Obwieszczenia planowanie przestrzenne

Treść

Obwieszczenie Nr 141/2022
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego nr WK6730.21.2022

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) , zawiadamiam o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15 kV w ramach przebudowy linii napowietrznej SN-15 kV RAW-Miejska Górka ETAP VII w rejonie miejscowości Miejska Górka-Centrum, na działkach ewidencyjnych nr 2635, 2636, 2572/1, 2572/2, 1683, 2535, 2536/2, 2634/10, 2634/12, 1739/16, 1742/2, położonych w obrębie geodezyjnym Miejska Górka, gmina Miejska Górka, powiat rawicki, województwo wielkopolskie. Z dokumentami w powyższej sprawie można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce w godzinach urzędowania w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

z up. Burmistrza
Naczelnik Wydziału Komunalnego


/-/ Jacek Stróżyk