Przejdź do stopki

Protokoły z Sesji 2022 r.

Treść

PROTOKÓŁ XXXVI/22

z Sesji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

odbytej w dniu 26 stycznia 2022 roku

o godz. 13:00 w Sali Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej
w Miejskiej Górce

 

W sesji uczestniczyli:

 • Karol Skrzypczak – Burmistrz
 • Joanna Pląskowska – Sekretarz Gminy
 • Dorota Lamperska - Skarbnik
 • Radni Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

Ad. 1 Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad

Otwarcia XXXVI sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Miejskiej Górce Zdzisław Goliński. Powitał wszystkich zgromadzonych. Stwierdził, iż na ustawowy 15 – osobowy skład Rady w sesji uczestniczy 13 Radnych (nieobecni Radni: Wiesława Nowakowska i Gerard Wawrzynek) - tj. 86,66%  ustawowego składu Rady, co stanowi quorum, więc jest ona władna obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1, 2 do protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński, odczytał obowiązujący porządek obrad, który przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji.

3. Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym.

4.Wnioski i interpelacje Radnych.

5. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2033

 1. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka,
 2. przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2022 – 2033,
 3. podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2022 – 2033.

6. Uchwalenie budżetu Gminy Miejska Górka na rok 2022.

 1. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Gminy Miejska Górka na 2022 rok,
 2. przedstawienie projektu uchwały budżetowej Gminy Miejska Górka na rok 2022,
 3. przedłożenie wspólnej opinii wszystkich Komisji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce do projektu uchwały budżetowej,
 4. dyskusja,
 5. podjęcie uchwały budżetowej Gminy Miejska Górka na rok 2022.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejska Górka,
 2. przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejska Górka na lata 2021-2032”.

8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miejskiej Górce za 2021 rok przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce za 2021 rok przez Przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

10. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych.

11. Wolne głosy i wnioski.

12. Zakończenie.

Ad. 2 Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji

W związku z tym, iż do protokołu z Sesji, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2021 roku nie wpłynęły uwagi pisemne i ustne, Przewodniczący zawnioskował o przyjęcie niniejszego protokołu bez odczytywania.

Za propozycją Przewodniczącego Rady głosowali wszyscy obecni na Sesji Radni –  13 „za”.

W związku z powyższym protokół nr XXXV/21 z Sesji, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2021 roku przyjęto bez odczytywania.

Ad. 3 Informacja o działalności w okresie międzysesyjnym

Głos zabrał Burmistrz Miejskiej Górki Karol Skrzypczak: „Panie Przewodniczący, Państwo Radni, Szanowni Państwo. Spotykamy się po raz pierwszy w tym roku. Myślę, że zawsze jeszcze można życzenia wszelkiej pomyślności, a szczególnie zdrowia jeszcze składać, czego Państwu wszystkim tutaj obecnym i słuchaczom, mieszkańcom szczególnie naszej gminy życzę. Miejmy nadzieję, że doczekamy niebawem tego momentu, gdzie jakby z wirusem się rozstaniemy, ale póki co no jesteśmy w sytuacji, jakby rekordów zachorowań i musimy się z tym uporać. Za parę dni również nasza młodzież, która wróci z ferii będzie kontynuowała naukę w formule zdalnej,  ale miejmy nadzieję, że to już jest ostatni raz.

Okres międzysesyjny  tutaj wykorzystywaliśmy głównie na przygotowanie  materiałów na dzisiejszą sesję głównego tematu to jest budżetu na 2022 rok oraz przygotowywanie nowych wniosków w ramach Polskiego Ładu, jak tutaj na pewno Państwo doskonale wiedzą, że do 15 lutego jest termin składania kolejnych wniosków i tutaj jeżeli mogę to kilka zdań bym tutaj Państwu przedstawił, bo też można tutaj jakby fantazjować i wymyślać różne pomysły i być może one byłyby  jakby uzyskały wsparcia, natomiast musimy się głównie skupić na tym, czego oczekują od nas mieszkańcy, czyli rozwiązywania tych największych problemów, które są przed nami, czyli chcemy jakby kontynuować wnioski złożone w poprzednim naborze, czyli tutaj byśmy ponowili wniosek dotyczący kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w pozostałej części Dłoni.

