Przejdź do stopki

Protokoły z Sesji 2022 r.

Treść

PROTOKÓŁ NR XXXVIII/22

z Sesji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

odbytej w dniu 30 marca 2022 roku

o godz. 12:00 w Sali Ośrodka Kultury Sportu i Aktywności Lokalnej
w Miejskiej Górce

 

W sesji uczestniczyli:

 • Karol Skrzypczak – Burmistrz
 •  Adam Bandura – Zastępca Burmistrza
 • Joanna Pląskowska – Sekretarz Gminy
 • Radni Rady Miejskiej w Miejskiej Górce
 • Sołtysi Gminy Miejska Górka
 • Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy
 • Naczelnicy wydziałów Urzędu Miejskiego

 

Ad. 1 Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad

Otwarcia XXXVIII sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Miejskiej Górce Zdzisław Goliński. Powitał wszystkich zgromadzonych. Stwierdził, iż na ustawowy 15 – osobowy skład Rady w sesji uczestniczy 14 Radnych (nieobecny Radny Mirosław Śmierzchała) - tj. 93,33%  ustawowego składu Rady, co stanowi quorum, więc jest ona władna obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Listy obecności stanowią załączniki nr 1, 2 i 3 do protokołu.

 

Następnie Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński, odczytał porządek obrad, który przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji.

3. Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym.

4. Wnioski i interpelacje Radnych.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. wyrażenia zgody na objęcie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Wielkopolska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 2. określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Górka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
 3. zmieniająca uchwałę nr XXVII/175/21 z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejska Górka na rok szkolny 2021/2022,
 4. Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  dla Gminy Miejska Górka na lata 2022-2025
 5. rozpatrzenia petycji.

6. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych.

7. Wolne głosy i wnioski.

8. Zakończenie.

 

Ad. 2 Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji

W związku z tym, iż do protokołu z Sesji, która odbyła się w dniu 4 marca 2022 roku nie wpłynęły uwagi pisemne i ustne, Przewodniczący zawnioskował o przyjęcie niniejszego protokołu bez odczytywania.

Za propozycją Przewodniczącego Rady głosowali wszyscy obecni na Sesji Radni –  14 „za”. W związku z powyższym protokół nr XXXVII/22 z Sesji, która odbyła się w dniu 4 marca 2022 roku przyjęto bez odczytywania.

 

Ad. 3. Informacja o działalności w okresie międzysesyjnym

            Głos zabrał Burmistrz Miejskiej Górki Karol Skrzypczak: „Panie Przewodniczący, Państwo Radni, Szanowni Państwo, dziś można powiedzieć, że taka sesja szczególna, pierwszy raz po bardzo długim okresie spotykamy się już bez większych obostrzeń sanitarnych. No ale też od kilku tygodni żyjemy w innej sytuacji, innego zagrożenia, może jeszcze większego, także no w tych warunkach funkcjonujemy. Gmina Miejska Górka również uczestniczy w programie pomocowym. Przypomnę Państwu, na ostatniej sesji żeśmy również zajmowali stanowisko w sprawie sytuacji stanu wojny na Ukrainie. W tej chwili na terenie naszej gminy przebywa prawie 100 osób. To jest jakby informacja od osób, które złożyły już lub złożą wniosek o wydanie numeru PESEL. Głównie przebywają te osoby, można powiedzieć wyłącznie, w domach prywatnych. Zostały przygarnięte przez inne osoby lub zajmują wolne lokale mieszkalne. Tutaj też jest bardzo duże zaangażowanie firm z terenu naszej gminy, w których to pracowali wcześniej pracownicy z Ukrainy. I tutaj tak, największe zaangażowanie jest po stronie firmy Walbet Cukrownia, Firma Transportowa Panów Szalkowskich, i również inne, wiele podmiotów prywatnych, wiele osób fizycznych z własnej, jakby inicjatywy takie działania podejmują.

