Protokoły z Sesji 2021 r.

Treść

PROTOKÓŁ NR XXVI/21

z Sesji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

odbytej w dniu 12 maja 2021 roku

o godz. 12:00 w Hali Widowiskowo-Sportowej
im. Powstańców Wielkopolskich w Miejskiej Górce

 

W sesji uczestniczyli:

 • Karol Skrzypczak – Burmistrz
 • Joanna Pląskowska – Sekretarz Gminy
 • Dorota Lamperska – Skarbnik
 • Artur Jankowski - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
 • Radni Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

Ad. 1 Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad

Otwarcia XXVI sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Miejskiej Górce Zdzisław Goliński. Powitał wszystkich zgromadzonych. Stwierdził, iż na ustawowy 15 – osobowy skład Rady w sesji uczestniczy 13 Radnych (nieobecni: Maria Janiak,  Mirosław Śmierzchała) - tj. 86,66 %  ustawowego składu Rady, co stanowi quorum, więc jest ona władna obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Listy obecności stanowią załącznik nr 1, 2 do protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński, odczytał obowiązujący porządek obrad, który przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji.
 3. Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Wnioski i interpelacje Radnych.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2021-2027,
  2. zmiany uchwały budżetowej na rok 2021,
  3. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miejska Górka na lata 2021 – 2025,
  4. przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami,
  5. określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego,
  6. zwolnienia z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,
  7. ustalenia wysokości ekwiwalentu wypłacanego członkom OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych,
  8. przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Miejska Górka z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego za 2020 rok,
  9. przystąpienia Gminy Miejska Górka do Stowarzyszenia pod nazwą Unia Miasteczek Polskich,
  10. przystąpienia Gminy Miejska Górka do Stowarzyszenia "Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi"
 6. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych.
 7. Wolne głosy i wnioski.
 8.  Zakończenie.
   

Ad. 2 Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji

W związku z tym, iż do protokołu z Sesji, która odbyła się w dniu 11 marca 2021 roku nie wpłynęły uwagi pisemne i ustne, Przewodniczący zawnioskował o przyjęcie niniejszego protokołu bez odczytywania.

Za propozycją Przewodniczącego Rady głosowali wszyscy obecni na Sesji Radni –  13 „za”.

W związku z powyższym protokół nr XXV/21 z Sesji, która odbyła się w dniu 11 marca 2021 roku przyjęto bez odczytywania.

Ad. 3 Informacja o działalności w okresie międzysesyjnym

Głos zabrał Burmistrz Miejskiej Górki Karol Skrzypczak: “Panie Przewodniczący, Państwo Radni mam nadzieję, że jest to ostatnia nasza sesja w takiej formule, że już kolejna będzie z zaproszonymi gośćmi z udziałem sołtysów. Ma to swoje minusy taka formuła, aczkolwiek ciągle prowadzimy sesję w takim trybie, że przynajmniej się widzimy i możemy ze sobą swobodnie rozmawiać jeszcze, czy posiedzenia komisji. Przed chwilą Państwo też tej byli świadkami, że online uczestniczyłem w Walnym Zgromadzeniu Związku, naszego związku śmieciowego, także to też rodzi określone skutki, utrudnienia i jeżeli chodzi o działalność międzysesyjną to ten okres był trochę dłuższy bo około dwóch miesięcy, natomiast na dzisiejszą sesję mają Państwo przygotowany dość duży pakiet bo aż 10 uchwał. Ja postaram się wszystkie obszernie lub lakonicznie omówić, ich ciężar też jest różny, niektóre są jakby standardowe corocznie podejmowane, natomiast niektóre są dość ważne, istotne szczególnie jeżeli chodzi o pierwsze uchwały dotyczące  wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwały budżetowej na rok 2021. Jeżeli Państwo pozwolą to te dwie uchwały omówiłbym na samym końcu, natomiast teraz szybciutko bym tak w telegraficznym skrócie przypomniał uchwały, które kolejno będą podejmowane. 

Państwo na posiedzeniach komisji wysłuchaliście  tutaj informacji szczególnie wykonywanych przez Pana Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, ja tylko po prostu przypomnę. Jedna z tychże pakietu uchwał to jest Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miejska Górka na lata 2021-2025. Takie uchwały też muszą być cyklicznie podejmowane jest to bardzo obszerny dokumenty, jest on dostępny w formie elektronicznej, każdy może z tym dokumentem się zapoznać, Państwo Radni również, natomiast to jest taki drogowskaz dla działania, szczególnie dla Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, bo w dużej mierze będzie jakby ten program realizował.

