górka,

Projekt Uchwały Nr XXIX/183/21 dotyczący przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków" na terenie Gminy Miejska Górka, odczytał Wiceprzewodniczący Rady, Bernard Bałuniak. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni –  11 „za”.

Uchwała Nr XXIX/183/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 29 lipca 2021 roku
w sprawie przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków" na terenie Gminy Miejska Górka, została podjęta i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Imienny wykaz głosowania Radnych na Uchwały Nr XXIX/181/21, XXIX/182/21 i XXIX/183/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 29 lipca 2021 roku stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad. 8 Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych

Nie udzielono odpowiedzi, ze względu na nie wniesienie wniosków i interpelacji.

Ad. 9 Wolne głosy i wnioski

Głos zabrał Przewodniczący Rady Miejskiej, Zdzisław Goliński: „Pytam Koleżanki i Kolegów Radnych, czy chcielibyście Państwo zabrać głos? Nie widzę, zatem została

nam jeszcze jedna chwila, w której to chcieliśmy z Panem Burmistrzem w imieniu całej Rady, całego Urzędu podziękować odchodzącemu niestety na emeryturę, prosimy go tutaj do nas, Kolegę Sylwka Sarbinowskiego. Proszę wszystkich o powstanie.  Z okazji zakończenia pracy zawodowej składamy wyrazy uznania i podziękowania za wieloletnią służbę, lata sumiennej, profesjonalny i odpowiedzialnej pracy. Prezentowana aktywność, systematyczne doskonalenie umiejętności oraz zdyscyplinowanie w codziennej służbie pozwalają nam pogratulować siły charakteru, która leży u podstaw Pana osiągnięć zawodowych. Przed Panem nowe wyzwania, doskonały czas na realizację tych pragnień i pasji, które do tej pory

ustępowały miejsce obowiązkom zawodowym. Życzymy energii do podejmowania nowych wyzwań, siły i aktywności potrzebnej dla realizacji swoich planów i zamierzeń, dobrego zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Z wyrazami szacunku Burmistrz Miejskiej Górki Karol Skrzypczak, Przewodniczący Rady Miejskiej w Miejskiej Górce  Zdzisław Goliński”.

Głos zabrał Burmistrz Miejskiej Górki  Karol Skrzypczak: „Może jeszcze ja kilka słów poza tymi oficjalnymi podziękowaniami. Służby mundurowe rządzą się swoimi prawami i na pewno żal patrzeć, kiedy młody, zdrowy, w pełni sił człowiek odchodzi na emeryturę, ale tutaj Panu Sylwkowi chciałbym jeszcze podziękować i pogratulować jednej rzeczy, bo wiem, że jedną z jego pasji jest, to są sprawy związane z budownictwem, że też przed odejściem na emeryturę doprowadził do finału sprawy, która wydawała się jest nie do rozwiązania, czyli rozbudowy czy remontu budynku posterunku, tak patrząc na niego, to ja powątpiewałem, według mnie to on się nadawał tylko do zmielenia, natomiast zostało z bardzo brzydkiego budynku stworzony bardzo ładny budynek, ładnie się prezentujący przy wjeździe tutaj do Miejskiej Górki i wiemy, że tutaj nasz kierownik miał, włożył tam wiele serca, wiele działań, żeby i uzyskać wsparcie i później jakby nadzorował te prace budowlane, także serdecznie dziękuję i gratuluję osiągniętego celu”.

