Przejdź do stopki

Informacja o Sesji 2023 r.

Treść

Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miejskiej Górce odbędzie się dnia 23 listopada 2023 r. (czwartek) o godzinie 1000   w Sali Narad w Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce.

 

Tematem posiedzenia będzie kontrola zadań inwestycyjnych pt. "Budowa świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem otoczenia wokół nich we wsiach Dąbrowa i Gostkowo" oraz "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rozstępniewo i Gostkowo" realizowanych przez Gminę w 2021 r.

 

    Przewodniczący Komisji

/-/ Gerard Wawrzynek

 

 

Informacja o posiedzeniu połączonych Komisji
Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

 

        Posiedzenie połączonych Komisji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce odbędzie się
22 listopada 2023 roku (środa) o godz. 10.00 w Sali Narad w Urzędzie Miejskim
w Miejskiej Górce. 

Tematem posiedzenia będzie analiza projektów uchwał przed LXI Sesją Rady Miejskiej
w Miejskiej Górce.

 

Przewodnicząca Komisji                                                     Przewodnicząca Komisji     

     /-/ Danuta Skupin                                                             /-/ Wiesława Nowakowska 

 

 

WO.0002.61.2023

 

Informacja o Sesji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

 

            W  dniu 29 listopada 2023 r. o godzinie 12.00 w Sali Ośrodka Kultury, Sportu
i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce odbędzie się  LXI Sesja Rady Miejskiej
w Miejskiej Górce.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji.
 3. Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Wnioski i interpelacje Radnych.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2023-2030,
  2. zmiany uchwały budżetowej na rok 2023,
  3. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Miejska Górka,
  4. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Miejska Górka,
  5. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Miejska Górka,
  6. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawickiemu,
  7. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawickiemu,
  8. określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli
   i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejska Górka oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
  9. uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejska Górka.
 6. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych.
 7. Wolne głosy i wnioski.
 8. Zakończenie.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

/-/ Barbara Szewczyk