Kolejna uchwała to jest przyjęcie planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami. Przypomnę też że na jednej z ostatnich sesji podejmowaliśmy uchwałę określającą taką symboliczną kwotę za wpis do rejestru żłobków. Od praktycznie kilku tygodni na terenie gminy mamy funkcjonujący żłobek prywatny, tutaj też jakby nadzór w sensie takim wychowawczym nad żłobkami wykonują gminy, a w imieniu gminy robi to Ośrodek Pomocy Społecznej. Też przypomnę, że w naszym projekcie dotyczącym budowy przedszkola również jakby zakładamy budowę dwóch oddziałów żłobkowych, dwa razy po piętnaście dzieci czyli w sumie dla trzydziestu dzieci będą miejsca żłobkowe w naszym jakby projektowanym przedszkolu.

Kolejna uchwała to jest określenie wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Dodatek mieszkaniowy w naszym przypadku naszej gminy ma znikomy charakter nie wiele rodzin z dodatku mieszkaniowego korzysta, ale też corocznie taka uchwała musi być przez Radnych podjęta, określająca wzór składanego wniosku. Dodatki mieszkaniowe funkcjonują  już bardzo długi okres czasu co najmniej kilkanaście lat. Osoby o niższych dochodach mające też swoje mieszkania o określonej powierzchni, mające wyższe koszty związane z utrzymaniem tego mieszkania, spełniają określone kryteria, określone warunki mogą ubiegać się o tak zwany dodatek mieszkaniowy, ale w skali naszej gminy, tych przypadków jest niewiele i skala finansowa też jest niewielka.

Kolejna uchwała to zwolnienie z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Wiele gmin takie uchwały podejmuje, one są głównie adresowane do podmiotów, które prowadzą działalność gastronomiczną, restauracyjną i tutaj jakbyś skalę też mamy niewielką. Ta uchwała wywołała skutek w wysokości około 4000 złotych, te podmioty, które prowadzą właśnie punkty restauracyjne na terenie gminy, nie mogły tego alkoholu w takiej tradycyjnej sposób spożywania na miejscu sprzedawać, w związku z czym na pewno ponosiły stratę. My tym zwolnieniem nie zrekompensujemy oczywiście strat, które w wyniku tych kilku miesięcy, czy może nawet ponad roku ponieśli, jest to taki symboliczny bardziej gest z naszej strony, że za ten czas, okres zwalniamy ich z tejże opłaty.

Kolejna uchwała dotyczy ustalenia wysokości ekwiwalentu wypłaconego członkom Ochotniczych Straży Pożarnej tutaj od dłuższego czasu były sygnały, nie żądania ze strony jest strażaków, tylko sygnały, aby tę kwotę zwaloryzować. Ona nie była jakby podnoszona przez wiele, wiele lat. Przypomnę, że w naszym przypadku naszej gminy wynosiło to 12 zł za udział w akcji i 6 zł za udział w szkoleniu, w którym uczestniczył strażak ochotnik i tutaj Gminy w różny sposób do tego podchodzą na przykład Gmina Pakosław niedawno  podobną taką uchwałę podjęła. Wójt zaproponował niższe stawki natomiast radni na posiedzeniach komisji i później na sesji przyjęli wyższe i ja tutaj jakby od razu Państwu proponuję abyśmy nie odstawanie od Gminy Pakosław przyjąć również... w projekcie uchwały mają Państwo inne stawki ale proponowałbym tutaj przyjąć właśnie podobne rozwiązanie jak w Gminie Pakosław, czyli 20 zł za udział w akcji i 10 zł za udział w szkoleniu. Tutaj nie mówimy tu o wynagrodzeniu tylko to jest taka rekompensata za tą właśnie działalność strażakom. Na pewno nikt z nas i żaden strażak tego co robi, nie robi dlatego, że otrzyma  jakieś tam rekompensaty za utracone to są często niedziele, święta, noc udział w różnych akcjach, tutaj pożarów już mamy coraz na szczęście mniej, ale mamy bardzo dużo wypadków drogowych także jest to taka symboliczna rzekłbym kwota,  która ma w jakiś tam sposób rekompensować strażakowi, jakby utracony czas za udział w akcjach. Bardziej bym tą uchwałą wyraził właśnie podziękowanie pod adresem strażaków za ich zaangażowanie, za ich taką bezinteresowną działalność, ale też myślę, że te lata i lata poprzednie też pokazują, że jeżeli chodzi o Radę to Państwo jesteście bardzo pozytywnie i przychylnie nastawieni dla naszych strażaków ochotników. Przypomnę zakupy nowych pojazdów i też jakby informacja z ostatnich dni, ja Państwa na jednej z sesji informowałem, że w takim ekspresowym tempie też nas gonił termin nie mogliśmy czekać na sesję z Panem Przewodniczącym złożyliśmy taki wniosek o dofinansowanie nowego samochodu dla OSP w Sobiałkowie i w ubiegłym tygodniu Komendant Główny ogłosił listę jednostek OSP, które mają szansę uzyskać dofinansowanie i OSP Sobiałkowo  również znajduje się na tej liście, także w najbliższym czasie tutaj rozpoczną się procedury związane z organizowaniem przetargu, specyfikacją, określenie warunków także to też zajmuje sporo czasu. Także myślę, że gdzieś we wrześniu, październiku, być może listopadzie  będziemy musieli się przymierzyć, żeby w budżecie taką kwotę, którą w imieniu Państwa deklarowali wygospodarować, żeby wesprzeć OSP w Sobiałkowie w zakupie nowego pojazdu, także tutaj dwie nasze jednostki krajowego systemu OSP Miejska Górka i OSP Sobiałkowo będą miały praktycznie każda po dwa pojazdy kilkuletnie, czyli praktycznie nowe także rzadko się zdarza by tego typu przypadki, żeby kompletnie nowy pojazdy mieć. To też jest jakby rozwiązanie problemu na może 15, 20 lat, bo te stare mniej więcej tyle lat mają, a często nawet więcej.  

