Przejdź do stopki

Protokoły z Sesji 2021 r.

Treść

PROTOKÓŁ NR XXV/21

z Sesji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

odbytej w dniu 11 marca 2021 roku

o godz. 13:00 w Hali Widowiskowo-Sportowej im. Powstańców Wielkopolskich
w Miejskiej Górce

 

 

W sesji uczestniczyli:

 • Karol Skrzypczak – Burmistrz
 • Joanna Pląskowska – Sekretarz Gminy
 • Artur Jankowski - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
 • Jacek Stróżyk – Naczelnik Wydziału Komunalnego
 • Radni Rady Miejskiej w Miejskiej Górce
 • Zaproszeni goście

Ad. 1 Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad

Otwarcia XXV sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Miejskiej Górce Zdzisław Goliński. Powitał wszystkich zgromadzonych. Stwierdził, iż na ustawowy 15 – osobowy skład Rady w sesji uczestniczy 12 Radnych (nieobecni Radni: Maria Janiak, Barbara Szewczyk, Monika Szydłowska) - tj. 80%  ustawowego składu Rady, co stanowi quorum, więc jest ona władna obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Listy obecności stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu.

 

Następnie Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński, odczytał porządek obrad, który

przedstawiał się następująco:

 

1. Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji.

3. Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym.

4. Informacja o wysokości osiągniętych średnich wynagrodzeniach nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejska Górka za 2020 rok.

5. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce za 2020 rok.

6. Wnioski i interpelacje Radnych.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Dąbrocznia, obręb Miejska Górka,
 2. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Gostkowo, gmina Miejska Górka,
 3. określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miejska Górka na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Miejska Górka,
 4. ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
 5. nadania statutów jednostek pomocniczych Gminy Miejska Górka,
 6. rozpatrzenia petycji,
 7. rozpatrzenia petycji,
 8. rozpatrzenia petycji,
 9. rozpatrzenia petycji.

8. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych.

9. Wolne głosy i wnioski.

10. Zakończenie.

         

Ad. 2 Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji

W związku z tym, iż do protokołu z Sesji, która odbyła się w dniu 28 stycznia 2021 roku nie wpłynęły uwagi pisemne i ustne, Przewodniczący zawnioskował o przyjęcie niniejszego protokołu bez odczytywania.

Za propozycją Przewodniczącego Rady głosowali wszyscy obecni na Sesji Radni –  12 „za”. W związku z powyższym protokół nr XXIV/21 z Sesji, która odbyła się w dniu 28 stycznia 2021 roku przyjęto bez odczytywania.

Ad. 3 Informacja o działalności w okresie międzysesyjnym

Głos zabrał Burmistrz Miejskiej Górki Karol Skrzypczak: „Panie Przewodniczący, Państwo Radni, mija rok od czasu, kiedy żeśmy się zamknęli w obawie przed wirusem i w tej chwili też jesteśmy w takim okresie wręcz szczytowym. Można by zatęsknić nawet za tym, co było rok temu, kiedy zachorowań i przypadków śmiertelnych było niewiele, natomiast w tej chwili, no, jesteśmy w bardzo złym momencie. Tutaj też przypomnę, że program szczepień na terenie naszej gminy jest realizowany. Wykonywany jest przez dwie przychodnie. Niestety ilość szczepionek jest bardzo ograniczona w związku z tym, ta liczba osób zaszczepionych jest ciągle zbyt mała. W związku z czym, tutaj, jakby ponawiamy apel o ostrożność, o zachowanie wszelkich zasad związanych tutaj z przestrzeganiem pewnych ograniczeń. W tej chwili, przedwczoraj mieliśmy posiedzenie Zarządu, posiedzenie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i też taki niepokojący sygnał, że w tej chwili właśnie największa ilość ludzi chorych jest wśród osób w średnim wieku. Seniorzy już tutaj w coraz większym stopniu uzyskali odporność w wyniku szczepionek, natomiast właśnie osoby spoza właśnie tej grupy zero, spoza grupy nauczycieli, osoby w przedziale wiekowym między 30, a 40 lat, tutaj jakby tych przypadków jest najwięcej.

Dzisiejsza Sesja, czyli termin jej też został tutaj narzucony niejako przez 4 ostatnie punkty i może nawet od tego zacznę.

Nie taka była intencja twórców ustawy, o właśnie możliwości składania petycji przez obywateli, przez mieszkańców danej gminy. Tutaj będziemy rozpatrywali petycje składane przez podmioty, czy przez osoby, których nawet nie znamy, których żeśmy na oczy nie widzieli. Będziemy musieli się ustosunkowywać do ich petycji.

Dlatego też, jakby termin tej dzisiejszej Sesji upływa jakby, termin odpowiedzi na petycje, w związku z czym ta Sesja musiała się odbyć właśnie dziś. Następną planowalibyśmy już w okresie poświątecznym, po połowie kwietnia i wówczas tutaj też zakładamy, że na pewno byłaby uchwała dotycząca zmian i wieloletniej prognozy finansowej, i dokonanie zmian w budżecie.

I tak, jeżeli chodzi, teraz wrócę już do początku, przedstawione dziś uchwały, dwie dotyczą planowania przestrzennego. Rada w tej kadencji może ma mniejsze doświadczenie, jeżeli chodzi o planowanie przestrzenne, natomiast bardzo dużo przypadków uchwał tego typu mieliśmy w poprzednich kadencjach. Przypomnę, że opracowywaliśmy wówczas plany dotyczące siłowni wiatrowej, także tych przypadków wtedy było bardzo dużo. Ten proces był bardzo długi i skomplikowany.