Ponowilibyśmy wniosek   na termomodernizację dwóch budynków szkolnych w Miejskiej Górce.

W momencie kiedy żeśmy się do tego przymierzali jeszcze no nie zderzyliśmy się z faktami, a fakty w tej chwili no są bezwzględne, jeżeli chodzi o rachunki za energię elektryczną i zużycie gazu w obiektach, wszelkich obiektach publicznych, to są to kwoty horrendalne i tutaj jakby jak najbardziej jest uzasadnienie do tego, aby takie przedsięwzięcie realizować i oczywiście tutaj będziemy zabiegali o środki finansowe i taka pozycja również jest w projekcie budżetu, a to dlatego, że tutaj podwójnie będziemy składali w ramach Polskiego Ładu i do końca lutego jest termin składania wniosków w ramach środków jeszcze unijnych z poprzedniego budżetu.

 Także będziemy tutaj też próbowali uzyskać wsparcie w ramach środków unijnych na termomodernizację i chcemy wzorem jakby poprzedniego naboru również przygotować wniosek dotyczący remontu, czy budowy dróg na obszarze gminy, czyli kolejną partię być może będzie to nie aż taka ilość jak w pierwszym naborze, gdzie mieliśmy 13 aż wniosków.

Tutaj być może około 10 jakby z obszaru gminy różnych odcinków i krótszych, i dłuższych znajdziemy, czyli to jest jakby ta formuła, bo przypomnę, że gmina musi może złożyć 3 wnioski. W tym jeden musi być, co najmniej jeden złożony o wartości do 5 000 000 złotych. Jeżeli wszystkie będą powyżej 5 000 0000 no to wówczas wniosek z gmin w ogóle nie jest rozpatrywany. I przysługuje nam jeszcze status gminy popegeerowskiej i w ramach tego możemy złożyć 2 wnioski. Tu przymierzamy się  raczej do jednego, który będzie skupiał się również na budowie kanalizacji sanitarnej.

W ramach tego wniosku chcemy zabiegać o środki finansowe na budowę kanalizacji sanitarnej w Zakrzewie i w Roszkowie, i tutaj dopiąć do sieci w Roszkówku, na którą już żeśmy uzyskali wcześniej z funduszu tego właśnie popegeerowskiego wsparcie i jakby tą część gminy mielibyśmy już całkowicie gotową. Tutaj taki wniosek może być na wartość około  3 000 000 złotych.

Przymierzamy się jeszcze do wniosku dotyczącego budowy takiej tunelowej sali sportowej przy Szkole w Gostkowie z funduszu również popegeerowskiego, ale tutaj wnioskodawcą byłby Międzygminny Związek Edukacyjny Gostkowo-Niepart, czyli tutaj jakby takie Wnioski przygotowujemy i można powiedzieć, że częściowo nas również będzie dotyczył gmina Pakosław będzie składała wniosek na modernizację,  a w zasadzie prawie budowę nowej oczyszczalni ścieków w Chojnie, a przypomnę, że ta oczyszczalnia ponad 50 ścieków pochodzi z terenu naszej gminy, ale tutaj wnioskodawcą będzie gmina Pakosław, czyli takie niebawem wnioski będą składane, one mogą też mieć wpływ na jakby kształt budżetu tegorocznego, ponieważ niektóre zadania, być może będzie można już zrealizować w tym roku, ale to czas pokaże. Niczego nie możemy być pewni, niczego nie możemy rozstrzygać. Tam, gdzie jest taka możliwość występowania o wsparcie będziemy to czynili.

