Przejdź do stopki

Informacja o Sesji 2022 r.

Treść

Informacja o posiedzeniu połączonych Komisji
Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

 

        Posiedzenie połączonych Komisji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce odbędzie się
24 listopada 2022 roku  (czwartek) o godz. 11.00 w Sali Narad Urzędu Miejskiego
w Miejskiej Górce.

        Tematem posiedzenia będzie analiza projektów uchwał przed XLIX Sesją Rady Miejskiej w Miejskiej Górce.

 

Przewodnicząca Komisji                                                     Przewodnicząca Komisji     

     /-/ Danuta Skupin                                                       /-/ Wiesława Nowakowska 

 

 

WO.0002.49.2022

 

Informacja o Sesji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

 

            W  dniu 25 listopada 2022 r. o godzinie 12.00 w Hali Widowiskowo-Sportowej
im. Powstańców Wielkopolskich w Miejskiej Górce odbędzie się  XLIX Sesja Rady Miejskiej w Miejskiej Górce.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji.
 3. Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych oświadczeniach majątkowych Radnych Rady Miejskiej w Miejskiej Górce.
 5. Informacja Burmistrza Miejskiej Górki o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 6. Wnioski i interpelacje Radnych.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie
  1. zmiany uchwały budżetowej na rok 2022,
  2. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Miejska Górka,
  3. określenia stawek opłaty targowej na targowiskach Gminy Miejska Górka, ustalenia inkasenta i wynagrodzenia za inkaso,
  4. wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejska Górka na lata 2023-2027,
  5. zmiany uchwały Nr XXV/144/09 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, jak również szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania,
  6. określenia stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu w celach ustalenia wysokości zwrotu kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych,
  7. uchwalenia programu współpracy Gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na rok 2023.
 8. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych.
 9. Wolne głosy i wnioski.
 10. Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Zdzisław Goliński

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) obrady Rady Miejskiej w Miejskiej Górce będą transmitowane w Internecie na stronie www.miejska-gorka.pl