Przejdź do stopki

Uchwały 2021 r.

Treść

Uchwała Nr XXX/185/21
Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

z dnia 15 września 2021 r.

w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków" na terenie Gminy Miejska Górka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2028), po uzyskaniu opinii Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej "Wód Polskich" we Wrocławiu - Rada Miejska w Miejskiej Górce uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się ,,Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” na terenie Gminy Miejska Górka, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Miejskiej Górce nr VI/42/19 z dnia 23 kwietnia 2019 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miejskiej Górki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

/-/ Zdzisław Goliński

 

Załącznik do uchwały Nr XXX/185/21
Rady Miejskiej w Miejskiej Górce
z dnia 15 września 2021 r.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejska Górka

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, zwany dalej „Regulaminem”, obowiązuje na terenie Gminy Miejska Górka i określa:

1)       prawa i obowiązki przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych zwanych dalej Przedsiębiorstwem Wodociągowo-Kanalizacyjnym, realizujących zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków,

2)       prawa i obowiązki Odbiorców.

§ 2. 1. Kierując się zasadą powszechnego dostępu do usług oraz zasadą dbałości o zasoby środowiska Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne świadczy usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

2. Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne współdziała w prowadzeniu działalności określonej w ust. 1 ze służbami samorządowymi i innymi podmiotami.

§ 3. 1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1)       ustawa – ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2028),

2)       Odbiorca – Odbiorca usług, o którym mowa w art. 2 pkt 3 ustawy,

3)       okres rozliczeniowy – okres rozliczeń za usługi określone w umowie: dostawy wody i odprowadzania ścieków; dostawy wody lub odprowadzania ścieków,

4)       umowa – umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, dostawę wody lub odprowadzanie ścieków, o której mowa w art. 6 ustawy,

5)       lokal Przedsiębiorstwa Wodociągowo - Kanalizacyjnego – lokal, o którym mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 - ustawa o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287).

2. Postanowienia Regulaminu odnoszące się do taryfy znajdują zastosowanie także do taryfy tymczasowej w rozumieniu ustawy.

Rozdział 2.
Minimalny poziom usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków

§ 4. 1. Celem realizacji powszechnego dostępu do usług Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne zapewnia następujący minimalny poziom świadczonych usług:

1)       dostawę wody, do spożycia przez ludzi i na potrzeby gospodarcze o parametrach nieprzekraczających wymienionych w tabelach 1 i 2.

Tabela 1. Parametry bakteriologiczne wody

Lp.

Parametr

Liczba mikroorganizmów [jtk] lub [NPL]

Objętość próbki [ml]

1.

Escherichia coli

0

100

2.

Enterokoki

0

100

3.

Bakterie z grupy coli

0

100

4.

Ogólna liczba mikroorganizmów

w 22ºC

200

1

Tabela 2. Parametry fizykochemiczne wody

Lp.

Parametr

Wartość parametryczna

Jednostka

1.

Barwa

Akceptowalna, do 20

mgPt/1

2.

Mangan

50

Μg/1

3.

Mętność

Akceptowalna, do 1

NTU

4.

pH

6,5 - 9

-

5.

Przewodność elektryczna

2.500

µS/cm

2) odbiór ścieków w ilości określonej w warunkach przyłączenia nie mniej niż 0,3 m3/ dobę o parametrach pH 6,5-9,5, BZT5 ≤ 800 HZT ≤ 1500, zawiesina ≤ 500;

3) ciągłość i niezawodność dostaw wody z posiadanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne urządzeń wodociągowych do realizacji dostaw wody w ilości nie mniejszej niż 0,3 m3/ dobę i pod odpowiednim ciśnieniem, umożliwiającym użytkowanie wody, nie mniejszym niż [0,1] MPa i  nie większym niż [0,6] MPa w granicach technicznych możliwości świadczenia usług wyznaczonych m.in. strukturą i średnicą sieci i przyłącza wodociągowego oraz instalacji wewnętrznej Odbiorcy usług,

