Przejdź do stopki

Deklaracja dostępności

Treść

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miejska Górka

Urząd Miejski w Miejskiej Górce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miejska Górka.

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-02-03
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-03

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Niektóre dokumenty/wnioski PDF powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów tekstowych. Sukcesywnie dokumenty te będą poprawiane.
 • Nie wszystkie pliki (format pdf. i inne) są dostępne cyfrowo. Alternatywą dla części niedostępnych plików lub skanów są pliki w formacie doc.
 • Może występować brak list nieuporządkowanych i uporządkowanych.
 • W niektórych plikach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej tekstu.

Wyłączenia

 • Na podstawie Art. 3 ust.2 pkt 5. ustawy o dostępności cyfrowej (...) w zakresie treści będących w posiadaniu podmiotu publicznego ale które nie zostały przez niego albo na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte, względnie których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której ten podmiot publiczny nie jest uprawniony.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-23
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-02-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Elwira Szymańska.
 • E-mail: elwira.andrzejewska@miejska-gorka.pl
 • Telefon: 65 54 74 507

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Burmistrz Miejskiej Górki
 • Adres: ul. Rynek 33, 63-910 Miejska Górka
 • E-mail: urzad@miejska-gorka.pl
 • Telefon: 65 54 74 507

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce, ul. Rynek 33, 63-910 Miejska Górka

 • do budynku prowadzą trzy wejścia. Pierwsze - główne od ul. Rynek 33, dwa pozostałe od ul. Adama Mickiewicza i Placu 700-lecia,
 • dla petentów przeznaczone jest wejście od ul. Rynek 33,
 • do części korytarza prowadzą schody (3 stopnie),
 • sekretariat znajduje się na pierwszym piętrze, do którego prowadzą schody bezpośrednio przy wejściu głównym,
 • osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi mogą swobodnie poruszać się po korytarzu i pomieszczeniach na parterze. W budynku nie ma windy oraz toalet dostosowanych do osób z niepełnosprawnościami,
 • przed budynkiem wyznaczono jedno, bezpłatne miejsce parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością,
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnej,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • w budynku w chwili obecnej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego online. Urząd Miejski w Miejskiej Górce, zgodnie z art. 11 (w. wym. ustawy o języku migowym) zapewnia również bezpłatny dostęp do świadczenia w postaci usług tłumacza języka migowego pod warunkiem, że chęć skorzystania z takiej możliwości zostanie zgłoszona na co najmniej 3 dni robocze przed wizytą (wyjątkiem są sytuacje nagłe). Zgłoszenia należy dokonań za pośrednictwem dostępnych środków komunikacji podanych w niniejszej deklaracji.