Przejdź do stopki

Protokoły z Sesji 2022 r.

Treść

PROTOKÓŁ LI/22

z Sesji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

z dnia 29 grudnia 2022 roku

o godz. 12.00 w sali Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce

 

W sesji uczestniczyli:

 • Karol Skrzypczak – Burmistrz
 • Joanna Pląskowska – Sekretarz Gminy
 • Dorota Lamperska – Skarbnik
 • Radni Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

Ad. 1 Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

Otwarcia LI sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Miejskiej Górce Zdzisław Goliński. Powitał wszystkich zgromadzonych. Stwierdził, iż na ustawowy 15 – osobowy skład Rady w sesji uczestniczy 14 Radnych (nieobecna Radna Barbara Walkowiak) - tj. 93,33% ustawowego składu Rady, co stanowi quorum, więc jest ona władna obradować
i podejmować prawomocne uchwały.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński, odczytał obowiązujący porządek obrad, który przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji.
 3. Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Wnioski i interpelacje Radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających
  z upływem roku budżetowego 2022.
 6. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych.
 7. Wolne głosy i wnioski.
 8. Zakończenie.

 

Ad. 2 Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji.

W związku z tym, iż do protokołu z Sesji, która odbyła się w dniu 21 grudnia 2022 roku nie wpłynęły uwagi pisemne i ustne, Przewodniczący zawnioskował o przyjęcie niniejszego protokołu bez odczytywania.

Za propozycją Przewodniczącego Rady głosowali wszyscy obecni na Sesji Radni –  14 „za”.
W związku z powyższym protokół nr L/22 z Sesji, która odbyła się w dniu 21 grudnia 2022 roku przyjęto bez odczytywania.

 

Ad. 3 Informacja o działalności w okresie międzysesyjnym.

            Głos zabrał Burmistrz Miejskiej Górki, Karol Skrzypczak: „Panie Przewodniczący, Państwo Radni, zgodnie z zapowiedzią na przedświątecznej sesji, tutaj żeśmy uprzedzali, że będzie konieczność w okresie międzyświątecznym zwołania jeszcze ostatniej sesji, a to dotyczyło naszej inwestycji, którą mamy w toku, czyli budowy kanalizacji sanitarnej
w Roszkówku. Przypomnę, że przed świętami dokonywaliśmy zmian w budżecie. Również żeśmy zasilali pozycję tą pozycję inwestycyjną. Dlatego to nie mogło się odbyć na jednej sesji, ponieważ w ślad za tymi zmianami w budżecie był podpisywany aneks z wykonawcą
i dopiero po tym fakcie możemy podejmować uchwałę o przeniesieniu tejże inwestycji, czyli wydatków jeszcze dotyczących tejże inwestycji do wydatków niewygasających roku przyszłego i tutaj ta inwestycja, która jest w toku, sieć kanalizacji sanitarnej jest wykonana, sieć wodociągowa również. Natomiast zostały tylko i wyłącznie te prace kosmetyczne, związane z jakby naprawą jezdni, ułożeniem nowego dywaniku asfaltowego. Tutaj nie chcieliśmy jakby ryzykować już w takim niepewnym czasie. Wykonanie tego, zaproponowaliśmy wykonawcy przesunięcie na okres wiosenny. Może tak być, że na przykład będzie przez dłuższy okres czasu w styczniu sprzyjające warunki atmosferyczne
i wówczas to zadanie może być wykonane. Natomiast jakby zgodnie z umową tutaj żeśmy przesunęli termin na koniec marca. W związku z tym dziś mamy tylko jedną uchwałę dotyczącą właśnie przeniesieniu tych wydatków w wydatki niewygasające.

            Z takich jeszcze ogólnych informacji to przypomnę, że Państwo Radni podejmowaliście uchwałę o emisji obligacji w wysokości 8 600 000 złotych. To żeśmy tą uchwałę podejmowali jako wkład  własny w realizowane zadania inwestycyjne. Natomiast sytuacja budżetowa była na tyle dobra, że do końca tego roku wyemitujemy tylko 5 000 000 złotych, czyli tą różnicę, nie była ona nam do końca roku potrzebna. W tych 5 000 000 złotych również jest jakby spłata wcześniejszych naszych zobowiązań, czyli po tym takim kilkutygodniowym okresie, gdzie mieliśmy sytuację jakby nadzwyczaj dobrą, że mieliśmy poziom zadłużenia na poziomie zerowym, no w tej chwili już weszliśmy, że poziom, podobnie jak praktycznie wszystkie gminy w kraju, że już będziemy mieli zadłużenie i teraz ten proces będzie bardzo długi i raczej na pewno będziemy ten poziom zadłużenia zwiększali do takiego poziomu, jaki będzie możliwy i jaki będzie konieczny w sytuacjach, kiedy będziemy potrzebowali pieniądze jako wkład własny w różne przedsięwzięcia inwestycyjne, a tych planów mamy jakby zaplanowanych trochę i mogą się pojawiać kolejne jakby możliwości. Zresztą no tutaj Państwo żeście to przerabiali. Zakończyliśmy ten dość duży temat drogowy. Też współdziałaliśmy tutaj z Powiatem, jeżeli chodzi o te tematy drogowe.