Kolejna uchwała to jest  przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi. Ja tutaj przypomnę, że corocznie taką uchwałę podejmujemy i też corocznie w budżecie gminy przeznaczamy określone środki finansowe na wsparcie organizacji pozarządowych i tych pozycji mamy dużo w skali gminy, taką największą zawsze pozycją była Sparta Miejska Górka, TSB Demony, czy Orkiestra Dęta czy Uniwersytet Drugiego Wieku, każda z tych organizacji na początku roku podpisuję umowę o dotacje, również składa deklarację wekslową jest zobowiązana po roku rozliczyć się z tej dotacji te jakby obowiązki, te organizacje spełniają.

Kolejna uchwała, dwie uchwały dotyczą przystąpienia Gminy Miejska Górka do stowarzyszeń w szczegółach tutaj Państwo tą propozycję już przekładałem podczas poprzednich posiedzeń komisji, że Gmina Miejska Górka przystąpiła do takiej korporacji  samorządowej podobnej do Związku Gmin Wiejskich, do której już od kilku lat należymy. To jest taka korporacja Samorządowa najbardziej liczna. Jaki jest cel przystąpieniu teraz proponuję przystąpienie do Unii Miasteczek Polskich. Gmina Miejska Górka jest gminą miejsko-wiejską, miasteczko ma ponad trzy tysiące mieszkańców i tutaj spełniamy ten wymóg, aby być również członkiem tej korporacji samorządowej Unii Miasteczek Polskich. Wszystkie przepisy, wszystkie ustawy, które Sejm uchwala wymagają konsultacji ze środowiskami samorządowymi, ta konsultacja odbywa się poprzez  komisję wspólna rządu i samorządu i samorząd reprezentuje sześć takich korporacji samorządowych. To jest Związek Województw Polski, Związek Powiatów Polskich, Związek Miast Polskich, Unia Metropolii Polskich zrzeszająca duże miasta, Związek Miast Polskich zrzeszające miasta średnie oraz Związek Gmin Wiejskich i Unia Miasteczek Polskich i tutaj też chodzi o to żeby wzmocnić te organizacje, do których możemy należeć przy spotkaniach, przy rozmowach z rządem ustalających warunki narzucane ustawowo na samorząd. Kolejna składka roczna jest symboliczna wynosi około 2 000 złotych, w pierwszym roku członek jest zwolniony. Drugie Stowarzyszenie to jest Stowarzyszenie Polskiej Sieci Odnowy Wsi tutaj roczna składka wynosi 4 000 złotych. To tutaj z gmin ościennych członkiem tego stowarzyszenia jest gmina Krobia tutaj zadaniem tego stowarzyszenia jest popularyzowanie gmin, które na swoim obszarze mają jakby charakterystyczne miejscowości i tutaj chcemy w najbliższym czasie oczywiście ,o ile aktywność mieszkańców czy wydarzenia jakieś kulturalne, które są jakby wyjątkowe w swojej skali, będą w poszczególnych miejscowościach podejmowane, to jakby te miejscowości można jakby zwiększać. Takie kryterium jakby celu tego stowarzyszenia w przypadku naszej gminy spełniają dwie miejscowości to jest  Zakrzewo mająca u siebie Sanktuarium piękny drewniany kościół też te działania, które podejmujemy związane z przejęciem gruntu od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa też mają temu służyć, aby ta oferta była bogatsza by pielgrzymi przyjeżdżający do Zakrzewa a szczególnie w okresie końca sierpnia, gdzie jest trzydniowy odpust. Zakrzewo jest miejscem spotkań tysięcy pielgrzymów. Kolejna miejscowością to byłyby Karolinki również Sanktuarium Świętego Franciszka z klasztorem franciszkanów i również takim miejscem kultu, w którym też mamy swój udział związanym z naszym zamordowanym w obozie Dachau ojcem Euzebiuszem Huchrackim też tutaj jest to charakterystyczne miejsce wielu pielgrzymek. Nie  jest to może takie miejsce gdzie można  w jednym dniu tysiące ludzi się gromadzi, ale tutaj przez cały rok przez klasztor przewija się wiele osób. Stąd jakby uważam za celowe przystąpienie do tego stowarzyszenia jak i do stowarzyszenia tego wcześniejszego Unii Miasteczek Polskich  mającego zupełnie inny charakter. 

