Przejdź do stopki

Protokoły z Sesji 2021 r.

Treść

PROTOKÓŁ NR XXIV/21

z Sesji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

odbytej w dniu 28 stycznia 2021 roku

o godz. 13:00 w Hali Widowiskowo-Sportowej im. Powstańców Wielkopolskich
w Miejskiej Górce

 

W sesji uczestniczyli:

 • Karol Skrzypczak – Burmistrz
 • Adam Bandura – Zastępca Burmistrza
 • Joanna Pląskowska – Sekretarz Gminy
 • Dorota Lamperska - Skarbnik
 • Radni Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

Ad. 1 Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad

Otwarcia XXIV sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Miejskiej Górce Zdzisław Goliński. Powitał wszystkich zgromadzonych. Stwierdził, iż na ustawowy 15 – osobowy skład Rady w sesji uczestniczy 14 Radnych (nieobecna Wiceprzewodnicząca Rady Barbara Szewczyk ) - tj. 93,33%  ustawowego składu Rady, co stanowi quorum, więc jest ona władna obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1, 2 do protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński, odczytał obowiązujący porządek obrad, który przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji.

3. Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym.

4.Wnioski i interpelacje Radnych.

5. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2027

 1. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka,
 2. przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2021 – 2027,
 3. podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2021 – 2027.

6. Uchwalenie budżetu Gminy Miejska Górka na rok 2021.

 1. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Gminy Miejska Górka na 2021 rok,
 2. przedstawienie projektu uchwały budżetowej Gminy Miejska Górka na rok 2021,
 3. przedłożenie wspólnej opinii wszystkich Komisji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce do projektu uchwały budżetowej,
 4. dyskusja,
 5. podjęcie uchwały budżetowej Gminy Miejska Górka na rok 2021.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejska Górka,
 2. przyjęcia  Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021 – 2023.

8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miejskiej Górce za 2020 rok przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce za 2020 rok przez Przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

10. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych.

11. Wolne głosy i wnioski.

12. Zakończenie.

Ad. 2 Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji

W związku z tym, iż do protokołu z Sesji, która odbyła się w dniu 16 grudnia 2020 roku nie wpłynęły uwagi pisemne i ustne, Przewodniczący zawnioskował o przyjęcie niniejszego protokołu bez odczytywania.

Za propozycją Przewodniczącego Rady głosowali wszyscy obecni na Sesji Radni –  14 „za”.

W związku z powyższym protokół nr XXIII/20 z Sesji, która odbyła się w dniu 16 grudnia 2020 roku przyjęto bez odczytywania.

