Przejdź do stopki

Protokoły z Sesji 2022 r.

Treść

 PROTOKÓŁ XLII/22

z Sesji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

odbytej w dniu 15 czerwca 2022 roku

o godz. 12.00 w Sali Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce

 

W sesji uczestniczyli:

 • Karol Skrzypczak – Burmistrz
 • Adam Bandura – Zastępca Burmistrza
 • Joanna Pląskowska – Sekretarz Gminy
 • Dorota Lamperska - Skarbnik
 • Radni Rady Miejskiej w Miejskiej Górce
 • Sołtysi Gminy Miejska Górka
 • Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy
 • Zaproszeni goście

 

Ad. 1 Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad

Otwarcia XLII sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Miejskiej Górce Zdzisław Goliński. Powitał wszystkich zgromadzonych. Stwierdził, iż na ustawowy 15 – osobowy skład Rady w sesji uczestniczy 14 Radnych (nieobecny Radny Mirosław Śmierzchała) - tj. 93,33 %  ustawowego składu Rady, co stanowi quorum, więc jest ona władna obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1, 2 i 3 do protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński, odczytał obowiązujący porządek obrad, który przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji.
 3.  Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Wnioski i interpelacje Radnych.
 5. Raport o stanie Gminy Miejska Górka za 2021 rok:
  1. debata nad raportem,
  2. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miejskiej Górki wotum zaufania.
 6. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miejskiej Górki:
  a. przedłożenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok,
  b. przedłożenie sprawozdania finansowego za rok 2021,
  c. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu,
  d. przedstawienie informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego,
  e. przedłożenie opinii Komisji Rewizyjnej z wykonania budżetu Gminy Miejska Górka za rok 2021 oraz wniosku o udzielenie absolutorium,
  f. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji,
  g. dyskusja,
  h. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok,
  i. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
 7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych.
 8. Wolne głosy i wnioski.
 9. Zakończenie.

 

Ad. 2 Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji

W związku z tym, iż do protokołu z Sesji, która odbyła się w dniu 18 maja 2022 roku nie wpłynęły uwagi pisemne i ustne, Przewodniczący zawnioskował o przyjęcie niniejszego protokołu bez odczytywania.

Za propozycją Przewodniczącego Rady głosowali wszyscy obecni na Sesji Radni –  14 „za”.

W związku z powyższym protokół nr XLI/22 z Sesji, która odbyła się w dniu 18 maja 2022 roku przyjęto bez odczytywania.

 

Ad. 3 Informacja o działalności w okresie międzysesyjnym

Głos zabrał Burmistrz Miejskiej Górki, Karol Skrzypczak: „Panie Przewodniczący, Państwo Radni, Szanowni Państwo, okres międzysesyjny był krótki, a dzisiejsza Sesja, jak Państwo zauważyli z porządku obrad i z wcześniejszych posiedzeń Komisji, jest jakby poświęcona tylko i wyłącznie na tym ustawowym terminom. Do końca czerwca powinien być przedstawiony raport o stanie Gminy oraz przedłożone sprawozdanie z wykonania  budżetu za rok poprzedni. To jest jakby już kolejny rok, gdzie na Gminach ciąży obowiązek przedstawienia raportu, on został Państwu pisemnie i elektronicznie przedłożony. W dużej części on jest to powielenie tych samych informacji z poprzednich, w pewnej części są dokładane nowe elementy i tutaj też, jakby życie pokazuje, że z każdym rokiem jakby te raporty są, że tak powiem bardziej precyzyjne, jakby trafiają do bardziej  do świadomości i mieszkańców, i Radnych, ale też jakby jesteśmy otwarci na Państwa sugestie, że jeżeli ktoś uzna, że brakuje w raporcie jakiejś konkretnej informacji, no to następnym może już to być po prostu uwzględnione, uzupełnione. Oczywiście, jeżeli to są informacje, które są jakby w dyspozycji Gminy i możemy nimi dysponować. Także tutaj ta formuła jest ciągle otwarta, czyli nad tym raportem można ciągle pracować i to, że dziś przyjmujecie Państwo raport za ubiegły rok nie znaczy, że temat na rok jest zamknięty. Możecie zgłaszać swoje uwagi sugestie, czego wam brakuje.  Co byście sobie życzyli, aby było uwzględnione w następnym raporcie.