Teraz jeżeli Państwo pozwolą to powróciłbym do miejsca początkowego, czyli dwóch uchwał budżetowych. Tutaj dokonujemy dość dużych poważnych zmian w budżecie. One w pierwszej kolejności muszą wywoływać zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, takie są też tutaj wymogi procedury, że jeżeli się dokonuje zmian w budżecie szczególnie po zmianie wydatków majątkowych inwestycyjnych to również musi to być poprzedzone zmianą  wieloletniej prognozy finansowej. Tutaj Państwo na komisjach też na ten temat rozmawiali. Budżet dotyczy dnia dzisiejszego, czyli danego roku, natomiast  są zobowiązania czy są inwestycje, które będą realizowane w dłuższej perspektywie czasowej czy na przykład w tym roku jest przygotowany projekt, w latach kolejnych zadanie, realizacja tejże inwestycji wówczas to ma być odzwierciedlone w wieloletniej prognozie finansowej czyli wieloletnia prognoza finansowa towarzyszy zmianą uchwały budżetowej i tak jeżeli Państwo pozwolą to największą częścią mojego wystąpienia skupiłbym właśnie na sprawach związanych ze zmianą tegorocznego budżetu. Tutaj szczególnie w wydatkach inwestycyjnych następuje bardzo istotna zmiana, po zmianie, po podliczeniu nasze wydatki inwestycyjne będą ocierały się o kwotę prawie 10 000 000 zł czyli jest to już kwota bardzo, bardzo duża. Co jest tym spowodowane, taką największą pozycją o tej super dłużej przypomnę za chwilę, natomiast tutaj o tych przyczynach największych, to jest niedawno został ogłoszony finał naboru wniosków z Funduszu Dróg Samorządowych. Przypomnę myśmy składali trzy wnioski na ulicę Dworcowa w Miejskiej Górce, ulicę Podgórną i drogę łączącą Konary z Ostrobudkami i została ogłoszona lista tutaj podstawowa liczą 100 pozycji, lista rezerwowa licząca 50 pozycji. Przypomnę gmin w Wielkopolsce jest 250 i nasz wniosek ulica Dworcowa jest na, znajduje się na liście podstawowej jeden i dwa to jest ulica Podgórna zajmuje trzecią pozycję na liście rezerwowej prawie ze stuprocentową pewnością, że w najbliższych tygodniach otrzymamy rezerwację, że zostało przesunięte na listę podstawową, ponieważ będą oszczędności przetargową ogłaszane przez gminy w przetargach i Konary Ostrobudki znajduje się na liście na pozycji numer dziewiętnaście. Tutaj to byłoby potrzebne już bardzo duże szczęście nie jest to niemożliwe jest to możliwe, a też przypomnę, że dotychczasowe lata pokazywały, że mamy ogromne szczęście z inwestycjami, które znajdowały się na listach rezerwowych, bo często rekord jest właśnie o świetlicy wiejskiej, o której za chwilę wspomnę, które po trzech latach oczekiwania na liście rezerwowej zostały przesunięte na listę główną, także tutaj też myślę że najbliższe miesiące, czy tendencja właśnie z przetargów pokaże czy jest szansa aby Konary znalazły się na liście podstawowej. 

Kolejne pozycje, które jakby powstały to jest Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, tutaj też został pozytywnie rozstrzygnięty, to składaliśmy trzy wnioski to jest krótka ulica w Rozstępniewie, również krótka w Oczkowicach i droga o nawierzchni szutrowej łącząca Dłoń z Piaskami, to jest fragment tej drogi na odcinku około jednego kilometra i tutaj też zostało to załatwione, rozstrzygnięte pozytywnie. Stąd jakby pozycje, które tutaj się rodzą. Inną pozycją jest w ramach lokalnej grupy działania ze środków unijnych to jest taka resztówka kwoty, tutaj wprowadzamy i pozycję związaną z zagospodarowaniem zbiorników wodnych w Dłoni i w Piaskach. Przypomnę też że w ramach tego działania w ostatnich latach też kilka zbiorników wodnych zagospodarowali i zostały one w należyty sposób utrzymane. 