Ad. 3 Informacja o działalności w okresie międzysesyjnym

Burmistrz Miejskiej Górki Karol Skrzypczak: „Panie Przewodniczący, Państwo Radni witam bardzo serdecznie na pierwszej tegorocznej sesji. Dzisiejsza sesja będzie zdominowana tematyką budżetu, jak Państwo pamiętają jeszcze w ubiegłym roku podjęliśmy decyzję, że tegoroczny budżet będziemy uchwalali właśnie w tym roku, że nie będziemy tego robili w grudniu. Przepisy nam pozwalają właśnie do końca stycznia uchwalić budżet lub w tej chwili te przepisy covidowe pozwalają nawet do końca marca tę procedurę wydłużyć, także będziemy mieli szereg uchwał budżetowych, o których za chwilę tutaj wspomnę, natomiast oprócz tego mamy dwie uchwały, takie merytoryczne one były obszernie omawiane na posiedzeniach komisji tj. uchwała dotycząca ochrony zwierząt z wszelkimi tutaj konsekwencjami czyli utrzymywaniem, czy partycypacji w utrzymaniu schroniska dla zwierząt, które nas obsługuje w Lesznie, koszty związane z odławianiem zwierząt i tego typu wszystkie sprawy związane z ochroną zwierząt. Druga uchwała dotycząca Programu wspierania rodziny, tutaj była przygotowana i przedstawiana przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej. Państwo Radni tutaj też w szczegółach z projektem tej uchwały się zapoznali, natomiast w tej chwili, jeżeli Państwo pozwolą też kilka dosłownie zdań, ponieważ projekt budżetu i wieloletniej prognozy finansowej był również Państwu dość obszernie na dwóch posiedzeniach komisji, ze względów też bezpieczeństwa nie robiliśmy wspólnych, tylko podczas dwóch posiedzeń komisji przedstawiliśmy wieloletnią prognozę finansową i budżet. Ja jedynie w stosunku do projektu budżetu nastąpiły pewne  zmiany, mówię do projektu budżetu, który był Państwu przedstawiany do 15 listopada, były wprowadzane poprawki, które też były na posiedzeniach komisji Państwu przedstawiane. Tutaj Państwa poinformuję, że wydatki co zawsze najbardziej interesuje wszystkich – wydatki majątkowe, czyli te inwestycyjne w tegorocznym budżecie, który za chwilę będziemy uchwalali opiewa na kwotę 6 000 000 zł oczywiście tutaj dominują inwestycje, które kontynuujemy czyli największą w tej chwili naszą jest budowa kanalizacji sanitarnej w Gostkowie i w Rozstępniewie. W temacie kanalizacja sanitarna mamy tutaj jeszcze inne tematy to jest budowa w tym roku, dokończenie kanalizacji sanitarnej w Sobiałkowie i mamy również zarezerwowaną kwotę na prace projektowe dotyczącą kanalizacji sanitarnej i modernizacji sieci wodociągowej we wsi Dłoń. Tutaj też przypomnę, że na ostatniej sesji podejmowaliśmy uchwałę dotyczącą takiego programu budowy zbiorczej kanalizacji sanitarnej, to dotyczyło uchwały o dofinansowaniu przydomowych oczyszczalni ścieków wymienialiśmy w tej uchwale miejscowości, które będą jeszcze w przyszłości objęte zbiorczą kanalizacją i miejscowości czy indywidualna zabudowa, które nie będą objęte zbiorczą kanalizacją sanitarną. Tutaj przypomnę, że doliczając mieszkańców Gostkowa i Rozstępniewa  80% mieszkańców naszej gminy będzie miało dostęp do kanalizacji zbiorczej. To już jest  wskaźnik bardzo wysoki, natomiast przewidujemy, że 7% mieszkańców gminy będzie objętych tym programem dofinansowania do zbiorczej kanalizacji sanitarnej, również mamy tutaj pozycję dotyczącą dróg przypomnę, że mamy umowy o dofinansowanie na ulicę Hubala, w budżecie również mamy pieniądze zarezerwowane na prace projektowe związane z nowym przedszkolem, również prace projektowe dotyczące nowego placu zabaw w Miejskiej Górce. Tutaj też na komisjach przedstawiłem, że jesteśmy po wstępnych rozmowach natomiast niczego nie finalizowaliśmy, to zależy też od decyzji Państwa, obszar przy plebanii w Miejskiej Górce, który moglibyśmy zagospodarować na taki duży centralny plac zabaw dla Miejskiej Górki okolicznych miejscowości i tutaj też taka pozycja kontynuujemy budowę dwóch świetlic wiejskich w Gostkowie i Dąbrowie. Na te zadania, na te większe inwestycje podpisane umowy o dofinansowanie, natomiast może więcej uwagi poświęcę temu czego w budżecie nie ma, jakich pozycji, a to dlatego, że złożyliśmy wnioski, natomiast one nie zostały jeszcze rozpatrzone, nie mamy zapewnienia finansowania. Teraz może być tak i taką mam nadzieję, że po drodze tak będzie, że