Informacja o Sesji 2024 r.

Treść

WO.0002.2.2024

Informacja o Sesji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

 

W dniu 16 maja 2024 r. o godzinie 18:00 w Sali Ośrodka Kultury, Sportu
 i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce odbędzie się  II Sesja Rady Miejskiej w Miejskiej Górce.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji.
 3. Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Wnioski i interpelacje Radnych.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany uchwały budżetowej na rok 2024,
  2. powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miejskiej Górce oraz  wyboru jej  przewodniczącego,
  3. powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej
   w Miejskiej Górce oraz  wyboru jej  przewodniczącego,
  4. powołania Komisji Stałych Rady Miejskiej w Miejskiej Górce,
  5. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miejskiej Górki,
  6. ustalenia wysokości diet oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej w Miejskiej Górce,
  7. ustalenia wysokości diet oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowej dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Miejska Górka,
  8. wyrażenia woli dokonania wydzierżawienia po zakończeniu budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami,
  9. wyrażenia woli dokonania wydzierżawienia po zakończeniu budowy przedszkola z oddziałami żłobkowymi w Miejskiej Górce,
  10. wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami stanowiącymi własność Gminy Miejska Górka,
  11. przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego “Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 –moduł I.
 6. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych.
 7. Wolne głosy i wnioski.
 8. Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej          

/-/ Zdzisław Goliński                          

 

 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 609) obrady Rady Miejskiej w Miejskiej Górce będą transmitowane w Internecie na stronie www.miejska-gorka.pl.