Tutaj główną część mojego wystąpienia chciałbym poświęcić budżetowi, natomiast dziś Państwo jeszcze uchwalają  dwie inne uchwały dość ważne, to jest uchwała dotycząca programu ochrony jakby zwierząt i tutaj jakby corocznie taka uchwała jest przez Państwa uchwalana. Ona musi być również zaopiniowana przez szereg innych podmiotów, jakby tradycyjnie zawsze Lasy Państwowe tutaj opiniują ją negatywnie  argumentując, że za mało jakby uwagi poświęcamy odławianiu dzikich kotów, ale no wiadomo kot, jak to często mówią, koty chodzą swoimi ścieżkami i trudno tutaj, jakby mieć bardzo dokładny, precyzyjny program odławiania kotów, ale najistotniejsza zmiana tejże uchwały dotyczącej ochrony zwierząt dotyczy tego, że od  1 stycznia tego roku zgodnie tutaj z Państwa decyzją podmiotem, który będzie nas obsługiwał w sensie schroniska dla zwierząt, nie będzie schronisko prowadzone przez miasto Leszno tylko schronisko prowadzone przez gminę Rawicz. To jest w miejscu tego punktu selektywnej zbiórki odpadów Rawicz-Sarnowa, czyli nasze bezpańskie, odłowione bezpańskie psy czy koty będą trafiały do tego schroniska. Tutaj też w ostatnim czasie ta wrażliwość jakby społeczna na traktowanie zwierząt jest coraz na szczęście coraz większa i wszelkie sygnały jakby złego traktowania zwierząt są zgłaszane i tutaj są podejmowane różne działania. Również ta uchwała reguluje traktowanie zwierząt  gospodarczych i mamy jakby od wielu lat podpisaną jeszcze z istniejącą spółdzielnią  Rolniczym Kombinatem Spółdzielczym w Piaskach, że w sytuacji, kiedy miałaby miejsce taka sytuacja, że należy odebrać rolnikowi zwierzęta gospodarcze, to wówczas one są przez określony czas przechowywane, przetrzymywane w tymże gospodarstwie. To się jeszcze nam nie zdarzyło. W przypadku psów takie sytuacje w ostatnich latach nam się zdarzały, że trzeba było psy właścicielowi odebrać i umieścić w schronisku dla  zwierząt, czyli to dotyczy tejże uchwały i kolejna uchwała dotyczy jakby sposobu zagospodarowania azbestu.

Głównie chodzi o pokrycia dachowe. Kilka lat temu i przez określony czas Zarząd Powiatu był jakby tym podmiotem, który organizował jakby zbiórkę i zagospodarowanie azbestu na obszarze powiatu obejmującego wszystkie gminy, ale to później, jakby z tego programu się wycofał i mogą to robić gminy i jakby w tym roku po raz pierwszy chcemy przeprowadzić, czyli zacząć realizować ten program, aby móc ubiegać się o dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na zagospodarowanie odpadów. Konieczny był program  jakby gminny program zagospodarowania odpadów, azbestu i ten taki program żeśmy   jakby opracowali i mamy, i teraz możemy na tej podstawie występować właśnie do funduszu o dotacje plus ewentualne środki własne także  w tym roku możemy rozpocząć akcję, jakby zbierania azbestu od właścicieli posesji, którzy zdejmowali obecnie, czy w najbliższym czasie będą zdejmowali płyty azbestowe ze swoich dachów i mam nadzieję, że przez najbliższe kilka lat ten program będziemy prowadzili. Zostało około 10 lat jeszcze wymianę pokryć dachowych z płyt azbestowych, bo ten przepis już kilkanaście lat obowiązuje i on wprowadził  właśnie ten próg czasowy kiedy należy wymienić te płyty azbestowe, czyli to też bardzo ważna uchwała adresowana głównie do naszych mieszkańców, czyli to będzie, jakby kolejny program dotacyjny, służący ochronie środowiska, z którego nasi mieszkańcy mogą jakby skorzystać, przypomnę wcześniejszy, na wymianę źródeł ciepła.

Mamy ten program zachęcający mieszkańców na zmianę systemu ogrzewania własnych mieszkań. Mogą być to również kotły węglowe, ale tej najnowszej generacji i kolejny program dotyczący dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków w tych miejscowościach, które nie będą objęte zbiorczą kanalizacją sanitarną,  a to też Państwo Radni, że się uchwałą jakby wymieniali te miejscowości lub te posesje w tych miejscowościach, gdzie jest zbiorcza kanalizacja Jakby indywidualnie były one wymieniane, czyli właściciele tych posesji mogą korzystać z tychże dotacji.

