Przejdź do stopki

Protokoły z Sesji 2022 r.

Treść

PROTOKÓŁ NR XXXIX/22

z Sesji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

odbytej w dniu 13 kwietnia 2022 roku

o godz. 14:00 w Sali Ośrodka Kultury Sportu i Aktywności Lokalnej
w Miejskiej Górce

 

W sesji uczestniczyli:

 • Karol Skrzypczak – Burmistrz
 •  Adam Bandura – Zastępca Burmistrza
 • Joanna Pląskowska – Sekretarz Gminy
 • Dorota Lamperska - Skarbnik
 • Radni Rady Miejskiej w Miejskiej Górce
 • Sołtysi Gminy Miejska Górka
 • Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy
 • Naczelnicy wydziałów Urzędu Miejskiego
 • Zaproszeni goście

 

Ad. 1 Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad

Otwarcia XXXIX sesji dokonała Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Miejskiej Górce Barbara Szewczyk. Powitał wszystkich zgromadzonych. Stwierdził, iż na ustawowy 15 – osobowy skład Rady w sesji uczestniczy 13 Radnych (nieobecni Radni Zdzisław Goliński i Wiesława Nowakowska) - tj. 86,66%  ustawowego składu Rady, co stanowi quorum, więc jest ona władna obradować i podejmować prawomocne uchwały.

 

Listy obecności stanowią załączniki nr 1, 2 i 3 do protokołu.

 

Następnie Wiceprzewodnicząca Rady Barbara Szewczyk, odczytała porządek obrad, który przedstawiał się następująco:

 

1. Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji.

3. Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym.

4. Wnioski i interpelacje Radnych.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a.dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2022-2033,

b.zmiany uchwały budżetowej na rok 2022,

c.udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawickiemu,

d.udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawickiemu,

e.przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Miejska Górka z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego za 2021 rok.

6. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych.

7. Wolne głosy i wnioski.

8. Zakończenie.

 

Ad. 2 Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji

W związku z tym, iż do protokołu z Sesji, która odbyła się w dniu 30 marca 2022 roku nie wpłynęły uwagi pisemne i ustne, Wiceprzewodnicząca zawnioskowała o przyjęcie niniejszego protokołu bez odczytywania.

Za propozycją Wiceprzewodniczącej Rady głosowali wszyscy obecni na Sesji Radni –  13 „za”. W związku z powyższym protokół nr XXXVIII/22 z Sesji, która odbyła się w dniu 30 marca 2022 roku przyjęto bez odczytywania.

 

Ad. 3. Informacja o działalności w okresie międzysesyjnym

            Głos zabrał Burmistrz Miejskiej Górki Karol Skrzypczak: „Pani Przewodnicząca, Państwo Radni, Szanowni Państwo. Zgodnie z zapowiedzią z ostatniej sesji tutaj składałem informację, że jeszcze w okresie przedświątecznym będzie konieczność zwołania sesji poświęconej tylko i wyłącznie sprawom związanym z budżetem.

I tak jak Państwo mają w porządku obrad, 4 uchwały dotyczą właśnie spraw związanych z tegorocznym budżetem i tylko uchwała dotycząca przyjęcia informacji   ze współpracy z organizacjami pożytku publicznego, jakby bezpośrednio z budżetem tegorocznym nie jest związana.

Dzisiejsza sesja jest główny powód  właśnie to te zmiany wynikające ze zmian w budżecie. I tutaj pokrótce bym je przedstawił. One dotyczą głównie tutaj Pani Skarbnik na Komisjach przedstawiała jeszcze szereg innych zmian takich i kosmetycznych,  i bieżących w ramach budżetu, natomiast wprowadzamy kilka dość istotnych zmian dotyczących wydatków majątkowych, wydatków inwestycyjnych.

