Przejdź do stopki

Protokoły z Sesji 2022 r.

Treść

PROTOKÓŁ XLV/22

z Sesji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

odbytej w dniu 17 sierpnia 2022 roku

o godz. 12.00 w Sali Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce

 

W sesji uczestniczyli:

 • Karol Skrzypczak – Burmistrz
 • Adam Bandura – Zastępca Burmistrza
 • Dorota Lamperska - Skarbnik
 • Radni Rady Miejskiej w Miejskiej Górce
 • Sołtysi Gminy Miejska Górka
 • Naczelnicy wydziałów Urzędu Miejskiego
 • Zaproszeni goście

Ad. 1 Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad

Otwarcia XLV sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Miejskiej Górce Zdzisław Goliński. Powitał wszystkich zgromadzonych. Stwierdził, iż na ustawowy 15 – osobowy skład Rady w sesji uczestniczy 13 Radnych (nieobecni Radni: Monika Szydłowska i Gerard Wawrzynek) - tj. 86,66%  ustawowego składu Rady, co stanowi quorum, więc jest ona władna obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1, 2 i 3 do protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński, odczytał obowiązujący porządek obrad, który przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji.
 3.  Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Wnioski i interpelacje Radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie:
  1. dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2022-2033,
  2. zmiany uchwały budżetowej na rok 2022,
  3. wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Burmistrza Miejskiej Górki zobowiązania finansowego powyżej kwoty określonej w budżecie gminy związanego z realizacją zadania pn. „Dowozy szkolne w roku szkolnym 2022/2023”,
  4. nadania nazwy ulicy w mieście Miejska Górka,
  5. nadania nazwy ulicy w mieście Miejska Górka,
  6. nadania nazwy ulicy w miejscowości Dąbrowa,
  7. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego i nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze,
  8. przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Regionalnego w Poznaniu na uchwałę nr XXXVI/214/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z 26 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejska Górka oraz udzielenia odpowiedzi na skargę.

6. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych.

7. Wolne głosy i wnioski.

8. Zakończenie.

 

Ad. 2 Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji

W związku z tym, iż do protokołu z Sesji, która odbyła się w dniu 27 lipca 2022 roku nie wpłynęły uwagi pisemne i ustne, Przewodniczący zawnioskował o przyjęcie niniejszego protokołu bez odczytywania.

Za propozycją Przewodniczącego Rady głosowali wszyscy obecni na Sesji Radni –  13 „za”.

W związku z powyższym protokół nr XLIV/22 z Sesji, która odbyła się w dniu 27 lipca 2022 roku przyjęto bez odczytywania.

 

Ad. 3 Informacja o działalności w okresie międzysesyjnym

Głos zabrał Burmistrz Miejskiej Górki, Karol Skrzypczak: „Panie Przewodniczący, Państwo Radni, Szanowni Państwo, dzisiejsza sesja zgodnie z wcześniejszą  zapowiedzią została zwołana. Przygotowaliśmy Państwu kilka uchwał, główna dotyczy zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz zmiany w budżecie, te uchwały na samym końcu postarałbym się omówić.

