Przejdź do stopki

Protokoły z Sesji 2022 r.

Treść

PROTOKÓŁ L/22

z Sesji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

z dnia 21 grudnia 2022 roku

o godz. 14.00 w sali Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce

 

W sesji uczestniczyli:

 • Karol Skrzypczak – Burmistrz
 • Joanna Pląskowska – Sekretarz Gminy
 • Dorota Lamperska – Skarbnik
 • Ryszard Drozdowski - Radny Powiatu Rawickiego
 • Radni Rady Miejskiej w Miejskiej Górce
 • Sołtysi Gminy Miejska Górka
 • Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy
 • Naczelnicy wydziałów Urzędu Miejskiego
 • Zaproszeni goście

 

Ad. 1 Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad

Otwarcia L sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Miejskiej Górce Zdzisław Goliński. Powitał wszystkich zgromadzonych. Stwierdził, iż na ustawowy 15 – osobowy skład Rady w sesji uczestniczy 14 Radnych (nieobecny Radny Gerard Wawrzynek)  - tj. 93,33%  ustawowego składu Rady, co stanowi quorum, więc jest ona władna obradować
i podejmować prawomocne uchwały.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1, 2 i 3 do protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński, odczytał obowiązujący porządek obrad, który przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji.
 3. Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Wnioski i interpelacje Radnych.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2022-2033,
  2. zmiany uchwały budżetowej na rok 2022,
  3. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miejskiej Górki,
  4. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  na lata 2023 – 2026,
  5. ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
   i mieszkaniach chronionych,
  6. przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na 2023 rok,
  7. zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce,
  8. planu pracy Rady Miejskiej w Miejskiej Górce na rok 2023.
 6. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych.
 7. Wolne głosy i wnioski.
 8. Zakończenie.

 

Ad. 2 Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji

W związku z tym, iż do protokołu z Sesji, która odbyła się w dniu 25 listopada 2022 roku nie wpłynęły uwagi pisemne i ustne, Przewodniczący zawnioskował o przyjęcie niniejszego protokołu bez odczytywania.

Za propozycją Przewodniczącego Rady głosowali wszyscy obecni na Sesji Radni –  14 „za”.
W związku z powyższym protokół nr XLIX/22 z Sesji, która odbyła się w dniu 25 listopada 2022 roku przyjęto bez odczytywania.

 

Ad. 3 Informacja o działalności w okresie międzysesyjnym

            Głos zabrał Burmistrz Miejskiej Górki, Karol Skrzypczak: „Panie Przewodniczący, Państwo Radni, Szanowni Państwo, na dzisiejszą sesję przygotowaliśmy szereg uchwał z też taką drobną uwagą, że nie jest to ostatnia sesja nasza w tym roku, w takim gronie na pewno tak, natomiast mamy taką konieczność jakby budżetową zwołania w okresie poświątecznym sesji dotyczącej przeniesienia wydatków, jako wydatków niewygasających.

            I tak, jeżeli chodzi o dzisiejszą sesję, to oczywiście największa uwaga należy się skupić na sprawach budżetowych, związanych ze zmianą wieloletniej prognozy finansowej oraz zmianami do budżetu. Tutaj Państwo Radni na komisjach mieli przedstawioną informację, z czego to wynika. Ja pozwolę sobie taką obszerniejszą informację tutaj Państwu przekazać. W tej chwili kończymy, de facto już żeśmy zakończyli największą  inwestycję dotyczącą budowy czy przebudowy dróg na terenie naszej gminy. Tutaj terminy zostały już jakby dotrzymane, zostały nam również przekazane środki finansowe tutaj z budżetu Państwa. Ta kwota dotacji też zgodnie z terminem myśmy już również porozliczali z wykonawcami. Te roboty zostały odebrane z jedną uwagą, dotyczącą ulicy Poprzecznej. Tutaj żeśmy zgłosili szereg uwag i w okresie wiosennym, kiedy będą warunki na to pozwalały i tutaj wykonawca firma STRABAG dokona naprawy, czy takiego gruntowniejszego, że tak powiem poprawienia nawierzchni wykonanej drogi.