Natomiast dziś również, co tydzień mamy takie spotkanie, właśnie w tej chwili się jakby też toczy, posiedzenie sztabu kryzysowego, takiego powiatowego, w którym uczestniczą wszyscy Burmistrzowie czy pracownicy odpowiedzialni za sprawy związane z zarządzaniem kryzysowym i na bieżąco jakby pewne problemy rozwiązujemy.

Dzisiejsza sesja, termin tej sesji też jakby wynika z dość drobnej przyczyny. Planujemy jeszcze kolejną przed świętami sesję. Ona jest w tej chwili przygotowywana i mam nadzieję, że w przeciągu 2 tygodni ona, jakby termin będzie wyznaczony, poświęcona głównie zmianom budżetowym, zmianom wieloletniej prognozy finansowej. Natomiast na dzisiejszą sesję przygotowaliśmy Państwu kilka uchwał. Natomiast ostatni punkt, dotyczący jakby ustosunkowania się do złożonej petycji, on jakby tutaj determinował termin dzisiejszej sesji, że do końca marca musiała Rada zająć stanowisko w sprawie tejże petycji. I tak, jeżeli Państwo pozwolą, to omówiłbym poszczególne uchwały.

Pierwsza dotyczy objęcia udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa. Przypomnę Państwu, że taką jakby intencyjną uchwałę żeście podejmowali, o tym, że Gmina Miejska Górka przystąpi do takiej inicjatywy. Kilka tygodni temu miało miejsce zawarcie aktu notarialnego. Przedstawiciele 21 gmin w formie aktu notarialnego zawierali właśnie taką umowę spółki. Gminy są z całej Wielkopolski, natomiast tutaj z byłego województwa leszczyńskiego oprócz Gminy Miejska Górka, jeszcze Gmina Rawicz, Gmina Bojanowo, Gmina Krobia, Przemęt i Gmina Krzywiń. Tutaj udało nam się, że tak powiem wytargować, że siedzibą tejże spółki będzie miasto Rawicz, czyli tutaj jakby najbliżej nas. Celem tejże spółki jest budowa około 1 000 mieszkań w tychże 21 gminach. Gmina Miejska Górka deklarowała tutaj chęć budowy 50 mieszkań. Ja tutaj przypomnę, że Państwo już taką informację posiadają, ale dla osób jakby mniej zorientowanych, że jakby celem spółki będzie budowa mieszkań adresowanych dla osób, które mają za wysokie dochody i nie kwalifikują się na lokale socjalne lub komunalne, a z kolei za niskie, gdzie nie stać ich na zaciągnięcie kredytu na kupno lokalu mieszkalnego lub budowę własnego domu. I tutaj jakby intencją jest, aby te lokale mieszkalne były z niskim czynszem i z niskimi kosztami eksploatacyjnymi. I też pragnę tutaj uspokoić, że nie będzie to tak, że już w tym roku będą przydzielane mieszkania, bo ten proces będzie długi. Tu mówimy o perspektywie co najmniej kilkuletniej, jakby rozpoczęcia procesu, budowlanego procesu inwestycyjnego. Na pewno mogą być sytuacje, że gdzieś to będzie wcześniej, gdzie na przykład gmina już jakby dysponuje terenami i na przykład pozwoleniem na budowę czy uzbrojonym terenem. Natomiast jest to po prostu początek tejże działalności. I tutaj też jakby na Komisjach wspominałem, że... Bo to nie jest jedyna jakby działalność gminy zmierzająca do tego, aby w jakiś sposób zaspokoić potrzeby mieszkaniowe, bo tutaj przypomnę, że jesteśmy aktywni i ponosimy spore nakłady związane z planowaniem przestrzennym, czyli przeznaczaniem określonych obszarów pod zabudowę i uzbrajanie tychże terenów. Czyli tutaj nasze działania na tym polegają. I również są sytuacje, gdzie na przykład jedna, czy kilka osób, jakby z na swoim obszarze wydziela tereny budowlane i ewentualnie tam jest, na przykład zaplanowana droga. No to wówczas gmina jakby ewentualnie, ale to dotyczy tylko obszaru miasta, przejmuje tą drogę i ewentualnie później uczestniczy w budowie infrastruktury w tejże drodze. No taki najświeższy przykład to jest ulica Stawowa, gdzie też niedawno mieliśmy przetarg na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej i deszczowej. To tyle, jeżeli chodzi o pierwszą uchwałę. I tutaj ta uchwała właśnie ma pozwolić mi na dokonanie objęcia udziałów. Przypomnę, że jeszcze w ubiegłym roku z budżetu państwa została nam przekazana kwota 3 000 000 złotych. Każda z gmin, która będzie wspólnikiem tejże spółki, otrzymała bez względu na ilość deklarowanych mieszkań, kwotę 3 000 000 złotych na objęcie udziałów w tejże spółce. Czyli jest to taka inicjatywa jakby budżetu państwa i jednostek samorządowych, zmierzająca do jakby, może nie tyle rozwiązania, ale jakby takiego dużego kroku celem większego zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych.