Też krótko przed świętami otrzymaliśmy bardzo dobrą wiadomość. Marszałek opublikował listę rankingową zadań drogowych w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Przypomnę, że tam żeśmy składali wniosek na budowę drogi w Dłoni, od drogi krajowej do torów kolejowych, czyli do firmy produkującej powozy konne Slawek. I tutaj nasz wniosek znalazł się bardzo wysoko, bo aż na 8 pozycji i mamy zarezerwowaną kwotę 2 200 000 złotych na realizację tego zadania. Są to środki unijne. Tutaj poziom dofinansowania nie może przekroczyć 65%. Czyli jeżeli w wyniku przetargu ta oferta będzie niższa, to wówczas też jakby proporcjonalnie ulegnie obniżeniu poziom dotacji. Natomiast wyższy on już nie może być niż ta kwota 2 200 000. Też czekamy, mam nadzieję, że w najbliższych dniach będzie rozstrzygnięcie kolejnego naszego wniosku drogowego, dotyczącego Funduszu Dróg Samorządowych, wniosku dotyczącego  budowy drogi w Sobiałkowie po budowie kanalizacji sanitarnej i tutaj też tam liczymy, że mamy duże szanse, aby uzyskać to rządowe wsparcie na budowę tejże drogi.

            Ja miałabym tyle zgodnie tutaj z zapowiedzią Pana Przewodniczącego, że sesja będzie króciutka. Jeżeli Państwo mają jakieś pytania, to proszę bardzo zadawać. Nie będziemy już się na pewno w tym roku widzieli i wszystkim Państwu życzę przede wszystkim dużo, dużo zdrowia, realizacji również swoich planów, tych prywatnych i tych służbowych, gdzie Państwo jesteś Radnymi, każdy z Państwa również ma swoje plany i zamierzenia i wszelkiej pomyślności Państwu życzę w nowym 2023 roku”.

            Głos zabrał Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński: „Dziękujemy bardzo. Pytań nie widzę, czyli kontynuuje porządek obrad”.

 

Ad. 4 Wnioski i interpelacje Radnych.

Nie zgłoszono żadnych wniosków i interpelacji Radnych.

 

Ad. 5 Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wykazu wydatków niewygasających
z upływem roku budżetowego 2022.

Projekt Uchwały Nr LI/289/22 dotyczący ustalenia wykazu wydatków niewygasających
z upływem roku budżetowego 2022
, odczytał Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński.
Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni – 14 „za”.

Uchwała Nr LI/289/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 29 grudnia 2022 roku
w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022, została podjęta i stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

 

Imienny wykaz głosowania Radnych na Uchwałę Nr LI/289/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 29 grudnia 2022 roku stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

 

Ad. 6 Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych.

Nie udzielono odpowiedzi, ze względu na nie wniesienie wniosków i interpelacji.

 

Ad. 7 Wolne głosy i wnioski.

 Głos zabrał Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński: „Ja może też w imieniu Państwa Radnych wszystkim Mieszkańcom złożę życzenia szczęśliwego, pomyślnego Nowego Roku, dużo zdrowia. A Państwa Radnych zaproszę na zakończenie w imieniu Szefa Rewiru Dzielnicowych, do zwiedzenia nowej placówki, nowego budynku rewiru dzielnicowych, gdzie przewidziany jest skromny poczęstunek kawowy. Serdecznie Państwa zapraszam”.

 

Ad. 8 Zakończenie.

W związku z wyczerpaniem porządku LI Sesji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce, Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński, dziękując wszystkim za przybycie, zamknął obrady o godz. 12.12.

                                              

                                                Przewodniczący Rady Miejskiej

Zdzisław Goliński   

 

Protokołowała:

  Podinspektor

Karina Zawidzka

 

Załączniki:

 

 1. Lista obecności Radnych.
 2. Lista obecności Sołtysów.
 3. Uchwała Nr LI/289/22.  
 4. Imienny wykaz głosowania Radnych.

Pliki do pobrania

Załącznik Nr 3 - Uchwała Nr LI/289/22 388.24 KB