Przejdź do stopki

Informacja o Sesji 2024 r.

Treść

Informacja o posiedzeniu połączonych Komisji
Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

 

        Posiedzenie połączonych Komisji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce odbędzie się
19 czerwca 2024 roku (środa) o godz. 13:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce.

            Tematem posiedzenia będzie dokonanie wyboru Przewodniczących Komisji Społecznej i Komisji Gospodarczej oraz analiza projektów uchwał przed III Sesją Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

 

Przewodniczący Rady  Miejskiej

/-/ Zdzisław Goliński

 

 

 

Informacja o Sesji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

 

            W  dniu 20 czerwca 2024 r. o godzinie 12:00 w Sali Ośrodka Kultury, Sportu
i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce odbędzie się  III Sesja Rady Miejskiej
w Miejskiej Górce.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji.
 3. Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Wnioski i interpelacje Radnych.
 5. Raport o stanie Gminy Miejska Górka za 2023 rok:
 1. debata nad raportem,
 2. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miejskiej Górki wotum zaufania.
 1. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miejskiej Górki:
 1. przedłożenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 rok,
 2. przedłożenie sprawozdania finansowego za rok 2023,
 3. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
  o sprawozdaniu,
 4. przedstawienie informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego,
 5. przedłożenie opinii Komisji Rewizyjnej z wykonania budżetu Gminy Miejska Górka za rok 2023 oraz wniosku o udzielenie absolutorium,
 6. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji,
 7. dyskusja,
 8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok,
 9. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi
  z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.

7.Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2024-2035,
 2. zmiany uchwały budżetowej na rok 2024,
 3. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawickiemu,
 4. udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja w Miejskiej Górce w ramach Rządowego Programu odbudowy Zabytków na realizację zadania pn. "Renowacja elewacji budynku kościoła pw. św. Mikołaja w Miejskiej Górce",
 5. wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Burmistrza Miejskiej Górki zobowiązania finansowego powyżej kwoty określonej w budżecie gminy związanego z realizacją zadania pn. „Przewozy szkolne i przedszkolne w gminie Miejska Górka w roku szkolnym 2024/2025”,
 6. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej w Miejskiej Górce,
 7. zwolnienia dyrektora szkoły z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami,
 8. wskazania członków organu stanowiącego Gminy Miejska Górka
   do składu Komisji Konkursowej celem wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły,
 9.  wyznaczenia przedstawiciela Gminy Miejska Górka do składu zgromadzenia Międzygminnego Związku Turystycznego „Wielkopolska Gościnna”.

8. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych.

9. Wolne głosy i wnioski.

10. Zakończenie.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Zdzisław Goliński

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) obrady Rady Miejskiej w Miejskiej Górce będą transmitowane w Internecie na stronie www.miejska-gorka.pl