Natomiast dziś podejmujemy uchwałę dotyczącą obszaru pod zabudowę jednorodzinną. Plan zagospodarowania tak zwanej Dąbrocznia i tutaj też on się będzie odrobinę różnił od uchwały, którą żeście Państwo podejmowali  o przystąpieniu do tegoż planu. Część planu  właściciele gruntów mieli pewne uwagi, czy swoje propozycje, natomiast ta druga część miała mniej uwag, w związku z czym postanowiliśmy jakby, aby nie blokować tego procesu. Też wspomnę, że jest bardzo duże oczekiwanie co do nowych działek budowlanych w obszarze Miejskiej Górki, stąd też, żeby nie tracić czasu, ponieważ, jakby uwzględniając pewne uwagi, to w niektórych przypadkach byśmy musieli niejako rozpocząć od nowa planowanie, tą procedurę planistyczną, czyli tutaj byśmy prawie rok z powrotem stracili. I tutaj postanowiliśmy podzielić ten plan na połowę. W wyniku tej uchwały będziemy mieli około 50 nowych działek budowlanych. No i też jakby narzucamy pewną formę zabudowy, kwestie ulic. No, miasto nie tworzymy na 5, czy 10 lat, tylko to jest, to będzie wywierało wpływ na kształt miasta na dziesięciolecie albo na stulecia, w związku z czym tutaj uważamy, że należy ten ład w przestrzeni, w pewien sposób określić pewne ramy, żeby nie było tutaj pewnej samowoli.  Też przypomnę, że miejsce, w którym się znajdujemy, czyli sala sportowa, również inwestor miał inne, czy właściciele gruntu mieli inne plany, bardziej chaotyczne. Natomiast w wyniku podjętej wówczas, kilka lat temu, uchwały o planowaniu przestrzennym, zablokowaliśmy cały ten obszar pod działalność właśnie sportowo-edukacyjną i no powstał ten obiekt, w którym się w tej chwili znajdujemy. I tutaj Państwo będą, uchwalając ten plan, też będą się ustosunkowali do określonych uwag.

Druga uchwała dotyczy miejscowości Gostkowo. Tutaj jest jakby inna trochę rola planowania przestrzennego, ograniczania pewnej formy zabudowy. No, jak wielu twierdzi, że no gdzie, jak gdzie, ale właśnie na terenach wiejskich, no powinno się dopuszczać budowę, zabudowę budynków inwentarskich. Natomiast tu mamy do czynienia jakby z zablokowaniem dalszego rozwoju gospodarstwa, budowy kolejnych budynków inwentarskich. Tutaj dodam, że właściciela obszaru, który ten  plan dotyczy prosiliśmy wręcz o wskazanie innego, a dysponuje dość rozległymi obszarem gruntów, prosiliśmy o wskazanie innego miejsca, gdzie moglibyśmy ten plan uchwalić, gdzie ta lokalizacja na budynki gospodarcze, inwentarskie byłaby bezpieczna dla innych mieszkańców. Natomiast lokowanie tego typu zabudowy blisko już istniejących budynków mieszkalnych na pewno jest uciążliwe dla już osób tam mieszkających. A przypomnę, że na terenie naszej gminy mamy już coraz więcej przypadków, gdzie bardzo duże obiekty inwentarskie są lokowane już poza obszarem zabudowany. Czyli rolnik wychodzi już co najmniej kilkaset metrów od najbliższej zabudowy i w bezpiecznej odległości realizuje swoje przedsięwzięcie inwestycyjne już o dużej skali. W związku z tym, tutaj zasadne jest podjęcie  tej uchwały na wniosek części mieszkańców wsi Gostkowo.

Kolejna uchwała dotyczy zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Tutaj przypomnę, że taką uchwałę, żeśmy już kilka miesięcy temu podejmowali, natomiast do uchwały, którą żeśmy wówczas podjęli uwagi miała Regionalna Izba Obrachunkowa. Tutaj jakby niedociągnięcie z naszej strony. Pominęliśmy zasięgnięcie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i tutaj jakby ten błąd korygujemy i ona jest, ta uchwała praktycznie w takiej samej treści, ale już jest poprzedzona zasięgnięciem opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Kolejna uchwała dotyczy ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków. Mamy pierwszy przypadek na terenie naszej gminy, gdzie powstaje żłobek. Taki żłobek będzie się mieścił na ulicy Paderewskiego. Będzie to oferta dla 33 dzieci w wieku żłobkowym. Będzie to żłobek prowadzony przez podmiot prywatny. Też przypomnę, że jesteśmy na etapie projektowania nowego przedszkola w Miejskiej Górce i też zakładaliśmy tam i zakładamy dwa oddziały żłobkowe, 2 razy po 15 dzieci, czyli ta oferta żłobkowa w przeciągu najbliższych kilku lat będzie dość, dość bogata, jeżeli chodzi o Miejską Górkę. Tutaj, jeżeli chodzi o tą odpłatność, to proponujemy na bardzo skromnym, minimalnym poziomie 100 złotych od wpisu.

