Przejdź do stopki

Protokoły z Sesji 2021 r.

Treść

PROTOKÓŁ NR XXX/21

z Sesji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

odbytej w dniu 15 września 2021 roku

o godz. 12:00 w Sali Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej
w Miejskiej Górce

 

W sesji uczestniczyli:

 • Karol Skrzypczak – Burmistrz
 • Adam Bandura – Zastępca Burmistrza
 • Joanna Pląskowska – Sekretarz Gminy
 • Dorota Lamperska – Skarbnik
 • Jacek Stróżyk – Naczelnik Wydziału Komunalnego
 • Michał Doliński – Prezes Wodociągów Gminnych
 • Radni Rady Miejskiej w Miejskiej Górce
 • Sołtysi Gminy Miejska Górka

Ad. 1 Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad

Otwarcia XXX sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Miejskiej Górce Zdzisław Goliński. Powitał wszystkich zgromadzonych. Stwierdził, iż na ustawowy 15 – osobowy skład Rady w sesji uczestniczy 15 Radnych - tj. 100%  ustawowego składu Rady, co stanowi quorum, więc jest ona władna obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Listy obecności stanowią załączniki nr 1, 2, 3 do protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński, odczytał porządek obrad, który

przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji.
 3. Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja Prezesa Wodociągów Gminnych w Pakosławiu.
 5. Wnioski i interpelacje Radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie:

a.  nadania statutów jednostek pomocniczych Gminy Miejska Górka,

b.  przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejska Górka,

c.  zmiany uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce nr XXXI/178/18 z 15 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miejska Górka na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie miasta i gminy Miejska Górka,

d.  zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.

7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych.

8. Wolne głosy i wnioski.

9. Zakończenie.

 

Ad. 2 Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji

W związku z tym, iż do protokołu z Sesji, która odbyła się w dniu 29 lipca 2021 roku nie wpłynęły uwagi pisemne i ustne, Przewodniczący zawnioskował o przyjęcie niniejszego protokołu bez odczytywania.

Za propozycją Przewodniczącego Rady głosowali wszyscy obecni na Sesji Radni –  15 „za”.

W związku z powyższym protokół nr XXIX/21 z Sesji, która odbyła się w dniu 29 lipca 2021 roku przyjęto bez odczytywania.

Ad. 3 Informacja o działalności w okresie międzysesyjnym

Głos zabrał Burmistrz Miejskiej Górki Karol Skrzypczak: „Panie Przewodniczący, Państwo Radni, zaproszeni Goście, bardzo się cieszę, że po takiej półtorarocznej przerwie możemy wreszcie spotkać się w takim bardziej licznym gronie. Jeszcze nie mamy kompletu zawsze Gości zaproszonych na sesję, ale myślę, że kolejna sesja już jakby do tego doprowadzi. Oczywiście spotykaliśmy się w różny sposób, w różnej formule, zawsze w mniejszym gronie, ale wreszcie wracamy jakby do normalnego trybu obradowania podczas sesji  i miejmy nadzieję, że ta tendencja zostanie zachowana, aczkolwiek tutaj zagrożenia ciągle są. Wiadomo, ciągle jesteśmy w tym stanie pandemicznym. W naszej gminie doszedł dodatkowy problem związany z, z wirusem ASF,  jakby, czyli dotykający też bardzo liczną grupę rolników. Czyli dziś takimi najpopularniejszymi zwrotami w naszej gminie, to jest dystans społeczny i bioasekuracja, którą musimy jakby wszyscy przestrzegać.

Jeżeli chodzi o dzisiejszą sesję, to ona głównie była, jej termin był zdeterminowany regulaminem zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków, stąd obecność Pana Prezesa. Tutaj jakby jesteśmy zobowiązani w określonym czasie taki regulamin przyjąć. I oprócz tego, dołożyliśmy kilka takich, może mniej lub bardziej istotnych uchwał.

