Przejdź do stopki

Informacja o Sesji 2022 r.

Treść

Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

            Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji które odbędzie się 30 marca 2022 roku (środa) o godz. 9.30 w sali Ośrodka Kultury, Sportu  i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce.

            Tematem posiedzenia będzie analiza petycji w sprawie zmian programu ochrony powietrza.

 

Przewodnicząca Komisji

/-/  Maria Janiak

 

Informacja o posiedzeniu połączonych Komisji
Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

 

        Posiedzenie połączonych Komisji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce odbędzie się  30 marca 2022 roku (środa) o godz. 10.00 w Sali Ośrodka Kultury Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce.

        Tematem posiedzenia będzie analiza projektów uchwał przed XXXVIII Sesją Rady Miejskiej w Miejskiej Górce.

 

Przewodnicząca Komisji                                                     Przewodnicząca Komisji     

     /-/ Danuta Skupin                                                       /-/ Wiesława Nowakowska 

 

 

 

WO.0002.38.2022

 

Informacja o Sesji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

            W dniu 30 marca 2022 roku (środa) o godzinie 12.00  w Sali Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce odbędzie się  XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Miejskiej Górce.

 1. Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji.

3. Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym.

4. Wnioski i interpelacje Radnych.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. wyrażenia zgody na objęcie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Wielkopolska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
  2. określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Górka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
  3. zmieniająca uchwałę nr XXVII/175/21 z dnia 17 czerwca 2021 r.
    w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejska Górka na rok szkolny 2021/2022,
  4. Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  dla Gminy Miejska Górka na lata 2022-2025
  5. rozpatrzenia petycji.

6. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych.

7. Wolne głosy i wnioski.

8. Zakończenie.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

/-/ Barbara Szewczyk

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) obrady Rady Miejskiej w Miejskiej Górce będą transmitowane w Internecie na stronie www.miejska-gorka.pl