Kolejna uchwała dotyczy nadania statutów jednostek pomocniczych, czyli konkretnie sołectw. Było to też poprzedzone konsultacjami. Te projekty były wyłożone, były podane do publicznej wiadomości. Można było tutaj zgłaszać swoje uwagi i ta formuła, którą Państwu tutaj przedkładamy jest już tą formułą pełną, którą, gdzie uchwały można podejmować. To tyle, jeżeli chodzi o uchwały.

Natomiast z pozostałych działań, jeżeli chodzi o działania inwestycyjne, to jesteśmy w toku realizacji budowy w tej chwili największej naszej inwestycji, to jest budowa kanalizacji sanitarnej w dwóch naszych miejscowościach, to jest w Gostkowie i w Rozstępniewie. Zgodnie z uchwałą budżetową przygotowujemy projekt kanalizacji sanitarnej dla wsi Dłoń wraz z wymianą sieci wodociągowej. Mamy gotowy projekt na ulicę Stawową  w Miejskiej Górce i mamy gotowy projekt na fragment ulicy Kobylińskiej w Miejskiej Górce, który przy budowie kanalizacji sanitarnej w Miejskiej Górce nie mógł być realizowany, ponieważ nie uzyskaliśmy wówczas zgody Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych na wejście w pas jezdni. I jeżeli chodzi o kanalizację sanitarną, to jest jeszcze jeden wątek. Złożyliśmy wniosek w ramach funduszu dla wsi popegeerowskich na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Roszkówko. To tak wygląda przy okazji omawiania tego tematu kanalizacji sanitarnej, jakby ta perspektywa najbliższych kilku lat dla Gminy Miejska Górka.

Jesteśmy też bardzo daleko zaawansowani z budową dwóch świetlic wiejskich  w Gostkowie i w Rozstępniewie. (niewyraźne) w technologii, w technologii  drewnianej. Dość ładnie się prezentują. Myślę, że będą się prezentowały jeszcze lepiej, kiedy już będą całkowicie gotowe. Także tutaj mieszkańcy tych dwóch wsi już będą mieli możliwość się spotykania, czy już tutaj rozszerzania swojej aktywności społecznej w innej formule.

Niebawem rozpoczną się prace budowlane na przedłużeniu ulicy Hubala, które zakończą się rondem, rondem na ulicy Spacerowej.

I też w tej chwili, już zgodnie z nowymi przepisami w nowej formule przygotowujemy tutaj jakby ostatni element mojej wypowiedzi, dotyczące kanalizacji sanitarnej. Przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej dla części, pozostałej części wsi Sobiałkowo, tak zwanego Zapłocia. I tutaj już Sobiałkowo będziemy mieli, będziemy mieli gotowe.

Jesteśmy również w trakcie opracowywania projektu na plac zabaw w Miejskiej Górce. Tutaj na Komisjach o tym wspominałem, że jesteśmy po wstępnych rozmowach z Księdzem Proboszczem i z ekonomem w Kurii Poznańskiej. Jest zgoda na wydzierżawienie tej znacznej części, tej, tej, tej części zielonej, że tak powiem wraz z budynkiem przedszkolnym, ponieważ tutaj przypomnę, że od już kilkudziesięciu lat gmina jest dzierżawcą tak zwanego budynku sióstr, ma, z przeznaczeniem na przedszkola. Czyli tą część byśmy wydzierżawili. Okres dzierżawy by był na 29 lat z możliwością dalszej przebudowy, dalszego wydzierżawienia i tutaj byśmy planowali urządzić taki z prawdziwego zdarzenia plac zabaw dla dzieci nie tylko z Miejskiej Górki, ale z ościennych miejscowości, jeżeli mamy by chciały przyjeżdżać. Tutaj też obserwuję takie zjawisko, akurat na przeciwko mego domu jest plac zabaw, widzę, że często mamy się umawiają i autem podjeżdżają, i nawet kilka godzin spędzają na placu zabaw. Same prowadzą jakąś towarzyską rozmowę, a dzieci w tym czasie bawią się na placu zabaw. Także myślę, że tutaj również taka formuła może mieć miejsce, stąd też, jakby w tychże okolicach musimy zaprojektować odpowiedniej pojemności parking dla właśnie rodziców przyjeżdżających autem z dziećmi na plac zabaw. Tutaj też, żeby, może nie tyle uspokoić, ale ostudzić apetyty, na pewno nie będzie nas stać na to, żeby ten plac zabaw powstał w tym roku. Tutaj ten proces inwestycyjny na pewno będzie trwał kilka lat, podzielony na etapy i takimi etapami byśmy oddawali go do użytku. Myślę, że lepszej lokalizacji tutaj na tego typu obiekt nie znajdziemy. To jest centrum miasta. W miarę bezpiecznie usytuowane. Także, natomiast jest to kwestia, no jakby nakładów finansowych i czasu, kiedy on powstanie w takim rozwiązaniu docelowym.