Pierwsza, jakby główna przyczyna jest, że  powiat już jest po otwarciu ofert dotyczących przetargu na przebudowę drogi powiatowej przez Niemarzyn. Na to zadanie uzyska wsparcie w wysokości 3 000 000 Będę tutaj, jakby zaokrąglał te kwoty, około 3 000 000 złotych. Od początku ta droga już na etapie projektowania była jakby owocem naszych wspólnych tutaj ustaleń. Przypomnę, że myśmy finansowali prace projektowe i oczywiście tutaj był bardzo duży niepokój i obawa jak  będzie wyglądała ta ostateczna kwota poprzetargowa. Tutaj Państwo obserwują, co się dzieje. Też Państwo w swoich budżetach domowych to odczuwacie, wzrost cen i to samo zjawisko ma miejsce w tego typu robotach budowlanych i ostatecznie najtańsza oferta    przetargowa na przebudowę tej drogi jest na kwotę  4 000 000, około 4 200 000 i zgodnie z ustaleniami, że tą brakującą kwotę dzielimy się po połowie i wychodzi, że pierwotnie żeśmy zakładali, że będzie to kwota 400 000 złotych. No w tej chwili po przetargu wiemy, że to będzie kwota 600 000 złotych i taką pozycję Państwo w budżecie,  w załączniku do budżetu macie, dotyczącą właśnie udzielenia pomocy w wysokości 600 000 złotych Powiatowi Rawickiemu na przebudowę tej drogi. Ona będzie już z ciągiem pieszo-rowerowym na odcinku około kilometra od pierwszej zabudowy od strony Miejskiej Górki do skrzyżowania ze Słupią  i Kapitulną, i tutaj cieszę się z obecności Państwa Radnych do powiatu również, przypomnę naszą deklarację, że już tutaj dość dawno, żeśmy składali takie zobowiązanie, taką deklarację, że gotowi jesteśmy jakby współfinansować różne zadania inwestycyjne w drogach powiatowych, które będą miały miejsce na terenie naszej gminy i to dotyczy szczególnie te zadania, na które jest szansa uzyskania wsparcia z zewnątrz.

Tak jak tu w przypadku Niemarzyna i jeżeli, a takie rozmowy jakby tutaj z Panem Starostą i Panami Radnymi prowadzę, że  przymierzamy się do kolejnych zadań inwestycyjnych dużych i jeżeli takowa szansa będzie i będzie szansa, aby one uzyskały wsparcie no to będę tutaj Państwa namawiał. Zresztą Państwa namawiać nie trzeba, doskonale to rozumiecie. Jeżeli jest możliwość pozyskania pieniędzy dodatkowo z zewnątrz i to dużych na zadania inwestycyjne w drogach powiatowych to tutaj nikt z Państwa nie ma żadnych oporów, aby taki wniosek popierać i to dotyczy i właśnie budowy czy remontu nowych dróg,  i to samo dotyczy programu "Bezpieczne przejście dla pieszych", gdzie w tym roku ponoć też jest zapowiadany  nabór wniosków, jeżeli chodzi o dofinansowanie budowy bezpiecznych przejść.

Inna istotna zmiana to też jest  wprowadzenie kilku pozycji nowych inwestycyjnych. Dzielimy też kwotę 1 000 000 złotych, którą od listopada mamy na koncie, a dotyczącą nagrody   za wzrost poziomu szczepień. Przypomnę, Ministerstwo tutaj ogłosiło konkurs dla najlepszej gminy w powiecie i ten wzrost w przypadku naszej gminy był największy i otrzymaliśmy kwotę 1 000 000 złotych  takiej nagrody z przeznaczeniem, jakby na wydatki COVID-owe,  czy około COVID-owe. Tutaj też jest jakby dość luźna  interpretacja póki co na razie na co te pieniądze można by wydać i tutaj dzisiejszą zmianą w budżecie, jakby wprowadzamy tą kwotę w postaci dotacji na bezpieczeństwo publiczne, czyli kwota 125 000 złotych na zakup sprzętu dla OSP głównie Miejska Górka, a część tego sprzętu OSP Miejska Górka przekaże innej jednostce  OSP i to będzie zakup nowego holmatro, zakup przyczepki do quada,   którego strażacy kupili sobie również za własne pieniądze z jakby punktów, które zdobyli przy asystowaniu przy szczepieniach oraz bardzo ważna też pozycja, bardzo ważny zakup to jest zakup pralnicy dla OSP Miejska Górka, która będzie służyła wszystkim strażakom biorącym udział w różnych akcjach. Takie urządzenie, które pierze właśnie tego typu mundury strażackie z zachowaniem ich właściwości ochronnych, ma tylko Państwowa Straż Pożarna w Rawiczu i to też kupiona, niedawno, także żadna OSP takiej pralnicy nie ma oraz zakup, no to to są te 3 pozycje,  jeżeli chodzi o Straż Pożarną.

