Przejdź do stopki

Uchwały 2021 r.

Treść

Uchwała Nr XXXII/197/21
Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

z dnia 26 października 2021 r.

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Rawicz zadania w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt

Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz art. 74 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372; z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. 2020, poz. 638), Rada Miejska w Miejskiej Górce uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miejska Górka a Gminą Rawicz, którego przedmiotem będzie powierzenie Gminie Rawicz realizacji zadania publicznego w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Miejskiej Górki do zawarcia porozumienia, o którym mowa w §1 uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miejskiej Górki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

/-/ Zdzisław Goliński

 

Uzasadnienie


Zgodnie z treścią art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 638) zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gminy.

Realizacja tego obowiązku polega m. in. na zapewnieniu bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt. Gmina Miejska Górka nie dysponuje schroniskiem dla bezdomnych zwierząt. Do tej pory Gmina Miejska Górka miała podpisane porozumienie w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z Miastem Leszno. Bezdomne zwierzęta z terenu gminy przebywały w schronisku w Henrykowie. Jednak duża odległość do schroniska oraz wysokie koszty utrzymania kojców dla zwierząt były argumentami za wypowiedzeniem porozumienia.

Gmina Miejska Górka zwróciła się do Gminy Rawicz o przejęcie do realizacji zadania publicznego dotyczącego zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Miejska Górka w Schronisku dla zwierząt przy ul. Zwierzyniecka 3 w Rawiczu.

Przedmiotem porozumienia jest określenie zasad i warunków przyjmowania zwierząt domowych: psów i kotów z terenu Gminy Miejska Górka oraz warunków utrzymania i zapewnienia przez Gminę Rawicz opieki nad tymi zwierzętami w schronisku.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

Pliki do pobrania

Uchwała Nr XXXII/197/21 211.06 KB