Przejdź do stopki

Protokoły z Sesji 2021 r.

Treść

PROTOKÓŁ NR XXXIV/21

z Sesji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

odbytej w dniu 8 grudnia 2021 roku

o godz. 13:00 w Sali Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej
w Miejskiej Górce

 

W sesji uczestniczyli:

 • Karol Skrzypczak – Burmistrz
 •  Adam Bandura – Zastępca Burmistrza
 • Joanna Pląskowska – Sekretarz Gminy
 • Dorota Lamperska - Skarbnik
 • Radni Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

Ad. 1 Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad

Otwarcia XXXIV sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Miejskiej Górce Zdzisław Goliński. Powitał wszystkich zgromadzonych. Stwierdził, iż na ustawowy 15 – osobowy skład Rady w sesji uczestniczy 12 Radnych (nieobecni Radni: Marlena Głowacz – Zelek, Danuta Skupin, Barbara Walkowiak) - tj. 80%  ustawowego składu Rady, co stanowi quorum, więc jest ona władna obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Listy obecności stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński, odczytał porządek obrad, który

przedstawiał się następująco:

 

1. Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji.

3. Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym.

4. Wnioski i interpelacje Radnych.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2021-2027,
 2. zmiany uchwały budżetowej na rok 2021,
 3. rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na 2022 rok.

6. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych.

7. Wolne głosy i wnioski.

8. Zakończenie.

         

Ad. 2 Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji

W związku z tym, iż do protokołu z Sesji, która odbyła się w dniu 24 listopada 2021 roku nie wpłynęły uwagi pisemne i ustne, Przewodniczący zawnioskował o przyjęcie niniejszego protokołu bez odczytywania.

Za propozycją Przewodniczącego Rady głosowali wszyscy obecni na Sesji Radni –  12 „za”. W związku z powyższym protokół nr XXXIII/21 z Sesji, która odbyła się w dniu 24 listopada 2021 roku przyjęto bez odczytywania.

Ad. 3 Informacja o działalności w okresie międzysesyjnym

Głos zabrał Burmistrz Miejskiej Górki Karol Skrzypczak: „Panie Przewodniczący, Państwo Radni. Okres międzysesyjny był bardzo krótki. Niedawno mieliśmy sesję i dzisiejsza sesja, ona też została poniekąd wymuszona sytuacją. Na dzisiejszą sesję przygotowaliśmy Państwu tylko 3 uchwały. Pierwsza dotyczy zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Kolejna zmiany uchwały budżetu tegorocznego i 3 uchwała to jest planu prac społecznie użytecznych na 2022 rok. Zmiana wieloletniej prognozy finansowej głównie dotyczy zadań inwestycyjnych, które będziemy realizowali w przyszłym roku. Oczywiście te wcześniejsze mamy jakby zaplanowane, natomiast jesteśmy już po przetargach.

Przypomnę, że w pierwszym naborze złożyliśmy wniosek o dotację na przebudowę przejścia dla pieszych, przy głównym wejściu na cmentarz w Miejskiej Górce i taką dotację otrzymaliśmy i jesteśmy już po przetargu. Tam można było uzyskać dofinansowanie do 200 000 złotych.

