Przejdź do stopki

2022 r.

Treść

INFORMACJA

O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
z dnia 03.02.2022r. -  Urząd Miejski w Miejskiej Górce

  1. Oznaczenie nieruchomości:

działka o nr ewidencyjnym gruntu 350 o pow. 1,2327ha , obręb Konary, zapisana w

KW – PO1R/00044377/8.

  1. Cena wywoławcza: 95 000,00 zł
  2. Wysokość wadium: 9 500,00zł
  3. W wyznaczonym terminie tj. do 31.01.2022r.- wadium wpłaciło pięć osób,  które  zostały dopuszczone do przetargu.
  4. Informacja o najwyższej cenie i osobie ustalonej nabywcą:

W trakcie przetargu Pan Karol Kasprzak, zamieszkały Konary 165 zaoferował najwyższą cenę w kwocie: 168 000,00zł - Ww. kwota nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku  od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 685 z późn. zm.).