Protokoły z Sesji 2022 r.

Treść

PROTOKÓŁ XLVIII/22

z Sesji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

odbytej w dniu 24 października 2022 roku

o godz. 12.00 w Sali Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce

 

W sesji uczestniczyli:

 • Karol Skrzypczak – Burmistrz
 • Joanna Pląskowska – Sekretarz Gminy
 • Dorota Lamperska – Skarbnik
 • Radni Rady Miejskiej w Miejskiej Górce
 • Sołtysi Gminy Miejska Górka
 • Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy
 • Naczelnicy wydziałów Urzędu Miejskiego
 • Zaproszeni goście

 

Ad. 1 Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad

Głos zabrał Przewodniczący Rady Zdzisław Goliński: „Pozwolicie drodzy Państwo obecni na sali, że sesje rozpoczniemy od powstania i uczczenia naszego kolegi, wiceburmistrza Adama Bandury, który zawsze naprzeciwko nas tu siedział, teraz już go z nami nie będzie. Proszę go wspomnieć. Pomodlić się ewentualnie ….  Dziękuję bardzo”.

Otwarcia XLVIII sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Miejskiej Górce Zdzisław Goliński. Powitał wszystkich zgromadzonych. Stwierdził, iż na ustawowy 15 – osobowy skład Rady w sesji uczestniczy 14 Radnych (nieobecna Radna Barbara Walkowiak) - tj. 93,33%  ustawowego składu Rady, co stanowi quorum, więc jest ona władna obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1, 2 i 3 do protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński, odczytał obowiązujący porządek obrad, który przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji.
 3. Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Wnioski i interpelacje Radnych.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2022-2033,
  2. zmiany uchwały budżetowej na rok 2022,
  3. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawickiemu.
 6.  Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych.
 7. Wolne głosy i wnioski.
 8. Zakończenie.

 

Ad. 2 Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji

W związku z tym, iż do protokołu z Sesji, która odbyła się w dniu 29 września 2022 roku nie wpłynęły uwagi pisemne i ustne, Przewodniczący zawnioskował o przyjęcie niniejszego protokołu bez odczytywania.

Za propozycją Przewodniczącego Rady głosowali wszyscy obecni na Sesji Radni –  14 „za”.
W związku z powyższym protokół nr XLVII/22 z Sesji, która odbyła się w dniu 29 września 2022 roku przyjęto bez odczytywania.

 

Ad. 3 Informacja o działalności w okresie międzysesyjnym

            Głos zabrał Burmistrz Miejskiej Górki, Karol Skrzypczak: „Panie Przewodniczący, Państwo Radni, Szanowni Państwo, dzisiejszą sesje składa się tylko z 3 uchwał, które Państwu żeśmy przedstawili i one praktycznie mają związek tylko i wyłącznie z budżetem. Zawsze kiedy dokonuje się głębszych zmian w budżecie, szczególnie jeżeli chodzi o wydatki inwestycyjne, taka uchwała musi być poprzedzona zmianą wieloletniej prognozy finansowej. Tutaj Państwu Radnym na komisjach, dzisiaj były te propozycje przedstawiane.

            Głównym też jakby powodem dzisiejszej sesji jest konieczność, jakby wprowadzenia, aczkolwiek wprowadzoną tę inwestycję mieliśmy wcześniej, ale doprecyzowania wymagała inwestycja dotycząca termomodernizację 2 budynków szkolnych w Miejskiej Górce. Tutaj przypomnę, że nasz, złożyliśmy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego. Dotyczy to jeszcze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Otrzymamy dofinansowanie w wysokości 6 3000 000 złotych na prace szeroko pojęte związane z termomodernizacją tychże 2 budynków, czyli docieplenie, wymiana systemu grzewczego, wymiana stolarki okiennej, drzwiowej, zmiana układu grzewczego, montaż paneli fotowoltaicznych, także tutaj kosztorys tego przedsięwzięcia opiewa na kwotę prawie 7 500 000 złotych. Oczywiście po dzisiejszej sesji będziemy gotowi do podpisania umowy z Marszałkiem i możemy już ogłaszać przetarg i no sytuacja w tej chwili nie jest jakby stabilna, jeżeli chodzi o rynek budowlany i trudno nam powiedzieć tutaj jaką ostatecznie kwotą zakończy się to postępowanie przetargowe związane z termomodernizacją. Być może będzie to kwota wyższa niż te 7 500 000 złotych. Tego nikt nam nie jest w stanie zagwarantować. Natomiast kwota tych 6 300 000 złotych jest kwotą niezmienną chyba, że w postępowaniu przetargowym byłaby kwota niższa, wówczas by proporcjonalnie ta kwota była obniżona, ale takiego wariantu nie zakładamy.