Kolejna uchwała dotyczy wyznaczenia przystanków na drogach gminnych. I tutaj jest jakby pewna nowość, którą chcemy zastosować. Wiadomo, że obowiązkiem gminy jest dowożenie dzieci do szkół i ten obowiązek gmina realizuje. Ten obowiązek dotyczy uczniów szkół podstawowych. Ponadpodstawowych gmina już nie ma obowiązku uczniów dowozić. Natomiast wiele gmin już ten obowiązek realizuje w postaci nie przetargu na dowozy, tylko ogłasza przetarg na zakup biletów miesięcznych. Czyli gmina kupuje bilety miesięczne i ten dowóz odbywa się w sposób takich przewozów, takich już publicznych, że nawet osoba inna może wsiąść do tego autobusu, kupić bilet i do określonego celu  dojechać. Natomiast to jest jakby jedna część tego rozwiązania. Natomiast drugą częścią jest, chcemy... Mam nadzieję, że nam się to uda, aczkolwiek jest to operacja dość trudna i skomplikowana. Chcemy doprowadzić do też takiego stanu, aby każdy uczeń szkoły ponadpodstawowej, czyli ten, który skończył szkołę podstawową, na którym ciąży obowiązek kontynuowania nauki do osiągnięcia wieku 18 lat, z każdej z naszej miejscowości mógł dojechać właśnie środkiem publicznym do Miejskiej Górki. Czyli tu jakby celem byłaby  Miejska Górka i takie zorganizowanie tego transportu. Natomiast tutaj byśmy korzystali też z takiego rządowego programu, który w tej chwili wynosi około 3 złotych do kilometra tego typu dowozów. I tutaj gmina byłaby organizatorem tychże dowozów, czyli wpływy ze sprzedaży biletów zasilałyby budżet gminy. Oczywiście na tym nie zarobimy, tylko pytanie, ile będziemy musieli do tego rozwiązania dopłacić? Ale wówczas jakby rozwiążemy problem, z którym się spotykałem podczas wielu spotkań. Jakby mieszkańcy sygnalizowali, że jest to duży problem, że uczeń nie ma możliwości dojazdu do szkoły zawodowej czy średniej, ale również, że ktoś, kto na przykład nie ma prawa jazdy, no trudno mu dojechać, nie wiem, do lekarza, czy do urzędu. Tutaj nie mówimy o sieci jakby komunikacji, gdzie co godzinę będzie jeździł jakiś autobus, bo to byłoby strasznie drogie, tylko że po prostu głównym naszym celem jest uczeń, natomiast przy okazji może również inna osoba wsiąść do autobusu, kupić bilet i dojechać do Miejskiej Górki. Czyli takie po prostu  kombinowane rozwiązanie, czyli wykonanie obowiązku dotyczącego dowozu dzieci do szkół podstawowych oraz rozwiązania układu komunikacyjnego rozwiązującego problem głównie uczniów szkół ponadpodstawowych, aby mogli dojechać do... W Miejskiej Górce jest Szkoła Zawodowa i jest Liceum, czyli ten obowiązek, by uczeń mógł zrealizować. No  jeżeli komuś się marzy, nie wiem, szkoła w Lesznie, czy w Poznaniu, no to już jest jakby jego decyzja. No to już musi wtedy albo z internatu, albo w inny sposób do tej szkoły się dostać. Czyli jakby zmierzamy w tym kierunku. Natomiast na pewno odrębnym problemem, i tutaj na razie go nie rozwiązujemy, aczkolwiek jeżeli z tym się uporamy, to możemy pomyśleć o zwiększeniu częstotliwości komunikacji między Miejską Górką a Rawiczem, bo wtedy może no ktoś, kto chce jechać do szpitala do Rawicza, czy do innej instytucji, no to wówczas może dojechać do Miejskiej Górki, przesiąść się i jechać do Rawicza. Natomiast na razie tego problemu nie rozwiązujemy. I tutaj wracając do uchwały, w przypadku dróg gminnych no przewoźnik, którego jakby w drodze przetargu wybierzemy, on musi mieć wskazane miejsca, gdzie może się zatrzymywać. W przypadku dróg powiatowych robi to Rada Powiatu, natomiast w przypadku dróg gminnych musi to zrobić Rada Gminy. I Państwo jakby tą uchwałę dzisiaj podejmiecie, wyznaczającą miejsca jakby przystanków, czyli zatrzymywania się autobusu na drodze gminnej. Czyli jakby jest to kolejny etap działań zmierzających w tym kierunku. Mam nadzieję, że nam się to uda. Aczkolwiek tutaj zaznaczam, że będzie to operacja dość trudna i skomplikowana. I no może zakończyć się niepowodzeniem, bo tutaj też dużym znakiem zapytania jest kwota, jaką będziemy musieli dołożyć.