To tyle, jeżeli chodzi o realizowane zadania, natomiast też przypomnę, że ciągle oczekujemy, jest to ciągle przesuwane, rozstrzygnięcie dotyczące złożonych przez gminy wniosków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Tutaj przypomnę, że złożyliśmy 3 wnioski i ciągle czekamy na rozstrzygnięcie. To jest ulica Dworcowa w Miejskiej Górce i Podgórna oraz droga w Konarach, kierunek Ostrobudki. Czekamy również na rozstrzygnięcie w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych, dotyczących, tutaj złożyliśmy właśnie wniosek na budowę przedszkola i oddziałów żłobkowych. Tutaj wnioskujemy  o kwotę 5 000 000 złotych. Złożyliśmy również w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych 3 wnioski w ramach, dla wsi popegeerowskich. Tutaj Państwa informowałem, dotyczącą wsi Zakrzewo, to jest drogi i modernizacji systemu zaopatrzenia w wodę mieszkańców oraz wcześniej wspominana kanalizacja sanitarna wsi Roszkówko. Też czekamy na rozstrzygnięcie 3 wniosków w ramach  Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. 3 dróg dojazdowych do pól, to jest we wsi Oczkowice, Dłoń i Rozstępniewo oraz tutaj już bardziej czekamy na podpisanie umowy dotyczące odmulania i urządzania dwóch stawów, to jest we wsi Piaski i we wsi Dłoń.

Czyli tych wniosków oczekujących mamy bardzo dużo i też tutaj na pewno rozstrzygnięcia tychże konkursów, czy decyzje dotyczące przyznania środków, one jakby spowodują, że wówczas będziemy podejmowali te działania zmierzające z dostosowaniem budżetu do realizacji określonych zadań.

Na pewno też po Świętach byśmy się spotkali, ponieważ tutaj byśmy rozstrzygali sprawę związaną z wykazem, jakby zadań inwestycyjnych na najbliższe lata, dotyczące programu inwestycyjnego, który tutaj żeśmy też na Komisjach omawiali, zmierzającego właśnie do większej emisji obligacji, a to dlatego, że nasz budżet na to w tej chwili pozwala, ale też tutaj byśmy dostosowali się do tych zadań, na które mamy szansę pozyskać dofinansowanie zewnętrzne. Czyli tutaj takie działania byśmy musieli w najbliższym czasie podjąć.

Tutaj też poinformuję Państwa, nie ma dziś rozstrzygnięcia jeszcze, ale jest ono bardzo bliskie. Tutaj wspólnie z Panem Przewodniczącym, w imieniu Państwa Radnych, jako że czas był praktycznie  jeden dzień na podjęcie decyzji, złożyliśmy taką deklarację, że w najbliższym czasie podejmiemy uchwałę  o dofinansowaniu zakupu nowego auta dla OSP Sobiałkowo, na podobnych warunkach, jakich żeśmy dokonywali zakupu dla OSP Miejska Górka. Tutaj się pojawiła bardzo duża szansa i no dziś na 100% można mówić wtedy, kiedy to auto się pojawi w Sobiałkowie, ale to jest na dziś więcej niż 90%  szansa, że to auto dla OSP Sobiałkowo będzie, jeżeli taką uchwałę, to, może to być kwota podobna jak w przypadku Miejskiej Górki, czyli około 400 000 złotych. No, ale wówczas, no, byłoby auto nowe, które no na co najmniej 20-25 lat rozwiązywałoby problem OSP Sobiałkowo, które przypomnę jest jednostką krajowego systemu. Czyli mielibyśmy dwie jednostki krajowego systemu - Miejską Górkę i Sobiałkowo wyposażone praktycznie w nowe, w nowe auta. One byłyby, najstarszy chyba ma, ma raptem kilka kilka lat. Natomiast dotychczasowe trafiłoby do innej jednostki OSP na terenie naszej gminy. To tyle takich ogólnych informacji”.

Głos zabrał Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Goliński: „Dziękuję Panu Burmistrzowi. Państwo macie pytania odnośnie tego punktu? Nie widzę, to pozwolę sobie Pana Burmistrza jeszcze zatrzymać (…) i przechodzę do punktu 4, czyli udzielam Panu Burmistrzowi głosu i proszę o informację o wysokości osiągniętych średnich wynagrodzeniach”.

Ad. 4 Informacja o wysokości osiągniętych średnich wynagrodzeniach nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejska Górka za 2020 rok

Głos zabrał Burmistrz Miejskiej Górki Karol Skrzypczak: Taką informację Państwo Radni otrzymaliście już dużo wcześniej pisemnie, odnośnie osiąganego poziomu wynagrodzeń przez nauczycieli w szkołach, w których Gmina Miejska Górka jest bezpośrednio organem prowadzącym i tutaj tylko potwierdzę, że że we wszystkich 4 grupach zaszeregowania nauczycieli, czyli nauczyciel stażysta, nauczyciel mianowany, nauczyciel kontraktowy wcześniej, później mianowany i na końcu nauczyciel dyplomowany, osiągnęliśmy wymagane średnie wynagrodzenie, natomiast mamy jeszcze jedną szkołę, którą Gmina Miejska Górka jest organem prowadzącym wspólnie z Gminą Krobia i tutaj w jednej grupie, w grupie nauczycieli mianowanych nie osiągnęliśmy tego wymaganego średniego wynagrodzenia do, globalnie do, zabrakła kwota 14 000 złotych i taką kwotę wszystkim nauczycielom mianowanym w równej wysokości ze Szkoły Podstawowej Gostkowo Niepart do końca stycznia musieliśmy wypłacić, czyli ta kwota 14 000 była rozdzielona na wszystkich nauczycieli w stopniu mianowanych z tejże szkoły.

Głos zabrał Przewodniczący Rady Zdzisław Goliński: „Dziękuję bardzo. Czy Państwo macie jakieś pytania? Nie widzę”.