 Głos zabrał Kierownik Rewiru Dzielnicowych w Miejskiej Górce Sylwester Sarbinowski: „Teraz ja parę słów. Niech nie dziwi nikogo, że po 30 latach służby odchodzę na emeryturę, ale 30 lat, 30 lat, 5 lat wojska, potem dzielnicowy w Rawiczu, potem w grupie operacyjno-rozpoznawczej, następnie Jutrosin 4 lata i reszta tutaj w Miejskiej Górce i powiem jedno, Jutrosin i Miejska Górka najbardziej będzie mi się wbijała w pamięć jako najbardziej przyjemne lata mojej służby. Chciałbym podziękować Panu Burmistrzowi, Przewodniczącemu, Radnym, byłym Radnym, Sołtysom, byłym Sołtysom, w ogóle mieszkańcom Miejskiej Górki za dobrą współpracę, za zrozumienie, za to, że nie podrzucaliśmy sobie kłód pod nogi na siłę, przede wszystkim, przede wszystkim za zrozumienie. Jeżeli kogoś skrzywdziłem to przepraszam, a jeżeli skrzywdziłem to tylko w słusznej sprawie. Myślę, że 30 lat służby starczy. Teraz warto poświęcić się rodzinie, no i zmienić troszeczkę inaczej tryb życia. Nareszcie mieć może sobotę, niedzielę wolną, spać w nocy, no bo każdy się dziwi, dlaczego 30 lat, dlaczego tak młody, ale jak wyeksploatowany, może ktoś zostać dłużej w służbie, może ktoś dłużej w służbie zostać, i przyspawać się do swoich stanowisk, ale to za biurkiem. Ja niestety muszę zmienić już tryb pracy i tryb życia. Jeszcze raz dziękuję. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Aha i Panu Burmistrzowi dziękuję, bo na moje życzenie”.

Głos zabrał Burmistrz Miejskiej Górki Karol Skrzypczak: „To jest na złość Komendantowi trochę, ponieważ mówił, że nie lubi ciętych kwiatów, dobra, to dostaniesz inne kwiaty. Proszę bardzo, dźwigaj sobie sam teraz”.

Głos zabrał Kierownik Rewiru Dzielnicowych w Miejskiej Górce Sylwester Sarbinowski: „Będę sobie dźwigał (…) Dziękuję. Dam radę. Aha, jeszcze jedna sprawa, jak jest okazja taka, to chciałbym podziękować też moim policjantom, moim dzielnicowym, którym też poświęciłem trochę czasu, trochę przekazałem trochę umiejętności, trochę wiedzy. Mam ich zdolnych. Wiem, że każdy z nich nadaje się na stanowisko kierownicze. Jednak decydentem w tych sprawach jest akurat Pan Komendant nie ja, ale ja jeszcze raz nadmieniam, każdy jest wysokiej klasy dzielnicowym, wyszkolonym pełnym profesjonalistą, życzę każdemu takich policjantów, jak ja mam. Dziękuję bardzo, a odchodzę z dniem 16 sierpnia, żeby ktoś, nie było żadnych niedomówień, potem 2 tygodnie przerwy i do pracy. Dziękuję. (niewyraźne) Panu Burmistrzowi i jego poczuciu angielskiego humoru, powiem, że jest super. Naprawdę”.

Ad. 10 Zakończenie.

W związku z wyczerpaniem porządku XXIX sesji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce, Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński, dziękując wszystkim za przybycie, zamknął obrady o godz. 13:53.

  

                                                Przewodniczący Rady Miejskiej

w Miejskiej Górce

Zdzisław  Goliński

 

Protokołowała:

      Referent

Karina Zawidzka

 

 

Załączniki:

 1. Lista obecności Radnych.
 2. Lista obecności pozostałych gości.
 3. Wniosek Burmistrza Miejskiej Górki o zmianę porządku obrad.
 4. Uchwała Nr XXIX/181/21.
 5. Uchwała Nr  XXIX/182/21.
 6. Uchwała Nr XXIX/183/21.
 7. Imienny wykaz głosowania Radnych.

Pliki do pobrania

1. Lista obecności Radnych 203.2 KB
2. Lista obecności zaproszonych gości. 147.81 KB
4. Uchwała Nr XXIX/181/21 946.02 KB
5. Uchwała Nr XXIX/182/21 217.68 KB
6. Uchwała Nr XXIX/183/21 388.75 KB
7. Imienny wykaz głosowania Radnych. 469.76 KB