W drugim naborze złożyliśmy cztery wnioski, dwa na przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Bema w Miejskiej Górce, kolejne na przy Szkole Podstawowej w Sobiałkowie i czwarte przy placu zabaw na Dąbrowie, i do 14, abyśmy te pieniądze uzyskali i mogli je w przyszłym roku te zadania realizować, do 14 grudnia musimy mieć podpisane umowy z wykonawcą. Jeżeli tego terminu byśmy nie dotrzymali, to tutaj no Wojewoda nam wstrzyma i anuluje przyznane kwoty dotacji. Jesteśmy po już przetargach. Przypomnę, że tak jak w przypadku przetargu na przejście przy cmentarzu w Miejskiej Górce, na ostatniej sesji żeśmy zwiększali budżet.  O ile dobrze pamiętam o kwotę około 30 000. Tutaj też na te 4 zadania mamy ofertę. Były oferty droższe niż nasza wartość kosztorysowa w sumie o około 130 000 złotych i o tyle musimy zwiększyć te wydatki inwestycyjne w przyszłym roku. No z przetargami tak bywa. Przypomnę, że w ubiegłym tygodniu podpisywaliśmy umowę na zadanie - budowa drogi Konary-Ostrobudki, gdzie wartość kosztorysowa opiewała na kwotę 2 800 000, a przetarg wygrała firma dość poważna Strabag za kwotę 1 900 000, czyli o 900 000 niższą niż wartość kosztorysowa. Firma tutaj nawet przekroczyła tą rażąco niską cenę i musiała jakby dodatkowo jeszcze wyjaśnienia składać. Na te 5 w sumie przejść dla pieszych uzyskamy dotację od Wojewody w wysokości ponad 900 000 złotych. Wyjdzie nam ten poziom dofinansowania na poziomie około 70% wartości zadań inwestycyjnych. To się nazywa jakby bezpieczne przejście dla pieszych, natomiast w ramach tego  zadania inwestycyjnego można realizować i my tu jakby mamy to przygotowane po 100 metrów bieżących chodnika w każdą ze stron,  z każdej strony jezdni, czyli wychodzi po 4 razy 100 w każdym przypadku chodnika. Czyli tutaj warto było o to zabiegać. Warto było to wsparcie uzyskać. Jest to wsparcie znaczne, także tutaj, stąd ta konieczność i tej dzisiejszej sesji i szybkiego naszego działania, czyli to jest jakby uzasadnienie tej uchwały dotyczące wieloletniej prognozy finansowej. Natomiast zmiany w budżecie, też miały taką taką przyczynę główną. Tutaj szkoły nasze złożyły wniosek do Ministerstwa, w ramach tak zwanego programu Laboratoria Przyszłości i w ramach tego można było uzyskać dofinansowanie do zakupu wyposażeń pracowni technicznych, czy przedmiotowych w danych szkołach. Tutaj nasze 4 nasze szkoły złożyły wnioski, w sumie na ponad 250 000 złotych i te pieniądze mają już przyznane. One niedawno wpłynęły na nasze konto i muszą szybko trafić na konto szkół i być w znacznej części rozdysponowane, jeszcze w tym w tym roku. Stąd też jakby ta przyczyna zmian jeszcze w tegorocznym budżecie i 3 uchwała dotycząca tak jak co roku, planowanego zatrudnienia w ramach prac społecznie użytecznych. Tutaj taką mam umowę z Urzędem Pracy i osoby bezrobotne, czy osoby jakby, w takiej potrzebie socjalnej, możemy jakby zatrudniać, czyli nie wypłacamy zasiłku, tylko jakby zobowiązujemy do przepracowania 40 godzin w skali miesiąca i wówczas otrzymuje stosowne wynagrodzenie do przepracowanych godzin. Także taką metodę stosujemy od wielu lat. Wykorzystujemy te osoby do różnych prac porządkowych, czy to w mieście, czy na wsiach. Także taką metodę stosujemy. To tyle, jeżeli chodzi o omówienie uchwał.

Ze spraw bieżących, tutaj nie chciałbym się powtarzać z poprzedniej sesji. Jedynie dodam, że mamy zaplanowaną sesję na 29 grudnia. Jeżeli tutaj warunki nam na to pozwolą i tutaj Pan Przewodniczący, jakby również zajmuje pozytywne stanowisko, no to byśmy tutaj planowali tą ostatnią sesję w roku w formule szerszej, zapraszając jeszcze na przykład Sołtysów, czy na przykład Dyrektorów szkół. Ale to byśmy uzależniali od sytuacji tej zdrowotnej w kraju. Dodam też, że budżetu w tym roku nie planujemy uchwalać. Jest wiele, jakby powodów, które jakby na to się składają, czyli budżet uchwalalibyśmy pod koniec stycznia, czyli do końca stycznia, byśmy musieli uchwalić budżet na 2022 rok. Natomiast w okresie międzyświątecznym, być może byśmy dokonywali również jakichś zmian w budżecie, jeżeli taka zajdzie sytuacja i będzie jeszcze kilka innych uchwał dla Państwa przygotowanych. Ja miałbym tyle Panie Przewodniczący na dziś”.

