Przejdź do stopki

Informacja o Sesji 2024 r.

Treść

Informacja o posiedzeniu połączonych Komisji
Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

 

        Posiedzenie połączonych Komisji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce odbędzie się
22 marca 2024 roku (piątek) o godz. 10:00 w Sali Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce.

Tematem posiedzenia będzie analiza projektów uchwał przed LXVI Sesją Rady Miejskiej
w Miejskiej Górce.

 

Przewodnicząca Komisji                                                  Przewodnicząca Komisji     

     /-/ Danuta Skupin                                                       /-/ Wiesława Nowakowska 

 

 

WO.0002.66.2024

 

Informacja o Sesji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

 

            W  dniu 22 marca 2024 r. o godzinie 12:00 w Sali Ośrodka Kultury, Sportu
i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce odbędzie się  LXVI Sesja Rady Miejskiej w Miejskiej Górce.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji.

3. Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym.

4. Wnioski i interpelacje Radnych.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. zmiany uchwały budżetowej na rok 2024,

b. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Miejska Górka, uczestniczących w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu,

c. uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejska Górka,

d. przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Miejska Górka z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego za 2023 rok.

6. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych.

7. Wolne głosy i wnioski.

8. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Zdzisław Goliński

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) obrady Rady Miejskiej w Miejskiej Górce będą transmitowane w Internecie na stronie www.miejska-gorka.pl