Natomiast na 6 października przygotowujemy kolejną uchwałę, na której byśmy podjęli kolejne uchwały, ale głównie przygotowujemy na tyle, na ile to będzie możliwe, zmiany, czy przesunięcia w budżecie gminy i wieloletniej prognozie finansowej. Także, jeżeli Państwo śledzą informacje prasowe, czy, czy telewizyjne, no to też na pewno Państwo wiecie, że dużo się dyskutuje i rozmawia na temat właśnie Polskiego Ładu, programu wsparcia dla gmin, zmian, które zajdą i one będą bardzo głębokie, bardzo poważne. No, dokonają pewnej rewolucji, wręcz w finansach samorządów. Trudno dziś wyrokować, czy one będą korzystne dla nas, czy, czy niekorzystne. Wiemy, że będzie poważne zmiany dotyczące podatku PIT, podatku CIT, składki zdrowotnej. Natomiast wiemy, że w przypadku podatku PIT, te udziały gmin były dość znaczne w tym podatku i one też jakby z każdym rokiem wzrastały. Rząd też przygotowuje program jakby rekompensat, czy program wsparcia dla gmin, które utracą z tego tytułu wpływy podatkowe. Natomiast, no na dziś nie mamy żadnych danych, natomiast jesteśmy coraz bliżej terminu, gdzie muszą być gotowe projekty, projekty budżetów na rok następny.

Też przypomnę, że tutaj wypełniliśmy ten, tą propozycję. Gmina złożyła 3 wnioski w ramach Polskiego Ładu, 3 wnioski inwestycyjne. Pierwszy dotyczy kilkunastu ulic z terenu gminy, głównie ulic  z obszaru miasta i on opiewał na kwotę prawie  9 000 000 złotych. Kolejny dotyczył działań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Tutaj głównym, głównym, jakby tutaj główną pozycją tego wniosku była, były sprawy związane z dokończeniem kanalizacji sanitarnej i modernizacji systemu wodociągowego w Dłoni oraz nowych ulicy tutaj w Miejskiej Górce. Dokończenia ulicy Kobylińskiej, ulicy Stawowej, czy modernizacji wodociągów w Zakrzewie. I trzeci nasz wniosek dotyczył termomodernizacji budynków, dwóch oświatowych w Miejskiej Górce. Ten wniosek był na kwotę niecałych 5 000 000. Ten drugi był na kwotę około 6,5 miliona złotych. I tutaj w tej chwili jesteśmy na etapie oczekiwania. Też Państwo na pewno słyszą komunikaty, że lada chwila będzie uruchomiony kolejny nabór. No, tutaj jeszcze nie jest rozstrzygnięty ten pierwszy i trudno nam, wydaje mi się, że, że powinniśmy być zadowoleni, jeżeli dostaniemy na, na jeden. Też tutaj jakby akcentujemy i zabiegamy o, o to, aby ten, jeżeli będzie jeden, aby tym, tym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem był wniosek dotyczący dróg, czyli ten najdroższy. Natomiast kolejne będziemy powtarzali w kolejnych, w kolejnych naborach. Także, w tej chwili naprawdę trudno rozmawiać o finansach, mając tak skromną, czy praktycznie żadnej póki co jeszcze wiedzy. Nie, nie wiemy, jak będzie wyglądał ten model budżetu w przyszłym roku, stąd też tutaj te, ta informacja dotycząca tej sesji budżetowej. No, też w dużej mierze uzależniona jest od tego, w jakim zakresie będziemy realizowali zadania tegoroczne i ewentualnie do czego się przymierzali w roku przyszłym.

Tutaj też, jakby podzielę się informacją, którą już Państwo wcześniej, jakby mieli sygnalizowaną, ale w tej chwili ona już stała się faktem. Z Funduszu Dróg Samorządowych uzyskamy wsparcie na drugą, drugie nasze zadanie. Tu już mamy jakby potwierdzenie i ogłosiliśmy przetarg. Niebawem podpiszemy umowę z Wojewodą na ulicę Podgórną. Tutaj otrzymamy (niewyraźne), dla nas, jakby kwota jest zarezerwowana, miliona 300 tysięcy złotych, czyli wsparcie znaczne. Lada chwila zakończymy pierwsze zadanie, to jest ulicę Dworcową. I trzecia droga z Funduszu Dróg Samorządowych jest na liście, podobnie jak Podgórna, rezerwowej, to jest droga Konary- Ostrobudki. I tutaj też, jakby oczekujemy, może być tak, że  jeszcze w tym roku ona z tej listy rezerwowej wpadnie do finansowania, a jeżeli nie, no to tutaj, to ten wniosek ponowiliśmy w tym kolejnym naborze, który teraz w sierpniu się zakończy. Czyli tutaj Konary żeśmy złożyli ponownie, asekurując się, że jeżeli się tutaj w tegorocznym funduszu nie załapie, no to byśmy to powtórzyli w roku kolejnym.