            Również głębsze zmiany w budżecie, które przedstawiła Pani Skarbnik Państwu Radnym one wynikały też z takiej dodatkowej możliwości. Wszystkie gminy w kraju otrzymały takie dodatkowe wsparcie. Myśmy otrzymali je w wysokości 2 800 000 złotych. To była taka, taka kwota podstawowa. Ona nie mogła być niższa. To była taka trochę rekompensata za utracone wpływy w podatku dochodowym, czyli tak zwanego PIT, ale też jakby taka kwota zaliczkowa w stosunku do roku przyszłego, bo najprawdopodobniej w przyszłym roku nie będzie zapowiadanej tak dalej subwencji rozwojowej, ale to czas też pokaże. Mam nadzieję, że tutaj rząd też będzie odpowiednio reagował na jakby trudną sytuację finansową gminy. Jeżeli takowa będzie i być może jakby dodatkowe środki finansowe będą.

            Przy okazji jakby omawiania budżetu, też warto może i pochwalić się i przedstawić, poinformować Państwa i również Mieszkańców, że mamy w skali gminy też po raz pierwszy od ponad przynajmniej ja nie pamiętam, od ponad 20 lat taką sytuację, że mamy poziom zadłużenia zerowy, czyli od 6 października mamy, nie mamy żadnego kredytu, żadnych obligacji. Wszystko jest jakby poregulowane i ten stan będzie trwał jeszcze przez kilkanaście dni, bo  przypomnę Państwu, żeście podejmowali, podejmowaliśmy uchwałę dotyczącą emisji nowych obligacji na nowe zadania inwestycyjne, które realizujemy. No ta sytuacja też jest o tyle korzystna, że jest, będziemy, mam nadzieję, gotowi do tego, aby w najbliższych latach właśnie w znacznym stopniu, jakby móc zwiększyć zadłużenie gminy, aby uczestniczyć w różnych projektach inwestycyjnych. Najbliższe lata, takie mam nadzieję będą, zresztą no takie ten rok już taki mamy, że mamy ogromne kwoty na zadania inwestycyjne. To są kwoty jakby na zadania nasze, ale również przypomnę, że na zadania na przykład szczególnie w  drogach powiatowych, gdzie partycypujemy w kosztach i taką sytuację w tym tygodniu będziemy mieli, że kończymy przebudowę drogi w Niemarzynie, którą razem tutaj z powiatem, żeśmy realizowali i przygotowujemy kilka innych jeszcze projektów. W najbliższym czasie będzie to dofinansowanie przebudowy przejść dla pieszych w ciągach dróg powiatowych. Natomiast kilka takich projektów również przygotowujemy, także tutaj dobrze mieć taką korzystną sytuację finansową, aby móc realizować zadania własne, czy wesprzeć zadania powiatu, ale głównie z korzyścią dla naszej gminy, dla naszych mieszkańców.

            I tutaj przechodząc na, bo akurat też kolejna uchwała będzie dotyczyła właśnie zmiany uchwały dotyczącej pomocy Powiatowi Rawickiemu na dofinansowanie przebudowy drogi Zakrzewo - Żołędnica. I tutaj jestem po rozmowach z Panem Starostą, tych projektów, jakby przygotowujemy kilka, albo w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, albo w ramach Polskiego Ładu, albo w ramach tego programu bezpieczne przejścia dla pieszych, właśnie w ciągach dróg powiatowych, byśmy te zadania realizowali. Oczywiście te zadania dotyczące dróg gminnych realizujemy. I w tej chwili Państwo uczestniczyliście w uroczystości związanej z zakończeniem jednego pakietu dość obszernego dotyczącego funduszu dróg samorządowych i bezpiecznych przejść. W tej chwili jesteśmy w toku, jeszcze mamy ponad miesiąc czasu, ale praktycznie prace są zaawansowane w bardzo dużym stopniu i nie ma zagrożenia niedotrzymania terminu. Te zadania, które, te 14 projektów drogowych, które realizujemy, są w toku, także one też niebawem powinny być zakończone.