4)       ciągłość i niezawodność odprowadzania ścieków do posiadanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne urządzeń kanalizacyjnych w granicach technicznych możliwości świadczenia usług wyznaczonych m.in. strukturą i średnicą sieci i przyłącza kanalizacyjnego oraz instalacji wewnętrznej Odbiorcy usług ,

5)       zakup, zainstalowanie i utrzymanie wodomierza głównego po dokonanym odbiorze technicznym przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, potwierdzonym stosownym protokołem i podpisaniem umowy przez Odbiorcę usług,

6)       regularną kontrolę jakości dostarczanej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

7)       regularną kontrolę ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i komunalnych oraz kontrolę przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych,

8)       regulację kontrolnej ilości i jakości odprowadzanych ścieków przemysłowych oraz kontrolę przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych na warunkach określonych w umowie z Odbiorcą usług i możliwości oczyszczania ich przez Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne.

2. Poziom świadczonych usług, za które Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne ponosi odpowiedzialność, stwierdza się w miejscu włączenia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.

Rozdział 3.
Warunki i tryb zawierania umów z Odbiorcami usług

§ 5. 1. Świadczenie usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków odbywa się w oparciu o pisemną umowę zawartą między Przedsiębiorstwem Wodociągowo-Kanalizacyjnym a Odbiorcą usług, zgodnie z art. 6 ustawy.

2. Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne może posługiwać się wzorem umowy w postaci ogólnych warunków umów.

§ 6. W przypadku zmiany Odbiorcy usług dotychczasowy Odbiorca usług zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego w celu zawarcia nowej umowy oraz protokolarnego przekazania stanu wodomierza.

§ 7. 1. Osoby fizyczne będące Przedsiębiorcami wpisanymi do Ewidencji Działalności Gospodarczej zobowiązane są ponadto do przedłożenia następujących dokumentów:

1)       zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej;

2)       zaświadczenia o nadaniu nr NIP.

2. Przedsiębiorcy oraz inne jednostki organizacyjne, zobowiązane do rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym zobowiązani są do przedłożenia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego.

3. Pozostałe jednostki organizacyjne zobowiązane są do przedłożenia dokumentu poświadczającego ukonstytuowanie tej jednostki oraz określającego osoby uprawnione do reprezentowania tej jednostki.

§ 8. Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków może zostać zawarta również z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, która ma być przyłączona do sieci znajdującej się w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego.

§ 9. Jeżeli na nieruchomości położone są budynki wielolokalowe lub budynek wielolokalowy, umowa zawierana jest z właścicielem budynku lub Zarządem danych podmiotów. Umowa o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków może być zawarta bezpośrednio z osobą korzystającą z lokalu znajdującego się w budynku wielolokalowym lub budynkach wielolokalowych położonych na nieruchomości po spełnieniu warunków określonych w art. 6 ust. 6 ustawy.

§ 10. Przed zawarciem umowy o dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne dokonuje odbioru lub przeglądu technicznego przyłącza, wraz z weryfikacją jego stanu prawnego.

§ 11. 1. Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne sporządza i przedkłada Potencjalnemu Odbiorcy projekt umowy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o zawarcie umowy.

2. W przypadku jeżeli Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne korzysta przy zawieraniu umów z ogólnych warunków umowy, wówczas wraz z projektem umowy doręcza Potencjalnemu Odbiorcy aktualne ogólne warunki umowy obowiązujące w Przedsiębiorstwie Wodociągowo-Kanalizacyjnym.

3. W przypadku jeśli Potencjalny Odbiorca jest konsumentem w rozumieniu  art. 221  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm) wówczas Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne zobowiązane jest do wypełnienia obowiązków określonych przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r.  o prawach konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.). Umowa o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków z Odbiorcami usług zawierana jest w lokalu Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego.

4. Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne udostępnia na swojej stronie internetowej, aktualnie obowiązujące taryfy, wzory umów oraz ogólne warunki umów, o ile się takimi warunkami posługuje.

Rozdział 4.
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

§ 12. Rozliczenia za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków są prowadzone przez Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne z Odbiorcami usług w oparciu o ceny i stawki opłat określone we wprowadzonych i ogłoszonych taryfach.

