Przejdź do stopki

Informacja o Sesji 2024 r.

Treść

Informacja o posiedzeniu połączonych Komisji

Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

 

Posiedzenie połączonych Komisji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce, odbędzie się
w dniu 11 lipca 2024 r. (czwartek) o godz. 13:00 w Sali Narad Urzędu Miejskiego
w Miejskiej Górce.

            Tematem posiedzenia będzie analiza projektów uchwał przed IV Sesją Rady Miejskiej
w Miejskiej Górce.

           

 

Przewodnicząca  Komisji                                                        Przewodnicząca Komisji                                                            

   /-/ Danuta Skupin                                                                          /-/ Monika Szydłowska

 

 

 

Informacja o Sesji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce 

            W  dniu 12 lipca 2024 r. o godzinie 12:00 w Sali Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce odbędzie się IV Sesja Rady Miejskiej  w Miejskiej Górce.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji.
 3. Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Wnioski i interpelacje Radnych.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2024-2035,
  2. zmiany uchwały budżetowej na rok 2024,
  3. udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jakuba w Sobiałkowie w ramach Rządowego Programu odbudowy Zabytków na realizację zadania pn. "Renowacja drewnianej elewacji, krzyży oraz remont wnętrza kościoła pw. św. Jakuba w Sobiałkowie",
  4. udzielenia dotacji dla Klasztoru Franciszkanów w Karolinkach - Goruszkach w ramach Rządowego Programu odbudowy Zabytków na realizację zadania pn. "Wymiana pokrycia dachowego na budynku gospodarczym Zespołu Klasztornego Reformatorów - Zakon Braci Mniejszych (Franciszkanów) w Goruszkach",
  5. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Burmistrza Miejskiej Górki zobowiązania finansowego powyżej kwoty określonej w budżecie gminy związanego z realizacją zadania pn. „Przewozy szkolne i przedszkolne w gminie Miejska Górka w roku szkolnym 2024/2025”,
  6. określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Miejska Górka na lata 2025-2034,
  7. przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Miejska Górka.
 6. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych.
 7. Wolne głosy i wnioski.
 8. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Zdzisław Goliński

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) obrady Rady Miejskiej w Miejskiej Górce będą transmitowane w Internecie na stronie www.miejska-gorka.pl