Przejdź do stopki

Informacja o Sesji 2023 r.

Treść

Informacja o posiedzeniu połączonych Komisji
Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

 

        Posiedzenie połączonych Komisji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce odbędzie się
19 czerwca 2023 roku (poniedziałek) o godz. 15.00 w Sali Narad w Urzędzie Miejskim
w Miejskiej Górce. 

Tematem posiedzenia będzie analiza projektów uchwał przed LVI Sesją Rady Miejskiej
w Miejskiej Górce.

 

Przewodnicząca Komisji                                                     Przewodnicząca Komisji     

     /-/ Danuta Skupin                                                       /-/ Wiesława Nowakowska 

 

 

 

 

WO.0002.56.2023

 

Informacja o Sesji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

 

            W  dniu 20 czerwca 2023 r. o godzinie 10.30 w Sali Ośrodka Kultury, Sportu
i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce odbędzie się  LVI Sesja Rady Miejskiej
w Miejskiej Górce.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji.
 3. Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Wnioski i interpelacje Radnych.
 5. Raport o stanie Gminy Miejska Górka za 2022 rok:
 1. debata nad raportem,
 2. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miejskiej Górki wotum zaufania.

6. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miejskiej Górki:

 1. przedłożenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok,
 2. przedłożenie sprawozdania finansowego za rok 2022,
 3. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu,
 4. przedstawienie informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego,
 5.  przedłożenie opinii Komisji Rewizyjnej z wykonania budżetu Gminy Miejska Górka za rok 2022 oraz wniosku o udzielenie absolutorium,
 6. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji,
 7. dyskusja,
 8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok,
 9. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.

 

7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych.

8. Wolne głosy i wnioski.

9. Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Zdzisław Goliński

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) obrady Rady Miejskiej w Miejskiej Górce będą transmitowane w Internecie na stronie www.miejska-gorka.pl