Z innych jeszcze pozycji dotyczących zmian w budżecie mamy pozycję dotyczącą dotacji. 

Przypomnę Państwo też w tym roku podejmowaliście uchwałę dotyczącą dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków. Tą uchwałą określili miejscowości, które są objęte zbiorczą kanalizacją i  które będą w przyszłości objęte zbiorczą kanalizacją natomiast wymieniliśmy kilka miejscowości, o małych miejscowości i rozstrzelonej zabudowie  lub pojedyncze zabudowania z dużych miejscowości, które są znajdują się daleko od wsi, które nie będą objęte zbiorczą kanalizacją. Tutaj przewidujemy dotację dla właścicieli tychże posesji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ten wskaźnik budowy kanalizacji  zbiorczej w naszym przypadku jest bardzo wysoki. Bardzo duży odsetek naszych mieszkańców ma już dostęp do kanalizacji zbiorczej. Można powiedzieć, że 100% ma dostęp do czystej wody z sieci wodociągowej i ponad 70% ma już dostęp, za chwilę też zakończymy  budowę kanalizacji Gostkowo Rozstępniewo, czyli kolejny etap do kanalizacji zbiorczej. Tutaj ten wskaźnik mamy bardzo, bardzo wysoki i też podejmujemy działania, żeby był on jeszcze wyższy. 

Taką pozycję również mamy budowę chodnika w Kołaczkowicach, to jest pokłosie budowy kanalizacji sanitarnej w tej wsi mamy nową nawierzchnię asfaltową, nowe krawężniki, natomiast też jakby nowe chodniki nie były przedmiotem tejże inwestycji. Tą kwotą, mamy tam już zgromadzone już w dużej mierze materiał byśmy te chodniki w ramach tej kwoty układali, budowali nowe. Podejrzewam, że ta kwota nie wystarczy w pełni, ale przynajmniej wykonamy w dużej mierze. Podobna pozycja na pewno nam się pojawi w tym roku, czy w latach następnych w Gostkowie i w Rozstępniewie, a raczej na pewno pojawi się w dużo większym rozmiarze po budowie kanalizacji sanitarnej, bo takie oczekiwania będą, też budowa biegnie w dużej mierze w drodze powiatowej, będą nowe nawierzchnie ulic, będzie nowy asfalt, nowe krawężniki i będzie na pewno taka potrzeba by również były nowe chodniki. Tutaj też trzeba być w najbliższych latach przygotowanym, że takie pozycje będą musiały się u nas pojawiać.  

Z kolejnych pozycji to mamy taką skromną pozycję w szkole w Konarach dotyczącą jakby rozszerzenia zakresu monitoringu. 

Kolejną pozycją to jest tutaj ta pozycja była natomiast zwiększamy związane z budową przedszkola w Miejskiej Górce, to przypomnę że mieliśmy tam zarezerwowane trochę mniejszą kwotę, zwiększamy do 200 na prace przygotowawcze, prace projektowe, przebudowa linii średniego napięcia, która przecina ten teren i tutaj będąc w punkcie przedszkole. Tutaj Państwa poinformuję o tym, o czym doskonale Państwo wiecie, że złożyliśmy wniosek do Funduszu Inwestycji, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i nasz wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Zostało nam przyznana dotacja w wysokości 4 milionów złotych na budowę przedszkola i żłobka w Miejskiej Górce. Tutaj przypomnę, że na budowę sali sportowej, w której się znajdujemy też mieliśmy przyznaną kwotę 4 milionów zł, ale ona była jakby rozciągnięta w czasie realizacji inwestycji, wtedy kiedy byliśmy gotowi składaliśmy wniosek i pieniądze nam były przelewane. To były bardzo szybkie pieniądze,  natomiast te pieniądze na przedszkole okazało się że są jeszcze szybsze. Praktycznie kilka dni po rozstrzygnięciu te pieniądze pojawiły się na naszym  koncie, czyli mamy już przelaną całą kwotę 4 milionów złotych na nasze konto. To też rodzi określone jakby skutki takie proceduralne, księgowe, ale życzyłbym sobie jak najwięcej tego typu problemów, że mamy już problem, że mamy już pieniądze na inwestycje, którą dopiero zaczynamy już realizować.  

