Przejdź do stopki

Protokoły z Sesji 2022 r.

Treść

PROTOKÓŁ XLIV/22

z Sesji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

odbytej w dniu 27 lipca 2022 roku

o godz. 12.00 w Sali Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce

 

W sesji uczestniczyli:

 • Karol Skrzypczak – Burmistrz
 • Adam Bandura – Zastępca Burmistrza
 • Joanna Pląskowska – Sekretarz Gminy
 • Dorota Lamperska - Skarbnik
 • Radni Rady Miejskiej w Miejskiej Górce
 • Sołtysi Gminy Miejska Górka
 • Naczelnicy wydziałów Urzędu Miejskiego
 • Zaproszeni goście

Ad. 1 Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad

Otwarcia XLIV sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Miejskiej Górce Zdzisław Goliński. Powitał wszystkich zgromadzonych. Stwierdził, iż na ustawowy 15 – osobowy skład Rady w sesji uczestniczy 13 Radnych (nieobecni Radni: Wiesława Nowakowska i Mirosław Śmierzchała) - tj. 86,66 %  ustawowego składu Rady, co stanowi quorum, więc jest ona władna obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1, 2 i 3 do protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński, odczytał obowiązujący porządek obrad, który przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji.
 3.  Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Wnioski i interpelacje Radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Miejska Górka oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 6. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych.
 7. Wolne głosy i wnioski.
 8. Zakończenie.

 

Ad. 2 Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji

W związku z tym, iż do protokołu z Sesji, która odbyła się w dniu 29 czerwca 2022 roku nie wpłynęły uwagi pisemne i ustne, Przewodniczący zawnioskował o przyjęcie niniejszego protokołu bez odczytywania.

Za propozycją Przewodniczącego Rady głosowali wszyscy obecni na Sesji Radni –  13 „za”.

W związku z powyższym protokół nr XLIII/22 z Sesji, która odbyła się w dniu 29 czerwca 2022 roku przyjęto bez odczytywania.

 