Przypomnę, że jesteśmy w toku opracowywania projektu na budowę przedszkola i żłobka. Tutaj mamy 4 000 000 na, na koncie już przekazane. I mamy również kwotę 600 000 złotych z Funduszu po PGR-owskiego przekazaną na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Roszkówko. I tutaj też będziemy, jakby przygotowywali projekt i realizację tej inwestycji. Jeżeli się uda, to aby w przyszłym roku była zrealizowana. W tej chwili też jesteśmy już po przetargu i lada chwila firma wejdzie na budowę pozostałej części kanalizacji sanitarnej w Sobiałkowie. Jesteśmy też w trakcie realizacji zadań modernizacyjnych, drogowych w ramach dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego, Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. To tu przypomnę, że jest realizowana droga w Oczkowicach. Będzie w Rozstępniewie, przy dużym udziale Funduszu Sołeckiego i droga o nawierzchni szutrowej na fragmencie odcinka Dłoń-Piaski. I tutaj, jeżeli jesteśmy przy tych dwóch miejscowościach, to też jesteśmy po przetargu. Taka resztówka kwoty w ramach lokalnej grupy działania dotycząca zagospodarowania zbiorników wodnych, też jesteśmy po przetargu i podpisana umowa na odmulenie zbiorników wodnych w Dłoni i w Piaskach. To mniej więcej tyle, jeżeli chodzi tak pokrótce. Obszerniejsze informacje Państwu bym przekazał te, te takie inwestycyjne, Gospodarcze na, na tej sesji konkretnej, dotyczącej zmian w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej. Jeżeli Państwo by mieli jakieś pytania, to tutaj służę.

Natomiast, omawiając tak szybciutko uchwały, to co do pierwszej, to najwięcej tutaj do powiedzenia będzie miał Pan Prezes, to nie chciałbym go tutaj wyręczać.

Najistotniejszą tutaj uchwałą jest uchwała dotycząca zmiany uchwały dotowania wymiany źródeł ciepła. I tutaj dokonujemy zmiany, która polega na tym, że tym programem dotacyjnym obejmiemy również budynki wielorodzinne, a takie mamy tutaj w Miejskiej Górce w administracji spółdzielni mieszkaniowej i w Dłoni. Na podstawie tej pierwszej naszej uchwały mieszkańcy jakby tych budynków byli wykluczeni z programu dotacyjnego. Tutaj proponujemy kwotę 500 złotych do lokalu mieszkalnego. Ta uchwała również w tej treści, którą Państwo uchwalają, wymagała pozytywnej opinii Ministerstwa Rolnictwa i tą pozytywną opinię mamy. Natomiast, no na ostatnim posiedzeniu komisji omawialiśmy, że być może będziemy musieli jeszcze w tym roku przystąpić do kolejnych, jakby nowelizacji tej uchwały, aby wprowadzić zapis umożliwiający, ponieważ tutaj na tym styku mamy wiele nieporozumień, ponieważ z treści naszej uchwały wynika, że dotacje można rozliczyć z wydatków poniesionych dopiero od momentu podpisania umowy, a kilka razy nam się zdarzyło, że jakby limit kwotowy był wyczerpany, ktoś złożył wniosek, poniósł określone wydatki, a myśmy dopiero w późniejszym czasie dokonywali zmian w budżecie, zasilając ten paragraf i jeszcze później podpisywali umowę, i on nie mógł tych kosztów, jakby sobie rozliczyć. I tutaj będziemy przygotowywali, żeby kosztami kwalifikowanymi były koszty już od momentu złożenia wniosku. Czyli osoba składa wniosek i od tego momentu poniesione przez niego nakłady mogą być rozliczone w tejże dotacji. I również musimy rozważyć w przyszłym roku ewentualną, ewentualny wzrost tejże kwoty. Wiadomo, w tej chwili ceny szaleją. Większość usług i materiałów znacznie podrożała. I tutaj, no musimy to w jakiś sposób zrekompensować, czy uwzględnić. Gmina również jest uczestnikiem takiego programu wspólnie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska, że w ramach, taki program, ten program nazywa się Czyste Powietrze i tutaj osoby o niższych dochodach mogą, jakby szerzej uzyskać większe wsparcie. Nie tylko na wymianę jakby nośnika, czyli tego pieca, ale również modernizację systemu grzewczego, czy docieplenie budynku. Czyli to jest głównie adresowane do osób, które, które osiągają niższe dochody. To, to dotyczy tejże uchwały.