Kolejna pozycja dotyczy budowy oświetlenia ulicznego w ulicach Podgórna, Południowa oraz fragment ulicy Bema dlatego tutaj oświetlenie, ponieważ przygotowujemy przetarg na budowę tychże drogi i później nie burzyć się jakby ciągów pieszo-rowerowych to warto byłoby przedtem już ułożyć jeszcze oświetlenie uliczne mieć tą infrastrukturę całą gotową i budować ulice Podgórną stąd tutaj w ramach tej inwestycji przewidywany jest trzydzieści kilka punktów świetlnych w tych trzech ulicach, które wymieniłem. Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku ta inwestycja zostanie zrealizowana. Wspomniałem znajduje się ona obecnie na tej trzeciej pozycji listy rezerwowej.  

Kolejna pozycja to jest kwota 40 000 zł ona została zdjęta z budżetu Ośrodka Kultury. Ośrodek Kultury dysponował własnymi środkami mniej wydarzeń, mniej imprez kulturalnych, tutaj też miał określone oszczędności i podjął częściowo działania w ramach tej kwoty byłoby realizowane nawodnienie całej części zielonej na stadionie piłkarskim w Miejskiej Górce. Tutaj przypomnę, że ten rok jest rokiem pierwszym, gdzie klub sportowy Sparta nie jest już administratorem tego obiektu. Zarząd klubu zrezygnował z prowadzenia uznał, że nie jest już w stanie, że tak powiem samodzielnie prowadzić działalności na stadionie i stadion został przekazany Ośrodkowi Kultury w administrowanie, natomiast klub sportowy  oczywiście swoją  działalność sportową tam prowadzi bez ograniczeń i również inne kluby sportowe czy organizacje również tam mogą swoją działalność prowadzić.

Ostatnia pozycja z tego co widzę to jest kwota 20 000 zł z przeznaczeniem właśnie na Zakrzewo, aby mieć tytuł do przejęcia tego nieodpłatnie tej nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, taki był wymóg tej instytucji, aby taka pozycja również inwestycyjna po stronie gminy była. Przypomnę, że wcześniej dokonywaliśmy zmiany w studium, aby mieć tytuł przejęcia pewnej części nieruchomości, gdzie znajduje się park, staw i część boiska, aby od agencji nieruchomości tą nieruchomość przejąć. 

W tej chwili omówiłem większość pozycji, które są nowe pojawiają się po stronie wydatków inwestycyjnych. Były pojedyncze przypadki inwestycji, gdzie zwiększyliśmy, natomiast są jeszcze inwestycje, które nie zwiększamy, a są realizowane lub zbliżają się do końca. To jest kanalizacja sanitarna Gostkowo Rozstępniewo to jest w tej chwili największa przez nas realizowana  inwestycja i tutaj do końca czerwca powinno nastąpić całkowite zakończenie realizacji tejże inwestycji. Następną jest budowa świetlic w Gostkowie i w Dąbrowie. Tutaj termin umowy jest do końca maja, natomiast wykonawca sygnalizował, że być może poprosi o kilkudniowe przesunięcie. Ma taką możliwość i prawo tutaj przepisy COVID-owe na to pozwalają i tutaj na pewno się do tego przychylimy, że na te kilka dni wyrazimy zgodę na przesunięcie terminu oddania już obiektów do użytku. Zdaniem mieszkańców prezentują się dość ładnie są wykonane na betonowej podbudowie, z drewna czyli jakby architektura jest dość ładna, także myślę, że komponują  się krajobraz.

Też jesteśmy w trakcie, być może uda się tutaj zakończyć do końca maja, to jest budowę ulicy Hubala to jest przedłużenie ulicy Hubala cały ten odcinek za cmentarzem naszym, czyli  to jest kontynuacja tejże inwestycji, przy okazji powstania też wiele miejsc parkingowych, również będziemy mieli za tymi utwardzonymi parkingami, taki teren zielony, który może być wykorzystany w okresie 1 listopada na taki parking polowy, on nie może być utwardzony, dlatego że przebiega linia wysokiego napięcia, wysokiego ciśnienia gazu, czyli może być o nawierzchni tylko takiej ewentualnie szutrowej. Jest to nasz teren plus teren parafii, czyli może on mieć pojemność, też zmieścić bardzo dużą ilość aut w takim okresie wyjątkowym jakim jest 1 listopada, natomiast tutaj jakby w tej chwili cmentarz otaczamy bardzo ładnymi parkingami też w którymś momencie będziemy się przemierzali do przebudowy ulicy Zacisze i będziemy występowali o dofinansowanie. Aczkolwiek złożyliśmy taki wniosek, ale on dotyczył tylko przejścia dla pieszych vissavi bramy cmentarnej. Złożyliśmy taki wniosek wraz z chodnikami, to tutaj czekamy ciągle na na rozstrzygnięcie. 

