Przejdź do stopki

Informacja o Sesji 2022 r.

Treść

Informacja o posiedzeniu połączonych Komisji
Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

 

        Posiedzenie połączonych Komisji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce odbędzie się  13 kwietnia 2022 roku (środa) o godz. 12.00 w Sali Ośrodka Kultury Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce.

        Tematem posiedzenia będzie analiza projektów uchwał przed XXXIX Sesją Rady Miejskiej w Miejskiej Górce.

 

Przewodnicząca Komisji                                                     Przewodnicząca Komisji     

     /-/ Danuta Skupin                                                       /-/ Wiesława Nowakowska 

 

WO.0002.39.2022

 

Informacja o Sesji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

            W dniu 13 kwietnia 2022 roku (środa) o godzinie 14.00  w Sali Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce odbędzie się  XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Miejskiej Górce.

1. Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji.

3. Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym.

4. Wnioski i interpelacje Radnych.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2022-2033,

b) zmiany uchwały budżetowej na rok 2022,

c)  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawickiemu,

d) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawickiemu,

e) przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Miejska Górka z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego za 2021 rok.

6. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych.

7. Wolne głosy i wnioski.

8. Zakończenie.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

/-/ Barbara Szewczyk

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) obrady Rady Miejskiej w Miejskiej Górce będą transmitowane w Internecie na stronie www.miejska-gorka.pl