Pani Skarbnik na komisjach przedstawiała Poprawiamy uchwałę dotyczącą statutu jednostek pomocniczych gminy, czy sołectw. Tutaj miał uwagi do tej uchwały naszej Wojewoda i musieliśmy powtórzyć ten proces, proces, jakby konsultacyjny.

No i ostatnia uchwała dotycząca, jakby zaliczenia określonych dróg do kategorii dróg gminnych, ponieważ tutaj też mieliśmy pewną lukę, że niektóre odcinki dróg, szczególnie tam, gdzie tutaj PKP, jakby reguluje swoje przejazdy kolejowe. I jeżeli jest to skrzyżowanie toru kolejowego z drogą publiczną gminną, no to wówczas to w ich ewidencji jakby jest uwzględnione, a jeżeli nie, no to po prostu ten przejazd po prostu musi zniknąć i wtedy nie wolno, tutaj ten problem dotyczy szczególnie odcinka Miejska Górka-Rawicz, ponieważ ta linia kolejowa na tym odcinku została jakby uruchomiona w postaci transportu towarowego. Także tutaj te, te sprawy, dotyczy to w największym stopniu obrębu wsi Karolinki. Musimy te sprawy poregulować. To tyle, jeżeli chodzi o uchwały.

Tutaj też może jeszcze dodam, że dotyczące właśnie takiego programu przejść dla pieszych. I próbowałem, Państwo, że uzyskaliśmy wsparcie też tego Funduszu Dróg Samorządowych na przejścia dla pieszych przy cmentarzu w Miejskiej Górce,  złożyliśmy również kilka, kilka pozycji na naszych drogach gminnych. Złożyliśmy również taką propozycję powiatowi, ale tutaj powiat jakby uznał, że no jakby w tym naborze tego nie złoży, że być może jeżeli będzie ponowny, to w ponownym naborze taki wniosek złoży. To jest, tutaj można było uzyskać 80 procent jakby dofinansowania z tego Funduszu Dróg Samorządowych i w ramach tego, właśnie tego bezpiecznego przejścia dla pieszych po 100 metrów w każdą stronę, z każdej strony można było budować chodniki. Taki program jest i jeżeli on będzie powtarzany, to my również w tym będziemy uczestniczyć. Teraz złożyliśmy 7 takich propozycji dotyczących dróg gminnych, no i będziemy po prostu czekali, czy, czy tutaj uzyskamy pozytywną ocenę, czy też nie.

Tych programów, takich dotacyjnych, jest coraz więcej. One  z jednej strony mogą cieszyć i na pewno cieszą natomiast dla gmin najlepiej byłoby, gdyby to były programy takie, jakby bardziej obiektywne, że na wzór, na przykład Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, gdzie gmina realizuje określone zadanie, występuje o dotację, czy, czy pożyczkę. Natomiast, no tu w tej chwili, to ja też jestem świadom, że wynika to też głównie z tego programu rządowego wyjścia, jakby z kryzysu covidowego i też chodzi o to, żeby jak najwięcej pieniędzy jak najszybciej wrzucić na rynek, aby pobudzić w ten sposób gospodarkę, aby uchronić ją przed recesją. Bo to też, jakby, no cofnijmy się o rok do, do tyłu, wiele firm, wiele instytucji zamkniętych, sparaliżowanych i tutaj jakby ta sytuacja, no groziła, można powiedzieć i katastrofą gospodarczą. I, i tutaj można by powiedzieć, że należałoby się cieszyć, że praktycznie gminy, czy, czy budżet Państwa, no wychodzi dość, dość korzystnie z tych sytuacji kryzysowych, ponieważ jest rozwój gospodarczy, gminy, budżety gmin też wyglądają nie najgorzej. Czyli, no wygląda to, miejmy nadzieję optymistycznie i oby tak to wyglądało w przyszłości.

