Przejdź do stopki

Informacja o Sesji 2023 r.

Treść

Informacja o posiedzeniu połączonych Komisji
Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

 

        Posiedzenie połączonych Komisji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce odbędzie się
1 marca 2023 roku (środa) o godz. 10.00 w Sali Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej 
w Miejskiej Górce.
 

Tematem posiedzenia będzie analiza projektów uchwał przed LIII Sesją Rady Miejskiej w Miejskiej Górce.

 

Przewodnicząca Komisji                                                     Przewodnicząca Komisji     

     /-/ Danuta Skupin                                                       /-/ Wiesława Nowakowska 

 

 

 

 

WO.0002.53.2023

 

Informacja o Sesji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

 

            W  dniu 1 marca 2023 r. o godzinie 12.00 w Sali Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce odbędzie się  LIII Sesja Rady Miejskiej w Miejskiej Górce.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1.      Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji.

3.      Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym.

4.      Informacja o wysokości osiągniętych średnich wynagrodzeniach nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejska Górka za 2022 rok.

5.      Wnioski i interpelacje Radnych.

6.      Podjęcie uchwał w sprawie:

         a.       zmiany uchwały budżetowej na rok 2023,

         b.      wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejska Górka na lata 2023-2027,

         c.       uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejska Górka,

         d.      podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz określania zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023,

          e.       ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych i schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

7.      Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych.

8.      Wolne głosy i wnioski.

9.      Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Zdzisław Goliński

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) obrady Rady Miejskiej w Miejskiej Górce będą transmitowane w Internecie na stronie www.miejska-gorka.pl