Kolejną pozycją z tego 1 000 000 byłaby kwota 400 000 złotych, które zapisujemy w dziale zdrowie z przeznaczeniem na wsparcie... Przepraszam, wsparcie Przychodni Zdrowia, z tym, że tutaj podział proponuje, aby był proporcjonalny do liczby mieszkańców  naszej gminy, którzy leczą się w tychże przychodniach i też nie oczekujmy, że po tej uchwale nastąpi przelew na konto danych przychodni, bo tutaj musimy po pierwsze poczekać, aż tutaj Regionalna Izba Obrachunkowa ustosunkuje się  do tejże uchwały, tej propozycji naszej, a następnie musi być przeprowadzona cała procedura związana z udzielaniem dotacji jednostkom  niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

I kolejna pozycja, jakby która rozdysponuje tą kwotę 1 000 000 złotych to jest kwota czterystu siedemdziesięciu 475 000 złotych i taka pozycja pojawia się po raz pierwszy w wydatkach inwestycyjnych. To jest budowa placu zabaw w Miejskiej Górce, czyli tutaj kwota prawie 500 000 złotych z przeznaczeniem na budowę,  utworzenie tego placu przypomnę, na terenie, który żeśmy wydzierżawili w ubiegłym roku  od Parafii Miejska Górka. Tutaj ta kwota zostanie jeszcze powiększona dodatkowo o kwotę około 150 000 złotych z Funduszu Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Państwo na ostatniej sesji, żeście taką uchwałę o programie przeciwdziałania podejmowali i tam jest właśnie taka pozycja zakup urządzeń rekreacyjnych zachęcających do zdrowego trybu życia i dodatkowo ta kwota zostanie szybko powiększona o kwotę około 120 000 złotych dotacji z programu PROW, ale będącego w dyspozycji Lokalnej Grupy Działania w Pępowie na prace związane z zagospodarowaniem  tego małego oczka wodnego, czyli odmulenie go i urządzenie, czyli no zrobi się kwota  około 700 000 złotych. Na pewno nie zagospodarujemy całego terenu, ale to już będzie, jakby duży krok ku temu, aby ten plac mógł już w tym roku jakby w znacznych rozmiarach funkcjonować. Przypomnę, że cały budynek, w którym mieści się budynek, mieści się przedszkole też jest jakby przedmiotem tejże dzierżawy i część budynków gospodarczych, czyli pole tam do popisu mamy  dość duże.

Z innych, jakby działań, które podejmujemy tutaj związanych z budżetem, to też dokonujemy takich przesunięć,  rozwiązujemy problemy, które mamy, jakby w tej chwili, czyli dofinansowujemy zadania, które mamy w toku, aby je bezpiecznie zakończy  W tej chwili jeżeli chodzi o zadania inwestycyjne, które są w toku, to mamy budowę drogi Konary-Ostrobudki.

Też ze wsparciem z funduszu dróg samorządowych oraz ulicę Podgórną w Miejskiej Górce też ze wsparciem tegoż funduszu.

Jesteśmy po  przetargu i już podpisana umowa jest, lada  dzień rozpoczną się roboty budowlane przy budowie kanalizacji sanitarnej w Roszkówku i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na ulicy Stawowej.

Czyli to są zadania inwestycyjne w toku oraz kończymy większość,  natomiast czekamy na rozpoczęcie piątego zadania dotyczącego z bezpiecznymi przejściami dla pieszych.

W Sobiałkowie jest zakończone, w Dąbrowie można powiedzieć również na ulicy Bema na ukończeniu  i niebawem rozpoczniemy te działania   przy ulicy Zacisze przy głównym wejściu na Cmentarz w Miejskiej Górce.

Czyli te przesunięcia dokonujemy i tutaj jeżeli chodzi o jeszcze pozycje inwestycyjne, pojawia się pozycja dotycząca  przebudowy dróg gruntowych. W ubiegłym tygodniu podpisywaliśmy umowę z Marszałkiem na temat dofinansowania właśnie budowy dróg gruntowych.