Natomiast teraz przeszedłbym do omawiania spraw czy kilka uwag natury ogólnej o budżecie.

Państwo w szczegółach żeście  na posiedzeniach bardzo długo budżet omawiali i przy tej okazji, jakby też wytłumaczę, bo na pewno Państwo żeście  przed chwilą zaobserwowali, jakby podwójną rejestrację dzisiejszej sesji.

Pierwsza, ta podstawowa to wynika jakby z obligatoryjnych przepisów, że sesje muszą być rejestrowane i transmitowane, i z reguły  sesje trwają godzinę, 2, czy w wielu przypadkach nawet dłużej.

Natomiast chcemy jeszcze opracować taki 2, 3-minutowy film jakby nie tylko z dzisiejszej sesji, ale jakby z treści  dzisiejszej sesji, głównie jakby zadań budżetowych czy zadań inwestycyjnych, bo też no trzeba być świadomym, że mało kto ogląda nasze  powiedzmy, długie i nudne czasami sesje. Też biję się we własną pierś, że też jestem tym,  który się przyczynia do tego, że te sesje są jakby długie i nudne, a chcielibyśmy jakby w postaci właśnie takiego krótkiego filmu przybliżyć głównie naszym mieszkańcom treść tego, co dziś będziemy uchwalali i to w formie takiej bardziej przystępnej mieszkańcom przekazać, także na pewno   po sesji kilkoro z Państwa będą poproszeni, jakby o dodatkowe jeszcze informacje, które byłyby na tych forach społecznościowych zaprezentowane. Natomiast tutaj nie chciałbym Państwa zanudzać szczegółami.

Zresztą też Państwo będziecie  wiele treści słyszeli z opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej budżetu i wieloletniej prognozy finansowej. Ja mogę się podzielić takimi uwagami natury ogólnej, że to będzie już  30, czy 31 budżet, który w którym jakby uczestniczę i powiem szczerze, że takiego budżetu jeszcze żeśmy nigdy tyle nie uchwalali. Z jednej strony mamy, jak rzadko kiedy potężną kwotę na zadania inwestycyjne. Bardzo dużą i bardzo dużo pozycji. Takiej kwoty i tyle pozycji nigdy w budżecie gminy żeśmy nie mieli. On też już na etapie jakby uchwalania ma cechy budżetu niepewnego i niestabilnego. Będzie szereg pozycji, które będą w najbliższym czasie wymagały zmian. One głównie będą wynikały ze wzrostów wydatków bieżących. Jakby główna przyczyna to był wzrost od  1 stycznia wynagrodzeń, głównie płacy minimalnej, która uruchomiła,  że tak powiem, wszystkie pozycje dotyczące wynagrodzeń w tej tak zwanej gminnej sferze budżetowej. Również bardzo wzrosła pozycja dotycząca jakby kosztów związanych z energią elektryczną, a w największym stopniu  związaną z opłatami za gaz i tutaj już no dziś jakby pierwsze rachunki, które spływają, no jakby rodzą  ten skutek, że na pewno kwoty, które żeśmy planowali w wydatkach bieżących w wielu pozycjach, szczególnie w budżetach szkół, będą kwotami niewystarczającymi, że będziemy musieli jakby szukać kwot, które,  czy wolnych środków, które załapały te luki.