Natomiast dalsze uchwały dotyczą upoważnienia Burmistrza do zaciągania zobowiązań. To jest rutynowa uchwała, którą corocznie podejmujemy. Dotyczy ona dowozów dzieci do szkół,  z tym, że tutaj Państwa poinformuję,  w tym roku nastąpi dość radykalna zmiana jeżeli chodzi o jakby system dowozu dzieci do szkół. Ta zmiana nie powinna być zauważalna przez ucznia czy przez rodziców. Natomiast jakby wzorem innych gmin przechodzimy na system biletowy,  czyli Gmina ogłosiła przetarg na zakup biletów miesięcznych, czyli uczniowie, którzy dojeżdżają do naszych szkół, dla nich ogłosiliśmy przetarg na bilety miesięczne. Natomiast przy tej okazji też chcieliśmy rozwiązać problem, problem, który był sygnalizowany podczas wielu spotkań z mieszkańcami, gdzie rodzice sygnalizowali, że mają problem, uczeń już absolwent szkoły podstawowej, czyli w wieku 15-18 lat, że ma problem z dojazdem do szkoły zawodowej czy liceum. I tutaj stworzyliśmy system, że z każdej naszej miejscowości będzie możliwy dojazd za kupnem biletu czy biletu miesięcznego do Miejskiej Górki.  W Miejskiej Górce mamy szkołę zawodową i liceum. Tego typu systemy organizowane są z reguły przez, na szczeblu powiatu, a to dlatego, że też szkoły zawodowe czy licea są zadaniem drugiego szczebla samorządu, czyli powiatu, powiatu. Natomiast no, no tutaj my nie mamy jeszcze tego systemu komunikacji powiatowej. Natomiast no Gmina Miejska Górka jest organem prowadzącym i szkołę zawodową i liceum ogólnokształcące, w związku z czym no mogliśmy ten system budować jakby w oparciu tylko o gminę i taki system żeśmy stworzyli, że będzie uczeń miał możliwość rano dojechać do Miejskiej Górki i po południu wrócić. Przy tej okazji również inna osoba może dojechać do Miejskiej Górki i po południu wrócić, bo będzie ten system właśnie biletowy. Do tego typu uwagi też mieliśmy podczas spotkań z mieszkańcami sygnalizowane, że ma utrudnioną osoba możliwość dojazdu do lekarza czy do załatwiania innych spraw, ale tutaj nie rozwiążemy każdego przypadku. Największym naszym problemem jest dowóz, czy dojazd uczniów do szkół ponadpodstawowych, ponieważ do 18. roku życia na uczniu ciąży obowiązek realizowania obowiązku szkolnego, czyli tu nawet za nieuczęszczanie do szkoły jest sankcja, czyli staramy się jakby ten problem rozwiązać. Natomiast inne osoby mogą przy okazji również do Miejskiej Górki dojechać. Tutaj też na prośbę Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Miejskiej Górce, firma, która wygrała przetarg, a konkretnie firma Mila z Leszna były PKS, jakby rozszerzy komunikację i będzie taka możliwość, że uczeń na przykład z Gogolewa, z Niepartu będzie mógł dojechać do Miejskiej Górki i po południu wrócić. Również uczeń z Pakosławia czy z Chojna również będzie mógł dojechać do Miejskiej Górki i po południu wrócić. Natomiast te rozwiązania jakby nas nie dotyczą w sensie finansowym, nas dotyczą tylko rozwiązania dotyczące dowozu dzieci do szkół, do szkoły podstawowej. Natomiast jeżeli chodzi o uczniów szkoły specjalnej w Rawiczu, to tutaj jakby zostaliśmy przy starym rozwiązaniu, był normalny przetarg od kilometra i tutaj będziemy odbierali ucznia bezpośrednio z domu, nie systemem biletowym i autobus będzie go dowoził do szkoły specjalnej w Rawiczu i po południu odwoził do domu. Przy tej okazji też jeszcze przypomnę Państwu, żeście podejmowali taką uchwałę o określeniu ceny litra paliwa. Mamy kilka przypadków, gdzie rodzic sam dowozi ucznia do szkoły, ale innej niż Zespół Szkół Specjalnych w Rawiczu, na przykład do Rydzyny czy do Leszna. Wówczas dokonujemy zwrotu kosztów, czyli zwrotu paliwa za dowóz tego ucznia.

