Przejdź do stopki

Protokoły z Sesji 2022 r.

Treść

PROTOKÓŁ NR XLI/22

z Sesji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

odbytej w dniu 18 maja 2022 roku

o godz. 14:00 w Sali Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej
w Miejskiej Górce

 

W sesji uczestniczyli:

 • Karol Skrzypczak – Burmistrz
 •  Adam Bandura – Zastępca Burmistrza
 • Joanna Pląskowska – Sekretarz Gminy
 • Dorota Lamperska - Skarbnik
 • Radni Rady Miejskiej w Miejskiej Górce
 • Sołtysi Gminy Miejska Górka
 • Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy
 • Naczelnicy wydziałów Urzędu Miejskiego
 • Zaproszeni goście

 

Ad. 1 Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad

Otwarcia XLI sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Miejskiej Górce Zdzisław Goliński. Powitał wszystkich zgromadzonych. Stwierdził, iż na ustawowy 15 – osobowy skład Rady w sesji uczestniczy 13 Radnych (nieobecni Radni Barbara Szewczyk, Marlena Głowacz - Zelek) - tj. 86,66%  ustawowego składu Rady, co stanowi quorum, więc jest ona władna obradować i podejmować prawomocne uchwały.

 

Listy obecności stanowią załączniki nr 1, 2 i 3 do protokołu.

 

Następnie Przewodniczący Rady Zdzisław Goliński, odczytał porządek obrad, który przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji.

3. Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym.

4. Wnioski i interpelacje Radnych.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2022-2033,
 2.  zmiany uchwały budżetowej na rok 2022,

6. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych.

7. Wolne głosy i wnioski.

8. Zakończenie.

 

Ad. 2 Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji

W związku z tym, iż do protokołu z Sesji, która odbyła się w dniu 11 maja 2022 roku nie wpłynęły uwagi pisemne i ustne, Przewodniczący zawnioskował o przyjęcie niniejszego protokołu bez odczytywania.

Za propozycją Przewodniczącego Rady głosowali wszyscy obecni na Sesji Radni –  13 „za”. W związku z powyższym protokół nr XL/22 z Sesji, która odbyła się w dniu 11 maja 2022 roku przyjęto bez odczytywania.

 