Ad. 3 Informacja o działalności w okresie międzysesyjnym

Głos zabrał Burmistrz Miejskiej Górki, Karol Skrzypczak: „Panie Przewodniczący, Państwo Radni, Szanowni Państwo. Szczególnie dziękuję Państwu Radnym, że mimo okresu wakacyjnego jesteście dzisiaj obecni na dzisiejszej sesji. Dzisiejsza sesja składa się tylko z jednej uchwały, aczkolwiek bardzo ważnej i istotnej, stąd jakby pozwoliliśmy sobie na właśnie tylko ten jeden punkt, natomiast następną sesję zmieniającą jakby czy korygującą budżet, proponowali byśmy tutaj z Panią Skarbnik na siedemnastego sierpnia także mogą Państwo już sobie jakby ten czas zarezerwować. Natomiast dzisiejsza uchwała jest jakby konsekwencją tych decyzji, które żeśmy podejmowali. Wcześniej jakby uchwalając budżet i uchwalając program inwestycyjny jakby budżet zakładał właśnie tenże deficyt i byliśmy jakby przygotowywani do tego, że przyjdzie ten moment, gdzie gmina, jakby w wyniku wcześniejszych działań zmniejszamy radykalnie nasz poziom zadłużenia, natomiast przyjdzie ten moment, że trzeba będzie od nowa zaciągać zobowiązania, wyemitować obligację, aby móc uczestniczyć w tym dość bogatym i rozległym programie inwestycyjnym, który jest adresowany do samorządów. I tutaj jakby no przypomnę, że mimo, że jakby oferty przetargowe były droższe, niż żeśmy planowali w budżecie dotyczącej inwestycji drogowych w ramach Polskiego Ładu podjęliśmy decyzję o tym, że te zadania realizujemy i wydaje mi się, że to była Czy jestem przekonany, że to była słuszna decyzja i no w tej chwili te prace na większości odcinkach się toczą, a przypomnę, że dotyczyły one czternastu różnych fragmentów dróg i ulic. Tutaj też jest jakby rezerwowa kwota naszej dotacji dla powiatu na realizowane zadanie również ze środków rządowych.  Przebudowa drogi w Niemarzenie tutaj tam żeśmy się zobowiązywali, że po połowie pokryjemy wkład własny i tą jakby deklarację jakby podtrzymujemy na kolejne działania dotyczące dróg czy chodników realizowanych na drogach powiatowych, że jeżeli takowe zadania inwestycyjne będą zgłaszane, a myśmy też jakby listę propozycji składali, wiadomo, że, że nikt nie jest w stanie całej listy zrealizować natychmiast, że to też jest jakby ten proces inwestycyjny jest na różnym etapie zaawansowany, ale że te zadania będziemy jakby tutaj powiat wspierali. Jeżeli chodzi o te zadania inwestycyjne, na które jest możliwość pozyskania pieniędzy, czy to w postaci dotacji z funduszu dróg samorządowych, czy z Polskiego Ładu. Jeżeli one będą dotyczyły naszej gminy także tutaj jest akurat jeden Pan Radny. No to, to zgodnie z tymi informacjami, czy w formie dyskusji, które żeśmy to czyli, że dobrze, powiat nie ma pieniędzy. My również tych pieniędzy nie mamy, ale po pieniądze idziemy do banku po to, żeby, żeby móc realizować te zadania, też móc skorzystać z tych możliwości, które się pojawiają, czyli to tutaj, jakby będziemy konsekwentni i starali się te zadania realizować. Stąd jakby przygotowana Państwu propozycja właśnie emisji obligacji na kwotę ośmiu milionów sześćset czterdzieści tysięcy jest rozwiązujemy to obecne problemy czyli obecne zadania, które są jakby w toku i które w tej chwili realizujemy. Nie mówimy tu jeszcze o współfinansowaniu zadania tego największego, do którego się przymierzamy, czyli budowy przedszkola w Miejskiej Górce. Na to przedszkole przypomnę, mamy kwotę już jakby przyznanej dotacji w wysokości trzynastu milionów złotych. Pod koniec tego roku okaże się jakie, w jakiej wysokości możemy uzyskać jeszcze wsparcie z takiego rządowego Programu Maluch Plus, ale tutaj też jakby jesteśmy świadomi, że przedsięwzięcie może być bardzo drogie, bo sytuacja na rynku taka jest i już jakby prowadzimy takie przymiarki. Takie, aby odzyskać podatek VAT od realizowanej inwestycji, czyli budowy przedszkola i żłobka. No przypomnę w przypadku hali sportowej, to nam się udało. Było to trudne, ale osiągalne. I tutaj w przypadku przedszkola i żłobka też może być to nawet trudniejsze, ale taką próbę należy podjąć, aby zminimalizować tutaj do takiego stopnia jak się da wkład własny w postaci właśnie środków budżetowych. Natomiast no tutaj też zakładamy, bo wiadomo, obligacje są rozłożone na szereg lat, czyli nie można patrzeć z perspektywy jednego roku, czy dwóch, ale w dalszej perspektywie, czyli tutaj zakładamy, że wpływy i podatkowe, czyli te, które w tej chwili płacimy, płacą nasze mieszkańcy w najbliższych latach będą wyższe, ale też liczymy na to, że płatników będzie więcej czy, czy albo będą