Kolejny pakiet uchwał dotyczy, dotyczy nazwy ulic. Tutaj mamy trzy nowe ulice, jedna w Dąbrowie, dwie w Miejskiej Górce. Jeżeli chodzi o Dąbrowę i jedną ulicę w Miejskiej Górce tu mamy do czynienia z ulicami, które w dużej części, w znacznej części są własnością osób tam zamieszkałych, czyli są jakby współwłaścicielami tejże drogi i tutaj jakby uwzględniliśmy sugestię osób, czyli właścicieli tychże gruntów. I tak w przypadku Dąbrowy wniosek mieszkańców jest, aby to przedłużenie, czyli jakby  tak ją, no tak by można nazwać, przedłużenie ulicy Nowej w Dąbrowie, nazwać ulicą Boczną. Natomiast w Miejskiej Górce taka odnoga przy placu zabaw i hydroforni w Miejskiej Górce, gdzie wchodzi w teren prywatny nazwać ulicą Orzechową. Natomiast mamy też taką ulicę, przy której nie ma żadnego adresu, nikt nie mieszka, to jest boczna ulica ulicy Niepodległości, dolega, dochodzi tam ulica jeszcze o ile dobrze pamiętam Księdza Walkowiaka. Na końcu tejże ulicy znajduje się kompleks sportowy firmy Walbet. Wzdłuż tej ulicy są posadzone przez firmę Walbet drzewa platanowe i tutaj jest jakby propozycja, aby ta ulica nazywała się ulicą Platanową. Czyli te trzy nowe ulice w skali naszej gminy uzyskałyby nazwę, natomiast tutaj korzystając z tego punktu, pragnąłbym również zasygnalizować, że mamy coraz większe ciśnienie, aby doprowadzić do, to jest proces bardzo długi,  być może skomplikowany. Nie przerabialiśmy tego jeszcze w skali naszej gminy, ale mamy taki dość duży ruch inwestycyjny, jeżeli chodzi o Konary, no wydzielanie nowych działek i już te osoby czy nawet osoby, osoby mieszkające w Konarach sugerują, żeby przymierzyć się, żeby Konary podzielić również na ulicę, czyli tutaj na pewno może to być proces dość trudny, skomplikowany. Musimy przebadać też, w jaki sposób byłby on, w jakiej wysokości byłby kosztowny, ale w którymś momencie chyba do tego dojdziemy, że, bo już mamy tam numer, powiedzmy A, B, C, D, E, F i tak dalej i kolejne działki ludzie się że jakby sugerują żeby wprowadzić nazwę ulic, ponieważ tutaj wiele w tej chwili już nie tylko poczta ale i kurierzy i tak dalej się mylą z dostarczaniem przesyłek. Także tutaj na pewno taką analizę będziemy musieli wykonać, że konsultacje społeczne czy to oczekiwanie jest powszechne aby Konary podzielić na ulice, dwie wsie w naszej gminie mają ulice, to są Karolinki i Dąbrowa, natomiast największa wieś Konary jakby nazw ulic nie ma i może jest ten moment, że trzeba będzie do tego wrócić.

Kolejna uchwała bardzo długa, Pan Przewodniczący przeczytał jej pełną treść. Nie będę powtarzał. Dotyczy tutaj regulacji wynagrodzeń w oświacie, głównie dotyczy to tych zawodów jakby dodatkowych typu pedagog, psycholog, logopeda. Tutaj też Rada musi określić ich jakby pensum, ich jakby wymiar ich czasu pracy i to już wielokrotnie żeśmy robili i taka uchwała jest konieczna.

 I ostatnia uchwała dotyczy, Pan Przewodniczący również czytał jej pełną treść, natomiast w skrócie tutaj podam, że prokuratura ma prawo badać każdą uchwałę Rad Gmin  i akurat do tej uchwały dotyczącej ochrony zwierząt przed bezdomnością zgłosiła uwagi i wniosła jakby zażalenie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Jakby uwaga prokuratury dotyczy, że powinniśmy bardziej precyzyjnie rozbić kwotę, którą planujemy w wydatkach na to zadanie, żeby bardziej rozbić, ile pieniędzy planujemy przeznaczyć na przykład na karmę, czy na opiekę weterynaryjną, czy na opłacenie pobytu zwierząt w schronisku dla zwierząt. I tutaj jakby moja propozycja, aby no nie drążyć tematu, tylko przychylić się do sugestii prokuratury i na kolejnej sesji podjąć uchwałę precyzującą bardziej szczegółowo podział tychże środków, które planujemy przeznaczyć na to zadanie, ale taką informację musimy przesłać również do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, że tutaj nie będziemy procedowali, jakby się czy spierali z prokuraturą, tylko po prostu uznajemy ich uwagi i na najbliższym, w najbliższym czasie dokonamy zmian.