Informacja o wysokości osiągniętych średnich wynagrodzeniach nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejska Górka za 2020 rok stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Od godziny 13:30 w posiedzeniu sesji uczestniczy Radna Barbara Szewczyk.

Ad. 5. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce za 2020 rok.

Głos zabrał Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce Artur Jankowski: „Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, na podstawie artykułu 110, ustęp 9 ustawy o pomocy społecznej, jak co roku chciałbym Państwu przedstawić informacje o działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce za rok 2020. W 2020 roku na zadania własne, finansowane ze środków własnych oraz dotacji Ośrodek Pomocy Społecznej wydał 633 417 złotych, wydając łącznie 462 decyzje, w tym na zasiłki celowe, celowe specjalne, celowe na zakup żywności, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, usługi opiekuńcze, posiłki szkolne, usługi opiekuńcze schronienia, opłacanie składek zdrowotnych.

Głównymi powodami udzielania pomocy były: bezrobocie, długotrwała choroba, niepełnosprawność.

W 2020 roku w Domach Pomocy Społecznej przebywało 7 mieszkańców Gminy Miejska Górka. Na ten cel wydatkowano kwotę 209 843 złotych.

Działania ośrodka w ramach poradnictwa specjalistycznego  przedstawiały się następująco. Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce oferował bezpłatne wsparcie osobom w sytuacji kryzysowej. Przemoc w rodzinie, separacja, rozwody, przewlekłe choroby, poradnictwo psychologiczne, psychoedukacja. Poradnictwo psychologiczne to jednorazowe lub kilkukrotne spotkanie z psychologiem, które ma na celu określenie specyfiki doświadczanych przez nas trudności i znalezienie rozwiązania zgłoszonego problemu. Dodatkowo, psycholog wspomagał pracowników socjalnych,  asystenta rodziny i innych specjalistów w lepszym rozumieniu problemów i ustalenia planu pracy z klientem.

Na mocy porozumienia między Powiatem Rawickim, a Gminą Miejska Górka zarówno klienci Ośrodka Pomocy Społecznej, jak i mieszkańcy Gminy Miejska Górka, których nie było stać na płatną pomoc prawną, mogli skorzystać z darmowego poradnictwa prawnego, które udzielane było w każdy piątek w godzinach od 16:00 do 20:00 w budynku miejskim w Miejskiej Górce w biurach Ośrodka Pomocy Społecznej. Ze względu na pandemię od połowy marca 2020 roku odbywały się tak zwane teleporady prawne. Natomiast z poradnictwa w formie pracy socjalnej skorzystało około 246 rodzin.

 W 2020 roku na zadania zlecone finansowane w całości z dotacji, to jest zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia opiekuńcze za życiem, świadczenie rodzicielskie, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka wydaliśmy łącznie kwotę   3 458 692 złotych.

W omawianym okresie ośrodek wypłacał także świadczenie wychowawcze, tak zwane 500+ zrealizowane na kwotę 11 083 000 złotych.

Na podstawie ustawy o Pomocy Osobom Uprawnionym do Alimentów w 2020 roku wypłacono 419 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 168 831 złotych.

Jednocześnie dłużnicy alimentacyjni zwrócili kwotę 78 346 złotych 84 groszy, z czego 40% tej kwoty stanowiło dochód własny gminy.

Natomiast realizacja zadania wynikającego z rozporządzenia Rady Ministrów dotyczące rządowego programu Dobry Start przedstawia się następująco. Wypłacono 1327 świadczeń na łączną kwotę 398 100 złotych. W ubiegłym roku Ośrodek Pomocy Społecznej zajmował się także przyznawaniem dodatków mieszkaniowych oraz pracami społeczno-użytecznymi. W sprawie dodatków mieszkaniowych w 2020 roku wydano 7 decyzji, wypłacono 32 świadczenia na łączną kwotę  7 113 złotych 98 groszy.

 Od ponad 12 lat gmina organizuje prace społeczno-użyteczne dla osób bezrobotnych, bez prawa do zasiłku oraz korzystających ze wsparcia ośrodka. W 2020 roku prace te trwały od 7 stycznia do 11 grudnia. Miesięcznie prace wykonywało 10 bezrobotnych, którzy łącznie w wyżej wymienionym okresie przepracowali 4 600 godzin. Całkowity koszt wyniósł 39 620 złotych z czego Powiatowy Urząd Pracy zrefundował kwotę 50%, to jest 19 870 złotych. Osoby pracujące w ramach prac społecznych zajmowali się głównie utrzymaniem czystości i porządku, wykaszaniem oraz pielęgnacją terenów zielonych na terenie Gminy Miejska Górka.

Od 6 lipca 2011 roku na terenie gminy działa zespół interdyscyplinarny, który zajmuje się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. W 2020 roku do Zespołu wpłynęło 16 niebieskich kart. Głównymi przyczynami przemocy, głównymi przyczynami była przemoc fizyczna, psychiczna oraz nadużywanie alkoholu. W omawianym okresie nie podjęła działań związanych z interwencją kryzysową.

Od lat zatrudniamy asystenta rodziny. Praca asystenta rodziny polega na wsparciu rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych i bezradności w prowadzeniu gospodarstwa domowego. W 2020 roku asystent opiekował się 6 rodzinami, w których funkcjonowało 17 dzieci.