 Też jakby w tej części dodam, że planujemy tak szybko, jak to będzie możliwe, myślę, że w przeciągu 3 tygodni kolejną sesję, na której byśmy dokonali już zmian w istniejącym budżecie, a to głównie by wynikało z tego, aby wprowadzić kwotę nagrody tej, przypomnę za wzrost poziomu szczepień. Tę nagrodę w wysokości 1 000 000 złotych. Ona została nam w grudniu przelana na konto. To też jest taka kwota jakby niecodzienna, rzadko spotykana i wiele gmin miało, czy ma problemy związane, jak tę kwotę zaksięgować, na co przeznaczyć, w jakim trybie tę kwotę  wydatkować i tak dalej. My tutaj jakby tę kwotę przypomnę, Państwo zaakceptowaliście moją propozycję, aby kwotę 400 000 zarezerwować na zakup sprzętu medycznego, którego byśmy, gmina byłaby tą stroną kupującą i użyczyła ten sprzęt naszym przychodniom zdrowia na właśnie podniesienie już i tak wysokiego poziomu obsługi medycznej naszych mieszkańców. Kolejna kwota na doposażenie sprzętu dla Straży Pożarnych i połowa, około połowa tej kwoty  na pozycję związaną z zakupem sprzętu, czy urządzeń na  planowany plac zabaw tutaj w Miejskiej Górce. Czyli tu już Państwo mają jakby pierwszy sygnał, że będziemy dokonywali zmian w budżecie.

Kolejną na pewno zmianą, którą też w najbliższym tygodniach będziemy musieli dokonać, to jest kwota mieszkań, jakby, żeby na obszarze Miejskiej Górki powstała taka ilość mieszkań, która mogłaby służyć jako na wynajem.

Kolejna zmiana, która być może w najbliższym czasie aczkolwiek tutaj nie ma pośpiechu, to jest przypomnę kwota 900 000,  którą żeśmy otrzymali, jakby dodatkowo takiej jakby subwencji na  koszty związane z rozwiązywaniem problemu kanalizacji sanitarnych i to są kwoty, których nie ma  w budżecie, który w tej chwili Państwo będziecie uchwalali i te kwoty, jakby ten budżet jeszcze zwiększył.

I tutaj nie chciałbym tutaj Państwa zanudzać, czy dalej jakby rozmawiać o tym samym, czyli o poszczególnych pozycjach w budżecie, natomiast tutaj warte podkreślenia jest, że pozycja zadań majątkowych, inwestycyjnych tak zwanych składa się z aż 27 pozycji i ona też w najbliższych miesiącach ta liczba wzrośnie i kwota, którą planujemy na zadania inwestycyjne wynosi aż 22 000 000 złotych.

Czyli tak, jak wcześniej wspomniałem, tegoroczny budżet jest budżetem wyjątkowym, nie mieliśmy nigdy takiej kwoty na zadania inwestycyjne i aż takiej ilości  pozycji i teraz też  mamy nadzieję, że ta kwota jeszcze jeszcze wzrośnie. Także jest to kwota bardzo duża. Warta też jest jakby podkreślenia nasza sytuacja finansowa. Tutaj powiem to, co Państwo wiedzą. Nasze zadłużenie na koniec roku wynosiło tylko 1 700 000,  czyli byliśmy, jesteśmy gminą, która ma jeden z najniższych wskaźników zadłużenia, ale to jest już kwota historyczna. Za chwilę będzie.

Już do takiego poziomu przez najbliższe lata nie zejdziemy, teraz będzie tylko i wyłącznie to zadłużenie  wzrastało, czyli tutaj zresztą  o tym, żeśmy już rozmawiali w ubiegłym roku, że będziemy przygotowywali emisję obligacji w takiej wysokości, na jakiej pozwolą nam warunki finansowe i opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej głównie po to, aby mieć właśnie własne środki na jakby udział w zadaniach inwestycyjnych. Bo tutaj też ta jakby no specyfika tego budżetu będzie wyglądała w ten sposób, że będzie ogromna szansa na pozyskanie milionów na zadania inwestycyjne.