Kolejna uchwała dotyczy, jakby można powiedzieć podobna treść, to jest związana z dowożeniem uczniów do szkół. Przypomnę, że taką uchwałę żeśmy... Ona powinna być podejmowana raz do roku, ale robimy wyjątki. Nie pamiętam, już chyba 2 lata temu też robiliśmy taki wyjątek, że był taki czas, okres gwałtownego wzrostu cen paliw i na wniosek rodziców, jakby urealnialiśmy tą kwotę. To jest potrzebne nam dlatego, że mamy przypadki, gdzie rodzic sam dowozi dziecko do szkoły specjalnej i wówczas na podstawie porozumienia gmina zwraca mu koszty paliwa. I tutaj jakby tą uchwałą urealnimy kwotę, którą będziemy zwracali rodzicowi, który sam dowozi dziecko do szkoły. I właśnie ta uchwała to spowoduje, że na wniosek właśnie rodziców, ich oczekiwaniom tutaj wyjdziemy naprzeciw.

Kolejna uchwała dotyczy programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Taki program uchwalamy co roku. Na realizację tego programu przeznaczamy kwotę, którą mamy wpływy z tytułu wydawanych koncesji na sprzedaży napojów alkoholowych i taka kwota musi być na tenże cel w budżecie przeznaczona. Natomiast zdarza się, że ona nie jest w 100% wykorzystywana i musi przejść na rok następny. W ramach tego programu w tym roku planujemy kwotę około  150 000 złotych przeznaczyć na zakup urządzeń na przygotowywany plac zabaw w Miejskiej Górce. To się mieści w ramach programu, zakup urządzeń służących właśnie propagowaniu życia rodzinnego, spędzania wspólnie wolnego czasu. Czyli jakby na planowany plac zabaw w Miejskiej Górce planujemy część tej kwoty w ramach tego programu przeznaczyć.

I ostatni punkt dotyczący petycji. Tutaj Komisja jakby powołana specjalnie ku rozpatrywaniu petycji i Państwo Radni na Komisjach tą petycję również rozpatrywali.

Z innych spraw, to pragnąłbym przedstawić głównie tutaj zadania inwestycyjne, które realizujemy.

Jesteśmy w toku realizacji dwóch zadań dużych, to jest przebudowa ulicy, budowa ulicy Podgórnej w Miejskiej Górce wraz z ciągiem pieszo-rowerowym. Tu jesteśmy w trakcie.