Od 16 czerwca 2014 realizujemy program dla rodzin wielodzietnych pod nazwą Karta Dużej Rodziny. W 2020 roku wydaliśmy 140 kart.

Na koszt usługi tego zadania uzyskaliśmy dotację w kwocie 382 złotych 46 groszy.

Od 2017 roku prowadzimy również stypendia szkolne. W 2020 roku wypłaciliśmy świadczenia dla  48 uczniów na kwotę  25 985 złotych w tym otrzymaliśmy dotację w kwocie 20 787 złotych 85 groszy.

W 2020 roku Gmina Miejska Górka przystąpiła do rządowego programu Wspieraj Seniora, którego realizatorem był Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce. Program ma na celu dofinansowanie gminy w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia polegała na, w szczególności na dostarczeniu zakupów zgodnie ze wskazanym przez seniora zakresem obejmującym artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki ochrony osobistej. Program był adresowany do osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem COVID-19. W szczególnych przypadkach osoby mogły skorzystać nawet, gdy nie miały wieku 70 lat, były w wieku poniżej. Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczenia zakupów nie przysługiwała osobie, która korzystała z usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych. W 2020 roku z programu skorzystała 1 osoba. Dane mogą zaskakiwać, ale wyjaśnić należy, że duża zasługa, w tym mieszkańców gminy, którzy wykazują dużą solidarność lokalną i wzajemnie się wspierają, dbając o siebie wzajemnie. Nie pozostają obojętni na los innych w tych trudnych czasach w okresie pandemii i w tym należy się pochwała za taką postawę.

 W 2020 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej było zatrudnionych 11 osób, 4 pracowników socjalnych, 2 pracowników do spraw świadczeń rodzinnych, 1 do spraw świadczenia wychowawczego i 1 do świadczenia Dobry Start, asystent rodziny, Kierownik oraz na pół etatu fizykoterapeuta. Ośrodek Pomocy Społecznej dysponował 5 pomieszczeniami na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce. Szanowni Państwo, jak sami Państwo słyszeliście, mimo to, że jesteśmy małą gminą, środki finansowe, jakimi dysponuje Ośrodek Pomocy Społecznej, są bardzo duże. Dzięki dobrej współpracy między jednostkami OPS i CUW, rzeczy związane z realizacją świadczeń, jak i wszelkie sprawy finansowo- księgowe przebiegały bez najmniejszych zakłóceń. Przy okazji bardzo dziękuję swoim pracownikom, jak również całemu zespołowi Centrum Usług Wspólnych oraz policjantów z rewiru dzielnicowych w Miejskiej Górce, placówkom oświatowym, lokalnej służbie zdrowia, wszystkim pracownikom Urzędu w Miejskiej Górce, Radnym oraz Sołtysom za współpracę i liczę, że będzie ona nadal kontynuowana na tak wysokim poziomie, jak do tej pory. Na tym zakończę swoje wystąpienie dotyczące sprawozdania z działalności za rok 2020. Dodam, że w materiałach, które Państwo Radni otrzymali, znajdują się szczegółowe dane dotyczące działalności Miejsko-Góreckiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce.

Głos zabrał Przewodniczący Rady Zdzisław Goliński: „Czy mają Państwo jakieś pytania?  Nie widzę, zatem serdecznie dziękujemy Panu  Kierownikowi Arturowi Jankowskiemu”.

 

Ad. 6. Wnioski i interpelacje Radnych

Nie zgłoszono żadnych wniosków i interpelacji Radnych.

 

Ad.7. Podjęcie uchwał w sprawie

 

a. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Dąbrocznia, obręb Miejska Górka,

 

Głos zabrał Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Goliński: „Proszę Państwa, jeśli będziemy głosować tą uchwałę to musimy najpierw odnieść się do uwag, które mieszkańcy zgłosili i odpowiedzi na te uwagi Pana Burmistrza i je przegłosować.

Uwaga Nr 1

Zatem pozwolę sobie Państwu odczytać pierwszą uwagę. Jest to uwaga złożona przez Panią Reginę Junory, Pana Roberta Junory oraz Pana Karola Junory. Wnoszę o zmianę na mniejsze szerokości dróg klasy dojazdowej w liniach rozgraniczających.

I następuje odpowiedź Pana Burmistrza. W tak zaprojektowanych drogach zmieści się infrastruktura niezbędna do funkcjonowania osiedla mieszkaniowego. Możliwość realizacji miejsc parkingowych, bezpiecznego przejazdu służb ratunkowych. W przyszłości umożliwi to też pozyskiwanie ewentualnych dofinansowań na realizację dróg.

Czy są Państwo za odrzuceniem tej uchwały? Proszę o przystąpienie do głosowania poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Rozumiem, że głosowanie za jest poparciem dla uwagi Pana Burmistrza za odrzuceniem tejże uwagi. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że Radni podzielili stanowisko Pana Burmistrza i uwagę odrzucili”.

Uwaga Nr 1 dotycząca zmiany na mniejsze szerokości dróg klasy dojazdowej w liniach rozgraniczających została odczytana przez Przewodniczącego Rady Zdzisława Golińskiego. Za podjęciem powyższej uwagi głosowali wszyscy obecni na sesji Radni –  13 „za”.

 

Uwaga Nr 2

Uwaga druga złożona przez Pana Karola Junory wnosi o zmianę szerokości dróg z 12 metrów na 10 metrów.

