Przejdź do stopki

Zadania Gminy

Treść

Podstawowe zadania Gminy

 • zagospodarowanie przestrzenne,
 • gospodarka nieruchomościami,
 • ochrona środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
 • gminne drogi, ulice, mosty, place oraz organizacja ruchu drogowego,
 • zaopatrzenie w wodę, kanalizację, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych,
 • utrzymanie czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
 • zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
 • transport zbiorowy,
 • ochrona zdrowia,
 • pomoc społeczna,
 • budownictwo mieszkaniowe,
 • edukacji publicznej,
 • działalność kulturalna,
 • sport i turystyka,
 •  zieleń i zadrzewienia,
 • cmentarze gminne,
 • porządek publiczny i ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa,
 • utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
 • polityki prorodzinna,
 • wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej,
 • promocja gminy,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi,
 • współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.