będziemy budżet gminy zmieniali, dostosowywali do aktualnej sytuacji. Przypomnę, że w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych leżą nasze trzy wnioski dotyczące dróg to jest ulicy Dworcowej i ulicy Podgórnej w Miejskiej Górce oraz drogi Konary – Ostrobudki. Tutaj przez to wstępne sito przeszliśmy, natomiast jest lista, która czeka do zatwierdzenia przez Premiera. Dopóki nie ma potwierdzenia może być tak, że wszystkie trzy się załapią równie dobrze może być tak, że żadna z tych inwestycji się nie załapie. Jeszcze mamy w ramach tego samego funduszu rządowego jest taki dodatkowe środki zostały uruchomione dla gmin popegeerowskich, tutaj przypomnę, że w samej Miejskiej Górce PGR w tym dosłownym znaczeniu nie było. Gospodarstwo rolne z Żołędnicy miało na terenie naszej gminy grunty i takie zakłady, można powiedzieć folwarki jak Roszkówko, Zakrzewo, Zmysłowo i tutaj złożyliśmy trzy wnioski, pięć wsi z naszej gminy kwalifikowało się do tego funduszu popegeerowskiego to jest Karolinki na obszarze, których był grunt, Rozstępniewo, Gostkowo, Zakrzewo i Roszkówko i tutaj po takiej analizie uznaliśmy, że Rozstępniewo i Karolinki nie miały, żaden z mieszkańców praktycznie nie był związany z PGR-em pozostałe trzy miejscowości w Gostkowie w tej chwili realizujemy bardzo dużą inwestycje kanalizacje sanitarną plus świetlice i zostały dwie miejscowości to jest Roszkówko i Zakrzewo i złożyliśmy wniosek na Roszkówko dotyczący budowy kanalizacji sanitarnej czyli to ogniwo przybliżyłoby nam w przyszłości budowę kanalizacji sanitarnej dla Roszkowa i Zakrzewa w Roszkówku również w połączeniu siecią wodociągową Roszkowem. Dwa wnioski złożyliśmy na Zakrzewo tj. to jest na budowę drogi dojazdowej do bloku popegeerowskiego mieszkalnego oraz modernizacji sieci wodociągowej w tej części właśnie mieszkalnej części Zakrzewa popegeerowskiej. Takie trzy wnioski w ramach tego Funduszu dla gmin popegeerowskich złożyliśmy. Tutaj termin rozpatrywania tych wniosków będzie późniejszy, nie wiemy czy otrzymamy jakiekolwiek wsparcie czy też nie. Z kolejnych wniosków, które składaliśmy to są drogi gruntowe z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, które składaliśmy modernizacje  drogi Piaski - Dłoń  drogi w Rozstępniewie i w Oczkowicach, niektóre będą miały nawierzchnie szutrową,  niektóre śladową, niektóre kostkę brukową i również mamy jeszcze z ubiegłego roku tutaj sprawa się jeszcze toczy dotyczącego odmulania stawów. Składaliśmy taki wniosek na odmulanie stawów w Dłoni i w Piaskach poprzez Lokalną Grupę Działania. To jest taka resztówka pieniędzy z programu wcześniejszego w ramach, którego również kilka takich oczek wodnych na terenie naszej gminy wykonywali. Nie ma również pozycji dotyczących współfinansowania zadań drogowych Powiatu Rawickiego. Przypomnę, że taką deklaracje również składaliśmy i w zależności od tego jaki będzie kierunek powiatu, to stosowne działania byśmy podejmowali czy to będą większe zadania typu, bo największą szansę ma może nawet nie w tym roku, ale przyszłym droga Miejska Górka jakby od drogi krajowej do Annopola tutaj o to zabiegamy, być może uda nam się wspólnie z powiatem załapać na finansowanie oraz inne jeszcze większe zadanie,  to jest droga Miejska Górka – Chojno. To jest droga powiatowa, gdzie tutaj Gmina Miejska Górka plus Gmina Pakosław i Powiat będziemy próbowali również uzyskać dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych,  czyli te wszystkie zadania są uzależnione, ich wprowadzenie do budżetu w zależności od tego czy otrzymamy wsparcie, czy one będą realizowane, to wówczas będziemy musieli dokonywać korekty budżetu. W jakiej kondycji jest budżet, wiadomo ubiegły rok był rokiem trudnym, ten rok w sensie dochodów podatkowych gmin. Taką największą naszą pozycją jest podatek PIT, wpływy tegoroczne będą na poziomie niższym niż ubiegłoroczne, które też nie w pełni były wykonane, ale to przyczyna jest wszystkim wiadoma, czyli tutaj jakby pewne nie wiadome rzeczy występują, natomiast ubiegły rok o dziwo zakończyliśmy w dość dobrej kondycji finansowej, powstała nam kwota wolna na poziomie około 4 milionów złotych, którą możemy wprowadzać do  tegorocznego budżetu po drodze lub podjąć decyzję o niezadłużaniu się w tym