§ 13. 1. Wejście w życie nowych taryf nie stanowi zmiany umowy.

2. Stosowanie przez Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne cen i stawek opłat wynikających z nowych, podanych do wiadomości publicznej taryf, nie wymaga odrębnego informowania Odbiorców usług o ich wysokości.

§ 14. 1. Jeżeli Odbiorca, pobiera wodę z urządzeń nie będących własnością Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego i wprowadza pochodzące z niej ścieki do systemu kanalizacyjnego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego, w razie braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzonych ścieków jest ustalana jako równa ilości wody pobranej, ustalonej na podstawie wskazań wodomierza nie będącego własnością Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego, chyba że umowa na dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków stanowi inaczej.

2. Jeżeli Odbiorca, pobiera wodę z urządzeń nie będących własnością Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego oraz z urządzeń Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego i wprowadza ścieki do systemu kanalizacyjnego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego, w razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków jest ustalana jako suma wskazań wodomierza nie będącego własnością Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego i wodomierza głównego.

§ 15. 1. Ilość bezpowrotnie zużytej wody, która uwzględniana jest w rozliczeniu ilości odprowadzonych ścieków, określa się na podstawie wodomierza będącego własnością Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego.

2. W przypadku zainstalowania przez Odbiorcę usług wodomierza określającego ilość wody zużytej na cele podlewania terenów zielonych, ilość ustalonej w ten sposób bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się w rozliczeniu ilości odprowadzonych ścieków w okresie od 1 kwietnia do 30 września danego roku.

§ 16. 1. W przypadku budynku wielolokalowego, w którym Odbiorcami usług są również osoby korzystające z lokali mieszkalnych, Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne wystawia odrębną fakturę Zarządowi lub Właścicielom takiego budynku oraz odrębne faktury osobom korzystającym z lokali, które są również Odbiorcami usług.

2. Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne wystawia fakturę nie później niż 14 dni od daty dokonania odczytu.

3. Na pisemny wniosek Odbiorcy usług Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne obowiązane jest spowodować sprawdzenie prawidłowości wskazań wodomierza głównego przez jednostkę do tego uprawnioną.

4. W przypadku stwierdzenia, że właściwości metrologiczne wodomierza są zgodne z odrębnymi przepisami, Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne obciąża Odbiorcę usług kosztami wszystkich czynności niezbędnych dla dokonania sprawdzenia. W przeciwnym przypadku koszty wszystkich czynności pokrywa Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne.

5. W przypadku potwierdzonego błędu pomiarowego wodomierza głównego (powyżej błędów dopuszczalnych):

1)       jeżeli wodomierz wykazywał zmniejszony pobór wody, to rozliczenia oparte na jego dotychczasowych wskazaniach nie podlegają korekcie,

2)       jeżeli wodomierz wykazywał zwiększony pobór wody, to Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne dokonuje korekty rozliczenia za okres 3 miesięcy poprzedzających ekspertyzę, uwzględniając wielkość błędu wskazań powyżej dopuszczalnego progu.

6. Zgłoszenie reklamacji co do wysokości otrzymanej faktury nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności w terminie. W razie uwzględnienia reklamacji, ewentualna nadpłata podlega, wedle wyboru Odbiorcy usług, zwrotowi albo zaliczeniu w poczet przyszłych należności.

7. Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne może zainstalować na własny koszt, za zgodą Odbiorcy wodomierz przedpłatny w sytuacji, kiedy Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne jest uprawnione do wstrzymania świadczenia usług w przypadku wskazanym w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy. Wodomierz przedpłatny jest stosowany do czasu uregulowania przez Odbiorcę usług należności powstałych przed jego zainstalowaniem.