            Ja pozwolę sobie tutaj Państwu przedstawić, bo nie mieliśmy takiego roku jeszcze, jeżeli chodzi o budowę dróg. Tutaj przypomnę, że na początku naszej kadencji, tak jak na początku poprzedniej kadencji, naszym głównym celem była budowa sali sportowej i budżet gminy żeśmy pod to zadanie wówczas przygotowywali i to było wtedy, jeżeli chodzi o zadania inwestycyjne nasz cel. Natomiast na tą kadencję naszym celem numer jeden była budowa przedszkola i żłobka w Miejskiej Górce. Ta inwestycja nie jest zaniechana. Tutaj mamy zapewnione 9 000 000 + 4 000 000, czyli w sumie 13 000 000 na budowę tego zadania z budżetu państwa. Mamy pozwolenie już prawomocne na budowę. Natomiast też żeśmy tutaj trochę zwlekali, ponieważ sytuacja na rynku budowlanym była no dość niekorzystna, co doświadczyliśmy przypadku przetargu na budowę dróg. Natomiast w tej chwili sytuacja się odrobinę stabilizuje i mamy nadzieję, że Niebawem ogłaszając przetarg, że uzyskamy tutaj cenę niższą niż gdybyśmy ten przetarg ogłaszali kilka miesięcy temu. I tak podsumowując całkowicie już budowę dróg, w sumie realizowaliśmy w ramach rządowego programu inwestycji strategicznych 14 zadań. To są zadania następujące Konary Łącznik - Konary Zapłocie Gostkowo, droga do pana Kaczmarka, ja tu będę używał takiej terminologii, jaka jest potocznie używana w danej wsi. Dąbrowa ulica Ogrodowa, Miejska Górka część ulicy Spacerowej, część ulicy Zacisze, część ulicy Niepodległości oraz ulica Kalinowa, Wierzbowa, Łąkowa, Kwiatowa, Poprzeczna, Południowa i Tęczowa. Wartość tego zadania opiewa na kwotę 12 780 000 złotych, już po całkowitym podliczeniu i na to zadanie otrzymaliśmy wsparcie z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 8 075 000. Każde zadanie zostanie jakby bardziej szczegółowo rozliczone i te wartości zostaną podane na naszej stronie internetowej w przeciągu mam nadzieję kilku najbliższych dni. Realizowaliśmy jeszcze jedną drogę, natomiast ona była dofinansowywana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. To jest ulica Spacerowa od ronda w kierunku parku i tutaj wartość tej inwestycji była na kwotę 1 550 000. Dofinansowanie z tego funduszu, o którym wspomniałem, wynosiło 844 000 złotych. Wcześniej również z tego funduszu realizowaliśmy ulicę Podgórną w Miejskiej Górce, której koszt wyniósł 1 524 000. Z czego 1 067 000 otrzymaliśmy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Droga Konary - Ostrobudki koszt 1 933 000, z czego 1 353 000 również z tego funduszu. Również realizowaliśmy 5 przejść dla pieszych, czyli w ramach programu Bezpieczne Przejścia dla Pieszych. To jest pierwsze było realizowane
w Sobiałkowie, koszt 380 000, 200 000 otrzymaliśmy dofinansowania. Podobne w Dąbrowie, koszt 182 000, dofinansowania 129 000. Ulica Bema tu były realizowane te 2 zadania. Koszt 258 000, dofinansowania 163 000 i kolejne na tej samej ulicy to koszt 263 000, dofinansowania z rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Kolejne zadanie było realizowane na ulicy Zacisze. To jest przy głównym wejściu na cmentarz. Koszt 268 000 z czego 193 000 otrzymaliśmy wsparcia z rządowego funduszu. Oprócz tego realizowaliśmy jeszcze drogi w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego. One były realizowane w obrębie Oczkowice, Rzyczkowo i Piaski. Całkowity koszt 359 000, z czego 216 000 uzyskaliśmy tutaj do dotacji z Urzędu Marszałkowskiego. I tak podsumowując, łączne zadania drogowe na terenie naszej gminy miały wartość 19 500 000 złotych. To są kwoty, które warto zapamiętać, bo może być tak, że one nigdy nie występowały w latach poprzednich i obawiam się, że już nigdy w latach następnych nie będą podobne wartości. Łączne dofinansowanie wyniosło 12 463 000 złotych. Oprócz tego wspólnie z powiatem realizowaliśmy 2 zadania. To jest budowa drogi w Niemarzynie o wartości 4 200 000 złotych i tutaj wspólnie z Powiatem dołożyliśmy po 600 000 i budowa drogi Zakrzewo - Żołędnica o wartości 1 200 000 złotych i tutaj wspólnie z Powiatem dołożyliśmy po 30 000 złotych. Czyli tutaj, jeżeli by to wszystko podliczyć, to na naszych drogach mocno przekroczyliśmy kwotę 20 000 000 złotych wartości zadań inwestycyjnych, które żeśmy realizowali.

