Przejdź do stopki

Obwieszczenia ochrona środowiska

Treść

Obwieszczenie Nr 176/2022
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 30 listopada 2022 r.

O WYDANEJ DECYZJI
w sprawie rozbiórki istniejącego i budowa nowego mostu położonego w ciągu drogi gminnej nr 819008P Rozstępniewo-Sobiałkowo w km 0+395 nad rzeką Dąbroczna

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zn.  WK.6220.31.2022 z dnia 30.11.2022 roku dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbiórce istniejącego i budowie nowego mostu położonego w ciągu drogi gminnej nr 819008P Rozstępniewo-Sobiałkowo w km 0+395 nad rzeką Dąbroczna. Decyzja wydana została dla wnioskodawcy Finadvice Polska 1 Sp. zo.o. ul. Leona Petrażyckiego 60, 52-343 Wrocław.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami:

·Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu – opinia z dnia 10 listopada 2022 r. Zn: WOO-II.4220.216.2022.AM.4

·Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 07.09.2022 roku Zn: WR.ZZŚ.2.435.201.2022.AS

można zapoznać w Wydziale Komunalnym Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce, ul. Rynek 33, 63-910 Miejska Górka, pok. 16, w godzinach urzędowania, tj: od 7.30 do 15.30.

Niniejsze ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce, oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Rozstępniewo.

Z up. Burmistrza
Naczelnik Wydziału Komunalnego

/-/ Jacek Stróżyk