Przypomnę, że na to zadanie uzyskaliśmy wsparcie z Funduszu Dróg Samorządowych i podobne wsparcie uzyskaliśmy na budowę drogi Konary - Ostrobudki. Ta inwestycja również jest w toku, także w przeciągu kilku najbliższych tygodni te inwestycje, mam nadzieję, powinny być zakończone. To są jakby największe w tej chwili realizowane przez nas zadania inwestycyjne.

Jeszcze oprócz tego mamy w toku 5 zadań, to są  z programu "Bezpieczne przejście dla pieszych". I tutaj przypomnę, przejście dla pieszych w Sobiałkowie, w Dąbrowie, 2 przejścia  dla pieszych na ulicy Bema i jedno, tutaj jeszcze nie rozpoczęliśmy, ale niebawem rozpoczniemy, przejście i regulacja tego ruchu pieszych na dojściu do cmentarza w Miejskiej Górce.

Jesteśmy już po podpisaniu umowy na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Roszkówko i tutaj też, jakby zbliżymy się w kierunku Roszkowa i Zakrzewa. Tutaj na Zakrzewo głównie składaliśmy wniosek w ramach funduszu pegeerowskiego Polskiego Ładu. Jeżeli uzyskamy wsparcie, no to jakby byśmy byli bliżej celu takiego stuprocentowego, związanego z sanitacią gminy, czyli byśmy tutaj w dużej mierze rozwiązali problem Zakrzewa, no i otwarli drogę do rozwiązywania problemów w Roszkowie.

I też jesteśmy po podpisaniu umowy na budowę kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej na ulicy Stawowej w Miejskiej Górce.

Pod koniec przyszłego tygodnia, mam nadzieję, ogłosimy przetarg na budowę dróg w ramach Polskiego Ładu. Tutaj przypomnę, że uzyskaliśmy wsparcie ponad 8 000 000 złotych. No i tutaj jakby z wielkim niepokojem będziemy czekali na otwarcie ofert przetargowych, jako że sytuacja na rynku jest niezbyt sprzyjająca. Ceny szaleją i mamy taki przykład właśnie, za chwilę więcej na ten temat powiem.

I tutaj wracając do naszych dróg, no nie wiemy czy będziemy musieli dołożyć 1 000 000, 2 000 000, czy 3 000 000, aby zrealizować te zadania, które żeśmy zaplanowali. A mamy tutaj w wykazie 13 różnych ulic. Większość jest w Miejskiej Górce, a na wsiach, w Konarach jeden odcinek, w Gostkowie i Dąbrowie. Natomiast tutaj również na tej najbliższej sesji będziemy musieli dokonać zmian.

Przypomnę Państwu, że tutaj wspólnie podejmowaliśmy z powiatem inicjatywę przebudowy drogi przejazdu przez Niemarzyn i tutaj ten wniosek został złożony, on został rozpatrzony pozytywnie.Powiat otrzyma prawie 3 000 000 złotych dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych na tą drogę. Jesteśmy po przetargu  i kwota około 4 100 000 jest oferta, czyli będzie brakowało około 1 200 000. Pierwotnie przymierzaliśmy się, że będziemy musieli dołożyć 400 000, natomiast wychodzi na to, że będziemy musieli dołożyć co najmniej 600 000, ponieważ no tak wynika z przetargu. No myślę, że jakby wygospodarujemy tą kwotę w budżecie. Stąd właśnie tutaj sygnalizuję, że wymaga to jakby większych przygotowań i musimy zrobić pewne przymiarki do pewnych przesunięć, aby móc to zadanie zrealizować. I tutaj, no też jakby właśnie ta sytuacja na rynku powoduje, że musimy rozwiązywać problemy po kolei. No na pewno tutaj będziemy może za miesiąc, czy półtora zastanawiać się, w jaki sposób wykroić pieniądze na dołożenie do  tego dużego przetargu drogowego. No taka jest po prostu sytuacja.