Rozdział 5.
Warunki przyłączania do sieci

§ 17. 1. Przyłączanie nieruchomości do sieci realizowane jest według następujących, podstawowych zasad:

1)       jeden odbiorca – jedno przyłącze,

2)       jedno przyłącze – jedna umowa,

3)       każda nieruchomość powinna być przyłączona do sieci odrębnym przyłączem wodociągowym i przyłączem kanalizacyjnym,

4)       jeżeli zdolności przesyłowe przyłącza przewidzianego do zaopatrywania w wodę na cele socjalno – bytowe nie umożliwią prawidłowej realizacji funkcji przeciwpożarowej wymagane jest odrębne przyłącze dla celów p-poż.,

5)       wykonanie przyłącza jest poprzedzone wydaniem warunków przyłączenia, opracowaniem odpowiedniej dokumentacji technicznej i jej uzgodnieniem w Przedsiębiorstwie Wodociągowo-Kanalizacyjnym,

6)       rozpoczęcie świadczenia usług musi poprzedzać odbiór techniczny przyłącza oraz podpisanie stosownej umowy.

2. Potencjalny odbiorca usług celem przyłączenia nieruchomości do sieci składa Przedsiębiorstwu Wodociągowo-Kanalizacyjnemu pisemny wniosek o przyłączenie nieruchomości do sieci i określenia warunków przyłączenia, który powinien zawierać co najmniej:

1)       imię i nazwisko (lub nazwę) wnioskodawcy oraz adres do korespondencji;

2)       wskazanie nieruchomości, która ma zostać przyłączona do sieci, poprzez podanie jej lokalizacji (miejscowość, nazwa ulicy, numer posesji, numer ewidencyjny działki), powierzchni wraz z podaniem jej numeru księgi wieczystej, sposobu zagospodarowania i przeznaczenia. W przypadku, gdy nieruchomość nie posiada księgi wieczystej osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci zobowiązana jest podać numer ewidencyjny działki;

3)       określenie ilości przewidywanego poboru wody, jej przeznaczenia oraz charakterystyki zużycia wody;

4)       wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzaju (w przypadku dostawców ścieków przemysłowych wielkości ładunku zanieczyszczeń, również składu odprowadzanych ścieków oraz zastosowanych lub planowanych do zastosowania urządzeń podczyszczających);

5)       wskazania planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody lub dostarczania ścieków;

6)       plan zabudowy lub szkic sytuacyjny (na kopii mapy zasadniczej lub na mapie do celów projektowych) określający usytuowanie przyłącza w stosunku do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu;

7)       datę i podpis podmiotu ubiegającego się o przyłączenie nieruchomości do sieci.

§ 18. 1. Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne w terminie zgodnym z ustawą od otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku, o którym mowa w § 17 ust. 2 wraz z wymaganymi załącznikami wydaje Potencjalnemu Odbiorcy usług dokument pod nazwą „Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej”.

2. W razie braku możliwości podłączenia nieruchomości do sieci, Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne w terminie, o którym mowa w ust. 1 od otrzymania wniosku, o którym mowa w § 17 ust. 2, informuje o tym Potencjalnego Odbiorcę usług, wskazując powody uniemożliwiające podłączenie, oraz proponowany tok dalszego postępowania.

3. Dokument, o którym mowa w ust. 1 powinien, w szczególności:

1)       wskazywać miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, w tym miejsce zainstalowania wodomierza głównego i/lub urządzenia pomiarowego;

2)       zawierać informację o dokumentach jakie powinien przedłożyć Potencjalny odbiorca usług przy zgłoszeniu zrealizowanego przyłącza do odbioru,

3)       w przypadku dokumentacji projektowej zawrzeć informację o konieczności uzgodnienia jej zgodności z wydanymi przez Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne warunkami;

4)       wskazywać okres ważności wydanych warunków;

5)       określać maksymalną ilości wody dostarczanej do nieruchomości z podziałem na poszczególne cele;

6)       określać maksymalną ilość ścieków z nieruchomości i ich jakość.

Rozdział 6.
Techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług dostarczania wody lub odprowadzania ścieków

§ 19. 1. Dostępność do usług Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego wyznaczają techniczne możliwości istniejących urządzeń do których Przedsiębiorstwo posiada tytuł prawny, ich usytuowanie, stan, przepustowość, zdolność produkcyjna oraz lokalizacja nieruchomości.

2. Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne zapewnia dostęp do usług wodociągowo – kanalizacyjnych gdy spełnione są następujące warunki techniczne:

1)       parametry techniczne posiadanych urządzeń wodociągowych, w szczególności przepustowość i ciśnienie panujące w miejscu planowanego przyłączenia nieruchomości, są odpowiednie do zapewnienia potencjalnemu Odbiorcy usług dostarczania wody w wymaganej ilości, w tym z odpowiednim strumieniem objętości i pod odpowiednim ciśnieniem, przy zachowaniu warunków dostarczania wody, ustalonych dla przyłączonych już nieruchomości,

2)       parametry techniczne posiadanych urządzeń kanalizacyjnych, w szczególności przepustowość w miejscu planowanego przyłączenia nieruchomości oraz technologia oczyszczania ścieków, są odpowiednie do zapewnienia potencjalnemu Odbiorcy usług odprowadzania ścieków wymaganej ilości, w tym z odpowiednim strumieniem objętości, przy zachowaniu warunków odprowadzania ścieków ustalonych do przyłączonych już nieruchomości.

3. Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne nie wydaje „Warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej” w przypadku nie wystąpienia przynajmniej jednej z przesłanek określonych w ust. 1. Informacja o braku możliwości wydania „Warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej” przekazywana jest Potencjalnemu Odbiorcy ubiegającemu się o przyłączenie nieruchomości do sieci w terminie określonym w art. 19 a ust. 1 i ust. 2 ustawy od daty wpływu do Przedsiębiorstwa  wniosku, o którym mowa w § 17 ust. 2 Regulaminu. Informacja, o której mowa w zdaniach poprzednich wymaga zachowania formy pisemnej i uzasadnienia.

4. W celu uzyskania dostępu do usług wodociągowych lub kanalizacyjnych należy wykonać przyłącze o parametrach technicznych zgodnych z uzyskanymi od Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego warunkami przyłączenia do sieci.

Rozdział 7.
Sposób dokonywania odbioru przez Przedsiębiorstwo WodociągowKanalizacyjne wykonanego przyłącza

§ 20. 1. Odbiór przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego odbywa się po pisemnym zgłoszeniu gotowości do odbioru przez Potencjalnego Odbiorcę ubiegającego się o przyłączenie nieruchomości do sieci.

2. Zgłoszenie odbioru technicznego przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego powinno zawierać:

1)       dane identyfikujące Potencjalnego Odbiorcę ubiegającego się o przyłączenie nieruchomości do sieci i oznaczenie daty i symbolu/numeru „Warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej”;

2)       termin odbioru proponowany przez Potencjalnego Odbiorcę ubiegającego się o przyłączenie nieruchomości do sieci.

3. Po zgłoszeniu w formie pisemnej gotowości do odbioru przez Potencjalnego Odbiorcę ubiegającego się o przyłączenie nieruchomości do sieci, Przedsiębiorstwo niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia w formie pisemnej, przystępuje do odbioru przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego.

§ 21. 1. Odbiór jest wykonywany przed zasypaniem (zakryciem) przyłącza wodociągowego lub/i przyłącza kanalizacyjnego. Wszelkie odcinki przyłącza wodociągowego lub/i przyłącza kanalizacyjnego ulegają częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy zgłaszać do odbioru przed zasypaniem.

2. W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza wodociągowego lub/i przyłącza kanalizacyjnego Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne  dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych praz z wydanymi przez Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Warunkami technicznymi przyłączenia do sieci wodociągowej lub/i kanalizacyjnej” oraz projektem przyłącza wodociągowego lub/i przyłącza kanalizacyjnego.

3. Przed zasypaniem podmiot przyłączony zobowiązany jest wykonać operat geodezyjny w zakresie wskazanym w warunkach technicznych, w dwóch egzemplarzach, z których jeden dostarczy do Przedsiębiorstwa, a drugi do odpowiedniego urzędu zajmującego się aktualizacją dokumentacji geodezyjnej.

4. Określone w „Warunkach przyłączenia do sieci wodociągowej lub/ i kanalizacyjnej” próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.

5. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 3 regulaminu są potwierdzane przez Potencjalnego Odbiorcę ubiegającego się o przyłączenie nieruchomości do sieci i upoważnionego przedstawiciela Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego w sporządzonych protokołach w formie pisemnej.