Natomiast będziemy się borykali z trudnościami związanymi z wydatkami bieżącymi, że może być tak, że nie będzie problemu z uzyskaniem 5 000 000, czy 6 000 000, czy 7 000 000 złotych, na przykład na budowę drogi czy kanalizacji sanitarnej i dołożyć swoje 10%, czy 15%, a będziemy mieli problem z zapłaceniem rachunków bieżących, czy ponoszeniem kosztów bieżących związanych z funkcjonowaniem, na przykład oświaty, czy oświetlenia ulicznego, czy Urzędu, czy gospodarki komunalnej,  także to,  żeby nie ulegać tutaj takiemu fałszywemu złudzeniu, że skoro macie miliony na inwestycje, to na przykład nie rozumiem, ktoś powie, że nie rozumiem, że nie macie, na przykład pieniędzy na jeszcze jedną, nie wiem tam, lampę, czy jakiś tam drobny remont w szkole czy coś w tym rodzaju. No z tego typu problemami będziemy się borykali, także tutaj też do Państwa apeluję o umiar, o rozwagę, aby być wstrzemięźliwym, jeżeli chodzi o wymyślanie jakichś zadań takich natury bieżącej, czy finansowania jakichś zadań, które mogą, a niekoniecznie muszą być realizowane.

Natomiast wykorzystajmy ten czas, który jest w tej chwili, że możemy pozyskać bardzo dużo pieniędzy na bardzo duże zadania inwestycyjne, bo za 2, 3 lata może być taka sytuacja, że ten czas minie już, że owszem, można realizować zadania, ale już z własnych środków. Tutaj też ogromną niewiadomą jest jakby ten cały proces inwestycyjny, jak on będzie wyglądał, jak będą się kształtowały ceny w przetargach, które będziemy za chwilę ogłaszali. Niektóre mamy już jakby rozstrzygnięte. Tutaj głównie Państwo też dokonywaliście w ubiegłym roku jeszcze zmian w budżecie dotyczące bezpiecznych przejść dla pieszych. Tutaj mamy 5 aż zadań inwestycyjnych i tu jesteśmy  po przetargu.

Jesteśmy również po przetargu na budowę ulicy Podgórnej w Miejskiej Górce i drogę  Konary-Sobiałkowo, czyli tutaj Konary, przepraszam, Ostrobudki i tutaj jakby te wartości już znamy.

Natomiast czeka nas duży przetarg, w przeciągu najbliższych kilku tygodni go ogłosimy, na wykorzystanie tej kwoty 8 000 000 złotych na budowę tych kilkunastu ulic, na które uzyskaliśmy wsparcie w ramach Polskiego Ładu, czyli tutaj jest jakby duża niewiadoma, jak będą się kształtowały ceny.

Kolejny przetarg, który za chwilę będziemy ogłaszali, to jest budowa kanalizacji sanitarnej w Roszkówku, czy budowa kanalizacji sanitarnej  w ulicy Stawowej w Miejskiej Górce.

Też za kilka tygodni będziemy gotowi do ogłoszenia przetargu na zadanie, które może żeśmy już trochę zapomnieli dotyczące budowy  Przedszkola i Żłobka w Miejskiej Górce.

Tutaj od prawie roku mamy na koncie kwotę 4 000 000 złotych na realizację tego zadania, czyli tutaj mamy taką  również pozycję w budżecie gminy.

Również po drodze mam nadzieję, jakby dojdą nam sprawy związane z tak zwanymi drogami gruntowymi, ponieważ też żeśmy składali swego czasu wniosek w Urzędzie Marszałkowskim na dofinansowanie,  ale to z reguły robiliśmy gdzieś w środku roku budżetowego, czyli to też jakby będą jakieś określone przetargi do przeprowadzenia do zrealizowania, czyli tych jakby niewiadomych jest dużo.

No złą sytuacją byłoby dla nas, gdyby na przykład któryś z dużych przetargów oferta była, na przykład przekraczająca w znaczny sposób kwotę, którą żeśmy rezerwowali w budżecie, bo to będzie wtedy ogromny dylemat, czy jakby wchodzić w temat,  czy z niego zrezygnować, jaki wywoła to skutek na  naszą kondycję finansową, także  tutaj tych jakby takich niepewnych informacji jest dość dużo.

Miejmy nadzieję, że ten rynek jakby budowlany się trochę zacznie stabilizować i też ceny nie będą aż  tak szalone, jak były w ostatnich miesiącach, także tutaj żyjemy taką nadzieją, że tak będzie.