 To tyle, jeżeli chodzi o ten punkt, natomiast jeżeli chodzi o sprawozdanie z wykonania budżetu, to tradycyjnie budżet jest analizowany przez Komisję Rewizyjną i Państwo również na posiedzeniach Komisji już może bardziej, mniej szczegółowo niż Komisja Rewizyjna, ale również zapoznaliście się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. Te materiały macie dużo wcześniej dostarczone, czyli również możecie Państwo z tym się zapoznać, ale też  jakby ta procedura związana z udzieleniem absolutorium. Ona została w tej chwili w znacznej mierze, że tak powiem zawładnięta przez Regionalne Izby Obrachunkowe. Tak się składa, że że nawet dziś mija mi  termin pierwszych wyborów z 1990 roku, czyli 32 lata temu, dokładnie 15 czerwca. Wtedy Burmistrza wybierali Radni, Zarząd wybierali Radni, nie było Regionalnych Izb Obrachunkowych i nieudzielenie absolutorium równało się z odwołaniem całego Zarządu Burmistrza i Zarządu i Rada musiała się szybciutko zbierać, żeby dokonać nowego wyboru, a w tej chwili mamy takie sytuacje, że w wielu przypadkach Radni nie udzielają absolutorium, ale decyduje  tutaj stanowisko Regionalnych Izb Obrachunkowych, że to jest tak zaplątane, zamotane, że de facto są Burmistrzowie, którzy przez całe lata funkcjonują bez absolutorium i włos z głowy im nie spada. Czyli tutaj jakby rola Radnych została w dużym stopniu umniejszona na rzecz urzędników, którzy, którzy no, którzy jakby oceniają sprawozdanie z wykonania budżetu. Ja przypomnę jeszcze, że na szczęście Pan Prezydent kilka lat temu zawetował zmiany ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych, bo te zmiany były przygotowywane dość, nawet dalej idące, że Regionalna Izba miała prawo nawet dokonywać oceny celowości wydatków, czyli czy taka droga, czy taka droga? Jeżeli urzędnik by uznał, że jednak tamta droga jest ważniejsza, no to byłby to już też zarzut do nieprzyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu, ale ta propozycja zmian została przez Pana Prezydenta zawetowana.