Wracając do uchwał dotyczących budżetu, zawsze, jeżeli się dokonuje większych, a szczególnie wprowadza zadania inwestycyjne do budżetu, konieczne jest dokonanie zmian w wieloletniej prognozie finansowej. Stąd też tutaj Państwu Radnym na posiedzeniach Komisji była przedstawiana tutaj uchwała dotycząca zmiany tejże wieloletniej prognozy finansowej i następnie była Państwu przedstawiona propozycja dokonania zmian już w uchwale, w samej uchwale  budżetowej. Różne zmniejszenia po stronie dochodów i zwiększenia po stronie dochodów i tak samo po stronie wydatków są działy, gdzie następuje zmniejszenie, są działy, gdzie następuje zwiększenie.

Natomiast jeżeli chodzi o takie istotniejsze zmiany, to musiała być dokonana zmiana w tejże pozycji dotyczącej właśnie kwoty związanej z dowozem uczniów do szkół.

Również wprowadziliśmy kwotę tutaj na taką pilną i dość szybką prośbę  Komendanta Powiatowego Policji kwotę 5 000 złotych dotacji dla Policji w Rawiczu na zakup nowego auta, które będzie kosztowało ponad 100 000, ale tutaj się dokłada do tego powiat i Gmina Rawicz, jeden z samorządów gminnych w ostatniej chwili jakby wycofał swoją propozycję, stąd jakby w takim trybie alarmowym z gorącą prośbą zwrócił się Komendant Powiatowy Policji do nas  o udzielenie wsparcia.

Również tutaj wprowadzamy pozycję remont dachu na Urzędzie Miejskim, no Państwo też nawet podczas niektórych Komisji sygnalizowaliście, że urząd brzydko wygląda, tu mówimy o dachu, chcąc w jakimś tam etapie remontować elewację, no najpierw trzeba zadbać tutaj o dach, opierzenia, tak dalej, żeby nie było jakichś tam problemów z zaciekami, dopiero w kolejnym etapie przystąpić do remontu dachu. No my tu jeżeli chodzi o Urząd, jesteśmy takim przysłowiowym szewcem, który chodzi boso, że mamy coraz ładniejsze świetlice w coraz lepszym stanie, czy inne obiekty publiczne. Natomiast no sam Urząd jest na samym końcu i no po prostu wygląda jak wygląda i zewnątrz i wewnątrz jakby podobnie, no zawsze górę bierze inne zadanie, które wymaga dofinansowania niż sam urząd. No ale też no przychodzą takie sytuacje, które trzeba dokonać, trzeba je zrobić.

Kolejnym zadaniem takim, które mieliśmy przygotowane już dużo wcześniej, projekt, pozwolenie na budowę, natomiast żeśmy z tym zadaniem zwlekali. Też jakby w ostatnim czasie ono zostało wyręczone jakby przez inne zadanie, mówię tutaj o przebudowie kanalizacji deszczowej we wsi Niemarzyn. Przypomnę, że tutaj jest zrealizowane wspólnie z powiatem duże zadanie za kwotę ponad 4 000 000 złotych. Tutaj jest ogromne wsparcie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych i z powiatem. Powiat dokłada do tej inwestycji 600 000 i my 600 000. Dodatkowo powiat tutaj dokonał przebudowy przepustu pod kanalizację deszczową pod tą drogą, ale się okazuje, że sama przebudowa nie wystarczy, żeby odwodnić tą drogę, że jest konieczna jakby budowa nowego rurociągu, który spowoduje odprowadzenie tejże wody. Stąd kwota 200 000,  która powinna w zupełności wystarczyć. Może tutaj po przetargu będzie jeszcze oszczędność, aby to zadanie móc zrealizować i aby ono było zrealizowane równolegle z budowaną w tej chwili drogą. Ten proces inwestycyjny przechodzi dość sprawnie i tutaj jakby jest to zadanie dość dobrze realizowane i myślę, że tutaj szczególnie mieszkańcy Niemarzyna i też osoby przejeżdżające przez Niemarzyn będą tutaj jakby z tego zadania inwestycyjnego zadowoleni.