Kolejna inwestycja, którą mamy zapisaną w budżecie to jest kanalizacja pozostałej części Sobiałkowa, tu jesteśmy po przetargu. W tej chwili przetarg rozstrzygamy, najtańszą firmę musieliśmy niestety wykluczyć z uwagi na wadliwe wpłacone wadium i tutaj przepisy na mnie nie pozwalały bardzo tego żałowaliśmy, bo firma była bardzo dobra i tutaj musimy wybrać, która zajęła drugą pozycję z tym, że wszystkie oferty są bardzo niskie, wręcz trzy najtańsze, jakby przekroczyły próg rażąco niskiej ceny, czyli muszą złożyć dodatkowe wyjaśnienia, dlaczego ta cena jest tak po prostu niska, ale tutaj wybierzemy tą drugą firmę i to zadanie jest do zrealizowania jeszcze w tym roku. Przypomnę też, że czekamy na rozstrzygnięcie, w tym tygodniu ma nastąpić dotyczące wniosków popegeerowskich. Tutaj złożyliśmy trzy wnioski, trudno powiedzieć jaki będzie ich los czy załapiemy się na finansowanie to jest budowa kanalizacji sanitarnej i spinki wodociągowej z Roszkowem w Roszkówku oraz droga w Zakrzewie do bloku mieszkalnego i modernizacja sieci wodociągowej również w Zakrzewie. To są nasze trzy wnioski z tego funduszu popegeerowskiego, które czekają na rozstrzygnięcie. Ja miałbym tyle, myślę, że w miarę wyczerpująco i Państwa wyczerpałem swoim wystąpieniem. Jeżeli są jakieś pytania to służę uprzejmie odpowiedzią”.

Głos zabrał Przewodniczący Rady Zdzisław Goliński: “Nie widzę pytań, a zatem dziękujemy Panu Burmistrzowi”. 

Ad. 4. Wnioski i interpelacje Radnych

Radna Barbara Walkowiak przedstawiła wniosek w sprawie zabezpieczenie w budżecie gminy środków na utwardzenia gminnych dróg gruntowych w Gostkowie.

Wniosek Radnej Barbary Walkowiak stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie

a. dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2021-2027

Projekt Uchwały Nr XXVI/159/21 dotyczący dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2021-2027, odczytała Wiceprzewodnicząca Rady, Barbara Szewczyk. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni –  13 „za”.

Uchwała Nr XXVI/159/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 12 maja 2021 roku
w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2021-2027, została podjęta i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

b. zmiany uchwały budżetowej na rok 2021,

Projekt Uchwały Nr XXVI/160/21 dotyczący zmiany uchwały budżetowej na rok 2021, odczytał Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni –  13 „za”.

Uchwała Nr XXVI/160/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 12 maja 2021 roku
zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 została podjęta i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

c. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miejska Górka na lata 2021 – 2025,

Projekt Uchwały Nr XXVI/161/21 dotyczący Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miejska Górka na lata 2021 – 2025, odczytał Wiceprzewodniczący Rady, Bernard Bałuniak. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni –  13 „za”.

Uchwała Nr XXVI/161/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 12 maja 2021 roku
w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miejska Górka na lata 2021 – 2025, została podjęta i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

d. przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami,

Projekt Uchwały Nr XXVI/162/21 dotyczący przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami, odczytała Wiceprzewodnicząca Rady, Barbara Szewczyk. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni –  13 „za”.

Uchwała Nr XXVI/162/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 12 maja 2021 roku
w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami, została podjęta i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

e. określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego,

Projekt Uchwały Nr XXVI/163/21 dotyczący określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego, odczytał Wiceprzewodniczący Rady, Bernard Bałuniak. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni –  13 „za”.

Uchwała Nr XXVI/163/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 12 maja 2021 roku
w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego, została podjęta i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

f. zwolnienia z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,

Projekt Uchwały Nr XXVI/164/21 dotyczący zwolnienia z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, odczytała Wiceprzewodnicząca Rady, Barbara Szewczyk. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni –  13 „za”.

Uchwała Nr XXVI/164/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 12 maja 2021 roku
w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, została podjęta i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

g. ustalenia wysokości ekwiwalentu wypłacanego członkom OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych,

Projekt Uchwały Nr XXVI/165/21 dotyczący ustalenia wysokości ekwiwalentu wypłacanego członkom OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych, odczytał Wiceprzewodniczący Rady, Bernard Bałuniak. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni –  13 „za”.

