Przejdź do stopki

Obwieszczenia planowanie przestrzenne

Treść

Obwieszczenie Nr 136/2022
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 22 kwietnia 2022 r.

w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulicy Kobylińskiej, obręby Miejska Górka i Sobiałkowo.

Na podstawie art. 17 pkt. 1-11 i art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) i art. 54 ust. 2 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.z 2021r.,poz. 2373 ze zm.) oraz uchwały Nr XV/81/16 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 28września 2016 roku zawiadamiam o :

1. Wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 05.05.2022 r. do 27.05.2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce, ul. Rynek 33 (w godzinach urzędowania) oraz na stronie internetowej: www.miejska-górka.pl projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulicy Kobylińskiej, obręby Miejska Górka
i Sobiałkowo oraz prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulicy Kobylińskiej, obręby Miejska Górka i Sobiałkowo.

2. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu
25.05.2022 r. o godz. 17:00 w Ośrodku Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce, przy
ul. Jana Pawła II 6 .

3. Uwagi i wnioski należy składać na piśmie w formie ustnej do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce, 63-910 Miejska Górka, ul. Rynek 33, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres urzad@miejska-gorka.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 13.06.2022 r.

4. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miejskiej Górki.

 

Burmistrz

/-/ Karol Skrzypczak

Pliki do pobrania