Wracając do naszego budżetu z ubiegłego roku, on był, to był rok wyjątkowy, tak jak wyjątkowo zapowiada się ten rok. Państwo doskonale pamiętacie informacje, gdzie spływały nam miliony na inwestycje. Pierwsza taka dobra wiadomość, gdzie uzyskaliśmy dotację w wysokości 4 000 000 złotych na budowę przedszkola,  na budowę dróg, na objęcie udziałów w Spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa, także na koniec roku mieliśmy na koncie bardzo dużo pieniędzy, ale pieniędzy, których nie mogliśmy, nie mogliśmy wydatkować, bo to były pieniądze, że tak powiem znaczone. Natomiast no też, jakby wiele Gmin i my również przeżywamy ten kryzys dochodów własnych, kryzys, jakby braku pieniędzy na wydatki bieżące. Tutaj rozpoczęła się ta trochę taka spirala inflacyjna, ona w dużej mierze właśnie na to wpływ ma sytuacja ta globalna na świecie, wojna w Ukrainie. Ona też powoduje ogromne perturbacje i no to pogłębia jakby kwestia cen energii i cen paliw, aczkolwiek ten kryzys związany z ceną energii już zaczął się na początku roku, gdzie te ceny podrożały i i tutaj jakby ta sytuacja jest dość trudna. Aczkolwiek Gminy są objęte w pewien sposób jeszcze tym parasolem ochronnym natomiast budżet Gminy ubiegłorocznej został, był realizowany zgodnie z planem. Te zadania, które mieliśmy zaplanowane, były realizowane. Placówki oświatowe zgodnie z planem otrzymywały środki finansowe, zadania inwestycyjne również zgodnie z planem były realizowane, stowarzyszenia objęte programem dotacyjnym również miały przekazane środki zgodnie z umowami. Też przypomnę, że mieliśmy zaplanowane emisję obligacji. Ponad 2 000 000 złotych tych obligacji żeśmy nie  emitowali, czyli nasz stan zadłużenia nie powiększył się. Stan długo naszego na początek roku 2021 wynosił 4 000 000 złotych. Na koniec wynosi 1 700 000, czyli nie powiększyliśmy długu, a żeśmy go zmniejszyli. Stworzyliśmy sobie dość dobrą perspektywę na lata następne, czyli tutaj, jakby w miarę bezpiecznie wchodzimy w nowy rok. I tutaj też przed chwilą, żeśmy z Panią Skarbnik rozmawiali. Istnieje taka teoretyczna szansa, że przez może kilka, czy kilkanaście dni stan naszego zadłużenia będzie zerowy, że mamy właśnie tą ratę ostatnią obligacji do spłaty w październiku, natomiast będziemy się przymierzali już do nowych emisji pod kątem tych zadań, które mamy  zaplanowane, czyli może tak się wydarzyć, że już jakby spłacimy, a jeszcze nie będziemy potrzebowali nowych pieniędzy na kolejne inwestycje, które realizować będziemy. Przypomnę, że na ostatnich Sesjach, żebyśmy podejmowali właśnie te, te działania zmieniające budżet, aby wcisnąć  tą inwestycję drogową, na którą żeśmy otrzymali wsparcie w wysokości 8 000 000 złotych. Zrezygnowaliśmy, jakby chwilowo z określonego zadania po to, żeby księgowo wszystko zbilansować i nam się to udało. I tutaj jakby kończąc to sprawozdanie, tutaj Państwo jeżeli będą mieli jakiekolwiek pytania, to służę uprzejmie i nie chciałbym tutaj Państwa zanudzać informacjami, które które już Państwo doskonale znają, które macie przedstawione, o których powszechnie żeśmy informowali. Czyli mogę jedynie podsumować, że rok 2021 mimo różnych perturbacji i zawirowań kończymy dobrze i jakby z przyzwoitym wynikiem, w dobrej kondycji i w tejże dobrej kondycji rozpoczęliśmy rok 2022. Czyli jakby kończąc, żeby Państwo tutaj nie obarczać zbyt dużym ładunkiem informacji, który i tak już macie.

W tej chwili poinformowałbym  o tym okresie międzysesyjnym co się dzieje, na jakim etapie jesteśmy. I tutaj jakby pierwsza taka bardzo dobra miła informacja, o którą żeśmy jakby czynili starania i zabiegali. Mamy już potwierdzenie. Przedwczoraj odbierałem promesę, mamy przyznaną kolejne, bo to też jest bardzo ważne bo tutaj był duży znak zapytania i pewne niebezpieczeństwo, że mogą być na przykład potraktowane priorytetowo inne zadania i wtedy byśmy mieli dylemat. Natomiast tak jak wcześniej wspomniałem, otrzymaliśmy 4 000 000 wsparcia na budowę przedszkola w ubiegłym roku i te pieniądze już ponad rok leżą na naszym koncie. Tym razem otrzymaliśmy kolejne w wysokości 9 000 000, czyli mamy jakby 13 000 000 do dyspozycji. Być może uda się jeszcze pozyskać dofinansowanie, bo to budujemy przedszkole ze żłobkiem. Dofinansowanie na żłobek i oczywiście tutaj będziemy czynili starania. Nie wiem, jak one się zakończą. Żeby dokonać takiego samego pójść taką podobną ścieżką jak w przypadku sali sportowej, że udałoby nam się jakąś chociażby część podatku VAT odzyskać. Czyli tutaj będziemy czynili starania, aby ta inwestycja była jak najmniejszą, stanowiła jak najmniejsze obciążenie dla budżetu Gminy. Dziś trudno powiedzieć, jakie, jaki będzie wkład własny nasz w tą inwestycję. Myślę, że w przeciągu najbliższych kilku tygodni ogłosimy przetarg i będziemy znali już określone wartości i też będziemy się zastanawiali. W jaki sposób tą inwestycję z powrotem wcisnąć, że tak powiem w budżet, bo tymczasowo żeśmy jakby ją wykreślili. Te pieniądze jakby własne przeznaczyliśmy na dofinansowanie dróg, ale w tej chwili jesteśmy już na, że tak powiem dobrej ścieżce, mając tak duże wsparcie zewnętrzne.

