Przejdź do stopki

Obwieszczenia ochrona środowiska

Treść

Obwieszczenie Nr 172/2022
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 14 listopada 2022 r.

O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA
w sprawie rozbudowy drogi powiatowej nr 5543P, 5542P i 5483P Miejska Górka na odcinku Miejska Górka-Chojno

Na podstawie art. 10 § 1, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U z 2022, poz. 2000) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U z 2022 roku, poz. 1029 ze zm.)

Burmistrz Miejskiej Górki
z a w i a d a m i a

strony o zakończeniu postępowania prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie drogi powiatowej nr 5543P, 5542P i 5483P Miejska Górka na odcinku Miejska Górka-Chojno. 

Informuję, że w toku powyższego postępowania inwestycja zaopiniowana została przez:

·Regionalnego Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu – opinia z dnia 26.10.2022 roku zn. WOO-IV.4220.222.2022.MZ.2

·Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 19.09.2022 roku zn. WR.ZZŚ.2.435.211.2022.AS

Stosownie do art. 10 § 1 i art. 81 KPA organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce, ul. Rynek 33, 63-910 Miejska Górka, pok. 16, w godzinach urzędowania tj. od 7.30 – 15.30  w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania umieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce, Urzędu Gminy w Pakosławiu oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce, Urzędzie Gminy Pakosław a także na tablicy ogłoszeń w miejscowościach Miejska Górka, Dąbrowa, Chojno.

Doręczenie uważa się za  dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego  obwieszczenia.


Z up. Burmistrza

Naczelnik Wydziału Komunalnego

/-/ Jacek Stróżyk