            Kolejne zadanie inwestycyjne to budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Roszkówko też jest w toku. I tutaj też, jakby jesteśmy zaawansowani w przygotowaniu projektu kanalizacji sanitarnej dla wsi Zakrzewo i wsi Roszkowo, aczkolwiek tutaj dotacje mamy na wieś Zakrzewo. Natomiast projekt przygotowywany jest na obydwie te miejscowości. Tutaj przypomnę w ramach funduszu pgrowskiego otrzymaliśmy dofinansowania na poziomie niecałe 3 000 000 złotych. Jeżeli ten fundusz będzie pomawiany, no to tutaj jakby będziemy jakby tą część gminnej zakończymy i zostanie nam praktycznie tylko część Dłoni do budowy kanalizacji sanitarnej i ten etap budowy zbiorczej kanalizacji sanitarnej na obszarze gminy będziemy mieli zakończony.

            Tutaj też przypomnę, że uczestniczyłem we wszystkich zebraniach wiejskich, w których był uchwalany fundusz sołecki, też było takie pytanie na komisji, na komisjach w niektórych miejscowościach były podejmowane uchwały o zmianie jeszcze tegorocznego funduszu sołeckiego i to na następnej sesji te zmiany, jakby usankcjonujemy, że będzie można te działania podjąć. Natomiast od przyszłego roku fundusz sołecki będzie wyglądał trochę inaczej. Zachowujemy go, czyli nie idziemy śladem tych gmin, które już jakby zawiesiły funkcjonowanie funduszu sołeckiego, natomiast kładziemy akcent na inne wydatki, czyli takie wydatki bieżące związane z dbałością i troską o to, co we wsi już jest i również jakby kontynuowanie tych wydarzeń o charakterze kulturalnym dotyczących dożynek, czy innych wydarzeń typu nie wiem dzień seniora, dzień dziecka, także te wydarzenia mogą być jak najbardziej w ramach funduszu sołeckiego realizowana, czyli jakby fundusz sołecki skupi się na tych wydatkach małych, lokalnych, drobnych. Natomiast większe zadania już inwestycyjne będą tylko i wyłącznie domeną Państwa Radnych, to Wy Państwo będziecie podejmowali czy danej wsi podejmujemy jakieś o większej wartości zadanie inwestycyjne, czyli to już nie będzie możliwe, aby w ramach funduszu sołeckiego było realizowane.

            Myślę, że  tu jeszcze zasygnalizuje jedną rzecz. Po 15 listopada planowali byśmy tutaj z Panią Skarbnik przedłożenie Państwu propozycje dotyczących stawek podatku na przyszły rok. Tutaj też  przypomnę, że kilka lat temu, kiedy żeśmy uchwalali podatki też taką naszą, jakby intencją było, aby to były podatki ustalone na całej okres naszej kadencji. Natomiast no sytuacja jest taka, że mamy bardzo wysoki poziom inflacji, no ale też bardzo wysokie oczekiwania, jakby społeczne co do realizacji określonych zadań. I tutaj myślę, że wzorem innych gmin będziemy musieli dokonać też tej korekty stawek podatkowych. W niektórych przypadkach nawet korekty, głównie w przypadku podatku rolnego, ponieważ jeżeli nie wykonamy określonego ruchu, to podatek rolny będzie wyższy o 25 prawie procent w roku przyszłym, czyli tutaj raczej bym się spodziewał pewnego działania w celu zmniejszenia. Bo przypomnę, że podatek rolny jest liczony według ceny kwintala żyta. Ona jest w tej chwili ustalona na bardzo wysokim poziomie, czyli to jest taki sygnał, że jeszcze w listopadzie się spotkamy. Będziemy podejmowali szereg kolejnych, kolejnych uchwał i również jakby wrócimy do tematu związanego z podatkami. Na pewno to będzie poprzedzone dużo wcześniejszą, wcześniejszymi posiedzeniami Komisji, na których państwo tutaj pewne sprawy, jakby przedyskutujecie, ustalicie i to będą przygotowane na kolejną sesję. Miałbym tyle Panie Przewodniczący. Dziękuję”.

 

            Głos zabrał Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński: „Dziękuję Panu Burmistrzowi. Państwo Radni jakieś pytania, uwagi do wystąpienia Pana Burmistrza? Nie widzę, kontynuuję zatem porządek obrad”.