Szereg również mamy zadań, jakby do których dokładamy w ramach funduszu sołeckiego. Też póki co na razie nie planujemy uchwały dotyczącej likwidacji funduszu sołeckiego, aczkolwiek też musimy być świadomi, że jest już coraz więcej gmin, które jakby na określony czas właśnie ten czas, gdzie należałoby kumulować środki na to, aby mieć na wkład własny różnych dużych zadań inwestycyjnych, że jest coraz więcej gmin, które już jakby zawiesza obowiązywanie funduszu funduszu sołeckiego. Ja tutaj Państwu nie przedstawię projektu takiej uchwały, czyli tutaj zakładamy, że w roku 2023 na terenie naszej gminy będzie dalej działał fundusz sołecki, aczkolwiek też bądźmy świadomi, że takich gmin już tutaj w naszej okolicy gmina Rawicz już kolejny rok funduszu sołeckiego nie realizuje, także tutaj no tak wygląda sytuacja.

 Reasumując, to no żyjemy nadzieją, że uda się zrealizować wszystkie zadania inwestycyjne, które żeśmy zaplanowali i uda się wprowadzić jeszcze kolejne i uda się nam pozyskać środki finansowe na kolejne zadania inwestycyjne i taką mamy nadzieję, i tak chciałbym skończyć moje wystąpienie dotyczące tegorocznego budżetu, który Państwo za chwilę będziecie uchwalali, także jest to budżet wyjątkowy, budżet z ogromnymi kwotami na zadania inwestycyjne i z ogromną ilością pozycji zadań inwestycyjnych z perspektywą, że będzie ich jeszcze więcej, ale z obawami co do wydatków bieżących, które no też w pewien sposób rosną i będą miały wpływ na nasz budżet.

Też rok zaczynamy z bardzo niskim poziomem zadłużenia. Nie chciałbym tutaj się odnosić do innych gmin, ale nasz jest naprawdę bardzo niski. No i teraz jakby też żeśmy czynili te przygotowania do takiego właśnie większego rozmachu inwestycyjnego. Tutaj akurat warunki te zewnętrzne nam sprzyjają, że jest możliwość jakby pozyskiwania tych środków zewnętrznych i powinniśmy robić wszystko, aby  z tych okazji i szans korzystać, że tam, gdzie jest możliwość pozyskania na zadanie inwestycyjne, żeby z tej możliwości korzystać i takie działania byśmy podejmowali. Ja miałbym tyle Panie Przewodniczący”.

Głos zabrał Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Goliński: „Dziękujemy Panu Burmistrzowi. Rozumiem, że pytań nie ma”.

Ad. 4. Wnioski i interpelacje Radnych

Nie zgłoszono żadnych wniosków i interpelacji Radnych.

Ad. 5. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2033

a. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka,

Przewodniczący Rady Miejskiej, Zdzisław Goliński przedstawił Uchwałę Nr SO-09/0957/164/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 09 grudnia 2021 roku w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejska Górka.

Uchwała Nr SO-09/0957/164/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 09 grudnia 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejska Górka stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

b. przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2022 – 2033,

Projekt Uchwały nr XXXVI/212/22 dotyczący Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2022-2033 odczytał Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński.

c. podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2022 – 2033.

Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni – 13 „za”

Uchwała Nr XXXVI/212/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2022-2033, została podjęta i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 6. Uchwalenie budżetu Gminy Miejska Górka na rok 2022.

a. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Gminy Miejska Górka na 2022 rok,

Przewodniczący Rady Miejskiej, Zdzisław Goliński przedstawił Uchwałę Nr
SO-09/0952/164/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 09 grudnia 2021 r. w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym projekcie budżetu Gminy Miejska Górka na 2022 rok.

Uchwała Nr SO-09/0952/164/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 09 grudnia 2021 r. w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym projekcie budżetu Gminy Miejska Górka na 2022 rok stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

 

c. przedłożenie wspólnej opinii wszystkich Komisji Rady Miejskiej
w Miejskiej Górce do projektu uchwały budżetowej,

Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński odczytał wspólną opinię wszystkich Komisji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce do projektu uchwały budżetowej.