Tutaj przypomnę, że składaliśmy w listopadzie ubiegłego roku wniosek na kontynuację przebudowy drogi o nawierzchni szutrowej Dłoń-Piaski oraz  tutaj przymierzamy się do budowy dróg o nawierzchni z płyt betonowych w Oczkowicach kolejnej i w Rzyczkowie. Tutaj Państwo, Panowie Sołtysi, Państwo Sołtysi wiedzą, o które drogi  chodzi i tutaj podsumowując zmiany dokonywane w budżecie po tej stronie majątkowej zmniejszamy budżet na zadania inwestycyjne o kwotę 1 800 000, ale zwiększamy o  3 700 000 i osiągamy rekordowo wysoką kwotę  28 000 000 złotych na wydatki inwestycyjne.

Państwo Radni na Komisji pytali o Przedszkole Miejska Górka, tutaj przetargu  na przedszkole  Miejska Górka nie ogłaszamy jeszcze, ponieważ czekamy tutaj z wielką nadzieją, że uzyskamy to dodatkowe jeszcze wsparcie w wysokości 9 000 000 złotych na   finansowanie tej inwestycji. Przypomnę, że rok temu uzyskaliśmy 4 000 000 złotych, czyli gdybyśmy mieli 4 plus 9, no to byłaby już kwota 13 000 000 złotych. No to byłaby kwota bezpieczna, która pozwoliłaby nam to zadanie realizować.

 Natomiast w tym tygodniu ogłosiliśmy inny przetarg, na który uzyskaliśmy wsparcie z Polskiego Ładu, kwotę ponad 8 000 000 złotych. To są te zadania drogowe, które  mamy zamiar realizować i tutaj  no nie ukrywam z wielkim niepokojem i obawami czekamy do  27 kwietnia, kiedy będzie termin otwarcia ofert, jak te oferty będą   wyglądały. Mieliśmy tutaj ogromny dylemat, jak ten przetarg ogłosić.  W sumie podzieliliśmy go na kilka części z terminem zakończenia do końca tego roku. Czy zrobiliśmy dobrze? Nie wiem, okaże się dopiero po jakimś czasie. Na pewno będziemy musieli dołożyć, tylko pytanie, ile, odpowiedź będziemy znali na pewno  za kilka tygodni i sądzę, że w maju będziemy musieli podejmować decyzję, co robić dalej, czy rozstrzygać ten przetarg i określoną kwotę dołożyć, czy no w najgorszym wypadku unieważniać, bo to taką lukę czasową, żeśmy sobie też dali, że możemy ten ewentualnie przetarg ponowić.

Także tutaj mam jakby z grubsza Państwu przedstawiłem. Państwo Radni na Komisjach dogłębnie żeście analizowali wszystkie pozycje dotyczące zmian w budżecie i wieloletniej prognozy finansowej. I te dwie uchwały dotyczące właśnie udzielenia pomocy Powiatowi Rawickiemu, także to tyle, jeżeli chodzi o  te zmiany budżetowe.

Natomiast piąta uchwała dotyczy współpracy z organizacjami społecznymi. I tutaj przypomnę, że w ubiegłym roku  przeznaczyliśmy na to zadanie kwotę 320 000 złotych. W sumie 9 stowarzyszeń uzyskało to wsparcie. Może szybciutko przedstawię, w jakiej wysokości. Klub Sparta 150. Klub Demony 55 i Klub Jiu Jitsu 17. Klub Szachowo-Warcabowy "Pat" 10, Klub Motocrossowy MX Miejska Górka 10, Towarzystwo Turystyczne Trump 7,  Orkiestra 45, Stowarzyszenie Wędkarskie Okoń 11 i Uniwersytet II Wieku uzyskał wsparcie w wysokości 15 000 złotych.

Jeszcze taka dodatkowa informacja, że  no to już wspomniałem, że czekamy na rozstrzygnięcia dotyczące Polskiego Ładu. Szczególnie najbardziej nam zależy na tym wsparciu na budowę przedszkola i tutaj przypomnę, że złożyliśmy 3 wnioski. Jeden dotyczący właśnie dofinansowania przedszkola, drugi dotyczący budowy dróg i budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Dłoni. To są w tym trybie normalnym i dwa wnioski zostały złożone w trybie pegeerowskim. To jest na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Zakrzewie oraz drugi pegeerowski wniosek złożony przez Międzygminny Związek Edukacyjny to jest budowa hali tunelowej sportowej przy Szkole Podstawowej w Gostkowie oraz w ramach środków unijnych.

W Urzędzie Marszałkowskim  złożyliśmy wniosek na termomodernizację dwóch budynków  szkolnych w Miejskiej Górce.