Tutaj jakby mówię o zadaniu inwestycyjnym realizowanym przez powiat wspólnie z nami. Mamy jeszcze szereg innych, które są jakby w toku przygotowań lub będą jakby przygotowywane, mówię o tutaj drogach powiatowych, do których żeśmy przypomnę, deklarowali się uczestniczyć w sensie finansowym. Takim najbliższym będzie droga Zakrzewo - Żołędnica, która jest w tej chwili na etapie przetargowym. Kolejnymi będą droga Konary - Grąbkowo, czy droga tutaj Miejska Górka - Annopol lub Miejska Górka, Miejska Górka - Chojno. One są na różnym etapie w sensie formalnym przygotowań. Jeżeli pojawią się inne możliwości, to również tutaj oczywiście będziemy mocno się starali, aby w tym uczestniczyć.

Zresztą ostatnia sesja też pokazała, Państwa decyzja, że po prostu no nawet zaciągamy kredyt po to, żeby dołożyć do tego typu inwestycji, na które jest szansa pozyskać bardzo znaczne kwoty finansowe.

I tutaj też Pani Skarbnik Państwu sygnalizowała, że w tej chwili w sensie takim budżetowym jesteśmy w takiej sytuacji, że mamy sytuację no nadzwyczajną, jeżeli chodzi o zadania inwestycyjne, kwoty o jakich mogliśmy w poprzednich latach pomarzyć, że mamy miliony na zadania inwestycyjne, do których trzeba również ileś milionów dołożyć, ale mamy problem z wydatkami bieżącymi, czyli można tak skracając powiedzieć, że mamy miliony na inwestycję, a nie mamy tysięcy na wydatki bieżące, że mamy tego typu dylematy i problemy, ale taki problem ma  w tej chwili każda gmina, szczególnie te, które starają się wyciągać ręce po każdą możliwość, jaka się pojawia.

Tych możliwości jest w tej chwili sporo, no w ostatnim czasie też przypomnę, że tutaj de facto dwa nasze wnioski z Funduszu PGR-owskiego uzyskały wsparcie, czyli kanalizacja sanitarna w Zakrzewie i sala sportowa taka tunelowa w Gostkowie, także w tej chwili też przygotowujemy, do końca sierpnia będzie termin składania wniosków Funduszu Dróg Samorządowych, przygotowujemy wniosek na drogę w Sobiałkowie tą po budowie kanalizacji sanitarnej i we wrześniu będzie termin naboru wniosków w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, też przygotowujemy projekt na drogę od drogi krajowej do torów kolejowych w Dłoni do firmy, czyli wzdłuż jakby budynków już i działek, które sprzedajemy, ale do firmy zakładu przemysłowego firmy SLAVEK w Dłoni.

Tutaj będziemy czekali na rozstrzygnięcia. Być może jeszcze końcówka tego roku będzie kolejny nabór w ramach Polskiego Ładu. No to tutaj też jakbyśmy planowali przygotowanie kolejnego pakietu drogowego, podobnego, o podobnych rozmiarach, jakie realizujemy w tej chwili, tak. Jeżeli chodzi właśnie o ten pakiet w ramach Polskiego Ładu, jesteśmy w toku. Większość zadań jest, przypomnę, mamy 14 punktów, są na różnym stopniu zaawansowania. Większość inwestycji już się w sensie fizycznym rozpoczęła. Tu przypomnę, że listopad jest ostatecznym terminem. Tutaj mamy wykonawców, dwóch wykonawców dość dobrych firm, takich można powiedzieć rzetelnych i raczej przynajmniej na dziś nie ma jakby obaw, że terminy nie zostaną tutaj dotrzymane, czyli te czternaście różnych ulic w listopadzie powinny być gotowe. Również jesteśmy już w fazie realizacji, jeżeli chodzi o drogi z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Tutaj przypomnę trzy, kontynuacja drogi szutrowej Dłoń - Piaski. Droga śladowa na fragmencie w Rzyczkowie i na fragmencie w Oczkowicach, czyli tutaj te trzy drogi w ramach Funduszu Dróg Samorządowych,  Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych są realizowane. Też na dzisiejszej sesji Państwo będziecie wprowadzali dodatkowe pieniądze, które z Urzędu Marszałkowskiego na to zadanie żeśmy otrzymali.