więksi? Czyli tutaj głównie mamy na uwadze, jakby rozpoczęty już z rozmachem proces inwestycyjny związany z rozbudową czy, czy nawet budową od nowa Cukrownia Miejska Górka i no zbliżającej się już coraz bliżej dużymi krokami perspektywy rozpoczęcia siłowni wiatrowych. A tutaj jakby w świetle dokonywanych zmian w ustawie o odległościowej to ta perspektywa jest jeszcze większa, czyli jest już dość duże prawdopodobieństwo, że oprócz tych, które już mają pozwolenie na budowę, będzie tych siłowni, budowanych wiatrowych jeszcze więcej, czyli jakby ta perspektywa dochodowa kształtuje się w najbliższych latach dobrze, aczkolwiek też tutaj musimy być świadomi, że musimy podejmować też określone działania, aby minimalizować wydatki bieżące, czyli żeby jak największa kwota mogła być przeznaczona na zadania inwestycyjne. Aby natomiast aby wydatki bieżące, które są jakby wydatkami stałymi były na jak najniższym poziomie, czyli, czyli tutaj takie działania musimy podejmować, natomiast też jest dużą niewiadomą w przeciągu najbliższych kilku miesięcy będziemy już tutaj mieli pełną informację, jak będzie wyglądał kształt budżetów gmin w roku przyszłym i w latach następnych, a to mające związek ze zmianą całego systemu podatkowego w skali kraju. Główny podatek, podatek PIT, który stanowi dochód budżetów gmin, zostanie tutaj mocno, jakby zmieniony szereg ulg zostanie wprowadzona i to będzie miało jakby odbicie na kształt budżetów gmin, natomiast Gmina Miejska Górka należy do gmin raczej poniżej średniej krajowej. Tutaj mam nadzieję, że, że te zmiany będą tak wyglądały, że te gminy biedniejsze uzyskają to wsparcie na wyższym poziomie niż gminy duże miejskie, która jakby do tej pory tych dochodów własnych miały dużo więcej własnych także to, ale to w najbliższych tygodniach, miesiącach sprawa się rozstrzygnie, natomiast dziś Państwu proponujemy tą uchwałę na tym poziomie zaciągnięcia zobowiązania i ten rok byśmy mieli i w ramach tej kwoty będzie to w tej chwili, ten maksymalny poziom zadłużenia gminy, którą osiągniemy, bo tak jak wcześniej przedstawiałem, że teoretycznie przez kilka dni czy kilkanaście może być taka sytuacja, że nasz poziom zadłużenia będzie zerowy i od tego momentu zacznie się to nowe zadłużenie. Na tym poziomie, na którym w tej chwili Państwo je ustalicie. Na pewno w tej chwili ten pieniądz będzie droższy w pozyskaniu, bo wiemy, że oprocentowanie jest wyższe. Natomiast no w perspektywie czasu na pewno będzie się to zmieniało. Sytuacja, miejmy nadzieję się ustabilizuje i ten poziom, jakby oprocentowania obligacji będzie, będzie spadał. Z innych informacji takiej bieżących, które Państwo chciałbym przekazać to tutaj termin był przedłużony i w ubiegłym tygodniu, żeśmy złożyli wniosek, o którym tutaj Państwu wspominałem o tej drodze dojazdowej do gruntów przeznaczonych pod działalność gospodarczą, bo taki został też ogłoszony nabór wniosków i gminy mogły tam składać wniosek na kwotę do stu lub do dwustu pięćdziesięciu milionów złotych. My tutaj mówimy o drodze łączącej drogę wojewódzką z drogą krajową, czyli która może w przyszłości stanowić obwodnicę Miejskiej Górki i tutaj złożyliśmy wniosek na kwotę stu dwudziestu milionów złotych. Natomiast ta droga przylega do terenów tych, które spełniają właśnie to kryterium wynikające z naboru. Gdzie powinna być powierzchnia minimum sześćdziesięciu hektarów i jakby w większości grunty własności Skarbu Państwa lub gminy. Tutaj mamy do czynienia z około dziewięćdziesięcioma hektarami gruntów Skarbu Państwa, terenu dość atrakcyjnego, który może w przyszłości stanowić jakby miejsce zlokalizowania już takiej poważniejszej jednej czy, czy, czy kilku firm. Ale to wymaga właśnie jakby uzbrojenia też jakby tego terenu i szukania odpowiedniego inwestora. Z kolejnych informacji to na pewno już do Państwa dotarło, że z Funduszu po PGR-owskiego otrzymaliśmy tutaj dofinansowania na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Zakrzewo w kwocie dwa miliony osiemset oraz pozytywnie zostało rozpatrzony nasz wspólny wniosek Gminy Miejska Górka i Krobia złożony przez Międzygminny Związek Edukacyjny na budowę hali tunelowej przy Szkole podstawowej w Gostkowie. To jest hala podobnej konstrukcji, którą wybudowała nasza firma Walbet przy swoim zakładzie. I tutaj tak ta kwota powinna być kwotą wystarczającą na zrealizowanie takiego, takiego zadania. Czyli to są jakby dwie, dwie inwestycje, które są na naszym na naszym terenie. Wspomniałem już o drogach, które są w trakcie realizacji. Również