6. Odbiór techniczny wykonanego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego powinien zostać przeprowadzony zgodnie z następującymi zasadami:

1)       Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne przeprowadza kontrolę techniczną w szczególności:

a)   na wykopie otwartym sprawdza prawidłowość realizacji robót, zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia. W przypadku stwierdzenia odstępstw, nakazuje ich usunięcie,

b)   potwierdza wykonanie robót zgłoszonych przez Potencjalnego Odbiorcę usług lub osobę przez niego upoważnioną,

c)   dokonuje sprawdzenia szczelności wykonanego przyłącza.

2)       Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne po wykonaniu wcinki i:

a)   zamontowaniu wodomierza – w przypadku przyłącza wodociągowego,

b)   połączenia instalacji wewnętrznej z przyłączem kanalizacyjnym – w przypadku przyłącza kanalizacyjnego,

podpisuje wspólnie z potencjalnym Odbiorcą usług protokół kontroli i odbioru technicznego przyłącza.

3)       W przypadku konieczności likwidacji istniejącego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego sporządza się również protokół z ich trwałej likwidacji.

7. Protokół odbioru technicznego częściowego i końcowego przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego powinien zawierać co najmniej:

1)       dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru (rodzaj – wodociągowe lub kanalizacyjne, materiał, długość, średnica, elementy uzbrojenia i rodzaj odprowadzanych ścieków dla przyłącza kanalizacyjnego),

2)       uwagi dotyczące różnic pomiędzy wydanymi „Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej lub/i sieci kanalizacyjnej” lub projektem a sposobem realizacji przyłącza wodociągowego lub/i przyłącza kanalizacyjnego,

3)       skład komisji dokonującej odbioru, datę podpisania i podpisy jej członków,

4)       datę odbioru,

5)       adres nieruchomości, do której dokonano podłączenia,

6)       dane dotyczące budowy przyłącza, montażu wodomierza, urządzenia pomiarowego.

8. Załącznikami do protokołu odbioru końcowego są atesty, deklaracje zgodności bądź aprobaty techniczne materiałów wykorzystywanych do budowy przyłącza wodociągowego lub/i przyłącza kanalizacyjnego oraz operat geodezyjny, o którym mowa w ust. 3.

Rozdział 8.
Sposób postępowania w przypadkach niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków

§ 22. 1. Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne ma obowiązek poinformowania Odbiorców usług o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjęty z wyprzedzeniem co najmniej 72 godzinnym.

2. Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne ma również obowiązek niezwłocznie  poinformować Odbiorców usług, w sposób zwyczajowo przyjęty, o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, o ile przewidywany czas ich trwania przekracza 8 godzin.

3. W przypadku planowanej lub nieplanowanej przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjnego ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować o tym fakcie Odbiorców usług, wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru wody. Zastępczy punkt poboru wody Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne udostępnia:

1)       przed dokonaniem zamknięcia dostawy wody w przypadku przerw planowanych;

2)       natychmiast po uzyskaniu przez Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne  informacji o czasie trwania nieplanowanej przerwy w dostawie wody.

4. W przypadku budynku wielolokalowego, Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne może o zdarzeniach wskazanych w ust. 1-3 poinformować wyłącznie właściciela lub właściwy zarząd.

§ 23. W przypadku niedotrzymania odpowiednich parametrów dostarczania wody Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym fakcie Odbiorcę usług w sposób zwyczajowo przyjęty, w szczególności w lokalnych środkach masowego przekazu i na swojej stronie internetowej.

§ 24. Odbiorca usług w uzasadnionych przypadkach może żądać od Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego bonifikaty w opłacie za dostarczoną wodę.

Rozdział 9.
Standardy obsługi Odbiorców usług w tym sposób załatwiania reklamacji oraz użycia informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków

§ 25. 1. Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne jest zobowiązane do udzielenia istotnych informacji dotyczących zakresu świadczonych przez nie usług.

2. Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne udziela informacji w szczegółowych sprawach niezwłocznie, jednakże w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zwrócenia się z wnioskiem o udzielenie informacji.

