Przejdź do stopki

Informacja o Sesji 2024 r.

Treść

Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Rady Miejskiej w Miejskiej Górce
 

 

        Posiedzenie Komisji  Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce odbędzie się 26 lutego 2024 roku (poniedziałek) o godz. 10:00 w Sali Narad w Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce. 

Tematem posiedzenia będzie analiza i rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Miejskiej Górki.

 

                                             Przewodnicząca Komisji     

                                                      /-/ Maria Janiak

 

Informacja o posiedzeniu połączonych Komisji
Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

 

        Posiedzenie połączonych Komisji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce odbędzie się
29 lutego 2024 roku (czwartek) o godz. 10:30 w Sali Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce.

Tematem posiedzenia będzie analiza projektów uchwał przed LXV Sesją Rady Miejskiej
w Miejskiej Górce.

 

Przewodnicząca Komisji                                                  Przewodnicząca Komisji     

     /-/ Danuta Skupin                                                       /-/ Wiesława Nowakowska 

 

 

WO.0002.65.2024

 

Informacja o Sesji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

 

            W  dniu 29 lutego 2024 r. o godzinie 12:00 w Sali Ośrodka Kultury, Sportu
i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce odbędzie się  LXV Sesja Rady Miejskiej w Miejskiej Górce.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji.
 3. Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja o wysokości osiągniętych średnich wynagrodzeniach nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejska Górka za 2023 rok.
 5. Wnioski i interpelacje Radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany uchwały budżetowej na rok 2024,
  2. rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miejskiej Górki,
  3. przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2024-2026,
  4. zgłoszenia sołectw Roszkowo, Rozstępniewo i Zakrzewo do programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+",
  5. zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Karolinki,
  6. zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Roszkowo,
  7. zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Rozstępniewo,
  8. zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Zakrzewo.
 7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych.
 8. Wolne głosy i wnioski.
 9. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Zdzisław Goliński

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) obrady Rady Miejskiej w Miejskiej Górce będą transmitowane w Internecie na stronie www.miejska-gorka.pl