Czyli na koniec, jakby wracam do, do tej niepewnej sytuacji dotyczącej naszej, naszego budżetu i mam nadzieję, że jesteśmy, należymy do gmin raczej biedniejszych, niż bogatszych, nie możemy się równać, na przykład z Tarnowem Podgórnym. I mam nadzieję, że przy tych zmianach systemu podatkowego, i tego instrumentu wsparcia dla gmin, my akurat wyjdziemy korzystnie, ale to jest na razie tylko taka nadzieja.

Miejmy nadzieję, że ona się spełni, czego tutaj nam wszystkim obecnym i Państwu Radnym, Państwu Sołtysom, i Państwu Radnym Rady Powiatu serdecznie życzę, aby tych środków finansowych do dyspozycji było jak najwięcej, i abyśmy mogli wiele zadań realizować. Dziękuję bardzo.”

Głos zabrał Przewodniczący Rady Zdzisław Goliński: „Dziękuję Panu Burmistrzowi. Czy Koleżanki, Koledzy Radni mają jakieś pytanie do Pana Burmistrza? Nie, to dziękujemy.”

 

Ad. 4.  Informacja Prezesa Wodociągów Gminnych w Pakosławiu

Głos zabrał Prezes Wodociągów Gminnych w Pakosławiu Michał Doliński: „Na początek dziękuję Państwu za zaproszenie. Chciałbym wszystkim powiedzieć dzień dobry. Tak jak tutaj mnie przedstawił Pan Przewodniczący, nazywam się Michał Doliński i pełnię rolę Prezesa Zarządu Spółki Wodociągi Gminne z siedzibą  w Pakosławiu. Moja obecność dzisiejsza jest podyktowana przede wszystkim tą uchwałą, którą Państwo macie podjąć w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Takowy regulamin był już zatwierdzany, czy uchwalany w 90, 2007 roku. W związku z nowelizacją prawa budowlanego zaistniała potrzeba wprowadzenia nowych zapisów do takiego regulaminu. My jako firma byliśmy zobowiązani opracować nowy projekt tego regulaminu. Państwo taką uchwałę zatwierdzającą ten projekt podjęliście. Zgodnie z przepisami regulamin wysłano do regulatora, czyli do Wód Polskich, które miały wydać opinię na temat tego projektu, co też uczyniły, wprowadzając pewne uwagi do, do tego projektu. My tutaj z obsługą prawną postaraliśmy się wprowadzić te sugestie, które, które Wody Polskie, na co Wody Polskie zwróciły nam uwagę, no i z tymi, z tymi uwagami teraz regulamin w postaci uchwały ma być przesłany do Wojewody, który powinien w ramach prawa miejscowego zatwierdzić ten regulamin, który, który w tej wersji końcowej jest dzisiaj już opracowany. Główne zmiany w regulaminie dotyczyły, tak jak wspomniałem, zakresu dotyczącego wydawania warunków technicznych, dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych. Myślę, że, że tutaj Wojewoda więcej uwag nie będzie miał i pozytywnie wersję tą ostateczną zatwierdzi. To tak pokrótce, to, co tyczyło, czy dotyczy, dotyczy uchwały dotyczącej regulaminu. Korzystając z okazji, że jestem u Państwa, chciałbym tutaj też Państwu przybliżyć co się dzieje w spółce. Generalnie rzecz biorąc, zajmujemy się dostawą wody i odprowadzaniem ścieków na terenie 3 gmin. Państwa Gminy, Miejska Górka, Gminy Jutrosin i Gminy Pakosław. Tak statystycznie rzecz biorąc, obsługujemy około 24 000 mieszkańców. Obsługujemy 7 ujęć wodociągowych i 4 oczyszczalnie, oczyszczalnie ścieków. Na terenie Gminy Miejska Górka obsługujemy ujęcie w Miejskiej Górce i w Konarach oraz oczyszczalnię w Karolinkach. Jako druga oczyszczalnia w miejscowości Chojno obsługuje też część gmin aglomeracji miejskogóreckiej, łącznie z częścią, z częścią Gminy Pakosław. Mógłbym w tej chwili Państwu podać tutaj wielkości liczbowe, ale myślę, że tu nie ma, nie ma sensu