Z tych informacji dotyczących właśnie rozstrzygnięć w ramach programu Polski Ład no też jakby ona bezpośrednio nas nie dotyczy, ale pośrednio tak i to w sposób znaczny. Również bardzo się cieszę z sukcesu Gminy Pakosław, która otrzymała wsparcie w wysokości 12 000 000 złotych na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Chojnie, która w około 60% obsługuje naszą Gminę. A tylko 40% Gminę Pakosław, czyli ponad połowa  można powiedzieć tych środków mogłaby być przypisana i też Wójt to podkreśla, że to nie jest cała kwota dla Gminy Pakosław, ale bardziej w większym stopniu dla Gminy Miejska Górka, bo będzie modernizowana oczyszczalnia, która w dużej mierze nas jakby obsługuje.

Do końca czerwca będą, czekamy na rozstrzygnięcie jeszcze naszych dwóch wniosków pegeerowskich dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej w Zakrzewie i budowy takiej tunelowej hali sportowej w Gostkowie,  a tutaj musimy jeszcze cierpliwie poczekać. Trudno powiedzieć jakim wynikiem to się zakończy.

Natomiast też powolutku musimy już się przygotowywać do ewentualnych kolejnych naborów i tutaj też byśmy chcieli położyć duży nacisk na inwestycje drogowe, czyli ponowić ten wniosek drogowy, który mieliśmy w tym naborze. Tutaj w tej chwili też poinformuję, że praktycznie już mamy podpisaną umowę. Na niektórych odcinkach już rozpoczęły się prace budowlane, na tych drogach, które mają być do listopada zakończone. Na te zadania, które żeśmy uzyskali to wsparcie, tutaj wykonawcami są dwie firmy i to tutaj proszę o cierpliwość. To nie jest tak, że równolegle będzie prowadzonych 14 inwestycji. No tutaj będą, na pewno gdzieś to zaangażowanie będzie większe, gdzieś mniejsze, ale do połowy listopada muszą być wszystkie zadania zrealizowane. I tutaj myślę, że, że te firmy, które, z którymi żeśmy podpisali umowę jakby gwarantują wykonanie tychże zadań.

Z innych zadań inwestycyjnych, które realizujemy tu też już jakby mamy prawie finał, to jest remont ulicy Podgórnej ze ścieżką rowerową oraz przebudowę drogi Konary Ostrobudki, to są inwestycje, które, na które pieniądze uzyskaliśmy jeszcze w ubiegłym roku z Funduszu Dróg Samorządowych. I one też, żeśmy wtedy, że tak powiem, wpadli na listę główną. To te dwie inwestycje znajdowały się na liście rezerwowej Funduszu Dróg Samorządowych. Na liście głównej znajdowała się ulica Dworcowa, która była wykonana w ubiegłym roku.

Również zakończyliśmy z rządowego programu budowę 5 bezpiecznych przejść dla pieszych to jest w Sobiałkowie, w Dąbrowie, 2 na ulicy Bema i przy cmentarzu w Miejskiej Górce, sam osobiście najbardziej cieszę się. Aczkolwiek mamy szereg uwag, że droga została zwężona przy cmentarzu. No, ale no ten program dotyczy bezpieczeństwa pieszych i tam pieszy był priorytetem. Nie chodzi o to, żeby z ogromną prędkością przejeżdżać obok bramy cmentarnej, Stąd jest to właśnie wyniesione przejście. Musi nastąpić zwolnienie pojazdu. Pieszy wychodzący z cmentarza musi być bezpieczny, czyli on musi wyjść stamtąd żywy, a nie z powrotem martwy wracać na cmentarz. Czyli tutaj wydaje mi się, że to w znacznym stopniu poprawi bezpieczeństwo.

