Informacja o Sesji 2023 r.

Treść

Informacja o posiedzeniu połączonych Komisji
Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

 

        Posiedzenie połączonych Komisji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce odbędzie się
26 października 2023 roku (czwartek) o godz. 10.00 w Sali Narad w Urzędzie Miejskim
w Miejskiej Górce. 

Tematem posiedzenia będzie analiza projektów uchwał przed LX Sesją Rady Miejskiej
w Miejskiej Górce.

 

Przewodnicząca Komisji                                                     Przewodnicząca Komisji     

     /-/ Danuta Skupin                                                             /-/ Wiesława Nowakowska 

 

 

 

 

WO.0002.60.2023

 

Informacja o Sesji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

 

            W  dniu 27 października 2023 r. o godzinie 12.00 w Sali Ośrodka Kultury, Sportu
i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce odbędzie się  LX Sesja Rady Miejskiej
w Miejskiej Górce.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji.
 3. Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych oświadczeniach majątkowych Radnych Rady Miejskiej w Miejskiej Górce.
 6. Informacja Burmistrza Miejskiej Górki o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 7. Wnioski i interpelacje Radnych.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2023-2030,
  2. zmiany uchwały budżetowej na rok 2023,
  3. uchwalenia programu współpracy Gminy Miejska Górka
   z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - na rok 2024.
 9. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych.
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Zdzisław Goliński

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) obrady Rady Miejskiej w Miejskiej Górce będą transmitowane w Internecie na stronie www.miejska-gorka.pl