Ad. 3. Informacja o działalności w okresie międzysesyjnym

            Głos zabrał Burmistrz Miejskiej Górki Karol Skrzypczak: „Panie Przewodniczący, Państwo Radni, Szanowni Państwo, okres międzysesyjnym był bardzo krótki, bo równe tydzień temu i  zgodnie z tym, co sygnalizowałem na ostatniej sesji, że będziemy musieli jej dokonać, jakby podjąć decyzję, w jaki sposób rozwiązać problem, który nam powstał w wyniku, jakby zapoznania się z ofertami przetargowymi. Przetargu na budowę dróg. Przypomnę, że wniosek składaliśmy rok temu i uzyskaliśmy dotację, byś wysokości 8 075 000  złotych w ramach programu Polski Ład. Na etapie, kiedy  wniosek składany no to tak takie można było powiedzieć, takie były wartości, takie były ceny i gdyby, gdybyśmy taką decyzję przetargową podejmowali rok temu to, to byśmy się zmieścili w ramach tejże kwoty, ale po drodze jakby napędziła się ta spirala, spirala inflacyjna. Doszły i tutaj doszedł konflikt, czy wojna Rosji z Ukrainą i to też jakby wywołało pewne ruchy cenowe, nie tylko w Polsce, ale w skali kraju. I teraz przetarg, który żeśmy 21 kwietnia otwierali oferty przekraczał w znacznym stopniu kwotę, którą żeśmy mieli zarezerwowaną w budżecie. Tak jak powiedziałem wpływ na to niewątpliwie miała ta sytuacja, jakby ekonomiczna, globalnie w skali kraju i świata, ale też niektóry zakres jakby prac żeśmy zwiększyli o i kanalizację deszczową w niektórych fragmentach ulic i również montaż oświetlenia ulicznego na niektórych fragmentach ulic. Tutaj ten zakres prac, żeśmy w przetargu dołożyli. Czyli tutaj byliśmy świadomi tego, że, że to będzie odrobinę drożej, niż żeśmy zakładali, ale też chodziło o to, aby no nowej drogi nie narażać na ewentualne później roboty drogowe związane z kanalizacją deszczową w jakimś tam fragmencie, czy z budową instalacji oświetlenia ulicznego. I oferta najtańsza, suma dwóch najtańszych ofert, ponieważ ten przetarg żeśmy podzielili na takie 4 grupy, jest na kwotę 11 700 000 złotych i no mamy praktycznie 2 rozwiązania. Albo podjąć dzisiejszą uchwałę i dokonać dość radykalnych zmian w budżecie, też przemodelować budżet i wieloletnią prognozę finansową i to zadanie realizować i nie rezygnować z tej kwoty. I tak Państwa tutaj intencja jakby rozumiałem i dziękuję za taką postawę, że że będziemy realizowali te zadania, ja może pozwolę sobie wymienić tutaj to głównie dotyczy ulic tutaj w mieście Miejskiej Górce. I to są ulica, fragment ulicy Spacerowej, ponieważ drugi fragment od ronda w kierunku Doktora Golińskiego będzie realizowany z funduszu dróg samorządowych. To tutaj przypomnę, że Państwo na ostatniej sesji, żescie wprowadzali do budżetu, to zadanie, na które żeśmy otrzymali również dość wysoką dotację z funduszu dróg samorządowych. Następnie mamy ulicę Zacisze, czyli to jest ten fragment łączący z ulicą Spacerową, czyli przedłużenie tego fragmentu przy cmentarzu i też niebawem rozpoczniemy prace związane z przebudową tego przejścia dla pieszych przy cmentarzu, czyli ta część jakby Miejskiej Górki będzie w miarę już bezpieczna. Dalej mamy ulicę Wierzbową, Kalinową, Kwiatową, Łąkową, Poprzeczną, fragment ulicy Niepodległości, ulice Południowa, ulica Tęczowa, ulica Ogrodowa w Dąbrowie, w Gostkowie, ulica tak zwana do Pana Kaczmarka i w Konarach Zapłocie oraz łącznik Zapłocia z drogą powiatową z tej, z tej starej trylinki. Czyli w sumie tutaj jest 14 pozycji także tutaj. Wydaje mi się, że i myślę, że państwa nie muszę namawiać, że podejmujemy się tego zadania i czyli dzisiejsze uchwała.

Dzisiejsza sesja jest głównie temu poświęcona dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz dokonania zmian w budżecie gminy, aby rozwiązać ten problem, który nam powstał w wyniku droższych ofert, niż żeśmy wcześniej, wiele miesięcy temu zakładali, ale no nie jesteśmy jedyni. W tej chwili każda z gmin boryka się z takimi problemami, że oferty przetargowe przekraczają czasami bardzo wysoko kwotę, która była rezerwowa na w budżecie i gminy muszą podejmować decyzje, czy dokładają większą kwotę niż planowano, czy zdarzają się przypadki rezygnacji z  zadania. Takie, takie są po prostu tutaj dylematy. W wyniku zmian, które wprowadzamy szczególnie tutaj, w tej części dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej, na pewien czas zrezygnujemy z zadania pod tytułem budowa przedszkola w Miejskiej Górce, bo tutaj też wspominałem, że rok temu otrzymaliśmy dotację w wysokości 4 000 000 złotych, kiedy żeśmy rok temu na ten temat, na temat przedszkola rozmawiali, to szacowaliśmy koszt budowy przedszkola na poziomie około 10 000 000 złotych. Natomiast dziś ceny tej inwestycji kubaturowych to raczej wskazują, że to będzie bliżej kwoty między 15 000 000 a 20 000 000 złotych. Stąd, żeśmy ponowili wniosek w ramach Polskiego Ładu i złożyliśmy wniosek o kolejną dotację w wysokości 9 000 000, czyli w sumie jeżeliby byśmy tutaj odnieśli sukces to 4 plus 9, mielibyśmy wtedy wówczas 13 000 000 złotych na inwestycję pod nazwą budowa przedszkola i żłobka w Miejskiej Górce. No to już byłaby kwota, która by była w miarę bezpieczna i mogłaby, jakby doprowadzić do finału, że moglibyśmy ogłosić przetarg i wówczas też obserwować, jaka będzie sytuacja tutaj na, na rynku.

