Przejdź do stopki

Informacja o Sesji 2023 r.

Treść

Informacja o posiedzeniu połączonych Komisji
Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

 

        Posiedzenie połączonych Komisji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce odbędzie się
23 stycznia 2023 roku  (poniedziałek) o godz. 12.00 w Sali Narad Urzędu Miejskiego
w Miejskiej Górce.

        Tematem posiedzenia będzie analiza projektów uchwał przed LII Sesją Rady Miejskiej w Miejskiej Górce.

 

Przewodnicząca Komisji                                                     Przewodnicząca Komisji     

     /-/ Danuta Skupin                                                       /-/ Wiesława Nowakowska 

 

 

 

 

WO.0002.52.2023

 

Informacja o Sesji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

 

            W  dniu 27 stycznia 2023 r. (piątek) o godz. 12.00 w Sali Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce odbędzie się  LII Sesja Rady Miejskiej w Miejskiej Górce.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji.

3. Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym.

4. Wnioski i interpelacje Radnych.

5. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2030.

 1. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka,
 2. przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2023 - 2030,
 3. podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2023 - 2030.

6. Uchwalenie budżetu Gminy Miejska Górka na rok 2023.

 1. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Gminy Miejska Górka na 2023 rok,
 2. przedstawienie projektu uchwały budżetowej Gminy Miejska Górka na rok 2023,
 3. przedłożenie wspólnej opinii wszystkich Komisji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce do projektu uchwały budżetowej,
 4. dyskusja,
 5. podjęcie uchwały budżetowej Gminy Miejska Górka na rok 2023.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - rejon ul. Rawickiej i ul. Fabrycznej w Miejskiej Górce,
 2. zamiaru przekształcenia Przedszkola w Konarach wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Konarach, poprzez zmianę siedziby przedszkola,
 3. zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Miejskiej Górce wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce, poprzez zmianę obwodu szkoły,
 4. określenia stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu w celach ustalenia wysokości zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,
 5. zgłoszenia sołectw Oczkowice i Woszczkowo do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+” ,
 6. zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Oczkowice,
 7. zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Woszczkowo.

8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  w Miejskiej Górce za 2022 rok.

9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce za 2022 rok.

10. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych.

11. Wolne głosy i wnioski.

12. Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Zdzisław Goliński

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) obrady Rady Miejskiej w Miejskiej Górce będą transmitowane w Internecie na stronie www.miejska-gorka.pl