To tyle w takim ekspresowym tempie informacji dotyczących dzisiejszej sesji i podejmowanych przez Państwa dzisiaj uchwał. Jeżeli byłyby jakieś pytania to służę”.

            Głos zabrała Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Barbara Szewczyk: „Dziękujemy bardzo Panu Burmistrzowi. Czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zadać pytanie? Nie widzę”.

Ad. 4. Wnioski i interpelacje Radnych

Nie zgłoszono żadnych wniosków i interpelacji Radnych.
 

Ad. 5.  Podjęcie uchwał w sprawie

a. dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2022-2033,

Projekt Uchwały Nr XXXIX/230/22 dotyczący dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2022-2033, odczytał Wiceprzewodniczący Rady, Bernard Bałuniak. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni –  13 „za”.

Uchwała Nr XXXIX/230/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 13 kwietnia 2022 roku w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2022-2033 została podjęta i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

 

b. zmiany uchwały budżetowej na rok 2022,

Projekt Uchwały Nr XXXIX/231/22 dotyczący zmiany uchwały budżetowej na rok 2022, odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Barbara Szewczyk. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni –  13 „za”.

 

Uchwała Nr XXXIX/231/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 13 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 została podjęta i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

 

c. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawickiemu,

Projekt Uchwały Nr XXXIX/232/22 dotyczący udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawickiemu, odczytał Wiceprzewodniczący Rady, Bernard Bałuniak. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni –  13 „za”.

Uchwała Nr XXXIX/232/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 13 kwietnia 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawickiemu  została podjęta i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

 

d. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawickiemu,

Projekt Uchwały Nr XXXIX/233/22 dotyczący udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawickiemu, odczytał Wiceprzewodniczący Rady, Bernard Bałuniak. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni –  13 „za”.

Uchwała Nr XXXIX/233/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 13 kwietnia 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawickiemu, została podjęta i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

 

e. przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Miejska Górka z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego za 2021 rok.

Projekt Uchwały Nr XXXIX/234/22 dotyczący przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Miejska Górka z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego za 2021 rok, odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Barbara Szewczyk. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni –  13 „za”.

Uchwała Nr XXXIX/234/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 13 kwietnia 2022 roku w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Miejska Górka z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego za 2021 rok, została podjęta i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

 

Imienny wykaz głosowania Radnych na Uchwały Nr XXXIX/230/22, XXXIX/231/22, XXXIX/232/22, XXXIX/233/22 i XXXIX/234/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 30 kwietnia 2022 roku stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

 

Ad. 6 Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych

Nie udzielono odpowiedzi, ze względu na nie wniesienie wniosków i interpelacji.

 

Ad. 7 Wolne głosy i wnioski

Głos zabrała Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Barbara Szewczyk: „Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos, zapytać? Zapraszam do dyskusji. Nie widzę, więc tak przeprowadziliśmy tą sesję  przejrzyście, że nikt nie ma więcej pytań. Dziękuję Państwu za przybycie na sesję, a z okazji zbliżających się Świąt chciałabym w swoim własnym i Kolegi imieniu życzyć Państwu spokojnych, przede wszystkim spokojnych, pięknych, błogosławionych Świąt w gronie rodzinnym i przyjaciół. Wszystkiego najlepszego życzymy Państwu”.

 

Ad. 8 Zakończenie

W związku z wyczerpaniem porządku XXXIX sesji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce, Wiceprzewodnicząca Rady Barbara Szewczyk, dziękując wszystkim za przybycie, zamknął obrady o godz. 14:42.

 

 Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
            

           /-/  Barbara Szewczyk

 

Protokołowała:

              Podinspektor

           /-/ Karina Zawidzka

 

Załączniki:

 1. Lista obecności Radnych.
 2. Lista obecności Sołtysów.
 3. Lista obecności zaproszonych gości.
 4. Uchwała Nr XXXIX/230/22.
 5. Uchwała Nr XXXIX/231/22.
 6. Uchwała Nr XXXIX/232/22.
 7. Uchwała Nr XXXIX/233/22.
 8. Uchwała Nr XXXIX/234/22.
 9. Imienny wykaz głosowania Radnych.

Pliki do pobrania

Załącznik Nr 4 - Uchwała.XXXIX/230/22 1387.26 KB
Załącznik Nr 5 - Uchwała Nr XXXIX/231/22 1132.05 KB