Odpowiedź Burmistrza. W tak zaprojektowanych drogach zmieści się infrastruktura niezbędna do funkcjonowania osiedla mieszkaniowego. Możliwość realizacji miejsc parkingowych, bezpiecznego przejazdu służb ratunkowych, w przyszłości umożliwi to też pozyskiwanie ewentualnych dofinansować na realizację dróg.

Czy są Państwo za przyjęciem tego stanowiska Pana Burmistrza, czyli głosują za odrzuceniem tej uwagi, proszę o głosowanie. Dziękuję bardzo.

Uwaga Nr 2 dotycząca zmiany szerokości dróg z 12m na 10m została odczytana przez Przewodniczącego Rady Zdzisława Golińskiego. Za podjęciem powyższej uwagi głosowali wszyscy obecni na sesji Radni –  13 „za”.

Uwaga Nr 3

Radni odrzucili uwagę numer 2 i przedstawię teraz Państwu uwagę numer 3. Uchwała złożona przez Panią Elżbietę Zygmunt. Wnosi o uzupełnienie MPZP o możliwość wykonywania pokrycia dachowego w odcieniach szarego, jeśli nie ma możliwości dla całego obszaru, prosi o uwzględnienie uwagi dla części północnej powyżej drogi 11 KDD.

Odpowiedź Burmistrza. Ustalenia dotyczące kolorystyki pokrycia dachowego dotyczą części otoczenia zabytku wyznaczonego w decyzji o wpisie do rejestru zabytków i zostały określone przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Jak wynika z załącznika graficznego do MPZP, obszar ten obejmuje jedynie nieznaczny fragment części planu powyżej drogi 11.

Czy są Państwo za odrzuceniem tej uwagi, proszę o odpowiednie głosowanie. Czy Państwo macie jeszcze kłopoty z głosowaniem, czy wstrzymujecie się?   Dziękuję bardzo. Radni jednogłośnie podzielili  zdanie Pana Burmistrza.

Uwaga Nr 3 dotycząca uzupełnienia mpzp o możliwość wykonania pokrycia dachowego w odcieniach szarego, jeśli nie ma możliwości dla całego obszaru prosi o uwzględnienie uwagi dla części północnej powyżej drogi 11KDD została odczytana przez Przewodniczącego Rady Zdzisława Golińskiego. Za podjęciem powyższej uwagi głosowali wszyscy obecni na sesji Radni –  13 „za”.

Pozostałe kwestie poruszone w związku z wyłożeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, będące jedynie zarzutami nie uwagami, nie podlegają rozstrzyganiu przez Burmistrza oraz Radę Miejską.

 

Projekt Uchwały Nr XXV/150/21  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Dąbrocznia, obręb Miejska Górka, odczytał Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni –  13 „za”.

Uchwała Nr XXV/150/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 11 marca 2021 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Dąbrocznia, obręb Miejska Górka została podjęta i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

 

b. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Gostkowo, gmina Miejska Górka,

 Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Goliński: „Przejdziemy teraz do projektu kolejnej uchwały dotyczącej zagospodarowania, planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Gostkowo (…)

Uwaga Nr 1

 Autorem tejże uwagi jest Pan Janusz Maćkowiak, a jej treść brzmi Nie zgadza się z przeznaczeniem terenu pod rekreację. Zakupił nieruchomość pod tereny zabudowy zagrodowej.

Odpowiedź Burmistrza Kierunki określone w studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejska Górka, będącego nadrzędnym dokumentem planu przeznaczają teren jako turystyka i rekreacja, zieleń zorganizowana parku oraz jako zabytkowe parki podworskie. W obszarze planu zawiera się zabytkowy Zespół Dworsko-Folwarczny, obejmujący: dwór, park, spichrz oraz gorzelnię, wpisany do rejestrów zabytków pod numerem 456 WLKP/A decyzją z dnia 26 czerwca 1989  roku. Z uwagi na wartości zabytkowe parków podworskich zaleca się wprowadzenie na obszarach z nimi sąsiadujących jedynie funkcji neutralnych dla otoczenia. Wyklucza się więc funkcje mogące zakłócać ich walory i ograniczać możliwości prawidłowego funkcjonowania, w tym przede wszystkim te uciążliwe, na przykład hodowla trzody chlewnej wiążące się z gospodarką odpadami, śmieciami, odorem i tym podobne.

Czy są Państwo za odrzuceniem tej uwagi? Proszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. Rada odrzuciła uwagę.

Uwaga Nr 1 dotycząca braku zgody na przeznaczenie terenu pod rekreację, zakupiono nieruchomość pod tereny zabudowy zagrodowej została odczytana przez Przewodniczącego Rady Zdzisława Golińskiego. Za podjęciem powyższej uwagi głosowali wszyscy obecni na sesji Radni –  12 „za” i 1 „wstrzymuję się” (Radny Antoni Bartkowiak)

Uwaga Nr 2

I czytam teraz drugą uwagę złożoną przez Panią Franciszkę Hądzlik i Pana Piotra Łuczaka. Wnoszą o możliwość podziału terenu na działki.

Odpowiedź Burmistrza: Nie dopuszcza się podziału terenu na działki na obszarze Zespołu Dworskiego, wpisanego do rejestru zabytków, zgodnie z postanowieniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Proszę Państwa o głosowanie nad odrzuceniem tej uwagi. Dziękuję bardzo. Wynik głosowanie jest jednoznaczny.

