Przejdź do stopki

Informacja o Sesji 2023 r.

Treść

 

  

Informacja o posiedzeniu połączonych Komisji
Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

 

        Posiedzenie połączonych Komisji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce odbędzie się
14 czerwca 2023 roku (środa) o godz. 9.00 w Sali Narad w Urzędzie Miejskim
w Miejskiej Górce. 

Tematem posiedzenia będzie analiza projektów uchwał przed LV Sesją Rady Miejskiej w Miejskiej Górce.

 

Przewodnicząca Komisji                                                     Przewodnicząca Komisji     

     /-/ Danuta Skupin                                                       /-/ Wiesława Nowakowska 

 

 

 

 

WO.0002.55.2023

 

Informacja o Sesji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

 

            W  dniu 14 czerwca 2023 r. o godzinie 12.00 w Sali Ośrodka Kultury, Sportu
i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce odbędzie się  LV Sesja Rady Miejskiej
w Miejskiej Górce.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji.
 3. Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Wnioski i interpelacje Radnych.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2023-2030,
  2. zmiany uchwały budżetowej na rok 2023,
  3. wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Burmistrza Miejskiej Górki zobowiązania finansowego powyżej kwoty określonej w budżecie gminy związanego z realizacją zadania pn. „Dowozy szkolne
   w Gminie Miejska Górka w roku szkolnym 2023/2024”,
  4. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – infrastruktura techniczna, obręb Sobiałkowo, Woszczkowo i Oczkowice,
  5. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości,
  6. uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejska Górka,
  7. przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej
   w Miejskiej Górce wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce, poprzez zmianę obwodu szkoły,
  8. przekształcenia Przedszkola w Konarach wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Konarach, poprzez zmianę siedziby przedszkola,
  9. ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejska Górka, określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat,
  10.  zwolnienia dyrektora szkoły z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio
   z uczniami,
  11. powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
 6. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych.
 7. Wolne głosy i wnioski.
 8. Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Zdzisław Goliński

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) obrady Rady Miejskiej w Miejskiej Górce będą transmitowane w Internecie na stronie www.miejska-gorka.pl