3. Jeżeli udzielenie informacji wymaga ustaleń wymagających terminu dłuższego niż 14 dni, Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne przed upływem powyższego terminu wskazuje ostateczny termin udzielenia odpowiedzi. Termin ten nie powinien być dłuższy jak 28 dni od dnia złożenia wniosku.

4. Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne jest zwolnione z obowiązku uprzedniego lub wcześniejszego informowania o przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody lub odprowadzaniu ścieków w sytuacjach nagłych, w następujących przypadkach:

1)       zaistnienie awarii i konieczność jej usunięcia,

2)       wystąpienie bezpośredniego zagrożenia dla życia, zdrowia lub środowiska związane z funkcjonowaniem sieci,

3)       działanie siły wyższej, które uniemożliwiło dalsze świadczenie usług,

4)       zagrożenie prawidłowego funkcjonowania elementów systemu kanalizacyjnego na skutek zrzutu ścieków.

§ 26. 1. Każdy Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne umowy, a w szczególności co do ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za te usługi.

2. Reklamacja zgłaszana jest w formie pisemnej.

3. Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne jest zobowiązane rozpatrzyć reklamację i udzielić pisemnej odpowiedzi bez zbędnej zwłoki w terminie nie dłuższym jednak niż 30 dni od dnia złożenia w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego lub doręczenia reklamacji. Paragraf 22 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 27. 1. Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne jest zobowiązane do wyznaczenia osoby lub osób odpowiedzialnych za kontakty z Odbiorcami usług oraz osobami ubiegającymi się o przyłączenie nieruchomości do sieci, w tym przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji.

2. Informacja zawierająca co najmniej imienne wskazanie pracowników upoważnionych do kontaktów z Odbiorcami i osobami ubiegającymi się o przyłączenie nieruchomości oraz do przyjmowania i rozpatrywania reklamacji, numery telefonów tych osób oraz godziny ich pracy, winna być wywieszona w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego oraz zamieszczona na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego.

§ 28. 1. W siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego winny być udostępnione wszystkim zainteresowanym:

1)       aktualnie obowiązujące na terenie gminy taryfy cen i stawek opłat;

2)       tekst Regulaminu;

3)       wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakości wody;

4)       tekst jednolity ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy.

2. Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne nie ma obowiązku udostępnienia dokumentów i informacji, o których mowa w ust. 1 poza swoją siedzibą.

3. Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjnego publikuje dokumenty i informacje, o których mowa w ust. 1 na swojej stronie internetowej.

Rozdział 10.
Warunki dostawy wody na cele przeciwpożarowe

§ 29. Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna z urządzeń wodociągowych posiadanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne, a w szczególności z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej.

§ 30. 1. Celem realizacji zobowiązań określonych w § 29 jednostki straży pożarnych mają obowiązek przekazywania informacji o ilości wody pobranej z urządzeń wodociągowych Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego na cele akcji pożarniczo-gaśniczej oraz na cele szkoleniowe, do 5 -go dnia kolejnego miesiąca za miesiąc poprzedni.

2. Informacja wskazana w ust. 1 winna być przekazana pisemnie i określać ponadto punkty poboru i czas.

Rozdział 11.
Postanowienia końcowe

§ 31. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują aktualne przepisy prawa, a w szczególności ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

§ 32. Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu traci moc Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przyjęty uchwałą nr VI/42/19 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 23 kwietnia 2019 roku (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2019 r., poz. 4221).

 

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020 r. poz. 2028) rada gminy uchwala regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług, w tym postanowienia, których przedmiot mieści się w zakresie wyznaczonym w art. 19 ust. 5 wyżej cytowanej ustawy.

Uchwałą Nr XXIX/183/21 z dnia 29 lipca 2021 r. Rada Miejska w Miejskiej Górce przyjęła projekt „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” na terenie Gminy Miejska Górka, który został przekazany do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Wszystkie zastrzeżenia zawarte w opinii organu regulacyjnego zostały uwzględnione w przedłożonym projekcie Regulaminu, w którym dokonano stosownych zmian.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.

Pliki do pobrania

Uchwała Nr XXX/185/21 389.89 KB