Też nie ogłaszamy przetargu na budowę przedszkola, ponieważ no sytuacja, kiedy rok temu żeśmy składali wniosek w ramach Polskiego Ładu... Jeszcze nie wtedy Polskiego Ładu, tylko Funduszu Inwestycji Strategicznych, otrzymaliśmy dotację 4 000 000 złotych. Taką wstępną przymiarkę robiliśmy, że przedszkole może nas kosztować około 10 000 000, czyli mieściło się to w granicach, jakby możliwości zaciągania kredytu przez gminę. Natomiast na ostatnie przetargi, na przykład po sąsiedzku w Bojanowie, gdzie te oferty są prawie dwukrotnie droższe od wartości kosztorysowej, no też każe nam zweryfikować pewne nasze plany. Stąd też właśnie złożony przez nas wniosek o kolejną dotację w wysokości 9 000 000  złotych na budowę przedszkola w Miejskiej Górce. I dopiero po rozpatrzeniu, po przyznaniu tej, mam nadzieję, kwoty, wtedy dopiero będziemy mogli przystąpić do ogłaszania przetargu, mając zabezpieczone środki finansowe.

Tutaj oczywiście też trzeba wspomnieć o ogromnych problemach wynikających z wydatków bieżących, związanych z energią elektryczną, z gazem do ogrzewania szkół, czy naszych placówek kulturalnych, czy świetlic wiejskich, związane ze wzrostem wynagrodzeń. Także tych problemów finansowych jest co niemiara, ale musimy po prostu próbować je powolutku rozwiązać.

Też na najbliższej sesji wprowadzimy kwotę 1 000 000 złotych nagrody, którą żeśmy otrzymali za wzrost szczepień, i ją, tą kwotę rozdysponuję. Przypomnę, że przynajmniej taka będzie moja propozycja i mam nadzieję, że Państwo, jakby podtrzymają te wcześniejsze też ustalenia, które żeśmy wprowadzili wspólnie, że podzielimy tą kwotę na 3 części. Jedna na wsparcie naszej służby zdrowia, druga na wsparcie Straży Pożarnej i trzecia, największa kwota, na właśnie sprawy związane z realizacją inwestycji budowy takiego z prawdziwego zdarzenia placu zabaw w Miejskiej Górce. Czyli jakby będziemy mogli zacząć w jakiś tam etapach i w przeciągu 2-3 lat dojść do już takiego konkretnego celu, że będziemy mieli w miarę przyzwoity centralny plac zabaw w Miejskiej Górce, bezpieczny, dozorowany. Czyli takie tutaj działania podejmujemy.

Przypomnę, że złożyliśmy wnioski, czekamy na rozpatrzenie, związane z Polskim Ładem. Już wspomniany przeze mnie tutaj wniosek na przedszkole, wniosek na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Dłoni oraz również duży projekt drogowy, projekt wcześniej wspominany, kanalizacyjny Zakrzewa, oraz projekt z funduszu pegeerowskiego złożony przez Międzygminny Związek Edukacyjny na salę taką namiotową w Gostkowie przy Szkole Podstawowej. Czyli tutaj czekamy, jakby na rozstrzygnięcia. Myślę, że w przeciągu najbliższych kilku miesięcy będą rozstrzygnięcia.

Ponoć w tym roku jeszcze mają być nabory ogłaszane w ramach Polskiego Ładu, czyli będziemy mogli występować o środki finansowe. Też przypomnę, że w ramach Funduszy Unijnych do Urzędu Marszałkowskiego złożyliśmy wniosek na termomodernizację dwóch budynków szkolnych w Miejskiej Górce. Ale tutaj rozstrzygnięcie ma być w drugiej połowie roku, także tutaj trochę poczekamy na informację, czy uzyskamy wsparcie,  czy też nie.

Tak wyglądają informacje. One są i dobre, i niedobre. Tutaj obarczone są zawsze dużym ryzykiem. Nie wiemy, co się wydarzy i w sensie tym naszym lokalnym, i w tym sensie globalnym. Żyjemy w takich czasach, że wszystko może się wydarzyć. Można planować  lata do przodu, a nie wiemy, co wydarzy się jutro. No żyjemy  w takich czasach. Chyba będziemy musieli do tego przywyknąć, że tak po prostu będzie. Czyli nie możemy myśleć dniem dzisiejszym, myśleć, co będzie za lata, ale no też być gotowym, że coś złego może wydarzyć się jutro. Dziękuję bardzo”.