Uwaga Nr 2 dotycząca możliwości podziału terenu na działki została odczytana przez Przewodniczącego Rady Zdzisława Golińskiego. Za podjęciem powyższej uwagi głosowali wszyscy obecni na sesji Radni –  13 „za”.

Od godziny 14:30 w posiedzeniu sesji nie uczestniczy Radny Mirosław Śmierzchała.

Projekt Uchwały Nr XXV/151/21 dotyczący uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Gostkowo, Gmina Miejska Górka, odczytał Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni –  11 „za” i 1 „wstrzymuję się” (Radny Antoni Bartkowiak)

Uchwała Nr XXV/151/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 11 marca 2021 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Gostkowo, Gmina Miejska Górka, została podjęta i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

c. określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miejska Górka na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Miejska Górka,

Projekt Uchwały Nr XXV/152/21 dotyczący określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miejska Górka na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Miejska Górka, odczytała Wiceprzewodnicząca Rady, Barbara Szewczyk. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni –  12 „za”.

Uchwała Nr XXV/152/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 11 marca 2021 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miejska Górka na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Miejska Górka została podjęta i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

d. ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,

Projekt Uchwały Nr XXV/153/21 dotyczący ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, odczytał Wiceprzewodniczący Rady Bernard Bałuniak. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni –  12 „za”.

Uchwała Nr XXV/153/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 11 marca 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych została podjęta i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

 

e. nadania statutów jednostek pomocniczych Gminy Miejska Górka,

Projekt Uchwały Nr XXV/154/21 dotyczący nadania statutów jednostek pomocniczych Gminy Miejska Górka, odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Barbara Szewczyk. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni –  12 „za”.

Uchwała Nr XXV/154/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 11 marca 2021 roku w sprawie nadania statutów jednostek pomocniczych Gminy Miejska Górka została podjęta i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

 

f. rozpatrzenia petycji,

Projekt Uchwały Nr XXV/155/21 dotyczący rozpatrzenia petycji, odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Barbara Szewczyk. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni –  12 „za”.

Uchwała Nr XXV/155/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 11 marca 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji została podjęta i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

 

g. rozpatrzenia petycji,

Projekt Uchwały Nr XXV/156/21 dotyczący rozpatrzenia petycji, odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Barbara Szewczyk. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni –  12 „za”.

Uchwała Nr XXV/156/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 11 marca 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji została podjęta i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

 

h. rozpatrzenia petycji,

Projekt Uchwały Nr XXV/157/21 dotyczący rozpatrzenia petycji, odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Barbara Szewczyk. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni –  12 „za”.

Uchwała Nr XXV/157/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 11 marca 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji została podjęta i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

i. rozpatrzenia petycji,

Projekt Uchwały Nr XXV/158/21 dotyczący rozpatrzenia petycji, odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Barbara Szewczyk. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni –  12 „za”.

Uchwała Nr XXV/158/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 11 marca 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji została podjęta i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

 

Imienny wykaz głosowania Radnych na Uchwały Nr XXV/150/21, XXV/151/21, XXV/152/21, XXV/153/21, XXV/154/21, XXV/155/21, XXV/156/21, XXV/157/21, XXV/158/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 11 marca 2021 roku oraz uwagi do uchwał stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

 

Ad. 8 Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych

Nie udzielono odpowiedzi, ze względu na nie wniesienie wniosków i interpelacji.

 

Ad. 9 Wolne głosy i wnioski

Brak wolnych głosów i wniosków.

 

Ad. 10 Zakończenie

W związku z wyczerpaniem porządku XXV sesji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce, Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński, dziękując wszystkim za przybycie, zamknął obrady o godz. 15:00.

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej
        w Miejskiej Górce

 

         Zdzisław Goliński

 

 

Protokołowała:

             Referent

        Karina Zawidzka

 

 

Załączniki:

 1. Lista obecności Radnych.
 2. Lista obecności zaproszonych gości.
 3. Informacja o wysokości osiągniętych średnich wynagrodzeniach nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejska Górka za 2020
 4. Uchwała Nr XXV/150/21.
 5. Uchwała Nr XXV/151/21.
 6. Uchwała Nr XXV/152/21.
 7. Uchwała Nr XXV/153/21.
 8. Uchwała Nr XXV/154/21.
 9. Uchwała Nr XXV/155/21.
 10. Uchwała Nr XXV/156/21.
 11. Uchwała Nr XXV/157/21.
 12. Uchwała Nr XXV/158/21.
 13. Imienny wykaz głosowania Radnych.

 

Pliki do pobrania

Załącznik Nr 4 - Uchwała Nr XXV/150/21 11697.01 KB
Załącznik Nr 5 - Uchwała Nr XXV/151/21 10611.22 KB
Załącznik Nr 6 - Uchwała Nr XXV/152/21 328.09 KB
Załącznik Nr 7 - Uchwała Nr XXV/153/21 174.43 KB
Załącznik Nr 8 - Uchwała Nr XXV/154/21 3926.6 KB
Załącznik Nr 9 - Uchwała Nr XXV/155/21 172.01 KB
Załącznik Nr 10 - Uchwała Nr XXV/156/21 173.54 KB
Załącznik Nr 11 - Uchwała Nr XXV/157/21 171.14 KB
Załącznik Nr 12 - Uchwała Nr XXV/158/21 177.25 KB