roku, ponieważ tegoroczny budżet również przewiduję emisje na niskim poziomie, ale przewiduje emisję obligacji, aby zbilansować się na określonym poziomie. Wstępnie też Państwu Radnym przedstawiałem  może nie tyle pomysł, pewną myśl lub pewien kierunek, który byśmy mogli obrać na najbliższe lata, a to dlatego że też przypomnę kilka lat wcześniej przez określony czas przygotowywaliśmy budżet do większej inwestycji, wtedy naszym celem głównym była sala sportowa. Teraz powinniśmy podjąć działania też mające na celu przygotowywanie się  nie do jednej, a szeregu jakby inwestycji, szczególnie takich, które by miały szanse uzyskać wsparcie zewnętrzne, wówczas najlepiej takie inwestycje realizować tutaj tych działań może być kilka na przykład Fundusz Dróg Samorządowych, może być ten Fundusz Gmin Popegeerowskich, może być fundusz już nowe fundusze unijne, które lada moment ruszą lub Fundusz Odbudowy, który też będzie podobny do funduszu unijnego, czyli tutaj też trzeba do  tego się odpowiednio przygotować. Nasz poziom zadłużenia na koniec 2020 roku był na poziomie około czterech milionów złotych, na koniec tego roku może spaść do poziomu miliona siedemset tysięcy i jesteśmy w takiej sytuacji budżetowej, że jakby kondycja budżetu i wcześniejsze nasze działania sprawiły, że budżet, czy perspektywa nasza budżetowa na najbliższe lata może być dość dobra aczkolwiek przestrzegałbym przed optymizmem, że możemy tutaj zwiększać wydatki bieżące, wręcz przeciwnie zalecane jest zaciskanie pasa i ograniczanie wydatków bieżących. Za chwilę podam jedną pozycję, w której występuje zjawisko bardzo złe, niepokojące, ale jakby zmierzamy do tego, że konstrukcja budżetu pozwoli nam w najbliższych latach wyemitować dość dużą kwotę obligacji, która moglibyśmy przeznaczyć na szereg zadań inwestycyjnych, które uznamy za stosowne. Oczywiście lista oczekiwań jest tak wielka, że może nie będziemy jej przez dziesięciolecia zrealizować. Myślę, że możemy sobie na pewne działania pozwolić, a to też dlatego, że perspektywa na najbliższe lata jest całkiem niezła, ponieważ być może jeszcze w tym roku ruszy budowa 56 turbin wiatrowych, na które jest wydawane pozwolenie. Tutaj sprawy już dalsze się toczą szczególnie dotyczące linii przesyłowych jakby zbierających tę energię elektryczną w jedno miejsce i później z tego jednego miejsca w kierunku do Leszna. Te procedury się toczą i są na ukończeniu. Mam tutaj na uwadze perspektywę dość poważnej rozbudowy cukrowni. A jak wiadomo cukrownia jest naszym największym płatnikiem jeżeli chodzi o podatek od nieruchomości i podatek CIT. Tutaj też prognoza jest dobra aczkolwiek przy ustalaniu wartości, czy jakby kondycji gminy pod kątem emisji obligacji nie można brać pod uwagę dochodów przyszłych, czyli musimy się skupiać na obecnym budżecie, na obecnych możliwościach biorąc pod uwagę właśnie te obecne możliwości one powinny wyglądać dość dobrze, ale taką informację będziemy mieli na początku marca i tutaj wtedy z Państwem będziemy na ten temat rozmawiali, natomiast ta jedna pozycja, o której chciałem wspomnieć to wydatki związane z oświatą już od wielu lat sygnalizuje, że te nożyce coraz bardziej się rozwierają i ten rok będzie kolejnym rokiem.. dla orientacji subwencja oświatowa plus dotacja na dzieci przedszkolne będzie opiewała na kwotę około 13 milionów złotych, natomiast wydatki oświatowe całkowite czyli szkoły podstawowe, liceum, szkoła zawodowa, dowód dzieci do szkół, całkowite wydatki związane z oświatą mamy jak zerkną sobie Państwo w budżet na kwotę około 19 milionów złotych. Tutaj ta różnica jest bardzo duża, ona z każdym rokiem będzie coraz większa, natomiast nie jest ona wynikiem jakiś potężnych zadań inwestycyjnych, tylko tych wydatków bieżących w oświacie.  Subwencja, którą mamy przyznawaną corocznie jak wiele, wiele gmin jest już… ona nie wystarcza nawet na wynagrodzenia dla nauczycieli. Ja miałbym tyle z informacji, natomiast tutaj mam nadzieję, że budżet będziemy po drodze zwiększać o szereg nowych pozycji, szczególnie mam tutaj na uwadze wydatki majątkowe, inwestycyjne i będziemy te zadania wprowadzali lub wprowadzali zadania polegające na przygotowywaniu projektów pod inwestycje, o które będziemy występowali w przyszłości o dofinansowanie”.

Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Goliński: „Dziękuję bardzo Panu Burmistrzowi. Czy Państwo macie pytania?  Nie widzę”.

Ad. 4. Wnioski i interpelacje Radnych

Nie zgłoszono żadnych wniosków i interpelacji Radnych.

Ad. 5. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2027

a. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka,

Przewodniczący Rady Miejskiej, Zdzisław Goliński przedstawił Uchwałę Nr SO-0957/31/9/Ln/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 04 grudnia 2020 roku w sprawie w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejska Górka.

Uchwała Nr SO-0957/31/9/Ln/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 04 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejska Górka stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

b. przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2021 – 2027,

Projekt Uchwały nr XXIV/146/21 dotyczący Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2020-2027 odczytał Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński.

c. podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2021 – 2027.

Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni – 14 „za” (korekta głosowania – Przewodniczący Rady,  Zdzisław Goliński poinformował, że był za podjęciem uchwały).

Uchwała Nr XXIV/146/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2020-2027, została podjęta i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

6. Uchwalenie budżetu Gminy Miejska Górka na rok 2021.

a. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Gminy Miejska Górka na 2021 rok,

Przewodniczący Rady Miejskiej, Zdzisław Goliński przedstawił Uchwałę Nr SO-0952/31/9/Ln/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym projekcie budżetu Gminy Miejska Górka na 2021 rok.

Uchwała Nr SO-0952/31/9/Ln/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym projekcie budżetu Gminy Miejska Górka na 2021 rok stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

b. przedstawienie projektu uchwały budżetowej Gminy Miejska Górka na rok 2021,

Projekt Uchwały nr XXIV/147/21 dotyczący uchwały budżetowej Gminy Miejska Górka na rok 2021 odczytał Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński.

c. przedłożenie wspólnej opinii wszystkich Komisji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce do projektu uchwały budżetowej,

Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński odczytał wspólną opinię wszystkich Komisji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce do projektu uchwały budżetowej.

Wspólna opinia wszystkich Komisji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce do projektu uchwały budżetowej stanowi załącznik nr 6 do protokołu

d. dyskusja,

Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński otworzył dyskusję. Chętnych do dyskusji nie było.

e. podjęcie uchwały budżetowej Gminy Miejska Górka na rok 2021.

Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni – 14 „za”

Uchwała Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miejska Górka na rok 2021, została podjęta i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad. 7 Podjęcie uchwał w sprawie:

a. uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejska Górka

Projekt Uchwały nr XXIV/148/21 dotyczący uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejska Górka odczytał Wiceprzewodniczący Rady, Bernard Bałuniak.Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni – 14 „za”.