Dziś rozwiązujemy ten problem, który mamy stąd tutaj ta propozycja. Dziękuję Pani Skarbnik za wykonaną pracę związaną z przemodelowaniem budżetu i wieloletniej prognozy finansowej, też tutaj jakby zasygnalizuje, czy ponowie jakby sygnał, który, o którym wspominałem podczas ostatniej sesji, że poziom naszego zadłużenia jest dość niski i może nawet zdarzyć się tak, bo, że my we wrześniu, październiku osiągniemy poziom zerowy zadłużenia, natomiast zaczniemy się zadłużać na kolejne, na kolejne przedsięwzięcia. Natomiast aby się móc zadłużać, to trzeba mieć również zdolność kredytową. To, że się ma duży budżet, nie znaczy się, że mamy, ma się dużą zdolność kredytową i teraz nasza polityka i nasza działalność musi polegać na tym, aby mieć jak najniższe wydatki bieżące, aby właśnie móc w jak największym stopniu zadłużyć się, ale nie na wydatki bieżące, tylko na zadania inwestycyjne. Bo też przypomnę, że czekamy, koniec maja, najpóźniej połowa czerwca dotycząca funduszu tego po PGR będą rozstrzygnięcia naszych kolejnych wniosków. Czyli tutaj się waży los tych naszych 9 000 000 złotych, o które wnioskujemy na przedszkole.

Wnioskujemy również na kolejny pakiet dotyczący dróg. Wniosek dotyczący budowy kanalizacji sanitarnej wodociągu w Dłoni z funduszu PGR, wniosek na budowę kanalizacji w Zakrzewie i fragment Roszkowa, czy wniosek dotyczący, wspólnie złożony z gminą Krobia dotyczący hali tunelowej w Gostkowie. Także tych wniosków mamy dużo. Za chwilę będą również ogłaszane nabory na fundusz dróg samorządowych i bezpieczne przejścia dla, dla pieszych.

Mamy również, tutaj Państwo, że się podejmowali decyzje o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Rawickiemu na zadanie inwestycyjne przebudowa drogi w Niemarzynie. Też, żeśmy składali deklaracje, że jeżeli powiat, czy, czy namawiamy powiat, żeby składał kolejne wnioski o dotacje z funduszu dróg samorządowych, czy z Polskiego Ładu dotyczące dróg na naszym, na terenie naszej gminy i deklarujemy to wsparcie finansowe w wysokości tej połowy wkładu własnego, czyli tych zadań jest i perspektyw jest bardzo dużo. Natomiast no trzeba też tak działać, budować i kształtować budżet, aby móc pewne zobowiązania zaciągać, bo może być najgorsza, może być taka sytuacja, że będziemy mieli niewielkie zadłużenie, ale też wielu zadań nie będziemy mogli realizować, do nich przystąpić ze względu na brak zdolności kredytowej, czy brak zdolności wsparcia finansowego. Czyli tutaj, jakby musimy w najbliższych miesiącach i latach takie działania podejmować, aby właśnie ta różnica między wydatkami bieżącymi a dochodami była jak największa na korzyść dochodów, bo tutaj też trzeba wspomnieć, że w tej chwili jesteśmy w takiej sytuacji dość rewolucyjnej, jeżeli chodzi o dochody gmin.

My co prawda jesteśmy gminą rolniczą i większość osób pracuje, czy zatrudnionych jest w rolnictwie i tutaj opłaca składkę krusowską lub pobiera rentę rolniczą w niewielkiej wysokości, ale mimo tego z każdym rokiem mieliśmy coraz większy wpływ z podatku PIT, czyli tego podatku płaconego, podatku dochodowego od osób fizycznych. Teraz w wyniku właśnie zmian wprowadzonych przez rząd, podatkowych jest wyższa próg, wyższy próg podatkowy, większa grupa osób jakby zwolnionych z podatku, to wywoła skutek po prostu spadku wpływów podatkowych z tytułu podatku PIT. Co prawda są przygotowywane tutaj pewne kwoty rekompensujące w postaci subwencji rozwojowej i tak dalej, natomiast nie wiemy jak to będzie wyglądało w rzeczywistości, jakie to będą, będą kwoty.

