Przejdź do stopki

Informacja o Sesji 2022 r.

Treść

Informacja o posiedzeniu połączonych Komisji
Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

 

        Posiedzenie połączonych Komisji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce odbędzie się 
4 marca 2022 roku (piątek) o godz. 10.00 w Sali Ośrodka Kultury Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce.

        Tematem posiedzenia będzie analiza projektów uchwał przed XXXVII Sesją Rady Miejskiej w Miejskiej Górce.

 

Przewodnicząca Komisji                                                     Przewodnicząca Komisji     

     /-/ Danuta Skupin                                                       /-/ Wiesława Nowakowska 

 

 

 

WO.0002.37.2022

 

Informacja o Sesji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

            W dniu 4 marca 2022 roku (piątek) o godzinie 12.00  w Sali Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce odbędzie się  XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Miejskiej Górce.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji.

3. Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym.

4. Informacja o wysokości osiągniętych średnich wynagrodzeniach nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejska Górka za 2021 rok.

5. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce za 2021 rok.

6. Wnioski i interpelacje Radnych.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2022-2033,
  2. zmiany uchwały budżetowej na rok 2022,
  3. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawickiemu,
  4. bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości,
  5. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości,
  6. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości,
  7. zmiany uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce nr XXXI/178/18 z 15 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miejska Górka na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie miasta i gminy Miejska Górka,
  8. wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz przyjęcia regulaminu prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników,
  9. ustalenia wysokości ekwiwalentu wypłacanego członkom OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych.

8. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych.

9. Wolne głosy i wnioski.

10. Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Zdzisław Goliński

 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
 (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn zm.) obrady Rady Miejskiej w Miejskiej Górce będą transmitowane w Internecie na stronie www.miejska-gorka.pl