            Oprócz tego budowaliśmy sieć kanalizacji sanitarnej na ulicy Stawowej w Miejskiej Górce, za kwotę 411 000 złotych. Kanalizacji deszczowych w Niemarzynie za kwotę 180 000 złotych i jesteśmy w trakcie budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Roszkówko, za kwotę
1 950 000, właśnie dziś dokonujemy zwiększenia na to zadanie inwestycyjne. Już jakby będziemy mieli całkowitą wartość zadania. Natomiast ze względów jakby czasu i warunków atmosferycznych tutaj przerwaliśmy to zadanie inwestycyjne, czyli tutaj już nałożenie nowej nawierzchni asfaltowej na drodze odbędzie się w okresie wiosennym. Mogą być warunki
w styczniu czy w lutym, aby to wykonać, natomiast tutaj przedłużymy tą umowę do czasu wiosny, do takiego czasu bezpiecznego. I właśnie w związku z tym zadaniem, właśnie konieczność tej sesji w okresie poświątecznym, aby to zadanie przenieść właśnie
do wydatków niewygasających.

            Niebawem ogłosimy jeszcze w tym roku przetarg na termomodernizację Zespołu Szkół w Miejskiej Górce. Tutaj przypomnę, że mamy przyznaną dotację w wysokości 6 300 000 złotych, jeszcze z takiej reszty środków unijnych. 10 stycznia Państwo otrzymają, wszyscy obecni tutaj, zaproszenie na, będzie u nas gościł Pan Marszałek Województwa Wielkopolskiego, będzie miał jakby z nami spotkanie, ale też przy tej okazji będzie podpisana umowa dotacji na to zadanie. Z zadań takich poważniejszych, które czekają jeszcze oczywiście budowa przedszkola, czyli ogłoszenie przetargu na budowę przedszkola
w Miejskiej Górce i tutaj będzie na pewno taki duży znak zapytania jakie wartości uda nam się uzyskać i czy to zadanie będziemy w stanie realizować czy nie będziemy musieli jeszcze poszukać trzeciego źródła jakby wsparcia, aby tutaj w jak najmniejszym stopniu obciążać budżet gminy.

            To tyle, jeżeli chodzi o te informacje dotyczące i tak można powiedzieć w skrócie, wieloletniej prognozy finansowej. Ona jakby pośrednio trochę dotyczą tejże uchwały i zmian uchwały budżetowej.

            Z pozostałych punktów na dzisiejszą sesję mają Państwo rozpatrzenie skargi
na działalność Burmistrza Miejskiej Górki. No to ten temat był przedstawiany na specjalnej komisji, która zajmuje się tego typu sprawami, Państwo będą rozstrzygać.

            Kolejne 3 uchwały dotyczą tutaj funkcjonowania, związane są z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej. To jest uchwała o programie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie oraz uchwała o ponoszenie odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
i mieszkaniach chronionych, mieszkaniach chronionych oraz kolejna, przyjęcie rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych. To są prace, które wykonują osoby bezrobotne. Tutaj często Państwo ich widzą przy pracach takich porządkowych, szczególnie tutaj w mieście i kolejne dwie uchwały dotyczą już tutaj są takimi uchwałami wewnętrznymi Rady, dotyczące funkcjonowania Komisji i samej Rady Miejskiej. Ja miałbym tyle Państwu do przekazania w takim skrócie, też z powodu choroby, która mnie trawi. Natomiast jeżeli Państwo będą mieli pytania, to służę uprzejmie”.

 

            Głos zabrał Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński: „Dziękujemy Panu Burmistrzowi, czy Państwo Radni macie pytania? Nie widzę, proszę Pana Burmistrza o zajęcie miejsca. Kontynuujemy porządek obrad”.

 

Ad. 4 Wnioski i interpelacje Radnych.

Nie zgłoszono żadnych wniosków i interpelacji Radnych.

 

Ad. 5 Podjęcie uchwały w sprawie:

a. dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2022-2033,

Projekt Uchwały Nr L/281/22 dotyczący dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2022-2033, odczytał Wiceprzewodniczący Rady, Bernard Bałuniak. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni – 14 „za”.

Uchwała  Nr L/281/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2022-2033, została podjęta i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

 

b. zmiany uchwały budżetowej na rok 2022,

Projekt Uchwały Nr L/282/22 dotyczący zmiany uchwały budżetowej na rok 2022, odczytał Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni – 14 „za”.