w trakcie jest budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Roszkówko i tu właśnie te otrzymane dofinansowanie jest jak będzie kontynuacją od Roszkówka poprzez Roszkowo do Zakrzewa, czyli zostanie nam można powiedzieć tylko w przyszłości Roszkowo jeszcze do budowy kanalizacji i połówka  Dłoni i tutaj jakby też projekt mamy na to, na to przygotowany. Też żeśmy rozstrzygnęli przetarg na budowę dróg tych gruntowych. Tu przypomnę, to jest kontynuacja drogi Dłoń - Piaski takiej uliczki w Oczkowicach i podobnej uliczki w Rzyczkowie od nawierzchni tych dróg tak zwanych dróg śladowych. Czyli tutaj te, te zadania żeśmy rozstrzygnęli. Przypomnę też, że, że wniosek wcześniej złożony przez Gminę Pakosław dotyczącą dotacji na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Chojnie. Gmina Pakosław otrzymała tutaj dofinansowania na poziomie dwunastu milionów złotych. Wspominałem również, że to jest to prawda. Wniosek Gminy Pakosław, ale to podobnie jak ta hala sportowa w Gostkowie, jest jakby wniosek wspólny. I tam jest wymagany pięcioprocentowy wkład własny. To ta Gmina Pakosław zwróciła się do nas z prośbą, abyśmy w najbliższych latach jakby zarezerwowali, czy przeznaczyli kwotę dwóch i pół procenta jako tego naszego wkładu w tamże inwestycje a to też dlatego, że ponad pięćdziesiąt procent ścieków obsługiwanych przez tą Oczyszczalnie pochodzi z naszych miejscowości, konkretnie tutaj Konary, Topólka, Oczkowice, Kołaczkowice i Dłoni. Ale to jest jakby sprawa na, na przyszłość do jakby do rozstrzygnięcia nie jest to zobowiązanie, ale jakby dobra wola, jakby tutaj z naszej strony w formie jakby współpracy czy współdziałania z gminą sąsiednią w ramach  w ramach jakby współdziałania tutaj w zakresie wodociągów i kanalizacji sanitarnych. Też w tej chwili jesteśmy na etapie jakby kształtowania funduszu sołeckiego na przyszły rok i tutaj też, jakby jedna podczas spotkań tłumaczę, że najlepszą formułą byłoby, czyli jakby może nie tyle najlepszą, ile najkorzystniejszą dla konstrukcji budżetu byłaby likwidacja funduszu sołeckiego, bo wówczas ten wskaźnik budżetowym mielibyśmy korzystny. Natomiast w tej chwili przemodelowujemy Przepraszam ten fundusz sołecki w ten sposób, aby on jak największym stopniu obciążał wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem danej wioski, czyli utrzymanie tego stanu, który jest czyli placów zabaw, świetlic, jakby konserwowanie tego, utrzymanie czystości zieleni. Natomiast, aby fundusz solecki nie był przeznaczany na działalność inwestycyjną, bo mieliśmy takie sytuacje, że wieś przeznaczała dziesięć czy dwadzieścia tysięcy to było w postaci uchwały na remont drogi, która kosztowała na przykład milion złotych. No to ta kwota nijak się miała do natomiast oczekiwania mieszkańców byłych, że no uchwaliliśmy, że będzie remontowana droga czy układany chodnik przy drodze powiatowej z nikim nie uzgadniane i kupiliśmy tam materiał na, na, na, na ten chodnik i kiedy będzie realizowana ta inwestycja, czyli tutaj przyjmujemy, że o tym, czy dana inwestycja jest realizowana, decydują Radni. Natomiast Sołtysi z Radą Sołecką, jakby zajmują się w szczegółach w ramach funduszu sołeckiego utrzymaniem tego co jest oczywiście mogą wnioskować o realizację konkretnych inwestycji, natomiast o tym ta decyzja jest zarezerwowana dla Państwa Radnych i Państwo Radni tutaj podejmujecie te decyzje też w zależności od tego, jakie są możliwości. No nie, nie angażujemy się w inwestycję, którą w stu procentach trzeba realizować ze środków własnych, a rezygnujemy z inwestycji na, na którą można uzyskać dziewięćdziesiąt powiedzmy kilka procent dotacji, czyli jakby w tej chwili no tak, tak to robimy, że, że głównie tam, gdzie jest ta możliwość pozyskiwania środków finansowych, to tam się mocno angażujemy natomiast tam, gdzie tej możliwości nie ma. No to takie zadanie inwestycyjne musi po prostu czekać na lepsze czasy i tej jakby strategii się trzymamy i no idę w tym kierunku, trzeba po prostu zmierzać. Także mam nadzieję, że w najbliższej perspektywie będą kolejne możliwości, do których trzeba będzie się przygotowywać i w sensie formalnym, czyli projektowym  i w sensie finansowym, czyli tak przygotowywać budżet, aby móc wygospodarować środki własne lub mieć zdolność zaciągnięcia zobowiązania właśnie tak, jak teraz w postaci obligacji na dołożenie tego wkładu własnego, żeby maksymalnie wykorzystać te możliwości, które w tej chwili się pojawiają. Także to tyle Panie Przewodniczący z informacji takich bieżących”.