Głos zabrał Przewodniczący Rady Zdzisław Goliński: „Dziękuję Panie Burmistrzu, jeśli są pytania, to proszę bardzo. Jeśli nie, to kontynuuje porządek obrad”.

 

Ad. 4. Wnioski i interpelacje Radnych

Nie zgłoszono żadnych wniosków i interpelacji Radnych.

 

Ad.5. Podjęcie uchwał w sprawie

 

a. dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2021-2027,

Projekt Uchwały Nr XXXIV/202/21 dotyczący dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2021-2027, odczytał Wiceprzewodniczący Rady, Bernard Bałuniak. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni –  12 „za”.

 

Uchwała Nr XXXIII/202/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 8 grudnia 2021 roku w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2021-2027 została podjęta i stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

 

b. zmiany uchwały budżetowej na rok 2021,

Projekt Uchwały Nr XXXIV/203/21 dotyczący zmiany uchwały budżetowej na rok 2021, odczytał Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni –  12 „za”.

Uchwała Nr XXXIV/203/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 8 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 została podjęta i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

c. rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na 2022 rok.

Projekt Uchwały Nr XXXIV/204/21 dotyczący rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na 2022 rok, odczytała Wiceprzewodnicząca Rady, Barbara Szewczyk. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni –  12 „za”.

Uchwała Nr XXXIV/204/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 8 grudnia 2021 roku w sprawie rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na 2022 rok została podjęta i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

 

Imienny wykaz głosowania Radnych na Uchwały Nr XXXIV/202/21, XXXIV/203/21 i XXXIV/204/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 8 grudnia 2021 roku stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad. 6 Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych

Głos zabrał Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Goliński: „Chciałbym Panu Antoniemu Bartkowiakowi powiedzieć, że jego wniosek został rozpatrzony i odpowiedź przekazana w ustawowym terminie i zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej”.

Odpowiedź na wniosek Radnego Antoniego Bartkowiaka stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad. 7 Wolne głosy i wnioski

Głos zabrał Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Goliński: „Proszę bardzo Wolne głosy i wnioski Nie widzę, zatem ponieważ następną sesję planujemy w okresie już poświątecznym, zatem w swoim imieniu, imieniu Rady, chciałbym wszystkim mieszkańcom Gminy Miejska Górka złożyć najserdeczniejsze życzenia, wszystkiego dobrego z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia. Dziękuję bardzo”.

Ad. 8 Zakończenie

W związku z wyczerpaniem porządku XXXIV sesji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce, Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński, dziękując wszystkim za przybycie, zamknął obrady o godz. 13:25.

 Przewodniczący Rady Miejskiej
        w Miejskiej Górce

 

         Zdzisław Goliński

 

 

Protokołowała:

             Referent

        Karina Zawidzka

 

 

Załączniki:

 1. Lista obecności Radnych.
 2. Lista obecności zaproszonych gości.
 3. Uchwała Nr XXXIV/202/21.
 4. Uchwała Nr XXXIV/203/21
 5. Uchwała Nr XXXIV/204/21
 6. Imienny wykaz głosowania Radnych.
 7. Odpowiedź na wniosek Radnego Antoniego Bartkowiaka.

Pliki do pobrania

Załącznik Nr 3 - Uchwała Nr XXXIV/202/21 3678.43 KB
Załącznik Nr 4 - Uchwała Nr XXXIV/203/21 1045.15 KB
Imienny wykaz głosowania Radnych 249.91 KB