I na koniec chciałbym też jakby poinformować o sprawie, którą Państwo na pewno już z mediów informacje posiadacie.

Otrzymaliśmy tutaj z Ministerstwa Infrastruktury celem zgłoszenia ewentualnych uwag projekt uchwały Rady Ministrów dotyczący takiego wieloletniego, dość szerokiego programu inwestycyjnego w zakresie gospodarki wodnej i jednym z punktów tego obszernego programu jest, w sumie aczkolwiek tych pozycji jest może niewiele, bo tylko około 20, ale na, w samym środku tej listy znajduje się budowa zbiornika Miejska Górka, który jest rozpisany na czasokres lata 2023-2026, rezerwowana kwota 66 000 000 złotych.

I tutaj mamy nadzieję, że niebawem ten projekt będzie przegłosowany i po prostu zacznie być zrealizowany, czyli tutaj jakby dla nas dobra wiadomość. To tyle, Panie Przewodniczący, takie bieżące”.

Głos zabrał Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński: „Dziękuję, Panie Burmistrzu. Państwo Radni mają jakieś uwagi do wystąpienia? Nie, zatem kontynuuję porządek obrad. Dziękuję, Panie Burmistrzu, proszę o zajęcie miejsca”.

 

Ad. 4 Wnioski i interpelacje Radnych

Nie zgłoszono żadnych wniosków i interpelacji Radnych.

 

Ad. 5 Podjęcie uchwał w sprawie:  

a.  dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2022-2033,

Projekt Uchwały Nr XLV/255/22 dotyczący dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2022-2033, odczytał Wiceprzewodniczący Rady, Bernard Bałuniak. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni – 13 „za”.

Uchwała Nr XLV/255/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 17 sierpnia 2022 roku
w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2022-2033, została podjęta i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

b. zmiany uchwały budżetowej na rok 2022,

Projekt Uchwały Nr XLV/256/22 dotyczący zmiany uchwały budżetowej na rok 2022, odczytał Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni – 13 „za”.

Uchwała Nr XLV/256/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 17 sierpnia 2022 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022, została podjęta i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

c. wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Burmistrza Miejskiej Górki zobowiązania finansowego powyżej kwoty określonej w budżecie gminy związanego z realizacją zadania pn. „Dowozy szkolne w roku szkolnym 2022/2023”,

Projekt Uchwały Nr XLV/257/22 dotyczący wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Burmistrza Miejskiej Górki zobowiązania finansowego powyżej kwoty określonej w budżecie gminy związanego z realizacją zadania pn. „Dowozy szkolne w roku szkolnym 2022/2023”, odczytała Wiceprzewodnicząca Rady, Barbara Szewczyk. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni – 13 „za”.

Uchwała Nr XLV/257/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 17 sierpnia 2022 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Burmistrza Miejskiej Górki zobowiązania finansowego powyżej kwoty określonej w budżecie gminy związanego z realizacją zadania pn. „Dowozy szkolne w roku szkolnym 2022/2023”, została podjęta i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

d. nadania nazwy ulicy w mieście Miejska Górka,

Projekt Uchwały Nr XLV/258/22 dotyczący nadania nazwy ulicy w mieście Miejska Górka, odczytał Wiceprzewodniczący Rady, Bernard Bałuniak. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni – 13 „za”.