Wspólna opinia wszystkich Komisji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce do projektu uchwały budżetowej stanowi załącznik nr 6 do protokołu

b. przedstawienie projektu uchwały budżetowej Gminy Miejska Górka na rok 2021,

Projekt Uchwały nr XXXVI/213/22 dotyczący uchwały budżetowej Gminy Miejska Górka na rok 2022 odczytał Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński.

d. dyskusja,

Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński otworzył dyskusję. Chętnych do dyskusji nie było.

e. podjęcie uchwały budżetowej Gminy Miejska Górka na rok 2022.

W głosowaniu nad podjęciem powyższej uchwały wzięli udział wszyscy obecni na sesji Radni 13 Radnych – 12 „za” i 1 „wstrzymuję się” (Radny Antoni Bartkowiak).

Uchwała Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miejska Górka na rok 2022, została podjęta i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad. 7 Podjęcie uchwał w sprawie:

a. uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejska Górka

Projekt Uchwały Nr XXXVI/214/22 dotyczący uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejska Górka odczytała Wiceprzewodnicząca Rady, Barbara Szewczyk.Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni – 13 „za”.

Uchwała Nr XXXVI/214/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejska Górka, została podjęta i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

b. przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejska Górka na lata 2021-2032”.

Projekt Uchwały Nr XXXVI/215/22 dotyczący przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejska Górka na lata 2021-2032” odczytał Wiceprzewodniczący Rady, Bernard Bałuniak. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni – 13 „za”.

Uchwała Nr XXXVI/215/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejska Górka na lata 2021-2032” , została podjęta i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

 

Imienny wykaz głosowania Radnych na Uchwały Nr XXXVI/212/22, XXXVI/213/22, XXXVI/214/22 i XXXVI/215/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 26 stycznia 2022 roku stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

 

Ad. 8 Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miejskiej Górce za 2021 rok przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Członek Komisji Rewizyjnej, Urszula Dupiczak odczytała sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miejskiej Górce za 2021 rok.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miejskiej Górce za 2021 rok stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

 

Ad. 9 Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce za 2021 rok przez Przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Maria Janiak odczytała sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w Miejskiej Górce za 2021 rok.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miejskiej Górce za 2021 rok stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Ad. 10. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych

Nie udzielono odpowiedzi, ze względu na nie wniesienie wniosków i interpelacji.

Ad. 11. Wolne głosy i wnioski

Brak wolnych głosów i wniosków.

Ad. 12. Zakończenie.

W związku z wyczerpaniem porządku XXXVI sesji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce, Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński, dziękując wszystkim za przybycie, zamknął obrady o godz. 14:14.

  

                                                Przewodniczący Rady Miejskiej        

                                                                                                Zdzisław Goliński 

 

Protokołowała:

  Podinspektor

Karina Zawidzka

 

Załączniki:

 1. Lista obecności Radnych.
 2. Lista obecności zaproszonych gości.
 3. Uchwała Nr SO-09/0957/164/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 09 grudnia 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejska Górka
 4. Uchwała Nr XXXVI/212/22
 5. Uchwała Nr SO-09/0952/164/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 09 grudnia 2021 r. w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym projekcie budżetu Gminy Miejska Górka na 2022 rok
 6. Wspólna opinia wszystkich Komisji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce do projektu uchwały budżetowej
 7. Uchwała Nr XXXVI/213/22
 8. Uchwała Nr XXXVI/214/22
 9. Uchwała Nr XXXVI/215/22
 10. Imienny wykaz głosowania Radnych.
 11. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miejskiej Górce za 2021 rok.
 12. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce za 2021 rok.

 

Pliki do pobrania

Załącznik Nr 4 - Uchwała Nr XXXVI/212/22 1305.74 KB
Załącznik Nr 7 - Uchwała Nr XXXVI/213/22 1969.45 KB
Załącznik Nr 9 - Uchwała Nr XXXVI/215/22 10962.81 KB