 

Ad. 4 Wnioski i interpelacje Radnych

Nie zgłoszono żadnych wniosków i interpelacji Radnych.

 

Ad. 5 Podjęcie uchwały w sprawie:

a. dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2022-2033,

Projekt Uchwały Nr XLVIII/270/22 dotyczący dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2022-2033, odczytała Wiceprzewodnicząca Rady, Barbara Szewczyk. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni – 14 „za”.

Uchwała Nr XLVIII/270/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 24 października 2022 roku w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2022-2033, została podjęta i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

 

b. zmiany uchwały budżetowej na rok 2022,

Projekt Uchwały Nr XLVIII/271/22 dotyczący zmiany uchwały budżetowej na rok 2022, odczytał Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni – 14 „za”.

Uchwała Nr XLVIII/271/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 24 października 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022, została podjęta i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

 

c. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawickiemu.

Projekt Uchwały Nr XLVIII/272/22 dotyczący udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawickiemu, odczytał Wiceprzewodniczący Rady, Zdzisław Goliński. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni – 14 „za”.

Uchwała Nr XLVIII/272/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 24 października 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawickiemu, została podjęta i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

 

Imienny wykaz głosowania Radnych na Uchwały Nr XLVIII/270/22, XLVIII/271/22
i XLVIII/272/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 24 październik 2022 roku stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

 

Ad. 6 Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych

Nie udzielono odpowiedzi, ze względu na nie wniesienie wniosków i interpelacji.

 

Ad. 7 Wolne głosy i wnioski

Głos zabrał Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński: „Pytam Państwa obecnych na sali, czy ktoś chciałby zabrać głos? Bardzo proszę Pani Sołtys. Prosimy, prosimy tutaj, prosimy tutaj, bo wszystko jest nagrywane, musi być przez mikrofon”.

Sołtys Niemarzyna, Janina Kryś: „Chciałabym tylko króciutko zabrać głos i w imieniu Pana Burmistrza, w imieniu Pana Starosty, w imieniu moim, Rady Sołeckiej, Mieszkańców Niemarzyna wszystkich Państwa, jak tu jesteśmy bardzo serdecznie zaprosić na wydarzenie, które będzie w Niemarzynie w piątek. W tym tygodniu na godzinę 13, na otwarcie drogi przez Niemarzyn, która była remontowana, odnawiana właśnie dzięki pomocy gminy. Tu chciałam bardzo serdecznie podziękować Panu Burmistrzowi, Panu Przewodniczącemu Rady Miejskiej, wszystkim Radnym, Pani Sekretarz, Pani Skarbnik, za udzielenie nam wsparcia finansowego, dlatego, że ta inwestycja była oczekiwana przez mieszkańców. Bardzo za nią dziękujemy, bardzo się cieszymy i chciałam wszystkim bardzo serdecznie, z całego serca w imieniu swoim, mieszkańców podziękować dlatego, że bezpieczeństwo naprawdę w naszej wiosce bardzo się zwiększy, dzięki tej inwestycji i serdecznie zapraszamy na to ważne wydarzenie, na to spotkanie i na poczęstunek. 20, przepraszam, zapomniałam nawet datę ze wzruszenia 28 na godzinę 13 i wszystkim bardzo serdecznie, jako Sołtys za tą inwestycję bardzo dziękuję i do zobaczenia w piątek, dziękuję ślicznie”.

Głos zabrał Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński: „Dziękujemy za zaproszenie, także sesję zaczęliśmy smutnym akcentem, a kończymy bardzo miłym, niewątpliwie skorzystamy Pani Sołtys. Czy ktoś z Państwa jeszcze? Nie widzę”.

 

Ad. 8 Zakończenie.

W związku z wyczerpaniem porządku XLVIII sesji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce, Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński, dziękując wszystkim za przybycie, zamknął obrady o godz. 12.32.

                                              

                                                Przewodniczący Rady Miejskiej

                                             

                                                                                       Zdzisław Goliński   

 

Protokołowała:

  Podinspektor

Karina Zawidzka

 

 

Załączniki:

 1. Lista obecności Radnych.
 2. Lista obecności Sołtysów.
 3. Lista obecności zaproszonych gości.
 4. Uchwała Nr XLVIII/270/22.
 5. Uchwała Nr XLVIII/271/22.
 6. Uchwała Nr XLVIII/272/22.
 7. Imienny wykaz głosowania Radnych.