 

Głos zabrał Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński: „Dziękujemy Panu Burmistrzowi. Koleżanki, Koledzy Radni mają jakieś uwagi do wystąpienia Pana Burmistrza. Jeśli nie, to kontynuuje porządek obrad.”.

 

Ad. 4 Wnioski i interpelacje Radnych

Nie zgłoszono żadnych wniosków i interpelacji Radnych.

 

 

Ad. 5 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Miejska Górka oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Projekt Uchwały Nr XLIV/254/22 dotyczący emisji obligacji Gminy Miejska Górka oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu odczytał Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni – 13 „za”.

Uchwała Nr XLIV/254/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 27 lipca 2022 roku
w sprawie emisji obligacji Gminy Miejska Górka oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, została podjęta i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

 

Imienny wykaz głosowania Radnych na Uchwałę Nr XLIV/254/22 Rady Miejskiej
w Miejskiej Górce z dnia 27 lipca 2022 roku stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

 

Ad. 6 Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych

Nie udzielono odpowiedzi, ze względu na nie wniesienie wniosków i interpelacji.

 

Ad. 7 Wolne głosy i wnioski

Brak wolnych głosów i wniosków.

 

Ad. 8 Zakończenie.

W związku z wyczerpaniem porządku XLIV sesji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce, Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński, dziękując wszystkim za przybycie, zamknął obrady o godz. 12.28.

 

                                              

                                                Przewodniczący Rady Miejskiej     

/-/ Zdzisław Goliński  

 

Protokołowała:

  Podinspektor

Karina Zawidzka

 

Załączniki:

 1. Lista obecności Radnych.
 2. Lista obecności Sołtysów.
 3. Lista obecności zaproszonych gości.
 4. Uchwała Nr XLIV/254/22.
 5. Imienny wykaz głosowania Radnych.

 

Pliki do pobrania

Załącznik Nr 4 - Uchwała Nr XLIV/254/22 282.47 KB