            Głos zabrał Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Goliński: „Dziękuję Panu Burmistrzowi. Jakieś pytania do Pana Burmistrza? Nie widzę”.

 

Ad. 4. Wnioski i interpelacje Radnych

Nie zgłoszono żadnych wniosków i interpelacji Radnych.
 

Ad. 5.  Podjęcie uchwał w sprawie

a. wyrażenia zgody na objęcie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Wielkopolska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Projekt Uchwały Nr XXXVIII/225/22 dotyczący wyrażenia zgody na objęcie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Wielkopolska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, odczytała Wiceprzewodnicząca Rady, Barbara Szewczyk. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni –  14 „za”.

Uchwała Nr XXXVIII/225/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Wielkopolska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została podjęta i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

 

b. określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Górka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,

Projekt Uchwały Nr XXXVIII/226/22 dotyczący określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Górka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, odczytał Wiceprzewodniczący Rady, Bernard Bałuniak. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni –  14 „za”.

 

Uchwała Nr XXXVIII/226/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Górka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków została podjęta i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

 

c. zmieniająca uchwałę nr XXVII/175/21 z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejska Górka na rok szkolny 2021/2022,

Projekt Uchwały Nr XXXVIII/227/22 dotyczący zmieniająca uchwałę nr XXVII/175/21 z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejska Górka na rok szkolny 2021/2022, odczytała Wiceprzewodnicząca Rady, Barbara Szewczyk. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni –  14 „za”.

Uchwała Nr XXXVIII/227/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie zmieniająca uchwałę nr XXVII/175/21 z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejska Górka na rok szkolny 2021/2022 została podjęta i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

 

d. Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  dla Gminy Miejska Górka na lata 2022-2025,

Projekt Uchwały Nr XXXVIII/228/22 dotyczący Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  dla Gminy Miejska Górka na lata 2022-2025, odczytał Wiceprzewodniczący Rady, Bernard Bałuniak. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni –  14 „za”.

Uchwała Nr XXXVIII/228/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  dla Gminy Miejska Górka na lata 2022-2025 została podjęta i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

 

e. rozpatrzenia petycji,

Projekt Uchwały Nr XXXVIII/229/22 dotyczący rozpatrzenia petycji, odczytał Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni –  14 „za”.

Uchwała Nr XXXVIII/229/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie rozpatrzenia petycji, została podjęta i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

 

Imienny wykaz głosowania Radnych na Uchwały Nr XXXVIII/225/22, XXXVIII/226/22, XXXVIII/227/22, XXXVIII/228/22 i XXXVIII/229/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 30 marca 2022 roku stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

 

Ad. 6 Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych

Nie udzielono odpowiedzi, ze względu na nie wniesienie wniosków i interpelacji.

 

Ad. 7 Wolne głosy i wnioski

Głos zabrał Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Goliński: „Proszę Państwa obecnych na sali o zabranie głosu, jeśli takowy macie. Proszę bardzo. Nie widzę”.

 

Ad. 8 Zakończenie

W związku z wyczerpaniem porządku XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce, Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński, dziękując wszystkim za przybycie, zamknął obrady o godz. 12:40.

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej
            

          /-/  Zdzisław Goliński

 

Protokołowała:

              Podinspektor

          /-/  Karina Zawidzka

 

Załączniki:

 1. Lista obecności Radnych.
 2. Lista obecności Sołtysów.
 3. Lista obecności zaproszonych gości.
 4. Uchwała Nr XXXVIII/225/22.
 5. Uchwała Nr XXXVIII/226/22.
 6. Uchwała Nr XXXVIII/227/22.
 7. Uchwała Nr XXXVIII/228/22.
 8. Uchwała Nr XXXVIII/229/22.
 9. Imienny wykaz głosowania Radnych.

Pliki do pobrania