Przejdź do stopki

Informacja o Sesji 2023 r.

Treść

Informacja o posiedzeniu połączonych Komisji
Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

 

        Posiedzenie połączonych Komisji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce odbędzie się
26 września 2023 roku (wtorek) o godz. 13.00 w Sali Narad w Urzędzie Miejskim
w Miejskiej Górce. 

Tematem posiedzenia będzie analiza projektów uchwał przed LIX Sesją Rady Miejskiej
w Miejskiej Górce.

 

Przewodnicząca Komisji                                                     Przewodnicząca Komisji     

     /-/ Danuta Skupin                                                             /-/ Wiesława Nowakowska 

 

 

 

 

WO.0002.59.2023

 

Informacja o Sesji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

 

            W  dniu 27 września 2023 r. o godzinie 12.00 w Sali Ośrodka Kultury, Sportu
i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce odbędzie się  LIX Sesja Rady Miejskiej
w Miejskiej Górce.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji.
 3. Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Wnioski i interpelacje Radnych.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany uchwały budżetowej na rok 2023,
  2. udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu,
  3. wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejska Górka na rzecz Gminy Pakosław,
  4. bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości.
 6. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych.
 7. Wolne głosy i wnioski.
 8. Zakończenie.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Zdzisław Goliński

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) obrady Rady Miejskiej w Miejskiej Górce będą transmitowane w Internecie na stronie www.miejska-gorka.pl