Też mamy pytania, dlaczego ulica Bema, w którymś tam momencie się urywa. No bo taki był jakby program, który starczał na te dwa przejścia, bo on jakby był określony, że po 100 metrów z każdej ze stron i teraz jeżeli takie są zapowiedzi, że będzie kolejny nabór w tym roku, no to złożymy wniosek o kolejne przejście na ulicy Bema i już tutaj dobijemy do ulicy Kobylińskiej, do ulicy do drogi krajowej, ale ta kontynuacja tutaj jakby będzie, że ulica Podgórna przejeżdżamy w ulicę Bema i później jakby w ulicę tylko Kobylińską. Tutaj jeżeli chodzi o ciąg drogi krajowej, no to też jesteśmy na bardzo dalekim etapie zaawansowania. Mówię nie my, tylko jakby Generalna Dyrekcja z projektowaniem i uzgadnianiem przebudowy drogi krajowej od ogrodów działkowych w Miejskiej Górce do Kobylina, czyli tutaj wszystkie skrzyżowania będą przebudowane. Wjazdy, zjazdy i również jakby w ślad równolegle do tej drogi będzie budowana ścieżka,  ścieżka rowerowa. Także to tutaj też mówimy o perspektywie. To nie będą wydarzenia, które wydarzą się w najbliższych miesiącach, tylko w najbliższych latach, ale je po prostu trzeba przygotowywać.

Z innych zadań, które są realizowane, to również wykonawca przystąpił do już przebudowy drogi w Niemarzynie. Tutaj przypomnę, że to zadanie realizujemy wspólnie z Powiatem.

My dokładamy tam 600 000, Powiat również 600 000  i przez cały Niemarzyn w ciągu drogi Powiatowej będzie nowa droga z już ze ścieżką, z chodnikiem o parametrach ścieżki rowerowej. W tym roku będzie składany wniosek przez Powiat do Funduszu Dróg Samorządowych na ulicę tutaj na tą część drogi powiatowej od Urzędu, do skrzyżowania na Annopolu. Tutaj też żeśmy jakby deklarowali współudział. Jeżeli to się zakończy pozytywnie, no to też będziemy jakby ten problem próbowali w jakiś sposób rozwiązać.

Z innych zadań, które realizujemy, to też już praktycznie, żeśmy zakończyli budowę kanalizacji sanitarnej, i wodociągowej i deszczowej na ulicy Stawowej w Miejskiej Górce i w toku jest budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Roszkówko. Czyli tutaj, jakby realizujemy tą część Gminy, czyli to jest ten jakby pierwszy etap. Zbliżymy się rurociągiem do Roszkowa i teraz jeżeli by nam się udało załapać na finansowanie Zakrzewa, gdzie też tam byłaby przebudowa sieci wodociągowej w tej części popegeerowskiej. No to już tutaj Zakrzewo byłoby spięte z Roszkówkiem. Może się wszystkich jakby zabudowań w Zakrzewie w ramach tej kwoty, o którą żeśmy wnioskowali, nie da rozwiązać, ale później zostanie jeszcze tylko Roszkowo i ciągle tutaj będziemy pukali o dokończenie pozostałej części Dłoni, jeżeli chodzi o kanalizację sanitarną. I wtedy mielibyśmy jakby koniec budowy kanalizacji sanitarnej w tym zakresie, który planujemy, oczywiście będą nowe ulice, które będą powstawały, gdzie trzeba będzie budować. Natomiast w pozostałych wsiach tych o tej bardziej rozciągniętej zabudowie,  no to mamy uchwałę Rady, która to przewiduje ten program dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, czyli ten można powiedzieć, jesteśmy już coraz bliżej mety  jeżeli chodzi o sanitację, sanitację Gminy.

