Przejdź do stopki

Uchwały 2021 r.

Treść

Uchwała Nr XXXII/198/21 w sprawie uchwalenia programu współpracyGminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3ustawy z dnia 24kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie-na rok 2022

Uchwała Nr XXXII/198/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 26 października 2021 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 

Uchwała Nr XXXI/191/21 w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej

Uchwała Nr XXXI/191/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 6 października 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mies

Uchwała Nr XXX/186/21 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce nr XXXI/178/18 z 15 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miejska Górka na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglow

Uchwała Nr XXX/186/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 15 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce nr XXXI/178/18 z 15 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miej

Uchwała Nr XXIX/182/21 w sprawie zwolnienia dyrektora szkoły z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami

Uchwała Nr XXIX/182/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie zwolnienia dyrektora szkoły z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z u