Przejdź do stopki

Obwieszczenia ochrona środowiska

Treść

Obwieszczenie Nr 177/2022
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 30 listopada 2022 r.

O WYDANEJ DECYZJI
w sprawie rozbudowy drogi powiatowej nr 5543P, 5542P i 5483P Miejska Górka na odcinku Miejska Górka-Chojno

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zn. WK.6220.32.2022 z dnia 30.11.2022 roku dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie drogi powiatowej nr 5543P, 5542P i 5483P Miejska Górka na odcinku Miejska Górka-Chojno.

Decyzja wydana została dla wnioskodawcy Pana Jakuba Starczewskiego, działającego w imieniu Powiatowego Zarządu Dróg w Rawiczu ul. Podmiejska 10, 63-900 Rawicz.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami:

·Regionalnego Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu – opinia z dnia 26.10.2022 roku zn. WOO-IV.4220.222.2022.MZ.2

·Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 19.09.2022 roku zn. WR.ZZŚ.2.435.211.2022.AS

można zapoznać w Wydziale Komunalnym Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce, ul. Rynek 33, 63-910 Miejska Górka, pok. 16, w godzinach urzędowania, tj: od 7.30 do 15.30.

Niniejsze ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce, Urzędu Gminy w Pakosławiu oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce, Urzędzie Gminy Pakosław a także na tablicy ogłoszeń w miejscowościach Miejska Górka, Dąbrowa, Chojno.

Z up. Burmistrza
Naczelnik Wydziału Komunalnego

/-/ Jacek Stróżyk