Ja miałbym tyle takich na dziś istotnych informacji do przekazania Państwu, jeżeli mają Państwo jakieś pytania dotyczące jeszcze ubiegłego roku czy raportu, raportu o stanie Gminy czy spraw bieżących, to służę”.

Głos zabrał Przewodniczący Rady Zdzisław Goliński: „Nie widzę pytań. Dziękuję Panu Burmistrzowi, proszę o zajęcie miejsca”.

 

Ad. 4 Wnioski i interpelacje Radnych

Nie zgłoszono żadnych wniosków i interpelacji Radnych.

 

Ad. 5 Raport o stanie Gminy Miejska Górka za 2021 rok

a. debata nad raportem,

Przewodniczący Rady Miejskiej w Miejskiej Górce, Zdzisław Goliński otworzył debatę. Chętnych do debaty nie było.

 

b. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miejskiej Górki wotum zaufania.

Projekt Uchwały Nr XLII/239/22 dotyczący udzielenia Burmistrzowi Miejskiej Górki wotum zaufania odczytał Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni – 14 „za”.

Uchwała Nr XLII/239/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 15 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miejskiej Górki wotum zaufania, została podjęta i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

 

Ad. 6 Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miejskiej Górki

a. przedłożenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok,

Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 rok, stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

 

b. przedłożenie sprawozdania finansowego za rok 2021,

Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński  przedstawił sprawozdanie finansowe za rok 2021.  Jest ono do wglądu w Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w  Miejskiej Górce.

Na sprawozdanie finansowe za 2021 rok składa się:

 1. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminy Miejska Górka sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku.
 2. Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku. 
 3. Rachunek zysków i strat jednostek (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku. 
 4. Zestawienie zmian w funduszu jednostek sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku.

 

c. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu,

 Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński odczytał Uchwałę Nr SO-09/0954/17/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miejskiej Górki za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami. 

Uchwała Nr SO-09/0954/17/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miejskiej Górki za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami, stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

 

d. przedstawienie informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego,

Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński przedstawił  informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Informacja o stanie mienia Gminy Miejska Górka stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

 

e. przedłożenie opinii Komisji Rewizyjnej z wykonania budżetu Gminy Miejska Górka za rok 2021 oraz wniosku o udzielenie absolutorium,

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Gerard Wawrzynek przedstawił opinię Komisji Rewizyjnej z wykonania budżetu Gminy Miejska Górka za rok 2021 oraz wniosku o udzielenie absolutorium.

Opinia Komisji Rewizyjnej z wykonania budżetu Gminy Miejska Górka za rok 2021 oraz wniosku o udzielenie absolutorium stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

 

f. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji,

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Gerard Wawrzynek odczytał Uchwałę Nr SO-9/0955/127/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miejskiej Górce w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miejskiej Górki z wykonania budżetu za 2021 rok.

Uchwała Nr SO-9/0955/127/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miejskiej Górce w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miejskiej Górki z wykonania budżetu za 2021 rok stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

 

g. dyskusja,

Przewodniczący Rady Miejskiej w Miejskiej Górce, Zdzisław Goliński otworzył dyskusję. Chętnych do dyskusji nie było.

 

h. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok,

Projekt Uchwały Nr XLII/240/22 dotyczący zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok odczytał Wiceprzewodniczący Rady, Bernard Bałuniak. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni – 14 „za”.

Uchwała Nr XLII/240/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 15 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok, została podjęta i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

 

i. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi
z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

Projekt Uchwały Nr XLII/241/22 dotyczący udzielenia absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok odczytała Wiceprzewodnicząca Rady, Barbara Szewczyk. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni – 14 „za”.

Uchwała Nr XLII/241/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 15 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok, została podjęta i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

 

Imienny wykaz głosowania Radnych na Uchwały Nr XLII/239/22, XLII/240/22 i XLII/241/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 15 czerwca 2022 roku stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

 

Ad. 7 Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych

Nie udzielono odpowiedzi, ze względu na nie wniesienie wniosków i interpelacji.