Uchwała Nr L/282/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022, została podjęta i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

 

 

c. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miejskiej Górki,

Projekt Uchwały Nr L/283/22 dotyczący rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miejskiej Górki, odczytała Wiceprzewodnicząca Rady, Barbara Szewczyk. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni – 14 „za”.

Uchwała Nr L/283/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miejskiej Górki, została podjęta i stanowi załącznik nr 6 do protokołu

 

d. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2023 – 2026,

Projekt Uchwały Nr L/284/22 dotyczący uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2023 – 2026, odczytał Wiceprzewodniczący Rady, Bernard Bałuniak. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni – 14 „za”.

Uchwała Nr L/284/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2023 – 2026, została podjęta i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

 

e. ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych,

Projekt Uchwały Nr L/285/22 dotyczący ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, odczytał Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni – 14 „za”.

Uchwała Nr L/285/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, została podjęta i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

 

f. przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na 2023 rok,

Projekt Uchwały Nr L/286/22 dotyczący przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na 2023 rok, odczytała Wiceprzewodnicząca Rady, Barbara Szewczyk. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni – 14 „za”.

Uchwała Nr L/286/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na 2023 rok, została podjęta i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

 

g. zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce,

Projekt Uchwały Nr L/287/22 dotyczący zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce, odczytał Wiceprzewodniczący Rady, Bernard Bałuniak. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni – 14 „za”.

Uchwała Nr L/287/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce, została podjęta i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

 

h. planu pracy Rady Miejskiej w Miejskiej Górce na rok 2023.

Projekt Uchwały Nr L/288/22 dotyczący planu pracy Rady Miejskiej w Miejskiej Górce na rok 2023, odczytał Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni – 14 „za”.

Uchwała Nr L/288/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Miejskiej Górce na rok 2023, została podjęta i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

 

Imienny wykaz głosowania Radnych na Uchwały Nr L/281/22, L/282/22, L/283/22, L/284/22, L/285/22, L/286/22, L/287/22 i L/288/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 21 grudnia 2022 roku stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

 

Ad. 6 Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych

            Na poprzedniej sesji wpłynęło zapytanie Pana Radnego Gerarda Wawrzynka, który otrzymał odpowiedź w ustawowym terminie, zapytanie Radnego wraz z odpowiedzią znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce.

            Odpowiedź Burmistrza na zapytanie Radnego Gerarda Wawrzynka stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

 

Ad. 7 Wolne głosy i wnioski

 

            Głos zabrał Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński: „Proszę bardzo, kto z Państwa chciałby zabrać głos? Proszę, Pan Burmistrz”.

 

            Głos zabrał Burmistrz Karol Skrzypczak: „Panie Przewodniczący Państwo Radni, Szanowni Państwo z większością z Państwa już w tym roku się nie spotkam i chciałbym jakby wykorzystać tą okazję. Miniony rok był rokiem trudnym. Wojna w Ukrainie, kryzys energetyczny, szalejące ceny, też jakby dla nas dramatyczna śmierć Wiceburmistrza, wychodzenie  z kryzysu pocovidowego. Natomiast też jakby w sensie gospodarczym był
to rok wyjątkowy i nadzwyczaj korzystny dla naszej gminy. Tutaj na wstępie przedstawiałem listę zadań inwestycyjnych, które żeśmy realizowali. Jest ona ogromna.

            I cóż, no chciałbym Państwu serdecznie podziękować za miniony rok, życzyć Państwu przede wszystkim dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności  i tu w życiu prywatnym i w waszej pracy społecznej na rzecz naszej gminy, aby ona była, jak najwięcej sukcesów abyście Państwo odnosili. Mam nadzieję, że tak będzie. No i też mam nadzieję, że rok w sensie takim społecznym będzie spokojniejszy, że doczekamy końca wojny, że również kryzys energetyczny, nas szczególnie ta zima będzie tą zimą kluczową w jakiś sposób, przeżyjemy
i też jak w zdrowiu się spotkamy za rok, tego wszystkiego Państwu życzę. Wszelkiej też pomyślności, Wam, Waszym najbliższym i abyście te święta spędzili w gronie najbliższych, w ciepłym takim i dosłownym znaczeniu i w przenośni, bo wiemy, że z tym ciepłem też jest w tej chwili różnie. No też wspomnę, że uruchomiliśmy już program sprzedaży węgla po cenach tych uprzywilejowanych i mam nadzieję, że ta sytuacja z opałem się będzie stabilizowała, bo też węgiel pojawia się w cenach komercyjnych, które są niewiele wyższe od tych cen komercyjnych, także miejmy nadzieję, że tą zimę łagodnie przeżyjemy i kolejne już będą dla nas bezpieczniejsze. Natomiast na sam koniec, jesteśmy też w okresie takim przedświątecznym, aby też miłym akcentem zakończyć dzisiejszą sesję, wspólnie tutaj
z Panem Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej, a bardziej sam Kierownik, bo jest zarazem Szefem Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii. Wiem, że do tej Komisji wpływał wniosek z Posterunku Policji tutaj naszego z Miejskiej Górki, w tej chwili już ma on tą wyższą rangę. Jest po remoncie, także doskonale funkcjonuje. Z funduszu to tutaj też Państwu przypomnę, że gmina jakby dysponuje takim Funduszem Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii, ten fundusz jest zasilany koncesjami za sprzedaży napojów alkoholowych, czyli wszystkie podmioty, które handlują alkoholami, od piwa do tych najwyżej procentowych, muszą posiadać zezwolenie tutaj wydawane przez gminę i ta koncesja kosztuje i te pieniądze są właśnie przeznaczone na tę działalność, ale oprócz tego od niedawna jest jeszcze dodatkowo, są dodatkowe źródła środków finansowych.