Uchwała Nr XXIV/148/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejska Górka, została podjęta i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

b. przyjęcia  Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021 – 2023.

Projekt Uchwały nr XXIV/149/21 dotyczący przyjęcia  Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021 – 2023 odczytał Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński.  Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni – 14 „za”.

Uchwała Nr XXIV/149/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia przyjęcia  Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021 – 2023, została podjęta i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

 

Imienny wykaz głosowania Radnych na Uchwały Nr XXIV/146/21, XXIV/147/21, XXIV/148/21 i XXIV/149/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 28 stycznia 2021 roku stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad. 8 Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miejskiej Górce za 2020 rok przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Gerard Wawrzynek odczytał sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miejskiej Górce za 2020 rok.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miejskiej Górce za 2020 rok stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Ad. 9 Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce za 2020 rok przez Przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Maria Janiak odczytała sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w Miejskiej Górce za 2020 rok.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miejskiej Górce za 2020 rok stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Ad. 10. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych

Nie udzielono odpowiedzi, ze względu na nie wniesienie wniosków i interpelacji.

Ad.11. Wolne głosy i wnioski

Głos zabrał Przewodniczący Rady Zdzisław Goliński: „Ja pozwolę sobie poprosić Państwa Radnych o uczczenie chwilą ciszy naszego Kolegi Bednarza Stanisława, lekarza, który w dużym stopniu zasłużył się … wobec tego proszę o ciszę. Dziękuję bardzo. Tu taka moja uwaga, że na moje ręce wpłynęły drogą elektroniczna cztery petycje, jedna pisemna dotyczące masowych szczepień oraz obrony prawdy, godności i wolności człowieka. Petycje zostały przekazane Przewodniczącej Skarg, Wniosków i Petycji, które Komisja rozpatrzy na najbliższym posiedzeniu w lutym. Myślę, że powinniśmy to oczywiście jak najbardziej zmarginalizować, gdyż ja czytałem te petycje są ta jakieś dziwne twory przedstawiające się Narodem Polskim Prezydentem i tak dalej, i tak dalej jako najbardziej niepoważna rzecz. Uważam, że powaga naszej Rady nie licuje, aby rozpatrywać takie rzeczy. Dziękuję bardzo”.

Ad. 12. Zakończenie.

W związku z wyczerpaniem porządku XXIV sesji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce, Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński, dziękując wszystkim za przybycie, zamknął obrady o godz. 13:57.

  

                                                Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                           w Miejskiej Górce              

     Zdzisław Goliński                                                                                 

 

Protokołowała:

      Referent

Karina Zawidzka

 

Załączniki:

 1. Lista obecności Radnych.
 2. Lista obecności zaproszonych gości.
 3. Uchwała Nr SO-0957/31/9/Ln/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 04 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejska Górka
 4. Uchwała Nr XXIV/146/21
 5. Uchwała Nr SO-0952/31/9/Ln/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym projekcie budżetu Gminy Miejska Górka na 2021 rok
 6. Wspólna opinia wszystkich Komisji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce do projektu uchwały budżetowej
 7. Uchwała Nr XXIV/147/21
 8. Uchwała Nr XXIV/148/21
 9. Uchwała Nr XXIV/149/21
 10. Imienny wykaz głosowania Radnych.
 11. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miejskiej Górce za 2020 rok
 12. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce za 2020 rok

Pliki do pobrania

1. Lista obecności Radnych 203.13 KB
2. Lista obecności zaproszonych gości. 116.68 KB
4. Uchwała Nr XXIV/146/21 3674.81 KB
7. Uchwała Nr XXIV/147/21 1506.47 KB
8. Uchwała Nr XXIV/148/21 294.09 KB
9. Uchwała Nr XXIV/149/21 499.47 KB
10. Imienny wykaz głosowania Radnych. 408.9 KB