 

Ad. 8 Wolne głosy i wnioski

 

Głos zabrał Radny Powiatu Rawickiego, Ryszard Drozdowski: „Trochę jest. Jest bardzo długi, ale już. Szanowni Państwo. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo. Po raz pierwszy w Miejskiej Górce dzisiaj jestem na sesji absolutoryjnej, pomimo, że jestem Radnym Powiatu Rawickiego od 2018 roku, ale tak to się złożyła długi okres pandemii, gdzie wszyscy Państwo tak samo Powiat Rawicki, organizował wszystkie sesje zdalne, zresztą były takie przepisy regulujące. Ale dzisiaj Szanowni Państwo, ja jestem pod takim wrażeniem pracy Państwa, gdzie ona przebiega bardzo  sprawnie, bardzo merytorycznie, konkretnie. I też dlatego ta Sesja absolutoryjna ona jest bardzo sprawna, merytoryczna i szybka, ponieważ żeście Państwo wszyscy w przeciągu roku 2021 sumiennie pracowali. Ale dzisiaj, Szanowni Państwo, jednogłośnie udzieliliście Państwo Panu Burmistrzowi, Pan Przewodniczący powiedział, nie wiem już kiedy, ile to tych, tych sesji absolutoryjnych było ile tych absolutorium udzieliliście, ale udzieliliście Państwo jednogłośnie. To znaczy wszyscy Radni, który tutaj Państwo jesteście, wszyscy udzieliliście absolutorium. Także Panie Burmistrzu, to absolutorium z tytułu wykonania budżetu, to naprawdę jest dla Pana sukces, sukces, który motywuje do dalszych, dalszych pracy na rzecz tej Gminy i powiem na rzecz dalszego rozwoju tejże Gminy.

 Rozpoczęliście Państwo również raport o stanie Gminy i tak Pan Burmistrz powiedział, gdybyście Państwo coś chcieli w tym raporcie uzupełnić, dodać, jestem do dyspozycji i to zmienimy. Tak, ponieważ ten przepis został wprowadzony  niedawno, dlatego też nigdy od początku nie było wiadomo, co w tym raporcie powinno być, ale rozpatrzyliście Państwo ten raport i udzieliliście Państwo również Panu Burmistrzowi wotum zaufania. A więc, wotum zaufania, którym stwierdzacie Państwo, że te działania, które buduje Pan Burmistrz jako zarząd jednoosobowy, one są zgodnie z Państwa programem rozwoju tej Gminy. Z tej też okazji, gratuluję również Paniom i Panom Radnym wszystkim, ponieważ wasza wspólna praca daje efekty, bo działacie Państwo bardzo, że tak powiem kolektywnie, nie ma wśród Państwa tego, co powiedział kiedyś Pan Przewodniczący, mamy swoje 5 minut, na której sesji, to Szanowni Państwo wykorzystajmy te 5 minut i Państwo te 5 minut wykorzystujecie.

I wszystkim Państwa Radnym, wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego, szczególnie Pani Skarbnik, zawsze tak cichutko tutaj siedzi, nic na tej sesji, na sesjach nie mówi, ale Proszę Państwa, to jest bardzo trudna i żmudna praca, także Pani Skarbnik gratuluję serdecznie, bo to jest Pani praca ciężka. Ja znam, ja pracowałem w samorządach terytorialnych, także brawo.