sobie zaprzątać głowy, bo to jednym uchem wpadnie, drugim wypadnie. Dlatego tak ogólnie podam, że w roku ubiegłym, w tym specyficznym takim, z racji, z racji pandemii, dostarczyliśmy, czy pozyskaliśmy z naszych ujęć wodę w ilości 1 400 000 metrów sześciennych. Mówimy tu o ujęciach, zacząwszy od Białegokału, Miejskiej Górki, Konar, Rogożewa, Sielca Starego, Szymonek i Szkaradowa. Czyli to są te, te 7 ujęć, których, których obsługą się zajmujemy. Lat temu 25, czyli ćwierć wieku temu, zapadła decyzja o, powołania do, do, do funkcjonowania spółki. Z perspektywy tych lat wydaje się być to posunięciem bardzo sensownym, bo, bo udało się w tej chwili jest stworzyć system w miarę sprawnie działającej sieci wodociągowej, która jest w wielu punktach ze sobą powiązana i ma to duży wpływ na bezpieczeństwo dostaw wody dla, dla, dla mieszkańców. Czasami nawet Państwo nie wiecie, że gdzieś jest awaria, bo jeżeli nie możemy podać wody od strony jednego ujęcia, no to, to, to dostarczamy w tym czasie wodę z drugiej, z drugiej strony, bo takie możliwości tutaj stworzyliśmy. Problemem na terenie Gminy Miejska Górka jest to, że, że teren jest tutaj ubogi, jeśli chodzi o jakość i ilość wody. W skali wydobycia i produkcji wody, tej spożywczej, mamy, mamy tutaj procentową ilość wydobycia wody w Konarach  i Miejskiej Górce na poziomie 11 procent. Drugie tyle pozyskujemy dla mieszkańców Gminy Miejska Górka z zakupów zewnętrznych, ze Związku Wodociągów, Wodociągów Wiejskich i kanalizacji wiejskich w Strzelcach Wielkich i z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu. Tak, tak by to wyglądało, jeśli chodzi o wodę, natomiast kanalizacja, jak Państwo wiecie, bo to są czasy już bardziej nowożytne, obsługujemy oczyszczalnię w Karolinkach, która, która praktycznie obsługuje tylko i wyłącznie miejscowości z Gminy Miejska Górka i, i tą wspólnie obsługującą Gminę Pakosław i Miejską Górkę, oczyszczalnię w Chojnie. W tej chwili tutaj z wypowiedzi Burmistrza Państwo usłyszeli, że będą czynione następne, następne działania dotyczące rozbudowy sieci kanalizacyjnej w pozostałych miejscowościach, które jeszcze takowej sieci nie posiadają. Oprócz, oprócz oczyszczalni ścieków, sieć kanalizacyjna z racji ukształtowania terenu jest systemu mieszanego, czyli część sieci grawitacyjnej, część ciśnieniowej. Na dzień dzisiejszy mamy około 80 przepompowni ścieków, które realizują odbiór, odbiór ścieków z miejscowości, które, które nie mogą być obsługiwane siecią grawitacyjną. Z takich rzeczy, które w tym roku, oprócz zmiany regulaminu się wydarzyło, to jest też zmiana taryfy za świadczone usługi. Okres trzyletni po zmianie przepisów i wprowadzenie w regulatora w postaci Wód Polskich, zakończył się w czerwcu tego roku i od, od lipca będą już obowiązywać nowe, nowe taryfy, które też zostały zatwierdzone przez, przez Wody Polskie na kolejne 3 lata. Trudno przewidzieć, czy nasze przymiarki pozwolą utrzymać te ceny w założonym terminie, czyli na najbliższe 3 lata, bo na razie nieprzewidywalne są ceny, ceny energii, a w przypadku spółki są to znaczące kwoty, bo w kosztach ogólnych, to jest około 33 procent wydatków spółki, to, to właśnie opłaty za, za energię. Mówca ze mnie nijaki, więc jeżeli Państwo macie jakieś pytania dotyczące spółki, to posiłkując się tutaj dokumentami mogę Państwu na takie pytania spróbować odpowiedzieć. Jeżeli nie, to dziękuję Państwu za, za uwagę”.

Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Goliński: „Dziękuję bardzo Panu Prezesowi. Koleżanki Radne, proszę bardzo. Proszę, proszę do mikrofonu”.

Radna i Sołtys Dąbrowy Danuta Skupin: „Panie Prezesie, ja jestem Sołtysem Dąbrowy i często jak jest awaria, nie mamy do kogo dzwonić. Nie mamy też numeru, takiego awaryjnego, żeby powiadomić mieszkańców kiedy będzie woda i, i, i co w ogóle się stało”.

 Prezes Wodociągów Gminnych w Pakosławiu Michał Doliński: „Zamierzamy w tej chwili wytypować taki numer, który będzie całodobowo dostępny, natomiast w latach poprzednich funkcjonowały zestawienia numerów telefonów konserwatorów, które były udostępnione w straży pożarnej, policji i część sołtysów na pewno taki, taki wykaz miał, miała. To, to byli pracownicy tego pierwszego kontaktu, który mieli zweryfikować  i ocenić co się stało, żeby móc uruchomić ewentualnie ekipę remontową, która miała podjąć działania w celu przywrócenia dostawy wody, czy drożności sieci kanalizacyjnej. Myślę, że w najbliższym czasie zostanie udostępniony taki jeden telefon ogólny dla wszystkich, który będzie funkcjonował i, i, no i ta osoba, która tam będzie po drugiej stronie będzie przyjmować wszelkie zgłoszenia dotyczące stanów awaryjnych. Dziękuję bardzo”.

Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Goliński: „Czy Panią Radną odpowiedź satysfakcjonuje? Dziękuję. Dalsze pytania. Nie widzę, to dziękujemy Panu Prezesowi za wystąpienie. Proszę zająć miejsce lub jeśli Pan Prezes ma, nie ma czasu, to pożegnamy Pana Prezesa”.

Prezes Wodociągów Gminnych w Pakosławiu Michał Doliński: „Skorzystam z tej możliwości i pożegnam Państwa, dziękuję bardzo”.

Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Goliński: „Dziękuję serdecznie. Do widzenia. Wszystkiego dobrego życzę”.

Ad. 5. Wnioski i interpelacje Radnych

Radna Barbara Walkowiak złożyła wniosek W sprawie zainstalowania dwóch lamp oświetleniowych w Zmysłowie.

Wniosek Radnej Barbary Walkowiak stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

 

Ad. 6. Podjęcie uchwał w sprawie

 

a. nadania statutów jednostek pomocniczych Gminy Miejska Górka

Projekt Uchwały Nr XXX/184/21 dotyczący nadania statutów jednostek pomocniczych Gminy Miejska Górka, odczytała Wiceprzewodnicząca Rady, Barbara Szewczyk. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni –  15 „za”.

Uchwała Nr XXX/184/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 15 września 2021 roku w sprawie nadania statutów jednostek pomocniczych Gminy Miejska Górka, została podjęta i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

 

b. przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków" na terenie Gminy Miejska Górka,

Projekt Uchwały Nr XXX/185/21 dotyczący w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków" na terenie Gminy Miejska Górka, odczytał Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni –  15 „za”.

Uchwała Nr XXX/185/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 15 września 2021 roku w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków" na terenie Gminy Miejska Górka, została podjęta i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

 

c. zmiany uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce nr XXXI/178/18 z 15 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miejska Górka na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie miasta i gminy Miejska Górka,

Projekt Uchwały Nr XXX/186/21 dotyczący zmiany uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce nr XXXI/178/18 z 15 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miejska Górka na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie miasta i gminy Miejska Górka, odczytał Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni –  15 „za”.