Także tutaj, jeżeli chodzi o tą stronę dochodową, to naprawdę mamy bardzo dużo znaków zapytania i niewiadomych i nie wiadomo, w którym kierunku to się potoczy. Za kilka miesięcy będziemy mieli wiele informacji danych dotyczących budżetu na rok 2023. Natomiast no na pewno będziemy musieli podejmować szereg działań takich oszczędnościowych w wydatkach bieżących, po to, żeby móc wyciągać rękę po miliony, które, które będą do nas adresowane w różnych programach inwestycyjnych, czyli musimy na to być przygotowani.

Dziś dokonujemy takich zmian w budżecie, jakie Państwo mają tutaj przedstawione, aby rozwiązać i móc zrealizować ten duży zakres prac drogowych. Ja tutaj Państwu już na poprzednich sesjach i komisjach, jakby przedstawiałem, że do takiego nawet pobieżnego podliczenia ten rok będzie rokiem rekordowym, jeżeli chodzi o wydatki drogowe w historii samorządu naszego od roku 1990. Ponad 20 000 000 milionów złotych będzie zakres prac na drogach gminnych, plus tej jednej drogi, drodze powiatowej, którą inwestycję razem z powiatem będziemy realizowali. Takich pieniędzy to czasami kadencja cała nie, nie składała się na taką kwotę, jaką, jaką w tym roku przerobimy na, na drogach. Także zakres jest, jest ogromny. Ja na tyle Panie Przewodniczący. Jakby Państwo mieli jakieś pytania to, to służę. Dzisiejsza sesja nie była poprzedzona posiedzeniami komisji, stąd tutaj jak najbardziej są uzasadnione pytania z Państwa strony”.

            Głos zabrał Przewodniczący Rady Zdzisław Goliński: „Dziękuję Panu Burmistrzowi. Pytań nie widzę, zatem kontynuuję porządek obrad”.

 

Ad. 4. Wnioski i interpelacje Radnych

Nie zgłoszono żadnych wniosków i interpelacji Radnych.

 

Ad. 5.  Podjęcie uchwał w sprawie

a. dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2022-2033,

Projekt Uchwały Nr XLI/237/22 dotyczący dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2022-2033, odczytała Wiceprzewodniczący Rady Zdzisław Goliński. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni –  13 „za”.

Uchwała Nr XLI/237/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 18 maja 2022 roku w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2022-2033 została podjęta i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

 

b. zmiany uchwały budżetowej na rok 2022,

Projekt Uchwały Nr XLI/238/22 dotyczący zmiany uchwały budżetowej na rok 2022, odczytał Przewodniczący Rady Zdzisław Goliński. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni –  13 „za”.

Uchwała Nr XLI/238/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 18 maja 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 została podjęta i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

 

Imienny wykaz głosowania Radnych na Uchwały Nr XLI/237/22 i XLI/238/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 18 maja 2022 roku stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

 

Ad. 6 Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych

Nie udzielono odpowiedzi, ze względu na nie wniesienie wniosków i interpelacji.

 

Ad. 7 Wolne głosy i wnioski

Brak wolnych głosów i wniosków.

 

Ad. 8 Zakończenie

W związku z wyczerpaniem porządku XLI sesji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce, Przewodniczący Rady Zdzisław Goliński, dziękując wszystkim za przybycie, zamknął obrady o godz. 14:28.

 

 Przewodniczący Rady

    Zdzisław Goliński

 

Protokołowała:

  Podinspektor         

Karina Zawidzka

 

Załączniki:

 1. Lista obecności Radnych.
 2. Lista obecności Sołtysów.
 3. Lista obecności zaproszonych gości.
 4. Uchwała Nr XLI/237/22.
 5. Uchwała Nr XLI/238/22.
 6. Imienny wykaz głosowania Radnych.

Pliki do pobrania

Załącznik Nr 4 - Uchwała Nr XLI/237/22 4115.22 KB
Załącznik Nr 5 - Uchwała Nr XLI/238/22 633.92 KB