Przejdź do stopki

Informacja o Sesji 2022 r.

Treść

Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

 

        Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce odbędzie się 19 września 2022 roku (poniedziałek) o godz. 13.30 w sali Narad Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce.

        Tematem posiedzenia będzie analiza petycji w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy. 

 

Przewodnicząca Komisji  

         /-/ Maria Janiak        

 

 

 

Informacja o posiedzeniu połączonych Komisji
Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

 

            Posiedzenie połączonych Komisji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce odbędzie się
19 września 2022 roku (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali Narad Urzędu Miejskiego
w Miejskiej Górce.       

            Tematem posiedzenia będzie analiza projektów uchwał przed XLVI Sesją Rady Miejskiej w Miejskiej Górce.

 

            Przewodnicząca Komisji                                                    Przewodnicząca Komisji     

               /-/ Danuta Skupin                                                           /-/ Wiesława Nowakowska 

 

 

 

WO.0002.46.2022

 

Informacja o Sesji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

 

            W  dniu 20 września 2022 r. o godzinie 8.00 w Sali Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce odbędzie się  XLVI Sesja Rady Miejskiej w Miejskiej Górce.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji.
 3.  Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Wnioski i interpelacje Radnych.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany uchwały budżetowej na rok 2022,
  2. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawickiemu,
  3. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości,
  4. zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy Miejscowości Dłoń,
  5. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Burmistrza Miejskiej Górki zobowiązania finansowego powyżej kwoty określonej w budżecie gminy związanego z realizacją zadania pn. „Dowozy szkolne w roku szkolnym 2022/2023”,
  6. rozpatrzenia petycji.

6. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych.

7. Wolne głosy i wnioski.

8. Zakończenie.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Zdzisław Goliński

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) obrady Rady Miejskiej w Miejskiej Górce będą transmitowane w Internecie na stronie www.miejska-gorka.pl