Opłata za sprzedaż napojów alkoholowych w tej małej w butelkach małej pojemności, tak zwanych potocznie małpek i to bezpośrednio zasila budżet gminy i one też mają określone przeznaczenie. I tutaj komisja postanowiła wesprzeć naszą policję, zakupując alkotest. Życzę szczególnie w sytuacji, kiedy ogromne nakłady ponosimy na poprawę bezpieczeństwa na naszych drogach, czyli remontujemy drogi, budujemy bezpieczne przejścia, też pojawiają się postulaty, aby policja nasza dysponowała radarem mierzącym prędkość pojazdu. Może do tego kiedyś dojdzie? Natomiast w tej chwili chodzi o to, aby po naszych drogach jeździły osoby no spełniające określone kryteria, będący w pełni sprawni w sensie fizycznym, czyli nie podróżujący pod wpływem alkoholu i wszystkim kierowcom z naszej gminy życzę tego, aby każdy wynik badania kończył się dla nich korzystnie. Myślę, że i policja się z tego będzie cieszyła i na pewno osoba poddana temu badaniu również. Także w tej chwili proszę Pana Kierownika Posterunku Policji w Miejskiej Górce, Panie Kierowniku my też wręczymy.

(...)  Dziękuję bardzo.

 

            Głos zabrał Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński: „Czy ktoś z Państwa jeszcze? A to jeszcze na koniec w imieniu Radnych. Wszystkim naszym Mieszkańcom życzę radosnych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia. Oczywiście sesja przed nowym rokiem jeszcze będzie, to zdążymy złożyć życzenia noworoczne”.

Ad. 8 Zakończenie.

W związku z wyczerpaniem porządku L Sesji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce, Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński, dziękując wszystkim za przybycie, zamknął obrady o godz. 14.45.

                                              Przewodniczący Rady Miejskiej

Zdzisław Goliński    

Protokołowała:

  Podinspektor

Karina Zawidzka

 

Załączniki:

 

 1. Lista obecności Radnych.
 2. Lista obecności Sołtysów.
 3. Lista obecności zaproszonych gości.
 4. Uchwała Nr L/281/22.
 5. Uchwała Nr L/282/22.
 6. Uchwała Nr L/283/22.
 7. Uchwała Nr L/284/22.
 8. Uchwała Nr L/285/22.
 9. Uchwała Nr L/286/22.
 10. Uchwała Nr L/287/22.
 11. Uchwała Nr L/288/22.  
 12. Imienny wykaz głosowania Radnych.
 13. Odpowiedź Burmistrza na zapytanie Radnego Gerarda Wawrzynka.

 

Pliki do pobrania

Załącznik Nr 4 - Uchwała Nr L/281/22 4120.75 KB
Załącznik Nr 5 - Uchwała Nr L/282/22 1379.82 KB
Załącznik Nr 6 - Uchwała Nr L/283/22 233.44 KB
Załącznik Nr 7 - Uchwała Nr L/284/22 1191.85 KB
Załącznik Nr 8 - Uchwała Nr L/285/22 306.1 KB
Załącznik Nr 9 - Uchwała Nr L/286/22 336.62 KB
Załącznik Nr 10 - Uchwała Nr L/287/22 379.65 KB
Załącznik Nr 11 - Uchwała Nr L/288/22 339.98 KB