Uchwała Nr XLV/258/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 17 sierpnia 2022 roku
w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Miejska Górka, została podjęta i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

e. nadania nazwy ulicy w mieście Miejska Górka,

Projekt Uchwały Nr XLV/259/22 dotyczący nadania nazwy ulicy w mieście Miejska Górka, odczytała Wiceprzewodnicząca Rady, Barbara Szewczyk. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni – 13 „za”.

Uchwała Nr XLV/259/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 17 sierpnia 2022 roku
w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Miejska Górka, została podjęta i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

f. nadania nazwy ulicy w miejscowości Dąbrowa,

Projekt Uchwały Nr XLV/260/22 dotyczący nadania nazwy ulicy w miejscowości Dąbrowa, odczytał Wiceprzewodniczący Rady, Bernard Bałuniak. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni – 13 „za”.

Uchwała Nr XLV/260/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 17 sierpnia 2022 roku
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dąbrowa, została podjęta i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

g. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego i nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze,

Projekt Uchwały Nr XLV/261/22 dotyczący zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego i nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, odczytał Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni – 13 „za”.

Uchwała Nr XLV/261/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 17 sierpnia 2022 roku
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego i nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, została podjęta i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

h. przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Regionalnego w Poznaniu na uchwałę nr XXXVI/214/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z 26 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejska Górka oraz udzielenia odpowiedzi na skargę.

Projekt Uchwały Nr XLV/262/22 dotyczący przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Regionalnego w Poznaniu na uchwałę nr XXXVI/214/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z 26 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejska Górka oraz udzielenia odpowiedzi na skargę, odczytała Wiceprzewodnicząca Rady, Barbara Szewczyk. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni – 13 „za”.

Uchwała Nr XLV/262/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 17 sierpnia 2022 roku
w sprawie  przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Regionalnego w Poznaniu na uchwałę nr XXXVI/214/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z 26 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejska Górka oraz udzielenia odpowiedzi na skargę, została podjęta i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

 

Imienny wykaz głosowania Radnych na Uchwały Nr XLV/255/22, XLV/256/22, XLV/257/22, XLV/258/22, XLV/259/22, XLV/260/22, XLV/261/22 i XLV/262/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 17 sierpnia 2022 roku stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

 

Ad. 6 Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych

Nie udzielono odpowiedzi, ze względu na nie wniesienie wniosków i interpelacji.

 

Ad. 7 Wolne głosy i wnioski

Brak wolnych głosów i wniosków.

 

Ad. 8 Zakończenie.

W związku z wyczerpaniem porządku XLV sesji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce, Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński, dziękując wszystkim za przybycie, zamknął obrady o godz. 12.57.

                                             

Przewodniczący Rady Miejskiej     

/-/ Zdzisław Goliński             

 

   Protokołowała:

    Podinspektor

/-/ Karina Zawidzka

 

Załączniki:

 1. Lista obecności Radnych.
 2. Lista obecności Sołtysów.
 3. Lista obecności zaproszonych gości.
 4. Uchwała Nr XLV/255/22.
 5. Uchwała Nr XLV/256/22.
 6. Uchwała Nr XLV/257/22.
 7. Uchwała Nr XLV/258/22.
 8. Uchwała Nr XLV/259/22.
 9. Uchwała Nr XLV/260/22.
 10. Uchwała Nr XLV/261/22.
 11. Uchwała Nr XLV/262/22.
 12. Imienny wykaz głosowania Radnych.

 

Pliki do pobrania

Załącznik Nr 4 - Uchwała Nr XLV/255/22 3957.71 KB
Załącznik Nr 5 - Uchwała Nr XLV/256/22 1215.94 KB
Załącznik Nr 7 - Uchwała Nr XLV/258/22 513.45 KB
Załącznik Nr 8 - Uchwała Nr XLV/259/22 497.63 KB
Załącznik Nr 9 - Uchwała Nr XLV/260/22 381.47 KB
Załącznik Nr 10 - Uchwała Nr XLV/261/22 298.33 KB
Załącznik Nr 11 - Uchwała Nr XLV/262/22 334.74 KB