Przejdź do stopki

Informacja o Sesji 2024 r.

Treść

Informacja o posiedzeniu połączonych Komisji
Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

 

        Posiedzenie połączonych Komisji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce odbędzie się
15 stycznia 2024 roku (poniedziałek) o godz. 10:00 w Sali Narad w Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce. 

Tematem posiedzenia będzie analiza projektów uchwał przed LXIV Sesją Rady Miejskiej
w Miejskiej Górce.

 

Przewodnicząca Komisji                                                  Przewodnicząca Komisji     

     /-/ Danuta Skupin                                                       /-/ Wiesława Nowakowska 

 

 

WO.0002.64.2023

 

Informacja o Sesji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

 

            W  dniu 26 stycznia 2024 r. o godzinie 12:00 w Sali Ośrodka Kultury, Sportu
i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce odbędzie się  LXIV Sesja Rady Miejskiej w Miejskiej Górce.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji.

3. Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym.

4. Wnioski i interpelacje Radnych.

5. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2035.

 1. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka,
 2. przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2024 - 2035,
 3. podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2024 - 2035.

6. Uchwalenie budżetu Gminy Miejska Górka na rok 2024.

 1. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Gminy Miejska Górka na 2024 rok,
 2. przedstawienie projektu uchwały budżetowej Gminy Miejska Górka na rok 2024,
 3. przedłożenie wspólnej opinii wszystkich Komisji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce do projektu uchwały budżetowej,
 4. dyskusja,
 5. podjęcie uchwały budżetowej Gminy Miejska Górka na rok 2024.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawickiemu,
 2. nadania nazwy ulicy w miejscowości Karolinki,
 3. określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miejska Górka na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Miejska Górka,
 4. zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce,
 5. planu pracy Rady Miejskiej w Miejskiej Górce na rok 2024.

8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miejskiej Górce za 2023 rok przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce za 2023 rok przez Przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

10. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych.

11. Wolne głosy i wnioski.

12. Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Zdzisław Goliński

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) obrady Rady Miejskiej w Miejskiej Górce będą transmitowane w Internecie na stronie www.miejska-gorka.pl