Uchwała Nr XXX/186/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 15 września 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce nr XXXI/178/18 z 15 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miejska Górka na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie miasta i gminy Miejska Górka, została podjęta i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

 

d. zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu,

Projekt Uchwały Nr XXX/187/21 dotyczący w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu, odczytał Przewodniczący Rady, Bernard Bałuniak. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni –  15 „za”.

Uchwała Nr XXX/187/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 15 września 2021 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu, została podjęta i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Imienny wykaz głosowania Radnych na Uchwały Nr XXX/184/21, XXX/185/21, XXX/186/21 i XXX/187/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 15 września 2021 roku stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad. 7 Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych

Nie udzielono odpowiedzi, ze względu na nie wniesienie wniosków i interpelacji.

Ad. 8 Wolne głosy i wnioski

Głos zabrał Przewodniczący Rady Zdzisław Goliński: „Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Proszę bardzo. Może ktoś z Sołtysów? Po długiej przerwie. Proszę bardzo, Pan Pieprzyk. … Ale proszę, proszę, bo to jest wszystko nagrywane, proszę do mikrofonu”.

Sołtys Karolinek Marian Pieprzyk: „Ja bym się też dołączył może do tego wniosku mieszkańców Zmysłowa na Karolinkach. Nie ma oświetlenia na Jagodni i, i Pan Szymankiewicz nie ma oświetlenia”.

Przewodniczący Rady Zdzisław Goliński: „Dziękuję bardzo, czyli kolejny głos poparcia. … Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Pan Burmistrz, proszę bardzo”.

Burmistrz Karol Skrzypczak: „Ja tak szybciutko, może już jakby częściowo udzielając odpowiedzi na zgłoszone wnioski i interpelacje, bo tutaj ten, ta lawina może się uruchomić, dotycząca oświetlenia ulicznego. Jesteśmy w trakcie zebrań wiejskich.

Uchwalony jest Fundusz Sołecki i mamy przykłady wiele, że w ramach Funduszu Sołeckiego są przeznaczone pieniądze na oświetlenie uliczne również. Natomiast, tutaj nie wiem, czy jest Pani Sołtys z Dłoni jest gdzieś, Dłoń przeznaczyła aż 30 000 złotych na oświetlenie uliczne w przyszłym roku. Także, tutaj też zachęcam do korzystania z tej formuły. Wówczas budżet gminy może, zresztą, no podczas spotkania z Sołtysami akcentowałem to, żeby, żeby, jak najwięcej pieniędzy przeznaczam na wydatki takie konkretne majątkowe, gdzie budżet gminy może chętnie jakby dokładać. Natomiast byłoby nie w porządku, gdyby, gdybyśmy w 100 procentach finansowali jakieś zadanie w danej wsi, a w innej wsi połowa, czy ponad połowa budżetu była przeznacza z Funduszu Sołeckiego. Także proszę mieć to też na uwadze przy zebraniach wiejskich, które w tej chwili się odbywają, przy podziale środków z Funduszu Sołeckiego”.

Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Goliński: „Dziękuję Panu Burmistrzowi. Ktoś  z Państwa? Nie widzę.”

Ad. 9 Zakończenie.

W związku z wyczerpaniem porządku XXX sesji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce, Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński, dziękując wszystkim za przybycie, zamknął obrady o godz. 12:53.

 Przewodniczący Rady Miejskiej
        w Miejskiej Górce

 

         Zdzisław Goliński

 

 

Protokołowała:

             Referent

        Karina Zawidzka

 

 

Załączniki:

 1. Lista obecności Radnych.
 2. Lista obecności Sołtysów.
 3. Lista obecności pozostałych gości.
 4. Wniosek Radnej Barbary Walkowiak.
 5. Uchwała Nr XXX/184/21.
 6. Uchwała Nr  XXX/185/21.
 7. Uchwała Nr XXX/186/21.
 8. Uchwała Nr XXX/187/21.
 9. Imienny wykaz głosowania Radnych.

 

 

Pliki do pobrania

Załącznik Nr 5 Uchwała Nr XXX/184/21 3235.48 KB
Załącznik Nr 6 Uchwała Nr XXX/185/21 389.89 KB
Załącznik Nr 7 Uchwała Nr XXX/186/21 243.3 KB
Załącznik Nr 8 Uchwała Nr XXX/187/21 637.71 KB