Uchwała Nr XXVI/165/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 12 maja 2021 roku
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu wypłacanego członkom OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych, została podjęta i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

h. przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Miejska Górka z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego za 2020 rok,

Projekt Uchwały Nr XXVI/166/21 dotyczący przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Miejska Górka z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego za 2020 rok, odczytała Wiceprzewodnicząca Rady, Barbara Szewczyk. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni –  13 „za”.

Uchwała Nr XXVI/166/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 12 maja 2021 roku
w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Miejska Górka z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego za 2020 rok, została podjęta i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

i. przystąpienia Gminy Miejska Górka do Stowarzyszenia pod nazwą Unia Miasteczek Polskich,

Projekt Uchwały Nr XXVI/167/21 dotyczący przystąpienia Gminy Miejska Górka do Stowarzyszenia pod nazwą Unia Miasteczek Polskich, odczytał Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni –  13 „za”.

Uchwała Nr XXVI/167/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 12 maja 2021 roku
w sprawie przystąpienia Gminy Miejska Górka do Stowarzyszenia pod nazwą Unia Miasteczek Polskich, została podjęta i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Od godziny 13:06 w posiedzeniu sesji uczestniczy Radna Maria Janiak.

j. przystąpienia Gminy Miejska Górka do Stowarzyszenia "Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi”,

Projekt Uchwały Nr XXVI/168/21 dotyczący przystąpienia Gminy Miejska Górka do Stowarzyszenia "Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi”, odczytała Wiceprzewodnicząca Rady, Barbara Szewczyk. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni –  14 „za”.

Uchwała Nr XXVI/168/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 12 maja 2021 roku
w sprawie przystąpienia Gminy Miejska Górka do Stowarzyszenia "Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi”, została podjęta i stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

 

Imienny wykaz głosowania Radnych na Uchwały Nr XXVI/159/21, XXVI/160/21, XXVI/161/21, XXVI/162/21, XXVI/163/21, XXVI/164/21, XXVI/165/21, XXVI/166/21, XXVI/167/21 i XXVI/168/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 12 maja 2021 roku stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Ad. 6 Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych

Głos zabrał Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński: „Odniosę się do odpowiedzi na wniosek Pani Radnej Basi Walkowiak udzielę pisemnej odpowiedzi po wnikliwej analizie wniosku i po naradzie z Panem Burmistrzem. Myślę, że w wyznaczonym terminie będzie ta odpowiedź. Czy to zadowala Panią Radną? Dziękuję bardzo”.

Ad. 7 Wolne głosy i wnioski

Głos zabrał Przewodniczący Rady Miejskiej, Zdzisław Goliński: „Chciałbym tylko króciutką informację Państwu przedstawić dotyczącą planu szczepień rządowych przeciwko COVID. Chcę powiedzieć, że na terenie gminy, dzięki aktywnemu zaangażowaniu się dwóch przychodni i pracownikom, którzy to wykonują szczepienia przebiegają bardzo sprawnie, także do końca czerwca wszyscy chętni z terenu gminy zostaną zaszczepieni, przynajmniej jedną dawką. Także idzie to w naszym przypadku bardzo, bardzo dobrze. Ja tylko jedynie zachęcałbym Państwa, żebyście Państwo namawiali tych niezdecydowanych, żeby mogli skorzystać z tego dobrodziejstwa jakim jest szczepienie, bo tylko jak widzimy ono może nam zagwarantować jakieś bezpieczeństwo, a śmierć nie wybiera w tym przypadku. Czy chcielibyście Państwo zabrać głos? Nie widzę”.

Ad. 8 Zakończenie.

W związku z wyczerpaniem porządku XXVI sesji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce, Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński, dziękując wszystkim za przybycie, zamknął obrady o godz. 13:11.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Miejskiej Górce

Zdzisław Goliński   

 

Protokołowała:

      Referent

Karina Zawidzka

 

Załączniki:

 1. Lista obecności Radnych.
 2. Lista obecności pozostałych gości.
 3. Wniosek Radnej Barbary Walkowiak.
 4. Uchwała Nr XXVI/159/21.
 5. Uchwała Nr XXVI/160/21.
 6. Uchwała Nr XXVI/161/21.
 7. Uchwała Nr XXVI/162/21.
 8. Uchwała Nr XXVI/163/21.
 9. Uchwała Nr XXVI/164/21
 10. Uchwała Nr XXVI/165/21.
 11. Uchwała Nr XXVI/166/21.
 12. Uchwała Nr XXVI/167/21.
 13. Uchwała Nr XXVI/168/21.
 14. Imienny wykaz głosowania Radnych.