Nagrodzimy Panią dla Pani Skarbnik, proszę Państwa, ja pracowałem w samorządzie przez 6 kadencji. Doskonale wiem, jak to funkcjonuje. Wszystkim pracownikom Urzędu, wszystkim Kierownikom również jednostek organizacyjnych. Myślę, Szanowni Państwo, Panie Burmistrzu również, że Państwa wysiłek w zakresie gospodarki finansowej zostanie doceniony także w następnych latach, bowiem realizowano obecnie rekordowe inwestycje, bo rzeczywiście takie środki, jak Państwo macie na inwestycje w obecnym roku i takie szczególnie inwestycje drogowe, przecież otrzymaliście Państwo też z Polskiego Ładu  9 000 000 na budowę przedszkola, więc macie Państwo prawie, że tak powiem, zabezpieczone środki na to przedszkole. Zostanie doceniony w następnych latach, bowiem, a szczególnie bieżącym roku, będą służyć kolejnym pokoleniom mieszkańców naszej Gminy. Wiemy wszyscy Państwo doskonale, że praca nad budżetem, jak i jego realizacja jest udziałem wielu innych, między innymi Państwa Radnych, Państwa pracowników, Państwa Sołtysów, jednostek pomocniczych, a szczególnie Pani Skarbnik, jak już podkreśliłem, którzy starają się jak najlepiej wykonywać swoje obowiązki i to widać, szanowni Państwo, że ta odpowiednia polityka finansowa doprowadziła do tego, że na koniec roku 2021 macie deficyt budżetowy 1,4 miliona złotych. Proszę Państwa, na pewno jesteście jedną z Gmin na pewno w Powiecie Rawickim, że macie takie takie niskie, takie niskie zadłużenie, a to jest sukces, a to jest sukces wszystkich, wszystkich Państwa. Natomiast Proszę Państwa, główną odpowiedzialność no jednak ponosi Pan Burmistrz za wykonanie tego budżetu. Sprawując ten urząd tak długo, Panie Burmistrzu, udowadnia Pan, że jest Pan samorządowcem niezwykle skutecznym, potrafiącym realizować ciekawe pomysły, podejmując śmiałe decyzje, a Pana owocna praca przyczynia się do dalszego  rozwoju tej Państwa pięknej Gminy. Życzę Panie, Panu Burmistrzu, Panie Burmistrzu Panu wytrwałości w pełnej realizacji zobowiązań oczekiwanych przez mieszkańców, bo na pewno mieszkańcy Gminy Miejska Górka oczekuje coś innego. Czasy się zawsze zmieniają, więc nie można stać w miejscu, należy iść do przodu.

Oraz skuteczności w realizacji założonych celów. Niech kolejne lata będą wypełnione sukcesami, społeczną akceptacją, niech będą źródłem satysfakcji i motywacji do dalszej pracy. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie, dziękuję”.

Głos zabrał Przewodniczący Rady Zdzisław Goliński: „Dziękujemy Panu Radnemu Powiatowemu za tyle ciepłych słów, a przede wszystkim za jego uważne śledzenie naszej pracy tutaj i obecnej na naszych Sesjach. Serdecznie dziękujemy, życzymy zdrowia. Proszę bardzo, ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę,”.

 

Ad. 9 Zakończenie.

W związku z wyczerpaniem porządku XLII sesji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce, Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński, dziękując wszystkim za przybycie, zamknął obrady o godz. 13.20.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Zdzisław Goliński    

 

 

Protokołowała:

  Podinspektor

Karina Zawidzka

 

 

Załączniki:

 1. Lista obecności Radnych.
 2. Lista obecności Sołtysów.
 3. Lista obecności zaproszonych gości.
 4. Uchwała Nr XLII/239/22.
 5. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 rok.
 6. Uchwała Nr SO-09/0954/17/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miejskiej Górki za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami.
 7. Informacja o stanie mienia Gminy Miejska Górka.
 8. Opinia Komisji Rewizyjnej z wykonania budżetu Gminy Miejska Górka za rok 2021 oraz wniosek o udzielenie absolutorium.
 9. Uchwała Nr SO-9/0955/127/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miejskiej Górce w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miejskiej Górki z wykonania budżetu za 2021 rok.
 10. Uchwała Nr XLII/240/22.
 11. Uchwała Nr XLII/241/22.
 12. Imienny wykaz głosowania Radnych.

 

Pliki do pobrania

Załącznik Nr 4 - Uchwała Nr XLII/239/22 248.81 KB